criminalistică

Реклама
Chestionarul
subiectelor pentru examenul la disciplina
CRIMINALISTICĂ
Noţiunea şi obiectul criminalisticii.
Sistemul, sarcinile şi structura criminalisticii.
Activitatea infracţională : noţiunea şi structura.
Caracteristica criminalistică a infracţiunii. Noţiunea şi structura ei.
Situaţia de urmărire penală ca bază de elaborare a programului de investigaţie.
Noţiunea de identificare şi diagnostică criminalistică. Specificul şi bazele ştiinţifice
ale identificării criminalistice.
7. Stabilirea întregului după părţile componente şi a sursei unice de provenienţă ca
varietate a identificării.
8. Formele şi obiectele identificării, etapele procesului de identificare.
9. Examinarea preliminară a urmelor infracţiunii la faţa locului ca sarcină a diagnosticii
criminalistice.
10. Apariţia şi dezvoltarea ştiinţei criminalisticii.
11. Instituţiile de expertiză judiciară în RM.
12. Tehnica criminalistică: structura şi sarcinile ei.
13. Asistenţa tehnico-criminalistică a descoperirii infracţiunilor.
14. Metodele şi mijloacele tehnico-ştiinţifice de bază, utilizate în criminalistică
15. Trusele criminalistice, laboratoarele criminalistice mobile.
16. Reglementarea juridică a aplicării metodelor şi mijloacelor tehnico-criminalistice.
17. Utilizarea mijloacelor electronice de calcul, în activitatea profesională a organelor de
urmărire.
18. Fotografia criminalistică: noţiunea, însemnătatea şi sistemul ei.
19. Tehnica fotografică şi accesoriile ei folosită de către ofiţerul de urmărire penală,
specialist şi expert în cadrul urmăririi penale.
20. Fotografia judiciară operativă : noţiunea şi metodele ei.
21. Fotografierea locului infracţiunii, în încăperi şi în afara lor.
22. Fotografia de examinare şi metodele ei.
23. Aplicarea filmării şi a înregistrării video în cursul efectuării actelor de urmărire
penală. Procedeele ce pot fi utilizate.
24. Regulile de prezentare procesuală a rezultatelor fotografierii, video, - audio
înregistrării acţiunilor procesuale.
25. Sarcinile şi structura traseologiei judiciare. Noţiunea şi clasificarea urmelor
infracţionale.
26. Desenele papilare: tipurile, varietăţile şi însuşirile lor. Metode de descoperire, fixare
şi ridicare a urmelor de mîini.
27. Metodica examinării preliminare a urmelor de mîini la faţa locului.
28. Urmele de încălţăminte. Particularităţile fixării cărării de paşi, a unei urme izolate în
procesul-verbal. Ridicarea lor de pe sol, zăpadă, praf.
29. Metodica examinării preliminare a urmelor de încălţăminte.
30. Urmele instrumentelor de spargere: examinarea preliminară, fixarea şi ridicare lor.
31. Cum se poate stabili direcţia de circulaţie, viteza automobilului, diametrul anvelopei,
ecartamentul şi ampatamentul acestuia după urmele formate la faţa locului.
32. Fixarea şi ridicarea armelor de foc. măsurile de securitate în cadrul manipulării
armelor de foc. pachetarea în vederea trimiterii la expertiză.
33. Balistica judiciară: sarcinile şi structura ei. Armele de foc: noţiunea şi clasificarea.
34. Muniţiile: clasificarea şi structura lor.
35. Noţiunea şi clasificarea urmelor de împuşcătură. Cum se poate stabili direcţia şi
distanţa de la care s-a tras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
36. Examinarea prealabilă a urmelor împuşcăturii, procedeele de fixare şi ridicare a lor.
37. Noţiunea de armă albă şi trăsăturile ei generale. Clasificarea armelor albe.
38. Noţiunea şi clasificarea substanţelor explozive. Cum se poate stabili natura şi focarul
(epicentrul) exploziei.
39. Trăsăturile exterioare ale omului. Identificare după metoda portretului vorbit şi
mijloacele tehnice folosite în aceste scopuri.
40. Noţiunea şi procedeele identificării de expertiză a omului după fotografiile aspectului
exterior.
41. Caracteristica particularităţilor aspectului exterior, clasificarea lor. Semnalmentele
statice, dinamice, generale şi particulare, trăsăturile frapante. Caracteristicile
auxiliare.
42. Bazele ştiinţifice ale cercetării scrisului. Caracteristicile generale şi particulare.
Pregătirea materialelor către expertiză.
43. Noţiunea de document şi cercetarea tehnico-criminalistică a documentelor. Regulile
de manipulare cu documentele – probe materiale.
44. Categoriile de bază ale tacticii criminalistice.
45. Principiile tacticii criminalistice.
46. Indicii de fals în cazul substituirii fotografiei în actul de identitate. Care sunt indicii
de falsificare a impresiunilor de ştampilă.
47. Care sunt indicii de contrafacere a semnăturii, a adăugării sau a înlăturării de text în
documente.
48. Inregistrarea criminalistică: sarcinile, bazele ştiinţifice şi juridice de administrare.
Sistemul şi conţinutul evidenţelor.
49. Noţiunea de tactică criminalistică, însemnătatea şi obiectul ei.
50. Sistemul şi rolul tacticii criminalistice în cercetarea infracţiunilor.
51. Noţiunea de procedeu tactic, combinaţia tactică şi operaţia tactică.
52. Organizarea cercetării infracţiunilor. Elementele şi principiile planificării.
53. Noţiunea şi clasificarea versiunilor de urmărire penală.
54. Regulile de bază a elaborării versiunilor.
55. Regulile de bază a verificării versiunilor.
56. Noţiunea şi sarcinile cercetării la faţa locului.
57. Etapa de pregătire a cercetării la faţa locului.
58. Etapele cercetării la faţa locului. Redactarea procesuală a rezultatelor. Structura
procesului-verbal. Schiţa locului faptei.
59. Tactica ascultării: noţiunea, sarcinile, genurile, cerinţele procesuale şi tactice.
60. Tactica ascultării martorului şi a victimei. Factorii ce influenţează formarea
declaraţiilor, procedee folosite de ofiţerul de urmărire penală pentru a obţine depoziţii
autentice.
61. Particularităţile ascultării bănuitului şi învinuitului. Care sunt procedeele folosite de
ofiţerul de urmărire penală în situaţiile de conflict.
62. Particularităţile ascultării minorilor. Participarea specialistului la ascultare.
63. Noţiunea şi sarcinile confruntării. Procedee tactice de interogare la confruntare.
64. Tactica percheziţiei şi a ridicării de obiecte şi documente.
65. Noţiunea, sarcinile şi varietăţile experimentului de anchetă.
66. Noţiunea, esenţa şi tipurile prezentării spre recunoaştere.
67. Tactica prezentării spre recunoaştere a persoanelor vii.
68. Tactica prezentării spre recunoaştere a cadavrelor, animalelor, obiectelor,
documentelor.
69. Tactica dispunerii şi efectuării expertizei judiciare. Concluziile expertului şi
principiile de apreciere.
70. Tactica reţinerii bănuitului.
71. Acţiunile de urmărire penală: noţiunea, clasificarea şi participanţii.
72. Pregătirea către interogare.
73. Pregătirea către reconstituirea faptei. Regulile principale a reconstituirii.
74. Fazele interogării.
75. Noţiunea şi conţinutul metodicii cercetării anumitor categorii şi grupuri de infracţiuni.
76. Sursele şi principiile de bază a metodicii criminalistice.
77. Interacţiunea anchetatorului cu serviciile operative şi criminalistice în descoperirea
infracţiunilor.
78. Caracteristica criminalistică a omuciderilor. Situaţiile tipice de anchetă şi versiunile
ce pot fi elaborate.
79. Caracteristica acţiunilor de urmărire penală în etapa iniţială a cercetărilor privind
omuciderile.
80. Efectuarea expertizelor în cauzele de omor. Expertiza medico-legală. Ce probleme
pot fi rezolvate prin examinarea ADN-ului (Esenţa metodei dactiloscopiei genetice).
81. Caracteristica criminalistică a leziunilor corporale. Situaţiile tipice de urmărire
penală, versiunile.
82. Acţiunile iniţiale de urmărire penală în cauzele leziunilor corporale.
83. Caracteristica criminalistică a furturilor. Situaţiile tipice de urmărire penală.
Conţinutul etapei iniţiale de cercetare.
84. Caracteristica criminalistică a jafului şi a tîlhăriei. Situaţiile tipice de urmărire penală.
85. Acţiunile de urmărire penală la etapa iniţială de cercetare a jafului şi a tîlhăriei.
86. Caracteristica criminalistică a escrocheriei, obiectul atentării şi modurile principale de
operare ale infractorilor.
87. Acţiunile de urmărire penală efectuate la etapa iniţială de cercetare privind cazurile
de escrocherie.
88. Metodica cercetării infracţiunilor de mituire. Situaţii tipice de urmărire penală,
versiunile şi planificarea cercetărilor.
89. Metodica cercetării accidentelor rutiere. Caracteristica criminalistică a accidentelor.
Situaţiile tipice de urmărire penală.
90. Acţiunile de urmărire penală efectuate la etapa iniţială de cercetare privind cazurile
de accidente a mijloacelor de transport.
91. Caracteristica criminalistică a infracţiunilor legate de substanţele narcotice şi
psihotrope. Particularităţi de intentare a dosarului penal. Situaţiile tipice de urmărire
penală.
92. Tactica efectuării acţiunilor iniţiale de urmărire penală în cazul infracţiunilor legate
de narcotici.
93. Noţiunea şi caracteristica criminalistică a infracţiunilor organizate. Acţiunile iniţiale
de urmărire penală în cazul infracţiunilor organizate.
94. Metodica folosirii datelor primite pe cale investigativ-operativă la cercetarea
infracţiunilor săvârşite de grupuri infractorice organizate.
95. Metodica cercetării infracţiunilor ecologice. Situaţiile tipice şi acţiunile iniţiale.
96. Acţiunile de urmărire penală efectuate în etapa iniţială de cercetare a infracţiunilor
contra securităţii publice şi ordinii publice.
97. Metodica cercetării infracţiunilor contra justiţiei.
98. Acţiunile ulterioare la cercetarea omorului.
99. Acţiunile ulterioare la cercetarea furturilor, delapidărilor.
100. Acţiunile ulterioare la cercetarea infracţiunilor legate de droguri.
101. Efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul cercetării omorului.
Вопросы экзаменационных билетов
по курсу Криминалистики
Понятие и предмет науки криминалистики.
Структура, задачи и методы науки криминалистики.
Преступная деятельность: понятие и структура.
Криминалистическая характеристика преступления, понятие и структура (элементы).
Следственная ситуация как основа разработки плана расследования.
Понятие криминалистической идентификации и диагностики. Основания и
особенности криминалистической диагностики.
7. Установление целого по частям и источников их происхождения.
8. Предметы и формы криминалистической идентификации, этапы идентификации.
9. Предварительный осмотр следов преступления на месте происшествия как задача
криминалистической диагностики.
10. Возникновение и развитие науки криминалистики.
11. Экспертные учреждения в Республике Молдова.
12. Понятие криминалистической техники, ее система (структура) и задачи.
13. Правовые основы, формы и практика использования научно-технических средств и
методов при расследовании преступлений.
14. Понятие средств «полевой» криминалистики, их перечень, функции, формы
применения.
15. Использование средств компьютерной техники в органах расследования.
16. Понятие криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи: их задачи, система,
объекты.
17. Методы запечатлевающей фотографии и видеозаписи: их система, цели и особенности
(правила) применения.
18. Виды фотосъемки на месте происшествия; используемые при этом методы и частные
приемы.
19. Правила процессуального оформления применения фотосъемки, видео- и звукозаписи
при производстве следственных действий и судебных экспертиз.
20. Криминалистическое учение о следах: понятие и научные основы следоведения
(трасологии), его задачи. Механизм образования следов. Их классификация.
21. Методы обнаружения, фиксации и изъятия следов.
22. Папилярные узоры: виды и свойства. Методы выявления, закрепления и изъятия
следов рук.
23. Методика предварительного изучения следов на месте преступления.
24. Следы обуви и ног. Особенности фиксации дорожки следов, отдельного следа в
протоколе осмотра.
25. Методика предварительного изучения следов обуви на месте преступления.
26. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов: механизм следообразования
(классификация следов), задачи, разрешаемые при их исследовании. Способы и
средства фиксации и изъятия.
27. Следы транспортных средств: понятие, механизм следообразования (классификация),
задачи, разрешаемые при их исследовании. Способы и средства фиксации и изъятия.
28. Судебная баллистика: понятие и объекты исследования. Научные основы судебнобаллистических исследований.
29. Понятие огнестрельного оружия. Признаки (критерии) характеризующие такое
оружие. Его классификация.
30. Понятие боеприпасов, их классификация. Боеприпасы к стрелковому огнестрельному
оружию: устройство и классификация.
31. Следы выстрела: их криминалистическая характеристика и классификация. Задачи,
разрешаемые исследованием следов выстрела.
32. Понятие, задачи и научные основы криминалистического исследования внешности
человека. Источники информации о внешности человека.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
33. Признаки внешности человека: их классификация. Словесный портрет: области его
использования и правила составления.
34. Понятие и научные основы криминалистического исследования письма, его задачи.
Объекты такого исследования. Свойства почерка.
35. Общие и частные признаки почерка и письменной речи. Подготовка материалов для
почерковедческой экспертизы.
36. Понятие документов и их технико-криминалистического исследования. Задачи и виды
такого исследования. Правила обращения с документами – вещественными
доказательствами.
37. Виды и способы подделки документов, основные методы их выявления.
38. Криминалистическая регистрация: понятие, объекты, задачи, научные и правовые
основы.
39. Система криминалистических учетов.
40. Криминалистическая тактика: понятие, задачи, структура.
41. Основные научные категории криминалистической тактики.
42. Планирование расследования: понятие, виды, задачи, элементы и принципы
планирования.
43. Понятие криминалистических версий и их классификация.
44. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, принципы. Виды осмотра, их
характеристика.
45. Тактика подготовки и проведения осмотра места происшествия.
46. Стадии осмотра места происшествия. Процессуальное оформление его результатов.
47. Понятие допроса и его задачи. Виды допроса. Общие положения тактики допроса.
48. Психологические основы и тактические приемы допроса.
49. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего.
50. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
51. Тактика проведения очной ставки.
52. Обыск и выемка: понятие, задачи, принципы проведения. Виды обыска, их
характеристика.
53. Тактика подготовки и проведения обыска и выемки.
54. Следственный эксперимент: понятие, задачи, принципы, условия проведения.
Подготовка к проведению следственного эксперимента.
55. Тактика проведения следственного эксперимента.
56. Предъявление для опознания: понятие, задачи, виды, условия, подготовка к
проведению опознания.
57. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
58. Тактика предъявления для опознания трупов, животных, предметов.
59. Понятие судебной экспертизы, ее виды. Тактика назначения экспертиз.
60. Заключение эксперта, его правовой статус, оценка следователем и судом.
61. Взаимодействие
следователя
с
оперативно-розыскными,
экспертнокриминалистическими и контролирующими подразделениями и службами при
раскрытии и расследовании преступлений: понятие, субъекты, принципы.
62. Формы, виды и этапы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными,
экспертно-криминалистическими и контролирующими подразделениями и службами
при расследовании преступлений.
63. Понятие криминалистической методики расследования преступлений, ее научные
основы, задачи, структура. Принципы и этапы расследования.
64. Источники и общие принципы криминалистической методики.
65. Криминалистическая характеристика убийств. Типовые ситуации и следственные
версии по делам об убийствах (при обнаружении трупа).
66. Характеристика первоначальных следственных действий по делам об убийствах.
67. Производство судебных экспертиз по делам об убийствах. Вопросы, разрешаемые
судебно-медицинской экспертизой трупа.
68. Криминалистическая характеристика телесных повреждений, типовые ситуации и
следственные версии по этим делам.
69. Тактика следственных действий (первоначальных и последующих) по делам телесных
повреждений.
70. Криминалистическая характеристика краж. Следственные версии. Первоначальные
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
71. Методика расследования краж, совершаемых с проникновением в хранилища
материальных ценностей (жилые помещения, производственные предприятия,
учреждения, объекты торговли и т.п.).
72. Криминалистическая характеристика разбойных нападений. Типовые ситуации и
следственные версии.
73. Тактика последующих следственных действий при расследовании разбоев.
74. Криминалистическая характеристика грабежей. Следственные версии. Следственные
действия.
75. Криминалистическая характеристика мошенничества. Типовые следственные
ситуации и следственные версии.
76. Криминалистическая характеристика взяточничества. Типовые ситуации и версии,
выдвигаемые в условиях этих ситуаций.
77. Планирование расследования, тактика проведения следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
78. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), их криминалистическая характеристика.
Типовые ситуации и следственные версии.
79. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экологии.
Типовые следственные ситуации. Следственные версии.
80. Криминалистическая характеристика организованной преступности (организованных
преступных групп и преступных сообществ).
81. Особенности тактики и методики раскрытия и расследования преступлений
совершаемых ОПС (организованными преступными сообществами).
82. Первоначальные следственные действия при дорожно-транспортных происшествиях.
83. Первоначальные следственные действия при разбойных нападений.
84. Методика расследования преступлений против правосудия.
85. Принципы использования данных, полученных оперативно-розыскным путем при
расследовании преступления, совершенных организованными преступными
формированиями.
86. Методика расследования преступлений связанных с наркотиками.
87. Методика расследования преступлений посягающих на общественную безопасность.
88. Тактика задержания.
89. Следственные действия: понятие, виды и участники следственных действий.
90. Подготовка к допросу.
91. Подготовка к следственному эксперименту. Основные правила следственного
эксперимента.
92. Этапы (стадии) допроса.
93. Последующие следственные действия при расследовании убийств.
94. Последующие следственные действия при расследовании краж, хищений.
95. Последующие следственные действия при расследовании преступлений связанных с
наркотиками.
96. Производство криминалистических экспертиз при расследовании убийств.
97. Тактика производства обысков и выемок в дипломатических представительствах.
98. Тактика производства выемок почтово-телеграфной корреспонденции.
99. Производство прослушивания переговоров.
Скачать