Nr.1-gospodăria apelor &quot

Реклама
1
2
organizaţia
raportoare conform
clasificatorului
Întreprinderi şi
organizaţii
организации составителя отчета
по ОКПО
ministerul (departamentul), concernul,
asociaţia conform
clasificatorului
COCM
министерство
(ведомство), концерн, ассоциация
по КОУМ
3
conform
clasificatorului:
evidenţa de stat a
folosirii apelor
организациясоставитель по
ГУИВ
4
5
6
7
8
9
municipiul,
raionul conform
clasificatorului
CUATM
муниципий, район
по КАТЕМ
forma
organizatoricojuridică conform
clasificatorului
CFOJ
организационноправовая форма
согласно классификатору КОПФ
forma de
proprietate a
întreprinderii
(organizaţiei)
conform CFP
форма собственности предприятия (организации)
по КФС
activitatea
principală conform
CAEM
основной вид
деятельности по
КЭДМ
ramura conform
clasificatorului:
Ramurile
Economiei
Naţionale
отрасли по
ОКОНХ
sectorului
gospodăriei
de apă
водохозяйственный участок
Aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Mediului şi
Biroului Naţional de Statistică
11
suma de control
контрольная
сумма
(2+3+4+5+
6+7+8+9)
nr. 72 / 113 din 28 octombrie 2014
Утверждено совместным Приказом Министерства окружающей
среды и Национального бюро статистики
КОДЫ
CODURI
Destinatarul
Кому представляется
10
№ 72 / 113 от 28 октября 2014 г.
наименование
denumirea
Prezintă întreprinderile şi organizaţiile care utilizează apă:
1. Întreprinderii de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a
Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei” conform graficului
2. Întreprinderea de Stat „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a
Apelor” a Agenţiei „Apele Moldovei”prezintă BNS al
Republicii Moldova raportul generalizat la 20 mai.
adresa destinatarului адрес получателя
Ministerul (departamentul), concernul, asociaţia, fondatorul
Министерство, ведомство, концерн, ассоциация, учредитель
RAPORT ANUAL
Utilizarea apei în a. 201___
Întreprinderea
Предприятие
Adresa
Адрес
Представляют предприятия и организации, осуществляющие
водопользование:
1. Государственному Предприятию «Бассейновое Водохозяйственное Управление» Агентства «Апеле Молдовей»
согласно графику
2. Государственное Предприятие «Бассейновое Водохозяйственное Управление» Агентства «Апеле Молдовей»
представляет НБС Республики Молдова сводный отчет
до 20 мая.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Использование воды в 201___г.
Forma de proprietate
Форма собственности
Conform clasificatorului formelor de proprietate al Republicii Moldova
Согласно классификатору форм собственности Республики Молдова
Forma organizatorico-juridică _________________________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма
Conform clasificatorului formelor organizatorico-juridice al Republicii Moldova
Согласно классификатору организационно-правовых форм Республики Молдова
nr. 1-gospodărirea apelor
Activitatea principală conform CAEM __________________________________________________________________________________
Основной вид деятельности по КЭДМ
Ramura conform clasificatorului ramurilor
Отрасль по классификатору ОКОНХ
Raportul se prezintă pe
Отчет составлен на
formularul nr. –––––––––––––––
бланк №
formulare,
бланках,
Numărul rîndurilor completate
Количество заполненных строк
Tabela 1. Apa captată din sursele naturale, primită de la alte întreprinderi (organizaţii), folosită şi distribuită
Таблица 1. Забрано из природных источников, получено от других предприятий (организаций), использовано и передано воды
Codul
Код
№.
rînd.
№
стр.
Denumirea sursei
Наименование источникa
A
B
tipul de sursă sau
întreprinderii
distribuitoare
тип источника
или передающего предприятия
C
obiectului acvatic (sursei de alimentare cu apă)
водного объекта (источникa водоснабжения)
D
categoriei
calităţii
apei
категории
качества
воды
E
Расстояние от
устья, км
Apă captată ori
primită în total
pe an
Забрано или
получено воды
всего за год
1
2
Distanţa de la
estuar, km
mii m.c.
тыс. куб. м.
Inclusiv pe lună
В том числе за месяц
ianuarie
январь
februarie
февраль
martie
март
aprilie
апрель
mai
май
iunie
июнь
iulie
июль
august
август
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
№.
rînd.
№
стр.
A
1
2
3
4
5
septembrie
сентябрь
11
octombrie
октябрь
12
Tipărit la DSS al RM, t. 4500 c.
noiembrie
ноябрь
13
decembrie
декабрь
14
limită
лимит
15
efectiv
фактически
16
gospodăreşti
şi apă potabilă
хозяйственнопитьевые
17
Apă utilizată
Использовано воды
din care pentru necesităţi
в том числе на нужды
de irigare
de producţie
regulată
производрегулярного
ственные
орошения
18
19
alte necesităţi
на другие нужды
Apă distribuită altor consumatori
Передано воды другим потребителям
fără utilizare
după utilizare
без использования
после использования
agricole
сельскохозяйственные
codul
код
cantitatea
количество
codul
код
cantitate
количество
codul
код
cantitate
количество
20
21
22
23
24
25
26
Pierderile la
transportare
Потери при
транспортировке
27
Numărul rîndurilor completate
Количество заполненных строк
Tabela 2. Evacuarea apelor
Таблица 2. Водоотведение
Codul
Код
№.
rînd.
№
стр.
Denumirea
rezervorului
Наименование
приемника
tipului
de
rezervor
типа
приемн
ика
obiectului acvatic
(rezervorului de apă)
водного объекта
(приемника вод)
categoriei
calităţii
apei категории качества
воды
A
B
C
D
E
Distanta de
la deltă, km
Расстояние
от устья,
км, (код
0008) (по
СОЕИ)
1
Ape uzate evacuate, mii m/c
Отведено сточных вод, тыс. куб. м. (0114-СОЕИ)
poluate
normativ purificate de instalaţiile de epurare
загрязненных
нормативно-очищенных на сооружениях очистки
normativ curate
(nepurificate)
epurate
нормативноinsuficient
fizico-chimică
netratate
biologică
mecanică
чистых
недостаточно
физикобез очистки
биологической
механической
(без очистки)
очищенных
химической
total
всего
2
3
Conţinutul substanţelor poluante în apele reziduale evacuate în bazinele de apă 1)
Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в водные объекты 1)
№.
rînd.
№
стр.
А
13
14
15
16
17
18
4
5
Suma de control
Контрольная сумма
13+…+19
9+…+19
19
20
6
8
consumul
biologic al
oxigenului
(deplin)
БПК
полн.
produse
petroliere
нефтепродукты
substanţe în
suspensie
взвешенные
вещества
resturi
uscate
сухой
остаток
9
10
11
12
în coloanele 9, 10, 11, 12, sulfaţii şi clorurile se prezintă în tone, alţi indici: nitraţi, nitriţi,
azot amoniacal, azot, grăsimi, uleiuri etc. (în coloanele 13, 14, 15, 16,17, 18,19) — în kg.
1) Indicii
1)
1
7
Conţinutul substanţelor poluante în apele reziduale evacuate
în bazinele de apă
Содержание загрязняющих веществ в сточных водах,
сбрасываемых в водные объекты
Показатели в графах 9, 10, 11, 12, сульфаты и хлориды приводятся в тоннах, другие показатели: нитраты, нитриты, азот аммонийный, азот общий, жиры, масла и др. (в графах 13,
14, 15, 16, 17, 18,19) — в кг.
2
3
Tabela 3. Alţi indicatori
Таблица 3. Другие показатели
Nr.
rînd.
№
стр.
А
31
32
33
34
35
36
37
38
2)
Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
В
Consumul (utilizarea) de apă în sistemele cu circuit închis
Расход (использование) воды в системах оборотного водоснабжения
Consumul (utilizarea) de apă în sistemele consecutive
Расход (использование) воды в системах повторного водоснабжения
Micşorarea evacuării apelor, uzate poluante comparativ cu anul precedent
Снижение сброса загрязненных сточных вод по сравнению с предыдущим
годом
Limitele stabilite de captare a apei
Установленный лимит забора воды
inclusiv a apelor subterane
в том числе подземных вод
Numărul zilelor de lucru al consumatorului
Количество дней работы отчитывающегося водопользователя в году
Numărul mediu al orelor de lucru pe zi
Среднее количество часов работы в день
Suma de control 2)
Контрольная сумма (31+32+33+34+35+36+37 2)
Întreprinderile nu completează
Предприятия не заполняют
«
»
Unitatea
de măsură
Единица
измерения
С
mii m. c.
тыс. куб. м.
—»—
Codul
Код по
СОЕЙ
1
0114
Efectiv
Фактически
2

—»—
Nr.
rînd.
№
стр.
А
39
40
41
—»—
—»—
42
zile
дней
ore
часов
0358
43
0356
44
Unitatea
de măsură
Единица
измерения
Denumirea indicatorilor
Наименование показателей
В
Capacitatea instalaţiilor de epurare, după care apele reziduale se evacuează în
bazinele acvatice - total
Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в водные объекты - всего
din care asigură purificarea în limitele condiţiilor de calitate
в том числе обеспечивающая нормативную очистку
Capacitatea instalaţiilor de epurare, după care apele reziduale se drenează pe
cîmpiile irigabile, în rezervoare, etc.
Мощность очистных сооружений, после которых сточные воды отводятся на
поля орошения, в накопители и др.
Costul substanţelor de valoare extrase din apele reziduale — total
Стоимость ценных веществ извлеченных из сточных вод — всего
din care produse petroliere şi petrol
в том числе товарных нефтепродуктов и нефти
NOTĂ: Valorile se prezintă cu precizia 0,1 în afară de tab.2, col. 9-20 (0,01)
ПРИМЕЧАНИЕ: Значение показателей представляются с точностью 0,1 кроме табл. 2 граф. 9-20 (0,01)
201
numele şi nr. de telefon al executorului
фамилия и № телефона исполнителя
Efectiv
Фактически
1
0114
2
mii m. c. pe an
тыс. куб. м/год
—»—
—»—
—»—
—»—
lei
лей
—»—
0372
—»—
Suma de control 2)
Контрольная сумма (39+40+41+42+43 2)
Conducător
Руководитель
С
Codul
Код по СОЕЙ
Şeful secţiei
Начальник отдела
Ştampila
Печать
Coordonat: cu organul teritorial al Inspectoratului Ecologic de Stat
Согласовано: с территориальным органом Государственной экологической инспекции
Controlat şi vizat
Проверено и подписано


Скачать