2014, Часть ІІ

Реклама
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
АКАДЕМИК С. БЕЙСЕМБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА
Ғылыми-библиографиялық бөлім
---------------------------------------------
ПМУ ҒК КІТАПТАРЫНЫҢ ЖЫЛНАМАСЫ
Библиографиялық көрсеткіш
ІІ бөлім
2014
Павлодар
2015
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. С. ТОРАЙГЫРОВА
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. АКАДЕМИКА
С. БЕЙСЕМБАЕВА
Научно-библиографический отдел
---------------------------------------------
ЕЖЕГОДНИК КНИГИ НБ ПГУ
Библиографический указатель
2014
Часть ІІ
Павлодар
2015
2
ББК 91
П 12
Құрастырушылар: Қайсина Г. Қ., Макаренко Т. А.
Редактор: Курбатова Н. К.
ПМУ ҒК кітаптарының жылнамасы 2014 : библиогр. көрсеткіш: ІІ бөлім /
ПМУ ҒК ; құраст.: Г. Қ. Қайсина, Т. А. Макаренко ; ред. Н. К. Курбатова.–
Павлодар : «Кереку» баспасы, 2015. – 232 б.
Ежегодник книги НБ ПГУ 2014 : библиогр. указ.: часть ІІ / НБ ПГУ; сост.:
Г. К. Кайсина, Т. А. Макаренко; ред. Н. К. Курбатова. – Павлодар: Изд-во
«Кереку», 2015. – 232 с.
@ ПГУ им. С. Торайгырова
3
Ақпараттық технологиялар
Информационные технологии
004
А37
Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар : 5В012000Кәсіптік білім алушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені / құраст.: Б. Қ.
Тульбасова, О. С. Ахметова, Ш. Т. Қасымбаева. - Алматы : Нұр-Принт, 2012. - 138
б. - (Оқу-әдістемелік кешені) (Ақпараттық жүйелер).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
004
А40
Алдажаров, Қ. С.
Интернеттің негізгі хаттамалары : оқу құралы / Қ. С. Алдажаров, С. К.
Батырхан. - Алматы : Экономика, 2013. - 208 б. - (Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУдiң 50 жылдық мерейтойына арналған оқу басылымдары).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
А40
Алдажаров, Қ. С.
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері: оқу құралы / Қ. С. Алдажаров. - Алматы:
Экономика,2011. - 120 б. - (Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу
басылымдары).- ISBN 978-601-225-254-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
З-34
Зәуірбеков, Н. С.
Мәліметтер қорын жобалау : оқу құралы / Н. С. Зәуірбеков, А. С.
Сәрсенбай, М. Д. Мәнжу. - Алматы : Экономика, 2011. - 228 б. - (Т. Рысқұлов
атындағы ҚазЭУ-дiң 50 жылдық мерейтойына арналған оқу басылымдары). ISBN 978-601-225-332-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
И69
Информатика : жалпы білім беру пәні бойынша бейнедәріс
[Электрондық ресурс] / [Г. М. Абильдинова]. - Электрондық деректер (128 Мб.). Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров атындағы
ПМУ], 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
К16
Канапина, А. С.
Логикалық есептеулер әдістерін қолданып "Информатика" мамандығы
4
студенттерін бағдарламалауға оқыту әдістемесі [Электрондық ресурс] : магистр.
... дис.: 6М011100- Информатика мамандығы / А. С. Канапина. - Электрондық
деректер (27.5 Мб.). - Павлодар, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
М67
Момынов, К. М.
Педагогикалық зерттеудегі праксиметриялық әдістерді математикалық
және ақпараттық моделдеу [Электрондық ресурс] : магистр. ... дис.: 6М011100Информатика мамандығы / К. М. Момынов. - Электрондық деректер (25,2 Мб.). Павлодар, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Р21
Рассел, С.
Жасанды интеллект. Жаңашыл әдіс : оқулық / С. Рассел, П. Норвиг ; қазақ
тіліне ауд.: М. Е. Мансұрова, К. С. Дүйсебекова, С. З. Сапақова. - Алматы : ҚР.
Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.
1-[бөлім]. - 2013. - 542 б. - ISBN 978-601-7427-25-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
004
Т18
Таненбаум, Э. С.
Компьютерлік желілер : оқулық / Э. С. Таненбаум, Д. Дж. Уэзеролл ; қазақ
тіліне ауд. А. М. Махметова. - Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының
қауымдастығы.
[2-бөлім]. - 2014. - 532 б. - ISBN 978-601-217-486-1.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
Х34
Хейвуд, Я.
Географиялық ақпарат жүйелеріне кіріспе : оқулық / Я. Хейвуд, С.
Корнелиус, С. Карвер; қазақ тіліне ауд.: А. Уайсова, А. Асылбекова. - Алматы :
ҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.
1-бөлім. - 2013. - 425 б. - ISBN 978-601-217-436-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
5
004
С82
Страуструп, Б.
Программалау C++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі : оқулық /
Б. Страуструп ; қазақ тіліне ауд.: Б. Бөрібаев, М. Б. Абдрахманова. - Алматы :
Дәуір.
Т. 1. - 2013. - 668 б. - ISBN 978-601-217-406-9.
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
004
Т18
Таненбаум, Э. С.
Компьютерлік желілер : оқулық / Э. С. Таненбаум, Д. Дж. Уэзеролл ; қазақ
тіліне ауд.: А. М. Махметова, С. Б. Беркімбаева. - Алматы : ҚР. Жоғары оқу
орындарының қауымдастығы.
[1-бөлім]. - 2013. - 552 б. - ISBN 978-601-217-445-8 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
A94
AutoCAD 2004 [Электронный ресурс] / Т. Ю. Соколова. - Электрон. дан.
(66,8 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
A94
AutoCAD 2004. Самоучитель CorelDRAW 12 + Лабораторные работы
[Электронный ресурс] / Н. В. Комолова [и др.]. - Электрон. дан. (115 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
A94
AutoCAD 2002. Программное обеспечение [Электронный ресурс]. Электрон. дан. (489 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Б12
Бабаш, А. В.
История защиты информации в зарубежных странах: учебное пособие / А.
В. Бабаш. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 283 с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-369-01214-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
6
004
Б18
Байтенова, Л. М.
Лабораторный практикум по курсу "Компьютерное моделирование" :
учебное пособие для экон. и инженерных спец. / Л. М. Байтенова, Г. М.
Исамбаева, Г. К. Сагитова. - Алматы : Экономика, 2011. - 85 с. - (Современные
учебные издания КазЭУ им. Т. Рыскулова). - ISBN 978-601-225-370-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
Б42
Бекаревич, Ю. Б.
СУБД Access для Windows 95 в примерах / Ю. Б. Бекаревич, Н. В.
Пушкина. - СПб. : BHV, 1997. - 392 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
004
Б43
Белов, В. В.
Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебник
в электронном формате / В. В. Белов, В. И. Чистякова. - Электрон. текстовые дан.
(29,2 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Информатика и вычислительная техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Б72
Бобровский, С.
Delphi : учебный курс / С. Бобровский. - СПб. : Питер, 2008. - 735 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
004
В75
Воробьев, С. Н.
Цифровая обработка сигналов : учебник для вузов / С. Н. Воробьев. - М. :
Академия, 2013. - 318 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : ЧЗ (2), АБ (38)
004
В 75
Воробьев, С. Н.
Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / С. Н. Воробьев. - Электрон. текстовые дан. (28,1 Мб.). - М.
: Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
7
004
Г65
Глушаков, С. В.
Delphi 2007 : самоучитель / С. В. Глушаков, А. Л. Клевцов. - 4-е изд., доп.
и перераб. - М. : АСТ : Хранитель: АСТ, 2008. - 448 с. - (Учебный курс).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
Г96
Гусева, А. И.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов /
А. И. Гусева, В. С. Киреев. - М. : Академия, 2014. - 288 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Информатика и вычислительная
техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
004
Г 96
Гусева, А. И.
Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный
ресурс] : учебник в электронном формате / А. И. Гусева, В. С. Киреев. - Электрон.
текстовые дан. (29,0 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Информатика и вычислительная
техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Д13
Давыдов, В. Г.
Программирование и основы алгоритмизации : учебное пособие для вузов /
В. Г. Давыдов. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2005. - 448 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
Д26
Дегтярев, В. М.
Компьютерная геометрия и графика : учебник для высш. проф.
образования / В. М. Дегтярев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 192 с. (Высшее профессиональное образование) (Информатика и вычислительная
техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
8
004
Д73
Древс, Ю. Г.
Организация ЭВМ и вычислительных систем : учебник / Ю. Г. Древс. - М. :
Высшая школа, 2006. - 501 с. - (Для высших учебных заведений. Вычислительная
техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
004
Е42
Ездаков, А. Л.
Экспертные системы САПР : учебное пособие для вузов по направлению
"Информатика и вычислительная техника" / А. Л. Ездаков. - М. : Форум, 2013. 158 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
З-38
Захарова, И. Г.
Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / И. Г. Захарова. - Электрон. текстовые дан. (28,3
Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Педагогическое образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
И72
Инструкции
для обучающихся
(студентов)
по
применению
дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. - Павлодар :
ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 29 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
И72
Инструкции для преподавателей по применению образовательных
технологий в учебном процессе. - Павлодар:ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 56 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
И74
Информатика
[Электронный
ресурс]
:
видеолекция
по
общеобразовательной дисциплине / [Ю. В. Улихин]. - Электрон. дан. (248 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
9
004
И74
Информатика : учебник / ред.: Б. Е. Одинцов, А. Н. Романов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М,2014. -410 с. -ISBN 978-59558-0230-5. -ISBN 978-5-16-005108-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
004
И74
Информационные технологии : учебное пособие. - Ростов н/Д :
Издательство Южного федерального университета, 2011. - 89 с. - ISBN 978-59275-0893-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
К44
Киселев, Г. М.
Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная
работа в MS Office 2007) : учебное пособие для экон. спец. / Г.М.Киселев, Р.
В.Бочкова, В.И. Сафонов. - М. : Дашков и К., 2013. - 272 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
004
К56
Коваленко, В. В.
Проектирование информационных систем : учебное пособие для вузов по
направлению "Прикладная информатика" / В. В. Коваленко. - М. : Форум, 2012. 319 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-549-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
К59
Козлов, А. Ю.
Статистический анализ данных в MS Excel : учебное пособие / А. Ю.
Козлов, В. С. Мхитарян, В. Ф. Шишов. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Высшее
образование). - ISBN 978-5-16-004579-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
К63
Компьютерное проектирование : учебно-методическое пособие по спец.
5В073100- Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды / сост.:
К. Ш. Арынгазин, А. Х. Жакиянова, М. А. Пшембаев. - Павлодар : Кереку, 2013. 61 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 89 : ЧЗ (2), ППС (2), АСФ (43), АБ (42)
10
004
К63
Компьютерная имитация экономических процессов : учебник / ред. А.
А. Емельянова. - М. : Маркет ДС, 2010. - 463 с. - (Университетская серия)
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
004
К64
Коноплева, И. А.
Информационные технологии : учебное пособие / И. А. Коноплева, О. А.
Хохлова, А. В. Денисов. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2014. - 327 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
К88
Кубеков, Б. С.
Технологии разработки программного обеспечения : учебник / Б. С.
Кубеков. - М. : Экономика, 2011. - 306 с. - ISBN 9965-525-68-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
К88
Кудрявцев, Е. М.
Оформление презентаций на компьютере / Е. М. Кудрявцев. - М. :
Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. - 332 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
004
К89
Кузин, А. В.
Базы данных [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / А.
В. Кузин, С. В. Левонисова. - Электрон. дан. (30,8 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1
эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Информатика и вычислительная техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
М15
Макаров, Е. Г.
Сопротивление
материалов
с
использованием
вычислительных
комплексов: в 2 кн. : учебное пособие для вузов / Е. Г. Макаров. - М. : Высшая
школа.
Кн. 2 : Решение задач в Mathcad (с компакт-диском). - 2010. - 406 с. - ISBN
978-5-06-005896-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
11
004
М15
Макаров, Е. Г.
Сопротивление
материалов
с
использованием
вычислительных
комплексов: в 2 кн. [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Г.
Макаров. - Электрон. текстовые дан., (96,8 Мб.). - М. : Высшая школа. - Загл. с
этикетки диска. - Прил. к кн.
Кн. 2 : Решение задач в Mathcad. - 2010.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : Медиатека (20)
004
М74
Мобильные обучающие приложения для операционной системы
ANDROID [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (112 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
М80
Морозов, В. К.
Моделирование информационных и динамических систем / В. К. Морозов,
Г. Н. Рогачев. - М. : Академия, 2011. - 384 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
004
Н73
Новиков, Ю. В.
Основы микропроцессорной техники : учебное пособие / Ю. В. Новиков,
П. К. Скоробогатов. - 4-е изд., испр. - М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий : БИНОМ, 2012. - 357 с. - (Основы
информационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0023-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
Н76
Новые технологии в экономических информационных системах : сборник
учебно-методического комплекса дисциплины для экон. спец. / Е. А. Богданова,
Д. А. Атажанова. - Павлодар : Кереку, 2012. - 167 с.
Имеются экземпляры в отделах:всего 27 : ЧЗ(2), ППС (2), АБ (23)
004
О-59
Онокой, Л. С.
Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие для
вузов / Л. С. Онокой, В. М. Титов. - М. : ИД Форум - ИНФРА-М, 201. - 223 с. (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
12
004
О-66
Орлов, С. А.
Теория и практика языков программирования : учебник по направлению
"Информатика и вычислительная техника" / С. А. Орлов. - СПб. : Питер, 2013. 688 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). - ISBN 978-5-49600032-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
О-76
Острейковский, В. А.
Информатика : учебник для вузов по техн. спец. / В. А. Острейковский. - 5е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 511 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
П30
Петров, П. К.
Информационные технологии в физической культуре и спорте : учебник /
П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 286 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9520-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1)
004
П79
Проектирование баз данных систем автоматизированного управления :
методические указания к практ. занятиям спец. 5В070400 "Вычислительная
техника и программное обеспечение", 5В070200 "Автоматизация и управление". Павлодар : Кереку, 2013. - 31 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 13 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (9)
004
Р22
Раннев, Г. Г.
Интеллектуальные средства измерений [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Г. Г. Раннев. - Электрон. дан. (28,7 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Приборостроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Р25
Ратбон, Э.
Windows XP для "чайников" : пер. с англ. / Э. Ратбон. - 2-е изд. - М. ; СПб.
; Киев : Диалектика, 2007. - 394 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
13
004
Р95
Рылько, М. А.
Основы компьютерного проектирования в системе ARCHICAD : учебное
пособие / М. А. Рылько. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 192 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
004
С13
Савитч, У.
Язык С++. Курс объективно-ориентированного программирования / У.
Савитч. - 3-е изд. - М.:Вильямс,2001. - 696 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
С17
Самоучитель CorelDRAW 12 + Лабораторные работы [Электронный
ресурс] / Н. В. Комолова [и др.]. - Электрон. дан. (49,1 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
С32
Серогодский, В. В.
Excel 2003 : эффективный самоучитель / В. Рычков. - 2-е изд. - СПб. :
Наука и Техника, 2006. - 389 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
004
С37
Симмонс, К.
Photoshop Album / К. Симмонс ; пер. с англ. П. П. Гусак. - М. : АСТ :
Астрель, 2007. - 304 с. - (Все о работе с ...).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
004
С38
Синицын, С. В.
Операционные системы [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - Электрон. дан. (5,42
Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Информатика и вычислительная техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
С50
Смагулова, А. М.
Разработка
электронного
обучающего
14
средства
по
дисциплине
"Информатизация и проблема образования" на основе ее логической проблемы
[Электронный ресурс] : дис. ... магистра техн. наук по спец. 6М011100 Информатика / А. М. Смагулова. - Электрон. дан. (27,4 Мб.). - Павлодар, 2014. - 1
эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
С65
Соммервиль, И.
Бағдарламалық жасақтама : оқулық / И. Соммервиль ; қазақ тіліне ауд. С.
Оразбеков ; AIfa TransIation аударма агенттігі. - Алматы : Полиграфкомбинат.
1-бөлім. - 2013. - 450 б. - ISBN 978-601-7427-36-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
С95
Сыздыков, А. Г.
Разработка
интеллектуальной
системы
анализа
и
управления
экономическими данными на основе Data Miningм [Электронный ресурс] : дис. ...
магистра техн. наук по спец. 6М070300 - Информационные системы: защищена
27.06.2014 / А. Г. Сыздыков. - Электрон. дан., (45,1 Мб.). - Павлодар, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
С95
Сыздыкпева, А. Р.
Компьютерная обработка экономической информации : учебное пособие /
А. Р. Сыздыкапева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 108 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), АБ (2)
004
У84
Уткин, В. Б.
Информационные технологии управления [Электронный ресурс] : учебник
в электронном формате / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. - Электрон. дан. (29,1 Мб.). М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Экономика и управление).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Х12
Хабрейкен, Д.
Microsoft Rower Point 2002 изучи за 10 минут / Д. Хабрейкен. - М. ; СПб. ;
Киев : Вильямс, 2002. - 192 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
15
004
У84
Утепбергенов, И. Т.
Архитектура компьютерных систем
: учебное пособие / И. Т.
Утепбергенов. - Алматы : Экономика, 2010. - 264 с. - (Международная академия
бизнеса). - ISBN 978-601-225-215-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
004
Х22
Хартов, В. Я.
Микропроцессорные системы : учебное пособие для вузов / В. Я. Хартов. М. : Академия, 2010. - 351 с. - (Высшее профессиональное образование)
(Информатика и вычислительная техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
004
Ш83
Шпигарь, Н. Н.
Проектирование контрольно-измерительных материалов по оценке уровня
ИКТ - компетентности педагогических работников [Электронный ресурс] : дис. ...
магистра техн. наук по спец. 6М070300 - Информатика: защищена 26.06.2014 / Н.
Н. Шпигарь. - Электрон. дан. (28,0 Мб.). - Павлодар, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Щ61
Щербакова, Т. Ф.
Вычислительная техника и информационные технологии [Электронный
ресурс] : учебник в электронном формате / Т. Ф. Щербакова, С. В. Козлов, А. А.
Коробков. - Электрон. текстовые дан. (27,9 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт.
диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Информатика и
вычислительная техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь. "Вычислительная
техника и программное обеспечение". "Информационные системы" : сборник
научных трудов / ред. З. К. Куралбаев [и др.]. - Алматы : АУЭС, 2013.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
004
W72
Windows XP для начинающих [Электронный ресурс] / А. Г. Андреев [и
др.] ; ред. А. Н. Чекмарев. - Электрон. дан. (195 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ им. С.
Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
16
Метрология. Стандарттау. Сертификация
Метрология. Стандартизация. Сертификация
006
А88
Асқаров, Е. С.
Стандарттау, метрология, сертификаттау және сапаны басқару : оқу құралы
/ Е. С. Асқаров. - Алматы : Экономика, 2013. - 336 б. - ISBN 978-601-225-461-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
006
Г16
Галкина, Д. К.
Өндірісті метрологиялық жағынан қамтамасыз ету : 050732 мамандығының
студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Д.
К. Галкина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 235 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
006
Қ34
Қанаев, А. Т.
Өлшеудің жалпы теориясы : [оқу құралы] / А. Т. Қанаев, Т. Е. Сарсембаева.
- Астана : ТОО Мастер По, 2012. - 248 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : ЧЗ (2), АБ (38)
006
Қ34
Қанаев, А. Т.
Метрология : [оқулық] / А. Т. Қанаев. - Астана : Мастер ПО ЖШС, 2013. 238 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : ЧЗ (2), АБ (38)
006
Б79
Боларев, Б. П.
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия : учебное
пособие / Б. П. Боларев. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 254 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
006
В31
Веремеевич, А. Н.
Метрология, стандартизация и сертификация. Основы взаимозаменяемости
: учебное пособие для вузов для металлургич. спец. / А. Н. Веремеевич. - М. :
Учеба, 2004. - 98 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
17
006
Г16
Галкина, Д. К.
Метрология, стандартизация и сертификация : методические указания к
практическим занятиям по спец. 050725 "Технология деревообработки" / Д. К.
Галкина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 50 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
006
Г16
Галкин, С. В.
Метрологическое обеспечение производства : методические указания к
практическим занятиям / С. В. Галкин, Д. К. Галкина. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2008. - 30 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
006
Г16
Горбачев, Л. А.
Метрология и технические измерения : методические указания по
выполнению практических работ для механических спец. и спец. 1704402
инженерная
защита
окружающей
среды",
050731
"Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей среды" / Л. А. Горбачев. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2008. - 26 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
006
Д39
Дехтярь, Г. М.
Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Г. М.
Дехтярь. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 152 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : АБ (4)
006
К63
Коминов, С. В.
Метрология, технические измерения и приборы : лабораторный практикум
/ С. В. Коминов. - М. : МИСиС, 2010.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
006
К63
Коминов, С. В.
Метрология. Технические измерения и приборы : практикум / С. В.
Коминов. - М. : Издательский дом МИСиС, 2009. - 112 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
18
006
Л93
Любомудров, С. А.
Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности :
учебник для вузов / С. А. Любомудров, А. А. Смирнов , С. Б. Тарасов. - М. :
ИНФРА-М, 2013. - 205 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
006
М54
Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / А. И. Аристов [и др.]. - Электрон. дан. (31,3
Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
006
М54
Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для вузов / [А. И.
Аристов и др.]. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 414 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15: ЧЗ (2), МФ (5), АБ (8)
006
М54
Метрология. Компьютерно-технические средства и программное
обеспечение в интеллектуальных системах управления : лабораторный практикум
: учебное пособие / А. В. Сириченко [и др.] ; ред. З. Г. Салихов. - М. : МИСиС,
2008. - 180 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), АБ (2)
006
М54
Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие для
высш. учеб. заведений / А. И. Аристов [и др.]. -М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 с. (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004750-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (16)
006
М86
Мочалов, В. Д.
Метрология, стандартизация и сертификация. Взаимозаменяемость и
технические измерения : учебное пособие для вузов / В. Д. Мочалов, А. А.
Погонин, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 264 с. - ISBN 978-594178-289-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
19
006
Н63
Николаева, М. А.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник для
средних спец. учебных заведений по экон. спец. / М. А. Николаева, Л. В.
Карташова. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 335 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
006
Н63
Николаева, М. А.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : практикум /
М. А. Николаева, Л. В. Карташова, Т. П. Лебедева. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М,
2014. - 63 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
Жаратылыстану ғылымдары
Естественные науки
5
Ж31
Жаратылыстану ғылымдары : мамандықтар тобының оқу жетістіктерін
сырттай бағалау пәндері бойынша тест жинағы / Ұлттық тестілеу орталығы). Астана : "Ұлттық тестілеу орталығы" РМҚҚ., 2013. - 507 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 14 : ЧЗ (2), АБ (12)
5
С23
Сборник тестов по дисциплинам внешней оценки учебных достижений
группы специальностей - Естественные науки:тесты. - Астана : НЦТ, 2013. - 559 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 14 : ЧЗ (2), АБ (12)
Экология
50
Б79
Бөрібай, Э. С.
Қоршаған орта мониторингі : оқу құралы / Э. С. Бөрібай. - Алматы :
Экономика, 2013. - 256 б. - (Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң 50 жылдық
мерейтойына арналған оқу басылымдары). - ISBN 978-601-225-547-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
50
Б80
Братков, В. В.
Геоэкология : оқулық / В. В. Братков, Н. И. Овдиенко ; қазақ тіліне ауд.: С.
20
А. Талжанов, Г. Б. Абиева. - Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының
қауымдастығы, 2014. - 264 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
50
В16
Вальтер, Д.
Жасыл бизнес / Д. Вальтер ; ред. Ә. Ә. Әбішев. - Алматы : Экономика,
2011. - 270 б. - ISBN 978-601-225-286-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
50
Г94
Гусаренко, Ю. Д.
Жерді геоэкологиялық бағалау : 050903 "Жерге орналастыру", 050907
"Кадастр" мамандықтары бойынша оқитын студенттерге практикалық
жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Ю. Д. Гусаренко, М. Е.
Рахымбердина, А. Д. Оқасова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2010. - 70 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 16 : ЧЗ (2), АБ (14)
50
Д16
Дандыбаев, Б.
Экология және табиғи ресурстарды, өнеркәсіптерді басқару : оқулық / Б.
Дандыбаев, Қ. М. Қасенов, Л. Б. Дандыбаева. - Алматы : Экономика, 2013. - 352 б.
- ISBN 978-601-241-196-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
50
З-32
Заядан, Б. Қ.
Экологиялық биотехнология : оқу құралы / Б. Қ. Заядан. - Алматы : Литер,
2013. - 312 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
50(574)
Қ66
Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның орнықты дамуы, 2008-2012
= Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана, 2008-2012 :
статистикалық жинақ / Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі ; ред. Ә. А.
Смайылов. - Астана : [б. и.], 2013. - 181 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
50
Қ66
Қоршаған ортаның мониторингі. Өнеркәсіптік санитария, гигиена,
токсикология : 5В073100 "Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны
қорғау" мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы / құраст.
21
К. Ш. Арынғазин [и др.]. - Павлодар : Кереку,2012.- 81 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 25 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (21)
50
Л54
Линева, Л. А.
Қоршаған орта мониторингі : 050731 "Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау" мамандығының студенттеріне тәжірибелік сабақтарға
арналған әдістемелік нұсқаулар / Л. А. Линева, С. Т. Сағиева. - Өскемен :
ШҚМТУ.
1- бөлім : Атмосфералық ауа мониторингі. - 2010. - 34 б.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
50
М12
Мазбаев, О. Б.
Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы : оқулық / О. Б. Мазбаев, Т.
О. Увалиев. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2013. - 244 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
50
П12
Павлодар қаласының атмосфералық ауа ластануының биомониторингі :
мектеп оқушыларымен тәжірибелік сабақтарда, жоғары оқу орындарында,
экологияны зерттеуге және жақсартуға бағытталған қосалқы мәліметтер жинағы
ретінде қолданылуы, әртүрлі елді мекенді жерлердің шаң-тозаңмен ластануын
анықтау үшін арналған оқу-әдістемелік құрал / құраст.: А. Е. Егинбаева, Б. К.
Ерденов, Ч. Е. Манзулов. - Павлодар : Кереку, 2013. - 46 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
50(574)
П12
Павлодар облысындағы қоршаған ортаны қорғау, 2008 - 2012 :
статистикалық жинақ = Охрана окружающей среды в Павлодарской области,
2008- 2012 : статистический сборник / Қазақстан Республикасы Статистика
агенттігі, Павлодар облысының Статистика департаменті. -Павлодар:[б. и.],2013. 76 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
50
Р94
Рыскиева, Г. Ә.
Өнеркәсіп экологиясы : оқу құралы / Г. Ә. Рыскиева. - Алматы :
Экономика, 2011. - 262 б. - (Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу
басылымдары). - ISBN 978-601-225-391-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
22
50
С62
Соколов, В. М.
Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері : 050731 "Тіршілік
әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығының
студенттеріне тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар / В. М.
Соколов, С. Т. Сағиева. - Өскемен : ШҚМТУ, 2010. - 32 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
50(574)
Т65
Төлеубаев, Б. Ә.
Өңірдің экологиялық және тұрақты даму мәселелері. ("Ақкөл-Жайылма"
аймағының негізінде) : оқу құралы / Б. Ә. Төлеубаев. - Павлодар : Типография
Сытина, 2012.-132 б.-ISBN 978-9965-08-643-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50
А13
Абдрешов, С. Н.
Экологическая физиология человека : учебное пособие / С. Н. Абдрешов. Алматы : Экономика, 2009.-221 с.-(Современные учебные издания КазЭУ им. Т.
Рыскулова).-ISBN 978-601-225-085-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
50
Б 43
Белозерский, Г. Н.
Радиационная экология [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Г. Н. Белозерский. - Электрон. текстовые дан. (28,7 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
Б59
Бигалиев, А. Б.
Общая экология : учебное пособие / А. Б. Бигалиев. - Алматы : Nurpress,
2011. - 161 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50
В39
Ветошкин, А. Г.
Теоретические основы защиты окружающей среды : учебное пособие для
вузов по эколог. спец. / А. Г. Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008. - 397 с. - (Для
высших учебных заведений. Охрана окружающей среды).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
23
50
В39
Ветошкин, А. Г.
Процессы и аппараты защиты окружающей среды : учебное пособие для
вузов / А. Г. Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008. - 639 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
50
В74
Вопросы и задачи по экологии и охране окружающей среды : учебнометодическое пособие по естественным спец. / сост. А. П. Бондаренко. Павлодар : Кереку, 2012. - 40 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (26)
50
Г56
ГМО - новый экологический фактор : учебно-методическое пособие для
студентов естественных спец. / сост.: А. П. Бондаренко, А. С. Пригода. - Павлодар
: Кереку, 2012. - 163 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
574
Е30
Егорина, А. В.
Экология : учебное пособие / А. В. Егорина. - Повтор. изд. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 88 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
50
Е30
Егоренков, Л. И.
Охрана окружающей среды : учебное пособие / Л. И. Егоренков. - М. :
Форум, 2013. - 256 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
50
Е79
Ерубаева, Г. К.
Учение об окружающей среде : учебное пособие / Г. К. Ерубаева. - Алматы
: Қазақ университеті, 2011. - 134 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
50
К61
Колумбаева, С. Ж.
Экология и устойчивое развитие : учебное пособие / С. Ж. Колумбаева, Р.
М. Бильдебаева, М. А. Шарипова. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 154 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
24
57
М29
Марфенин, Н. Н.
Экология : учебник для вузов / Н. Н. Марфенин. - М. : Академия, 2012. 509 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Естественные
науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
50(574)
Н34
Научно-прикладные исследования в области охраны окружающей
среды: в 2 т. : сборник научных трудов Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан / ред. А. А. Корчевский. - Алматы : Издательство ЦОЗиЭП.
Т. I. - 2006. - 270 с. - ISBN 9965-763-25-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50(574)
Н34
Научно-прикладные исследования в области охраны окружающей
среды: в 2 т. : сборник научных трудов Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан / ред. А. А. Корчевский. - Алматы : Издательство ЦОЗиЭП.
Т. II. - 2006. - 280 с. - ISBN 9965-763-25-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
57
Н63
Николайкин, Н. И.
Экология : учебник для вузов / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П.
Мелехова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 572 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
50
О-93
Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / под ред. В. М. Питулько. - Электрон. текстовые
дан. (30,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
П29
Петелин, А. Л.
Металлургия техногенного вторичного сырья. Прогноз распространения
газовых выбросов : курс лекций / А. Л. Петелин, К. В. Вишнякова, Е. С.
Михалина. - М. : МИСиС, 2011. - 47 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
25
502
П34
Питулько, В. М.
Техногенные системы и экологический риск [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / В. М. Питулько, В. В. Кулибаба, В. В.
Растоскуев. - Электрон. текстовые дан. (32,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл.
опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Естественные
науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
П84
Прохоров, Б. Б
Социальная экология [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Б. Б Прохоров. - Электрон. дан. (29,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл.
опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Естественные
науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
П84
Прохоров, Б. Б.
Экология человека [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Б. Б. Прохоров. - Электрон. текстовые дан. (29,1 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
Р27
Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате
/ ред. В. М.
Константинов. - Электрон. дан. (28,6 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск.
- (Высшее профессиональное образование) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
С75
Средства и методы защиты атмосферы : учебное пособие по спец.
5В073100- Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды / сост.:
К. Ш. Арынгазин, А. Х. Жакиянова, М. А. Пшембаев. - Павлодар : Кереку, 2013. 88 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 21 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (17)
50
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь. Безопасность
жизнедеятельности и защита окружающей среды : сборник научных трудов / ред.:
26
А. А. Генбач, Т. Е. Хакимжанов, Т. С. Санатова. - Алматы : АУЭС, 2013.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50
Т98
Тюрикова, Г. Н.
Социальная экология : учебник / Г. Н. Тюрикова, Г. Г. Ладнова, Ю. Б.
Тюрикова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 207 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
50
E18
Ecology and Sustainable Development : tutorial / M. S. Tonkopiy [et al.]. Almaty : Economics, 2013. - 303 p. - (Educational Edition, dedicated to the 50-th
anniversary of the KazEU named after T. Ryskulov). - ISBN 978-601-225-561-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ППС (2), АБ (3)
Математика
519
А94
Ахметов, Ғ. Б.
Актуарлы есептеулер : математика мамандығы бойынша магистранттарға
(бакалаврларға) арналған оқу құралы / Ғ. Б. Ахметов. - Павлодар : Кереку, 2012. 102 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (5)
519
Б80
Брадис, В. М.
Төрт таңбалы математикалық таблицалар : орта мектепке арналған / В. М.
Брадис. - 9- басылуы, толықтырылған. - Алматы : [б. и.], 2009. - 95 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
519
Д42
Дильдебаева, Ж. Т.
Эконометрика : оқу құралы / Ж. Т. Дильдебаева. - Алматы : Экономика,
2011. - 151 б. - ISBN 978-601-225-378-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
519
Д48
Декстер, С.
Есептеу теориясы : оқулық / С. Декстер, С. Козен ; қазақ тіліне ауд. Б.
Рысбайұлы [және т. б.]. - Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.
27
1- бөлім. - 2013. - 247 б. - ISBN 978-601-7427-12-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
519
Д90
Ділман, Т. Б.
Оңтайландыру әдістері : [оқу-әдістемелік құрал] / Т. Б. Ділман, А. Т.
Ділманова. - Қызылорда : Қызылорда-Қанағаты, 2014. - 272 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
512
К16
Камерон, Питер Дж.
Алгебраға кіріспе : оқулық / Питер Дж. Камерон. - Алматы : ҚР Жоғарғы
оқу орындарының қауымдастығы, 2013. - 444 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
519
К18
Каримов, А.
Химтехнологиялық процестерді математикалық және компьютерлік
модельдеу : оқу-әдістемелік құралы / А. Каримов. - Алматы : Қазақ университеті,
2012. - 68 б. - ISBN 978-601-247-415-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
К75
Крофт, Э.
Математика негіздері : оқулық / Э. Крофт, Р. Дэвисон. - Алматы : ҚР.
Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.
1-бөлім. - 2013. - 391 б. - ISBN 978-601-217-438-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
519
Қ62
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыздандырылуды қолданудағы
сандық әдістер : 5В060400- Физика, 5В070300- Ақпараттық жүйелер
мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы / құраст.: А. З. Даутова, Ж.
С. Алимова, А. Б. Исимбаева. - Павлодар : Кереку, 2013. - 58 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (46)
28
51
Р17
Райли, К.
Физиктер мен инженерлерге арналған математикалық әдістер : оқулық / К.
Райли, М. Ховсон, С. Бенс ; қазақ тіліне ауд.: Ж. Н. Тасмамбетов, А. Жақсылық. Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.
Т. 1. - 2013. - 480 б. - ISBN 978-601-217-440-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
51
Х18
Хамитов, М. Х.
Бірінші математика : оқулық / М. Х. Хамитов. - 2 басылым өңделген және
толықтырылған. - Павлодар : Кереку, 2013. - 176 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 45 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (41)
514
Ш97
Шыныбеков, Ә. Н.
Геометрия : жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика
бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә. Н. Шыныбеков. - Алматы :
Атамұра, 2011. - 112 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
513
А31
Адамар, Ж.
Элементарная геометрия / Ж. Адамар. - 4-е изд. - М. : Учпедгиз, 1957.
Ч. 1 : Планиметрия. - 4-е изд. - 608 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
514
А39
Акивис, М. А.
Тензорное исчисление : учебное пособие для техн. вузов / М. А. Акивис, В.
В. Гольдберг. - 3-е изд. перераб. - М. : Физматлит, 2005. - 304 с. - ISBN 5-92210424-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
514
А46
Александров, И. И.
Сборник геометрических задач на построение [Электронный ресурс] :
пособие для учителей / И. И. Александров. - Электрон. дан.(28,1 Мб.). - М. :
Госучпедгиз, 1954. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
29
514
А86
Арустамов, Х. А.
Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач :
учебное пособие / Х. А. Арустамов ; ред. А. А. Чекмарев. - 10-е изд., перераб. - М.
: КноРус, 2012. - 484 с. - (Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
519
А92
Аттетков, А. В.
Методы оптимизации : учебное пособие / А. В. Аттетков, В. С. Зарубин, А.
Н. Канатников. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 269 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01037-5. - ISBN 978-5-16-004876-5 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
А95
Ахтямов, А. М.
Математика для социологов и экономистов : учебное пособие для вузов по
соц.-экон. спец. / А. М. Ахтямов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2008. 464 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
Б13
Баврин, И. И.
Математика : учебник / И. И. Баврин. - 10-е изд., стер. - М. : Академия,
2013. - 624 с. - (Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
51
Б32
Бачурин, В. А.
Задачи по элементарной математике и началам математического анализа /
В. А. Бачурин. - М. : Физматлит, 2005. - 711 с. - (Библиотека физикоматематической литературы для школьников и учителей. ЕГЭ).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
519
Б42
Беккер, В. Ф.
Моделирование химико-технологических объектов управления : учебное
пособие для вузов по направлению "Автоматизированные технологии и
производства" / В. Ф. Беккер. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР, 2014. - 141 с.
- (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
30
519
Б87
Брадис, В. М.
Четырехзначные математические таблицы : для общеобразовательных
учреждений / В. М. Брадис. - Алматы : ТОО 8&8, 2010. - 95 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
514
Б90
Будак, Б. А.
Геометрия. Углубленный курс с решениями и указаниями : учебнометодическое пособие / Б. А. Будак, Н. Д. Золотарева, М. В. Федотов ; ред. М. В.
Федотов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 608 с. - (ВМК МГУ школе). - ISBN 978-5-9963-0845-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
51
Б90
Будак, А. Б.
Элементарная математика : руководство для поступающих в вузы / А. Б.
Будак, Б. М. Щедрин. - 5-е изд., испр. и доп. - М.:УНЦДО:Физматлит,2003.-ISBN
5-88800-200-3 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
517
В19
Васильева, А. Б.
Интегральные уравнения : учебник для физич. спец. / А. Б. Васильева, Н.
А. Тихонов. - 2-е изд. - М. : Физматлит, 2004. - 157 с. - (Курс высшей математики
и математической физики / под ред. А. Н. Тихонова, В. И. Ильина, А. Г.
Свешникова ; вып. 7). - ISBN 5-9221-0275-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
519
В29
Вентцель, Е. С.
Исследование операций: задачи, принципы, методология : учебное пособие
/ Е. С. Вентцель. - 5-е изд., стер. - М. : КноРус, 2013. - 191 с. - (Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АБ (5)
519
В29
Вентцель, Е. С.
Задачи и упражнения по теории вероятностей : учебное пособие для вузов /
Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2006. - 448 с.
- ISBN 5-06-005689-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (3), АБ (2)
31
51
В54
Виттинг, А.
Приближенные вычисления [Электронный ресурс] / А. Виттинг. - 2-е изд.,
с доп. Л. А. Люстерника. - Электрон. дан. (2,80 Мб.). - М.; Л. : Глав. ред. научпопул. и юнош. лит-ры, 1935. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
517
В58
Власов, А. К.
Курс высшей математики [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / А. К. Власов. - Электрон. дан. (13,6 Мб.). - М.; Л. : Гостехиздат. - Загл. с
контейнера.
Т. 2, Ч. 2 : Элементы высшей алгебры. Дифференциальное и интегральное
исчисления. - 4-е изд., испр. - 1946. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
514
Г32
Гельфанд, И. М.
Тригонометрия / И. М. Гельфанд, С. М. Львовский, А. Л. Тоом. - 4-е изд. М. : МЦНМО, 2010. - 199 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
Г36
Георгиевский, О. В.
Начертательная геометрия и инженерная графика : учебно-методическое
пособие для студентов экстерната, вечернего и заочного отделений вузов (для
строит. спец.) / О. В. Георгиевский. - [Б. м. : б. и.].
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
514
Г36
Геометрия. 7 класс: решение задач: из учебника Л. С. Атанасяна и др.
"Геометрия 7-9" : учебное пособие / Л. С. Атанасян [и др.]. - М. : Физматлит, 2005.
- 118 с. - ISBN 5-9221-0572-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
514
Г36
Геометрия. 8 класс: решение задач: из учебника Л. С. Атанасяна и др.
"Геометрия 7-9" : учебное пособие / Л. С. Атанасян [и др.]. - М. : Физматлит, 2005.
- 239 с. - ISBN 5-9221-0573-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АБ (10)
32
514
Г36
Геометрия. Решение задач: 9 класс ( к учебнику Л. С. Атанасяна и др.
"Геометрия 7-9") : учебное пособие. - М. : Физматлит, 2005. - 119 с. - ISBN 59221-0574-4 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
Г56
Глухов, М. М.
Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов :
учебное пособие / М. М. Глухов, А. Б. Шишков. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань,
2012. - 405 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-81141344-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1)
519
Г65
Гончар, Д. Р.
Математическое
моделирование
применения
культурои
природосообразного подходов в общеобразовательной школе / Д. Р. Гончар, Ю. С.
Юрезанская. - М. : ФГБУН. ВЦ им. А. А. Дородницына, 2013. - 20 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
51
Г67
Горбачев, Н. В.
Сборник олимпиадных задач по математике / Н. В. Горбачев. - 3-е изд.,
стер. - М. : МЦНМО, 2013. - 560 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
517
Д13
Давыдов, Н. А.
Сборник задач по математическому анализу [Электронный ресурс] :
учебное пособие для пед. ин-тов / Н. А. Давыдов, П. П. Коровкин, В. Н.
Никольский. - Электрон. дан. (5,78 Мб.). - М. : Учпедгиз М-ва просвещения
РСФСР, 1953. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
517
Д27
Действительный анализ в задачах : учебное пособие для вузов по мат.
спец. / П. Л. Ульянов [и др.]. - М. : Физматлит, 2005. - 416 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
33
517
Е30
Егоров, А. И.
Теорема Коши и особые решения дифференциальных уравнений :
методические указания / А. И. Егоров. - М. : Физматлит, 2008. - 255 с. (Математика. Прикладная математика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
517
Е30
Егоров, А. И.
Обыкновенные дифференциальные уравнения с приложениями : учебное
пособие / А. И. Егоров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2007. - 448 с. ISBN 978-5-9221-0785-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
517
Е30
Егоров, А. И
Основы теории управления / А. И Егоров. - М. : Физматлит, 2007. - 502 с. ISBN 978-5-9221-0543-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
519
Е56
Ельмуратова, А. Ф.
Математическое планирование эксперимента / А. Ф. Ельмуратова. Павлодар : РИО ПГУ им.С.Торайгырова,2001. - 40 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
514
Е91
Ефимов, Н. В.
Высшая геометрия : учебное пособие для вузов по мат. спец. / Н. В.
Ефимов. - 8-е изд., стер. - М. : Физматлит, 2011. - 576 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
517
З-15
Задачи по математике: начала анализа : сборник задач / В. В. Вавилов [и
др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2008. - 283 с. - (Библиотека учителя
и школьника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
517
З-15
Задачи по математике. Последовательности, функции и графики / В. В.
Вавилов [и др.]. - М. : Физматлит, 2008. - 323 с. - (Библиотека учителя и
34
школьника). - ISBN 978-5-9221-0899-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
512
З-15
Задачи по математике. Алгебра. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит,
2007. - 454 с. - (Библиотека учителя и школьника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
51
З-17
Зайцева, Г. А.
Дополнительные главы математики : методические указания и задания по
выполнению практических занятий
для студентов 1 курса спец. 050506
"Экономика", 050508 "Учет и аудит", 050511 "Маркетинг, 050507 "Менеджмент",
050509 "Финансы", 050908 "Оценка" очной формы обучения / Г. А. Зайцева. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. - 40 с.
Издания есть только в отделениях/филиалах
517
З-68
Злобина, С. В.
Математический анализ в задачах и упражнениях : учебное пособие / С. В.
Злобина, Л. Н. Посицельская. - М. : Физматлит, 2009. - 360 с. - (Математика.
Прикладная математика).-ISBN978-5-9221-1146-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
517
И57
Интегральное и дифференциальное исчисления в приложении к технике
: монография / Ю. П. Макушев [и др.]. - Павлодар : Кереку, 2013. - 330 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (2)
51
К12
Каазик, Ю. Я.
Математический словарь : словарь / Ю. Я. Каазик. - М. : Физматлит, 2007. 336 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
517
К14
Казешев, А.
Математический анализ в примерах и задачах : учебное пособие / А.
Казешев, А. Искакова. - Аламаты : Экономика, 2013. - 264 с. - (Учебные издания
посвященные 50-летнему юбилею КазЭУ им. Т. Рыскулова).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
35
514
К17
Калинин, А. Ю.
Стереометрия 11 : экспериментальный учебник для школ с углубленным
изучением математики / А. Ю. Калинин, Д. А. Терешин. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Физматкнига, 2005. - 332 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
К17
Калинин, А. Ю.
Стереометрия 10 : экспериментальный учебник для школ с углубленным
изучением математики / А. Ю. Калинин, Д. А. Терешин. - 2-е изд., испр. - М. :
Физматкнига, 2007. - 255 с. - ISBN 978-5-89155-109-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
519
К17
Калиткин, Н. Н.
Численные методы [Электронный ресурс] : в 2 книгах. : учебник в
электронном формате / Н. Н. Калиткин, Е. А. Альшина. - Электрон. текстовые
дан. (28.17 Мб.). - М. : Академия. - (Университетский учебник. Прикладная
математика и информатика). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Кн. 1 : Численный анализ. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
519
К17
Калиткин, Н. Н.
Численные методы [Электронный ресурс] : в 2 книгах. : учебник в
электронном формате / Н. Н. Калиткин, П. В. Корякин. - Электрон. текстовые дан.
(31,0 Мб.). - М. : Академия. - (Университетский учебник. Прикладная математика
и информатика). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Кн. 2 : Методы математической физики. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
51
К19
Канель-Белов, А. Я.
Как решают нестандартные задачи / А. Я. Канель-Белов, А. К. Ковальджи ;
ред. В. О. Бугаенко. - 7-е изд., стер. - М. : МЦНМО, 2012. - 94 с. - (Школьные
математические кружки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
512
К44
Киселев, А. П.
Алгебра : учебное пособие / А. П. Киселев ; ред. Н. А. Глаголев. - М. :
36
Физматлит.
Ч. 2. - 2005. - 248 с. - ISBN 5-9221-0533-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
К44
Киселев, А. П.
Геометрия. Планиметрия. Стереометрия : учебник / А. П. Киселев ; ред. Н.
А. Глаголев. - М. : Физматлит, 2013. - 325 с. - (Библиотека физикоматематической литературы для школьников и учителей).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
51
К59
Козко, А. И.
Задачи с параметром и другие сложные задачи / А. И. Козко. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : МЦНМО, 2008. - 376 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
519
К64
Кобзарь, А. И.
Прикладная математическая статистика : для инженеров и научных
работников / А. И. Кобзарь. - 2-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2012. - 816 с. (Современные методы в математике). - ISBN 5710760390.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
519
К68
Королев, В. Ю.
Математические основы теории риска : учебное пособие для вузов по мат.
спец. / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. - М. : Физматлит, 2007. - 542 с.
- (Математика. Прикладная математика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
517
К68
Короновский, А. А.
Непрерывный вейвлетный анализ и его приложения / А. А. Короновский,
А. Е. Храмов. - М. : Физматлит, 2003. - 158 с. - ISBN 5-9221-0389-X.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
514
К75
Кочин, Н. Е.
Векторное исчисление и начала тензорного исчисления [Электронный
ресурс] / Н. Е. Кочин. - 5-е изд., испр. - Электрон. дан. (12,7 Мб.). - Л. ; М. :
ОНТИ, 1937. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
37
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
51
К84
Крупский, В. Н.
Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие для вузов /
В. Н. Крупский, В. Е. Плиско. - М. : Академия, 2013. - 416 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Информатика и вычислительная
техника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
517
К88
Кудрявцев, Л. Д.
Краткий курс математического анализа: в 2 т. : учебник для вузов / Л. Д.
Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - М. : Физматлит.
Т. 2 : Дифференциальное и интегральное исчисление функции многих
переменных. Гармонический анализ. - 2010. - 424 с. - ISBN 978-5-9221-0185-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
514
К89
Кузовлев, В. П.
Курс геометрии: элементы топологии, дифференциальная геометрия,
основания геометрии : учебник / В. П. Кузовлев, Н. Г. Подаева. - М. : Физматлит,
2012. - 206 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
514
К93
Курманалин, Х. М.
Решебник = Есептеме : решения задач за 11-й класс по учебнику
Погорелова А. В. "Геометрия 7-11 класс" / Х. М. Курманалин. - Алматы : СөздiкСловарь, 1998. - 380 с.- Текст рус., каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
512
К93
Курош, А. Г.
Теория групп / А. Г. Курош. - М. : Физматлит, 2011. - 806 с. - (Классика и
современность. Математика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
51
Л13
Лавров, И. А.
Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов /
38
И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. - 5-е изд., испр. - М. : Физматлит, 2006. - 255 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
Л77
Лопшиц, А. М.
Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] / А. М. Лопшиц. Электрон. дан. (19,0 Мб.). - М. : Учпедгиз, 1948. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких
книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
519
Л84
Лунгу, К. Н.
Линейное программирование: руководство к решению задач : учебное
пособие для вузов / К. Н. Лунгу. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2009. 130 с. - ISBN 978-5-9221-1029-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
Л86
Лурье, И. Г.
Высшая математика : практикум / И. Г. Лурье, Т. П. Фунтикова. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 159 с. - (Вузовский учебник).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
519
М30
Марченков, С. С.
Булевы функции / С. С. Марченков. - М. : Физматлит, 2002. - 69 с. (Популярные лекции по математике). - ISBN 5-9221-0253-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
51
М34
Математика для юридических специальностей : учебное пособие для
вузов по спец. "Юриспруденция" / ред. С. Я. Казанцев. - М. : Академия, 2011. 217 с. - (Университетский учебник) (Высшая математика и ее приложения к
юриспруденции).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
519
М34
Математические модели и информационные технологии пограничного
слоя атмосферы : монография / Н. М. Темирбеков [и др.]. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ,2011. - 167 с.-ISBN 978-601-208-235-7 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
39
514
М71
Мищенко, А. С.
Краткий курс дифференциальной геометрии и топологии : учебник для
вузов / А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. - М. : Физматлит, 2004. - 298 с. (Классический университетский учебник). - ISBN 5-9221-0442-X.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
М96
Мышкис, А. Д.
Прикладная математика для инженеров. Специальные курсы / А. Д.
Мышкис. - 3-е изд., доп. - М. : Физматлит, 2007. - 687 с. - (Математика.
Прикладная математика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
517
М98
Мюнтц, Г.
Интегральные уравнения [Электронный ресурс] / Г. Мюнтц. - Электрон.
дан. (9,43 Мб.). - М.; Л. : Гостехиздат. - Загл. с контейнера.
Ч. 1 : Линейные уравнения Вольтерра. - 1934. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд
редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
514
Н30
Нартова, Л. Г.
Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Л. Г. Нартова, В. И. Якунин. - Электрон. текстовые дан. (27,0 Мб.). - М.
: Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее образование. Бакалавриат) (Техника
и технические науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
512
П12
Павлюк, И. И.
Группы с отношениями сравнимости для подгрупп и элементов :
монография / И. И. Павлюк. - Павлодар : Кереку, 2013. - 121 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (1), ППС (2)
519
П14
Палий, И. А.
Теория вероятностей : учебное пособие / И. А. Палий. - М. : ИНФРА-М,
2012. - 235 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
40
517
П16
Пантелеев, А. В.
Вариационное исчисление в примерах и задачах : учебное пособие для
втузов / А. В. Пантелеев. - М. : Высшая школа, 2006. - 272 с. - (Прикладная
математика для ВТУЗов).-ISBN 5-06-005327-X .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
519
П16
Пантелеев, А. В.
Теория управления в примерах и задачах : учебное пособие для втузов / А.
В. Пантелеев, А. С. Бортаковский. - М. : Высшая школа, 2003. - 583 с. (Прикладная математика для втузов).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
514
П37
Планиметрия : пособие для углубленного изучения математики / ред. Ю.
А. Садовничий. - М. : Физматлит, 2005. - 485 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
517
П54
Полянин, А. Д.
Справочник по интегральным уравнениям : справочное издание / А. Д.
Полянин. - М. : Физматлит, 2003. - 608 с. - (Справочная физико-математическая
литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
512
П70
Прасолов, В. В.
Задачи по алгебре, арифметике и анализу : учебное пособие / В. В.
Прасолов. - М. : МЦНМО, 2011. - 607 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
П70
Прасолов, В. В.
Задачи по планиметрии : учебное пособие / В. В. Прасолов. - 6-е изд. - М. :
МЦНМО, 2007. - 640 с. - ISBN 978-5-94057-304-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
П70
Прасолов, В. В.
Задачи по стереометрии : учебное пособие / В. В. Прасолов. - М. :
41
МЦНМО, 2010. - 350 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
519
Р19
Ракитин, В. И.
Руководство по методам вычислений и приложения MATHCAD : учебное
пособие для вузов по мат. спец. / В. И. Ракитин. - М. : Физматлит, 2005. - 263 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
514
Р64
Розендорн, Э. Р.
Задачи по дифференциальной геометрии / Э. Р. Розендорн. - 3-е изд., испр.
и доп. - М. : Физматлит, 2008. - 64 с. - ISBN 978-5-9221-0821-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
514
С16
Сальков, Н. А.
Начертательная геометрия. Основной курс : учебное пособие для вузов по
напрвлению "Архитектура / Н. А. Сальков. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 235 с. (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006755-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
514
С16
Сальков, Н. А.
Начертательная геометрия. Базовый курс : учебное пособие для вузов по
направлению "Архитектура" / Н. А. Сальков. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 183 с. (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
517
С23
Сборник задач по математическому анализу : учебное пособие: в 3 т. / Л.
Д. Кудрявцев [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Физматлит.
Т. 2 : Интегралы. Ряды. - 2012. - 502 с. - ISBN 978-5-9221-0307-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
518
С30
Семендяев, К. А.
Счетная линейка. Краткое руководство [Электронный ресурс] / К. А.
Семендяев. - 11-е изд. - Электрон. дан. (1,50 Мб.). - М. : Физматгиз, 1960. - 1 эл.
опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
42
517
С32
Сергеев, И. Н.
Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / И. Н. Сергеев. - Электрон. дан. (5,38 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Университетский учебник) (Прикладная математика и
информатика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
51
С34
Сизый, С. В.
Математические
задачи.
студенческие
олимпиады
математикомеханического факультета Уральского госуниверситета : учебное пособие для
студентов вузов по мат. направлениям и спец. / С. В. Сизый. - М. : Физматлит,
2009. - 127 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
517
Т45
Титчмарш, Е.
Введение в теорию интегралов Фурье [Электронный ресурс] / Е.
Титчмарш. - Электрон. дан. (12,4 Мб.). - М.-Л. : Гос. изд-во тех-теор. лит-ры,
1948. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
517
Т66
Треногин, В. А.
Задачи и упражнения по функциональному анализу : учебное пособие для
вузов по спец. "Математика" / В. А. Треногин, Б. М. Писаревский, Т. С. Соболева.
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Физматлит, 2005. - 239 с. - ISBN 5-9221-0271-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
512
Т93
Тыныбекова, С. Д.
Линейная алгебра и аналитическая геометрия : методические указания по
выполн. индивидуальных заданий по спец. 5В072300 "Техническая физика" / С. Д.
Тыныбекова, А. А. Конырханова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 43 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
512
Ф15
Фаддеев, Д. К.
Сборник задач по высшей алгебре [Электронный ресурс] / Д. К. Фаддеев,
И. С. Соминский. - Электрон. дан. (7,76 Мб.). - М. : Гостехиздат, 1956. - 1 эл. опт.
43
диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
514
Ф59
Фиников, С. П.
Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. П.
Фиников. - 2-е изд. - Электрон. дан. (9,59 Мб.). - М. : Учпедгиз, 1952. - 1 эл. опт.
диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
517
Ф86
Фрейзер, М.
Введение в вэйвлеты в свете линейной алгебры : учебное пособие для
вузов по спец. "Прикладная математика" / М. Фрейзер ; пер. с англ. Я. М.
Жилейкина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 487 с. - ISBN 978-594774-557-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
519
Х13
Хаггарти, Р.
Дискретная математика для программистов : учебное пособие для вузов /
Р. Хаггарти ; ред. С. А. Кулешов; доп. А. А. Ковалева, В. А. Головешкина, М. В.
Ульянова. - М. : Техносфера, 2012. - 399 с. - (Мир программирования).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
517
Х47
Хинчин, А. Я.
Краткий курс математического анализа [Электронный ресурс] / А. Я.
Хинчин. - Электрондық деректер (18,3 Мб.). - М. : Гос. изд-во тех-теор. лит-ры,
1953. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
519
Х98
Хуснутдинов, Р. Ш.
Теория вероятностей : учебник / Р. Ш. Хуснутдинов. - М. : ИНФРА-М,
2013. - 174 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005312-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 16 : ЧЗ (2), АБ (14)
44
514
Ш26
Шаров, Г. С.
Задачи по курсу дифференциальной геометрии и топологии : учебное
пособие / Г. С. Шаров, А. М. Шелехов, М. А. Шестакова. - М. : МЦНМО, 2005. 112 с. - ISBN 5-94057-207-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
512
Ш37
Шевцов, Г. С.
Численные методы линейной алгебры : учебное пособие для мат.
направлений и специальности / Г. С. Шевцов, О. Г. Крюкова, Б. И. Мызникова. М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-279-03165-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
Ш63
Шипачев, В. С.
Высшая математика. Полный курс : учебник для бакалавров / В. С.
Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 608 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
517
Э30
Эйдерман, В. Я.
Основы теории функций комплексного переменного и операционного
исчисления : учебное пособие / В. Я. Эйдерман. - М. : Физматлит, 2002. - 255 с. ISBN 5-9221-0283-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
519
Я14
Яблонский, С. В.
Элементы математической кибернетики : учебник для вузов / С. В.
Яблонский. - М. : Высшая школа, 2007. - 188 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
Геодезия
528
Г62
Горобец, А. С.
Жерге орналастырудағы экономика-математикалық әдістер, кадастрдағы
экономика-математикалық әдістер : 5В090300 "Жерге орналастыру", 5В090700
"Кадастр" мамандықтарында оқитын студенттерге тәжірибелік жұмыстарды
орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / А. С. Горобец, А. К. Утепбаева. -
45
Өскемен : ШҚМТУ, 2011. - 28 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
528
Д19
Даумова, Г. К.
Экология және төтенше жағдайлардағы геоақпараттық жүйелер : 050731
"Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығының
студенттеріне зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік
нұсқаулар / Г. К. Даумова, И. П. Каретина. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 50 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
528
К20
Картамен жұмыс. "Геодезия 1" : пәнінен барлық мамандықтардың
студенттеріне практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік
нұсқаулықтар / құраст. Ж. Т. Омиржанова. - Алматы : ҚазБСҚА, 2012. - 18 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
528
Г35
Геодезия : учебник для вузов / А. Г. Юнусов [и др.]. - М. : Академический
проект, 2011. - 409 с. - (Gaudeamus: библиотека геодезиста и картографа).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
528
Г35
Геодезия-1 : учебное пособие / сост.: Ж. Т. Омиржанова, О. А. Зубова, Д.
А. Инербаева. - Алматы : МОК КазГАСА, 2011. - 67 с. - ISBN 978-601-7568-26-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : АСФ (5), АБ (4)
528
И62
Инженерная геодезия [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / под ред. Д. Ш. Михелева. - Электрон. текстовые дан. (31,2 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Геодезия).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
528
К93
Курошев, Г. Д.
Топография [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Г. Д.
Курошев. - Электрон. дан. (27,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
46
528
К94
Кусов, В. С.
Основа геодезии, картографии и космоаэросъемки / В. С. Кусов. - М. :
Академия, 2012. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
528
К98
Курошев, Г. Д.
Геодезия и топография : учебник для вузов / Г. Д. Курошев, Л. Е. Смирнов.
- 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 528 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
528
М54
Методические указания по летней геодезической практике : [для
архитектурно-строительных спец.] / сост. Ж. Т. Омиржанова. - Алматы :
КазГАСА, 2013. - 30 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : АСФ (5), АБ (4)
528
П26
Перфилов, В. Ф.
Геодезия : учебник для вузов / В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В.
Усова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 350 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
528
Ф34
Федотов, Г. А.
Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы : учебник / Г. А.
Федотов. - М. : Академия, 2012. - 270 с. - (Высшее профессиональное
образование. Транспортное строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
Физика
53
Б40
Бектенов, Ә. М.
Физика есептерін шығару : оқулық / Ә. М. Бектенов, Б. М. Бектенов, М. Б.
Бектенов. - Алматы : Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы, 2013. - 628 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
47
53
Б52
Бижігітов, Т.
Жалпы физика курсы : оқулық / Т. Бижігітов. - Алматы : Экономика, 2013.
- 891 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
537
Г83
Гриффитс, Дэвид Дж.
Электрдинамикаға кіріспе : оқулық / Дэвид Дж. Гриффитс ; ауд.: Қ. М.
Төреханова, Б. М. Саяқова. - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының
қауымдастығы, 2013. - 632 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
539.2
И84
Исин, Д. Қ.
Металдар физикасы және материалдардың физикалық қасиеттері : жоғары
оқу орындарының студенттеріне оқулық / Д. Қ. Исин, С. Дарибеков, А. З.
Исағұлов. - Қарағанды : ҚарМТУ баспасы, 2009. - 407 б. - (Техникалық ғылымдар
және технологиялар сериясы) (Жоғары оқу орындарына арналған оқулық).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (46)
53
К55
Кониши, К.
Кванттық механика. Жаңа көзқарас : оқулық / К. Кониши, Д. Паффути ;
қазақ тіліне ауд. С. Қ. Сахиев. - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының
қауымдастығы.
1 [бөлім]. - 2013. - 428 б. + 1 эл. опт. диск. - ISBN 978-601-7427-21-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
53
К55
Кониши, К.
Кванттық механика. Жаңа көзқарас [Электрондық ресурс] : оқулық / К.
Кониши, Д. Паффути ; қазақ тіліне ауд. С. Қ. Сахиев. - Электрондық мәтіндік
деректер (140 Мб). - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы. Диск этикеткасының аты. - Кітапқа қосымша.
1 [бөлім]. - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : Медиатека (20)
53
К75
Крэйн, К. С.
Заманауи физика : оқулық / К. С. Крэйн ; қазақ тіліне ауд.: Н. А. Маженов,
Ж. Т. Камбарова, О. Маженова. - Алматы : Полиграфкомбинат.
48
1-бөлім. - 2013. - 537 б. - ISBN 978-601-7427-20-7.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
538
Л54
Линдсей, С. М.
Наноғылымға кіріспе : оқулық / С. М. Линдсей ; қазақ тіліне ауд.: Ш. Н.
Назарқұлова, Б. М. Құдайбергенова. - Алматы : Полиграфкомбинат.
[1-бөлім]. - 2013. - 316 б. - ISBN 978-601-7427-30-6 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
539
М25
Мартин, Б.
Ядролық физика және элементар бөлшектер физикасы. Кіріспе : оқулық /
Б. Мартин ; қазақ тіліне ауд.: М. Дінейхан, С. Қ. Сахиев, С. А. Жауғашева. Алматы : Дәуір.
1- бөлім. - 2013. - 334 б. - ISBN 978-601-217-428-1.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
531
Т90
Түсіпов, А.
Инженерлік механиканың есептер жинағы : [оқулық] / А. Түсіпов. Алматы : Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы, 2013. - 195 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (16)
53
А37
Айзенцон, А. Е.
Курс физики : учебное пособие для вузов / А. Е. Айзенцон. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2009. - 374 с. - (Для высших учебных
заведений).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Б33
Башарулы, Р.
Физика : учебник для 10 кл. общественно-гуманитарного направления
общеобразовательных шк. / Р. Башарулы, Г. Байжасарова, У. Токбергенова. Алматы : Мектеп, 2006. - 176 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
49
537
Б90
Будагян, И. Ф.
Электродинамика : учебное пособие для вузов / И. Ф. Будагян, В. Ф.
Дубровин, А. С. Сигов. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2013. - 301 с. - (Современные
технологии).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Б93
Бутиков, Е. И.
Физика: в 3 кн. : учебное пособие / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев. - М. :
Физматлит. - (Для углубленного изучения).
Т. 1 : Механика. - 2008. - 352 с. - ISBN 978-5-9221-0107-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Б93
Бутиков, Е. И.
Физика: в 3 кн. : учебное пособие / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев. - М. :
Физматлит. - (Для углубленного изучения).
Кн. 2 : Электродинамика. Оптика. - 2008. - 336 с. - ISBN 978-5-9221-0108-0
.Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Б93
Бутиков, Е. И.
Физика: в 3 кн. : учебное пособие / Е. И. Бутиков, А. С. Кондратьев, В. М.
Уздин. - М. : Физматлит. - (Для углубленного изучения).
Т. 3 : Строение и свойства вещества. - 2010. - 335 с. - ISBN 978-5-92210109-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
538
В16
Валянский, С. И.
Современные методы исследования наноструктур. Метод оптической
поверхностно-плазменной микроскопии : учебное пособие / С. И. Валянский ; ред.
Д. Е. Капуткин. - М. : МИСиС, 2011. - 172 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
53
В57
Владимиров, Ю.
Основания физики / Ю. Владимиров. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012. - 455 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
50
532
Г 46
Гидравлика [Электронный ресурс] : в 2 т.: учебник в электронном
формате / В. И. Иванов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (27,4 Мб.). - М. :
Академия-Медиа. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат)
(Машиностроение). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 1 : Основы механики жидкостей и газов. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
532
Г 46
Гидравлика [Электронный ресурс] : в 2 т.: учебник в электронном
формате / В. И. Иванов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (28,7 Мб.). - М. :
Академия-Медиа. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат)
(Машиностроение). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 2 : Гидравлические машины и приводы. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
53
Г52
Гладкова, Р. А.
Задачи и вопросы по физике : учебное пособие: для средних специальных
учебных заведений / Р. А. Гладкова, А. Л. Косоруков ; под ред. Р. А. Гладковой. М. : Физматлит, 2010. - 432 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Д38
Детлаф, А. А.
Курс физики : учебное пособие для втузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 720 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), АБ (48)
53
Д53
Дмитриева, В. Ф.
Физика для профессий и специальностей технического профиля.
Контрольные материалы : учебное пособие для учреждений сред. проф.
образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия,
2014. - 106 с. - (Профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
51
531
Д60
Доев, В. С.
Сборник заданий по теоретической механике на базе Mathcad : учебное
пособие / В. С. Доев, Ф. А. Доронин. - М. ; СПб. : Лань, 2010. - 585 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
536
Д82
Думин, Ю. В.
Лекции по физике неидеальных газов: дополнительные главы "Курса
общей физики" : учебное пособие / Ю. В. Думин. - М. : ОНТОПринт, 2013. - 55 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
531
Е34
Едунов, В. В.
Механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Едунов, А. В.
Едунов. - Электрон. текстовые дан. (28,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт.
диск. - (Высшее профессиональное образование. Технические специальности).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
537
З-47
Зегря, Г. Г.
Основы физики полупроводников : учебное пособие для вузов по
направлению "Электроника и микроэлектроника" / Г. Г. Зегря, В. И. Перель. - М. :
Физматлит, 2009. - 560 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
532
И46
Ильина, Т. Н.
Основы гидравлического расчета инженерных сетей : учебное пособие для
вузов / Т. Н. Ильина. - М. : АСВ, 2007. - 186 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (2), АБ (3)
53
И83
Иродов, И. Е.
Квантовая физика. Основные законы : [учебное пособие для физич. и
инженерно-техн. вузов] / И. Е. Иродов. - 5-е изд., стер. - М. : Лаборатория Базовых
Знаний, 2013. - 256 с. - (Общая физика). - ISBN 978-5-9963-1322-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
52
536
И83
Иродов, И. Е.
Физика макросистем: основные законы : учебное пособие / И. Е. Иродов. 4-е изд. - М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013. - 207 с. - (Общая физика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
К75
Крэйн, К. С.
Заманауи физика : оқулық / К. С. Крэйн ; қазақ тіліне ауд.: Н. А. Маженов,
Ж. Т. Камбарова, О. Маженова. - Алматы : Полиграфкомбинат.
1-бөлім. - 2013. - 537 б. - ISBN 978-601-7427-20-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
537
К78
Красюк, Н. П.
Электродинамика и распространение радиоволн : учебное пособие для
радиотехн. спец. вузов / Н. П. Красюк, Н. Д. Дымович. - М. : Высшая школа, 1974.
- 536 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
53
К89
Кузнецов, С. И.
Физика в вузе. Современный учебник по механике : монография / С. И.
Кузнецов. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 264 с. - (Научная книга).
- ISBN 978-5-9558-0324-1. - ISBN 978-5-16-008984-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. спец. ун-тов / Л.
Д. Ландау, Л. Д. Лифшиц ; ред. Л. П. Питаевский. - 5-е изд., стер. - М. :
Физматлит.
Т. I : Механика. - 2012.-222 с.-ISBN978-5-9221-0819-5.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. спец. ун-тов / Л.
Д. Ландау, Л. Д. Лифшиц; ред. Л. П. Питаевский. - 6-е изд., стер. - М. : Физматлит.
Т. III : Квантовая механика. Нерелятивистская теория. - 2008. - 800 с. ISBN 978-5-9221-0530-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. спец. ун-тов / Л.
Д. Ландау, Л. Д. Лифшиц; ред. Л. П. Питаевский. - 4-е изд., стер. - М. : Физматлит.
Т. IV : Квантовая электродинамика. - 2006. - 719 с. - ISBN 978-5-92210058-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика : учебное пособие для физ. вузов: в 10 т. / Л. Д.
Ландау, Л. Д. Лифшиц ; ред. Л. П. Питаевского. - 5-е изд., стер. - М. : Физматлит.
Т. V : Статистическая физика: ч. 1. - 2010.-616 с. -ISBN 978-5-9221-0054-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика : учебное пособие для физ. вузов: в 10 т. / Л. Д.
Ландау, Л. Д. Лифшиц ; ред. Л. П. Питаевского. - 5-е изд., стер. - М. : Физматлит.
Т. VI : Гидродинамика. - 2006. - 731 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. спец. вузов / Л. Д.
Ландау, Л. Д. Лифшиц ; ред. Л. П. Питаевский. - 5-е изд., стер. - М. : Физматлит.
Т. VII : Теория упругости. - 2007. - 259 с. - ISBN 978-5-9221-0122-6 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л22
Ландау, Л. Д.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. вузов / Л. Д.
Ландау, Л. Д. Лифшиц ; ред. Л. П. Питаевского. - 4-е изд., стер. - М. : Физматлит.
Т. VIII : Электродинамика сплошных сред. - 2005. - 656 с. - ISBN 5-92210123-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
54
532
Л24
Лапшев, Н. Н.
Основы гидравлики и теплотехники : учебник для вузов по направлению
"Строительство" / Н. Н. Лапшев, Ю. Н. Леонтьева. - М. : Академия, 2012. - 399 с. :
ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-76959157-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
531
Л39
Леденев, А. Н.
Физика : учебное пособие для вузов по напр. "Информатика и
вычислительная техника" : в 5 кн. / А. Н. Леденев. - М. : Физматлит.
Т. 1 : Механика. - 2005. - 239 с. - ISBN 5-9221-0461-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л39
Леденев, А. Н.
Физика: в 5 кн. : учебное пособие для вузов по спец. "Информационная
безопасность" / А. Н. Леденев. - М. : Физматлит.
Т. 2 : Молекулярная физика и термодинамика. - 2005. -207 с.-ISBN 5-92210463-2.
Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
537
Л39
Леденев, А. Н.
Физика: в 5 кн. : учебное пособие для вузов по спец. "Информационная
безопасность" / А. Н. Леденев. - М. : Физматлит.
Т. 3 : Электромагнетизм. - 2005. - ISBN 5-9221-0463-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л39
Леденев, А. Н.
Физика: в 5 кн. : учебное пособие для вузов по спец. "Информационная
безопасность" / А. Н. Леденев. - М. : Физматлит.
Т. 4 : Колебания и волны. Оптика. - 2005. - 255 с. - ISBN 5-9221-0463-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
53
Л67
Лифшиц, Е. М.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. спец. ун-тов / Е.
М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, Л. Д. Ландау. - Изд. 4-е, стер. - М. : Физматлит. Указано загл. многотомника.
55
Т. ІX : Статистическая физика, Ч. 2 : Теория конденсированного состояния
/ Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский ; ред. Л. П. Питаевский. - 2004. - 493 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
533
Л67
Лифшиц, Е. М.
Теоретическая физика: в 10 т. : учебное пособие для физ. спец. ун-тов / Е.
М. Лифшиц, Л. П. Питаевский, Л. Д. Ландау ; ред. Л. П. Питаевский. - 2-е изд.,
испр. - М. : Физматлит. - Указано загл. многотомника.
Т. X : Физическая кинетика / Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. - 2007. - 535
с. - ISBN 978-5-9221-0125-7.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
539.3
М15
Макаров, Е. Г.
Сопротивление
материалов
с
использованием
вычислительных
комплексов: в 2 кн. : учебное пособие для вузов по техн. спец. / Е. Г. Макаров. М. : Высшая школа.
Кн. 1 : Основной курс. - 2009. - 406 с. - ISBN 978-5-06-005731-7.
Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
531
М60
Мильченко, А. И.
Прикладная механика [Электронный ресурс] : в 2 частях : учебное пособие
/ А. И. Мильченко. - Электрон. текстовые дан. (27,8 Мб.). - М. : Академия. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Химическая и
биотехнологии). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Ч. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
531
М60
Мильченко, А. И.
Прикладная механика [Электронный ресурс] : в 2 частях : учебное пособие
/ А. И. Мильченко. - Электрон. текстовые дан. (28,4 Мб.). - М. : Академия. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Химическая и
биотехнологии). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Ч. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : Медиатека (1)
539.3
М62
Минин, Л. С.
Расчетные и тестовые задания по сопротивлению материалов : учебное
пособие для вузов по дисциплине "Сопротивление материалов" / Л. С. Минин, В.
56
Е. Хроматов, Ю. П. Самсонов ; ред. В. Е. Хроматов. - 2-е изд., перераб. - М.
:Высшая школа,2008. - 224 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), МФ (2), АСФ (2), АБ (14)
531
М67
Митюшов, Е. А.
Теоретическая механика [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Е. А. Митюшов, С. А. Берестова. - Электрон. текстовые дан. (27,8 Мб.).
- М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
553
Н58
Нефть и газ: проблемы недропользования, добычи и транспортировки :
материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня
рождения В. И. Муравленко (24-26 сентября 2002 г. ) / отв. ред. И. М. Ковенский.
- Тюмень : Тюм. ГНГУ, 2002. - 293 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
535
П17
Панов, М. Ф.
Физические основы интегральной оптики : учебное пособие для вузов / М.
Ф. Панов, А. В. Соломонов, Ю. В. Филатов. - М. : Академия, 2010. - 427 с. (Высшее профессиональное образование) (Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
531
С23
Сборник заданий по теоретической механике. Статика : учебное пособие
для вузов / ред. В. В. Дрожжина. - 2-е изд., испр. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань,
2012. - 223 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
531
С23
Сборник заданий по теоретической механике. Кинематика : учебное
пособие для вузов / ред. В. В. Дрожжина. - 2-е изд., испр. - М. ; СПб. ; Краснодар :
Лань, 2012. - 192 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
57
53
С84
Стрелков, С. П.
Сборник задач по общему курсу физики [Электронный ресурс] / С. П.
Стрелков, И. А. Эльцин, И. А. Яковлев. - Электрон. дан. (8,11 Мб.). - М.-Л. :
Гос.изд-во тех-теор. лит-ры. - Загл с контейнера.
Ч. 1 : Механика. Электричество и магнетизм. - 1949. - 1 эл. опт. диск. (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
53
С87
Струков, Б. А.
Физика : учебник для высш. проф. образования / Б. А. Струков, Л. Г.
Антошина, С. В. Павлов ; ред. Б. А. Струков. - М. : Академия, 2011. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
539.3
С92
Схиртладзе, А. Г.
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / А. Г. Схиртладзе. - Электрон. дан. (29,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1
эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Физика : учебник для вузов по техн. спец. / Т. И. Трофимова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2013. - 352 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Физика от А до Я : справочное издание / Т. И. Трофимова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2002. - 301 с. - (Справочник школьника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
58
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Физика [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Т. И.
Трофимова. - Электрон. дан. (28,7 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Физика в таблицах и формулах [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Т. И. Трофимова. - 4-е изд. - Электрон. дан. (10,5 Мб.). М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Физика в таблицах и формулах : учебное пособие для вузов п техн. спец. /
Т. И. Трофимова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 447 с. - (Высшее
профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Курс физики. Задачи и решения : учебное пособие для вузов по техн. спец.
и направлениям / Т. И. Трофимова, А. В. Фирсов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия,
2012. - 590 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
53
Т76
Трофимова, Т. И.
Курс физики : учебное пособие для инженерно-техн. спец. вузов / Т. И.
Трофимова. - 20-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 558 с. - (Высшее
профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 65 : ЧЗ (2), АБ (63)
532
У89
Ухин, Б. В.
Гидравлика : учебное пособие / Б. В. Ухин. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2013.
- 463 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0380-3 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
59
53
Ф50
Физика : учебник для 11 класса с углубленным изучением физики / ред.:
А. А. Пинский, О. Ф. Кабардина. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Просвещение,
2005. - 448 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
53
Ф50
Физика. Практикум : учебное пособие для вузов по направлению "Защита
в чрезвычайных ситуациях" / Г. В. Врублевская [и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Минск :
Новое знание, 2014. - 285 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
539
Ш84
Шпольский, Э. В.
Атомная физика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В.
Шпольский. - Электрон. дан. (26,2 Мб.). - М.-Л. : Гос.изд-во тех-теор. лит-ры. Загл. с контейнера.
Т. 2 : Электронная оболочка атома и атомное ядро. - 2-е изд., перераб. - 1
эл. опт. диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
Химия
547
А14
Абдықалыкова, Р. А.
Органикалық заттардың химиясы мен физикасы : оқу құралы / Р. А.
Абдықалыкова, Р. К. Рахметуллаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 178 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
544
Б57
Бирди, К. С.
Беттік және коллоидтық химия. Ұстанымдары мен қолданылуы : оқулық /
К. С. Бирди ; ауд. Қ. Ж. Әбдиев. - Алматы : Дәуір, 2013. - 388 б. - ISBN 978-601217-441-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
60
547
Б82
Бруис, П. Ю.
Органикалық химия негіздері : оқулық / П. Ю. Бруис ; қазақ тіліне ауд. К.
Б. Бажықова. - Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының қауымдастығы.
1- бөлім. - 2013. - 421 б. - ISBN 978-601-7427-07-8.
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
54
К13
Кадемартири, Л.
Нанохимия концепциялары : оқулық / Л. Кадемартири, Г. А. Озин ; қазақ
тіліне ауд. З. А. Мансұров [және т. б.]. - Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының
Қауымдастығы, 2013. - 367 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
54
Қ25
Қалабаева, М. Қ.
Бейорганикалық қышқылдар, негіздер мен тұздардың химиясы және
технологиясы : оқу құралы / М. Қ. Қалабаева, Г. В. Абрамова. - Алматы : Қазақ
университеті, 2012. - 164 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
547
М19
Мансұров, Б. А.
Химия : жалпы білім беретін мектепің қоғамдық-гуманитарлық
бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Б. А. Мансұров. - 2- басылымы,
өңделген. - Алматы : Атамаұра, 2011. - 176 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
544
О-78
Оспанова, Ж. Б.
Көбіктердің түзілуі және тұрақтылығы : оқу құралы / Ж. Б. Оспанова. Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 100 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
543
Т18
Танашева, М. Р.
Физика-химиялық анализдің негіздері: оқу құралы = Основы физикохимического анализа : учебное пособие / М. Р. Танашева, Л. К. Бейсембаева, М. Қ.
Қалабаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 344 б. - Мәтін қазақ, орыс
тілдерінде. - ISBN 9965-29-689--8 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
61
546
Ш88
Шрайвер, Д.
Бейорганикалық химия: 2 томдық : оқулық / Д. Шрайвер, П. Эткинс ; қазақ
тіліне ауд.: А. И. Ниязбаева, Р. Г. Рысқалиева. - Алматы : Полиграфкомбинат.
Т. 2. - 2013. - 688 б. - ISBN 978-601-7427-01-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
544
Э90
Эткинс, П.
Физикалық химия : [оқулық] / П. Эткинс, Дж. де Паула ; қазақ тіліне ауд. Е.
Х. Абланова. - Алматы : Полиграфкомбинат.
2 : Зат құрылымы. - 2013. - 594 б.-ISBN 978-601-7427-14-6.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
542
А36
Айбасов, Е. Ж.
Поиск новых реакций в металлорганической химии урана, мышьяка,
сурьмы и висмута : монография / Е. Ж. Айбасов, В. С. Емельянова, А. А.
Байгужин. - Алматы : [б. и.], 2013. - 217 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
543
А64
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
[Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник в электронном формате / под ред. А. А.
Ищенко. - Электрон. текстовые дан. (30,2 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Химические технологии). - Загл. с контейнера. 20 доступов к изданию.
Т. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
543
А64
Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
[Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник в электронном формате / под ред. А. А.
Ищенко. - Электрон. текстовые дан. (32,5 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Химические технологии). - Загл. с контейнера. 20 доступов к изданию.
Т. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
62
544
А86
Артемов, А. В.
Физическая химия [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате
/ А. В. Артемов. - Электрон. текстовые дан. (28,1 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1
эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
544
Б43
Белащенко, Д. К.
Компьютерные методы в физике и физической химии : лабораторный
практикум / Д. К. Белащенко. - М. : МИСиС, 2012. - 108 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
544
Б65
Бисенгалиева, М. Р.
Экспериментальная термодинамика природных кислородсодержащих
неорганических соединений : монография / М. Р. Бисенгалиева. - Караганда :
Арко, 2012. - 263 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
544
Б65
Бисенгалиева, М. Р.
Колебательные состояния и термодинамические характеристики
природных кислородосодержащих неорганических соединений : монография / М.
Р. Бисенгалиева, Д. В. Гоголь, Н. С. Бектурганов. - Караганда:АРКО, 2013. - 303 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
546
Б74
Богословский, С. Ю.
Неорганическая химия : лабораторный практикум / С. Ю. Богословский, Л.
Г. Титов. - 2-е изд., испр. - М. : Издательский дом МИСиС, 2007. - 125 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (1), АБ (2)
549
Б90
Булах, А. Г.
Минералогия [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / А.
Г. Булах. - Электрон. текстовые дан. (31,2 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт.
диск. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат) (Естественные
науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
63
549
Г65
Гончаров, Ю. И.
Сырьевые материалы силикатной промышленности : учебное пособие / Ю.
И. Гончаров. - М. : Издательство АСВ, 2009. - 128 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АСФ (2), ЧЗ (2), АБ (1)
544
Д24
Двойные и тройные манганиты щелочных, щелочноземельных
редкоземельных металлов : монография. - Караганда : Тенгри, 2012. - 317 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
544
Д24
Двойные и тройные хромиты щелочных, щелочноземельных
редкоземельных металлов : монография. - Караганда : Тенгри, 2013. - 170 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
543
Ж44
Жебентяев, А. И.
Аналитическая химия. Хромотографические методы анализа : учебное
пособие для вузов по спец. "Фармация" и хим. спец. / А. И. Жебентяев. - Минск :
Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. - 205 с. - (Высшее образование). - ISBN 978985-475-553-3. - ISBN 978-5-16-006615-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
547
И 20
Иванов, В. Г.
Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / В. Г. Иванов, В. А. Горленко, О. Н. Гева. - Электрон. текстовые дан.
(31,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Педагогическое образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
544
К28
Касенов, Б. К.
Фазовые равновесия и термодинамические свойства арсенатов ряда p-, d- и
f-элементов : монография / Б. К. Касенов, Е. С. Мустафин. - Караганда : Гласир,
2011. - 155 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
64
544
К63
Комплексообразование с участием полиэлектролитов: теория и
перспективы использования в наноэлектронике : монография / Г. А. Мун [и др.]. Алматы ; М. ; Торонто : LEM, 2009. - 256 с. - (Библиотека нанотехнологии ; вып.
2). - ISBN 978-601-239-049-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
54
К68
Коровин, Н. В.
Общая химия [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Н.
В. Коровин. - Электрон. текстовые дан. (31,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл.
опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
541
Л13
Лаврухина, А. К.
Успехи ядерной химии [Электронный ресурс] / А. К. Лаврухина. Электрон. дан. (4,25 Мб.). - М. : Изд-во АН СССР, 1959. - 1 эл. опт. диск. - (Фонд
редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
541.6
М50
Менделеев, Д. И.
Научный архив. Растворы [Электронный ресурс] / Д. И. Менделеев. Электрон. дан. (5,81 Мб.). - М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. - 1 эл. опт. диск. (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
546
Н52
Неорганическая химия [Электронный ресурс] : в 3 т. : учебник в
электронном формате / под ред. Ю. Д. Третьякова. - Электрон. текстовые дан.
(32,2 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 3 : Химия переходных элементов. Кн. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
546
Н52
Неорганическая химия : в 3 т. [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / под ред. Ю. Д. Третьякова. - Электрон. текстовые дан.
65
(34,2 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 3 : Химия переходных элементов. Кн. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
548
Н63
Николаев, А. А.
Кристаллофизика минералов : практикум: учебное пособие для вузов / А.
А. Николаев. - М. : МИСиС, 2009. - 45 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
544
П69
Практикум по коллоидной химии : учебное пособие для вузов / ред. В. Г.
Куличихин. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 287 с.-ISBN 978-59558-0217-6 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
544
Р39
Рентгенография, термодинамика и электрофизика двойных ферритов
щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов : монография / ред. С.
М. Адекенов. - Караганда : Тенгри, 2012. - 110 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
54
С23
Сборник практических заданий по химии : сборник / сост. С. Т. Обазова.
- Павлодар : Кереку, 2013. - 38 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ППС (2)
544
С30
Семчиков, Ю. Д.
Высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Ю. Д. Семчиков. - Электрон. дан. (29,4 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66
54
С30
Семишин, В. И.
Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева в работах
русских учённых. Опыт систематизированной библиографии трудов,
опубликованных в отечественной литературе с 1869 по 1957 г. [Электронный
ресурс] / В. И. Семишин. - Электрон. дан. (2,93 Мб.). - М. : [б. и.], 1959. - 1 эл. опт.
диск. - (Фонд редких книг).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
См. ссылку INTERNET
544
С89
Сумм, Б. Д.
Коллоидная химия [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате
/ Б. Д. Сумм. - Электрон. дан. (27,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
544
Т56
Томилин, В. И.
Физико-химические основы технологии электронных средств : учебник для
вузов / В. И. Томилин. - М. : Академия, 2010. - 410 с. - (Высшее профессиональное
образование) (Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
542
Ф50
Физические
методы
исследования
неорганических
веществ
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / ред. А. Б. Никольский. Электрон. дан. (29,8 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Геология
55
Г32
Геология : 5В060900 - "География" мамандығының студенттері үшін
зертханалық практикумға арналған әдістемелік нұсқаулар / құраст.: А. А.
Калиева, Б. А. Чашина. - Павлодар : Кереку, 2013. - 70 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 18 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (14)
67
556
Д22
Дәулетқалиев, С. Қ.
Гидрологиялық болжамдар : оқу құралы / С. Қ. Дәулетқалиев, Д. Қ.
Жүсіпбеков, С. Қ. Әлімқұлов. - Алматы : Қазақ университеті.
2-бөлім. - 2012. - 154 б. - ISBN 978-601-247-507-4.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
55
Қ78
Құсайынов, С. А.
Неотектоника : оқу құралы / С. А. Құсайынов, Д. М. Боранқұлова, Р. Т.
Бексейітова. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 407 б. - ISBN 9965-29-674-Х.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
55(574)
Б19
Бакенов, М. М.
Сатпаеведение : учебное пособие / М. М. Бакенов. - Изд. 2-е, перераб. и
доп. - Алматы : КазНТУ, 2006.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
55
Г 35
Геоморфология [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред.: А. Н.
Ласточкина, Д. В. Лопатина. - Электрон. текстовые дан. (35,8 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
553
Г36
Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Северного и
Среднего Каспия / Ж. Н. Марабаев, Г. Ж. Жолтаев, С. А. Утегалиев. - Астана : [б.
и.], 2005. - 194 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
55(574)
Г46
Гидрометеорологическая служба Павлодарской области : учебнометодическое пособие для вузов по естественно-научным спец. / Г. К. Касенова [и
др.]. - Павлодар : Кереку, 2012. - 47 с.
Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (6)
556(574)
Г94
Гумарова, Т. А.
Интегрированное управление водными ресурсами : учебное пособие / Т. А.
68
Гумарова, Н. П. Ишкулова. - Алматы : Экономика, 2011. - 221 с. - (Современные
учебные издания КазЭУ им. Т. Рыскулова).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
55
Ж49
Жексенбаева, А. К.
Лабораторный практикум по метеорологии : [практикум] / А. К.
Жексенбаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2012. - 135 с. - ISBN 978-601-247344-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
55
К47
Климов, Г. К.
Науки о Земле : учебное пособие для вузов / Г. К. Климов, А. И. Климова. М. : ИНФРА-М, 2012. - 389 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-005148-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
55
К68
Короновский, Н. В.
Геология [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Н. В.
Короновский, Н. А. Ясаманов. - Электрон. дан. (34,6 Мб.). - М. : Академия, 2014. 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование) (Естественные науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
556(574)
Н34
Научные основы нормирования экологического стока рек Казахстана :
[монография] / М. Ж. Бурлибаев [и др.] ; под ред. М. Ж. Бурлибаева. - Алматы :
Қағанат, 2014. - 406 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (1), ЧЗ (1)
556(574)
П78
Проблемы загрязнения основных трансграничных рек Казахстана :
[монография] / М. Ж. Бурлибаев [и др.] ; под ред. М. Ж. Бурлибаева. - Алматы :
Қағанат. - В надзаг.: Казахстанское агентство прикладной экологии.
Т. 1 : Ертисский, Балкаш-Алакольский, Арало-Сырдарьинский и ЖайыкКаспийский бассейны. - 2014. - 741 с. : ил., табл. - ISBN 978-9965-523-88-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
69
55(574)
С20
Сарсеке, М.
Феномен : роман-эссе / М. Сарсеке. - Астана : Фолиант, 2009. - 480 с. ISBN 9965-35-502-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (1), ППС (1)
55(574)
Ц18
Царегородцева, А. Г.
Геоэкология озерных геосистем Северного и Северо-Восточного
Казахстана : монография / А. Г. Царегородцева. - Павлодар:Кереку, 2013. - 194 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), ППС (1)
556
Ч-58
Чигринец, Л. Ю.
Определение расчетных гидрологических характеристик с применением
персонального компьютера: учебное пособие / Л. Ю. Чигринец. - Алматы : Қазақ
университеті, 2009. - 213 с. - ISBN 9965-30-813-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
Медицина
61(574)
Б42
Беклемишев, Н. Д.
Курорт Боровое / Н. Д. Беклемишев.- Алма-Ата : АН КазССР, 1958. - 160 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное издательство медицинской литературы.
Т. 2 : Ангиохолит-Аюрведа. - 1957. - 1303 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное издательство медицинской литературы.
Т. 3 : Б-Боголепова. - 1957. - 1175 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное издательство медицинской литературы.
70
Т. 4 : Боголюбов - Везалий. - 1958. - 1183 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное издательство медицинской литературы.
Т. 5 : Везикула - Вулканизация. - 1958. - 1247 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное издательство медицинской литературы.
Т. 6 : Вульва - Гинантроп. - 1958. - 1184 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное научное издательство "Большая советская
энциклопедия".
Т. 7 : Гинатрезия - Горение. - 1958. - 1120 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное научное издательство "Большая советская
энциклопедия".
Т. 8 : Горечи - Десмургия. - 1958. - 1120 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное научное издательство "Большая советская
энциклопедия".
Т. 9 : Десна - Желток. - 1959. - 1168 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное научное издательство "Большая советская
энциклопедия".
Т. 10 : Желтуха - Ивашенцов. - 1959. - 1152 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
71
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное научное издательство "Большая советская
энциклопедия".
Т. 11 : Ивоныч - Каломель. - 1959. - 1216 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - М. : Государственное научное издательство "Большая советская
энциклопедия".
Т. 12 : Калориметрия - Клеол. - 1959. - 1120 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 13 : Клетка - Косолапость. - 1959. - 1216 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 14 : Косорукость - Курорты. - 1960. - 1184 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 15 : Курт - Лимфоциты. - 1960. - 1216 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 16 : Лимфоэпителиома - Медиастинотомия. - 1960. - 1184 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
72
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 17 : Медиаторы - Мерпанит. - 1960. - 1184 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 18 : Мерсалил - Моносахариды. - 1960. - 1168 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 19 : Монофагия - Наталоин. - 1961. - 1103 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 20 : Натечник - Новомигрофен. - 1961. - 1103 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 21 : Новорожденный - Органотерапия. - 1961. - 1167 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 22 : Органотропия - Панкреатин. - 1961. - 1103 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
73
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 23 : Панкреатит - Персик. - 1961. - 1183 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 24 : Персульфаты - Плоскостопие. - 1962. - 1247 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 25 : Плотность - Пороцефалез. - 1962. - 1392 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 26 : Порошки - Профессиональный отбор. - 1962. - 1248 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 27 : Профилактика - Реверден. - 1962. - 1224 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 28 : Ревматизм - Румыния. - 1962. - 1248 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
74
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 29 : Рупия - Серотерапия. - 1963. - 1216 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 30 : Серотонин - Spina ventosa. - 1963. - 1216 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 31 : Спинной мозг - Тенезмы. - 1963. - 1248 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 32 : Тениидозы - Туляремия. - 1963. - 1256 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Государственное научное издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 33 : Тунберга метод - Хлорокруорин. - 1963. - 1247 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Издательство "Советская энциклопедия".
Т. 34 : Хлорофиллы - Экскохлеация. - 1964. - 1296 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
75
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Издательство "Советская энциклопедия".
Т. 35 : Экскреция - Ящур. - 1964. - 1230 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия : энциклопедия / гл. ред. А. Н.
Бакулев. - Изд. 2-е. - М. : Издательство "Советская энциклопедия".
Т. 36 : Дополнительный. - 1964. - 1238 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия: указатели ко второму изданию :
энциклопедия / гл. ред. А. Н. Бакулев. - М. : Издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 1 : Предметный (терминологический) указатель. - 1965. - 552 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Б79
Большая медицинская энциклопедия: указатели ко второму изданию :
энциклопедия / гл. ред. А. Н. Бакулев. - М. : Издательство "Советская
энциклопедия".
Т. 2 : Тематический и именной указатель. - 1965. - 552 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
Е36
Ежегодник Большой медицинской энциклопедии : энциклопедия
/ ред. В. В. Парин. - М. : Советская энциклопедия.
Т. 1. - 1968. - 1495 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
61
К67
Корнакова, Е. Е.
Медицинская паразитология : учебник для сред. проф. образования по мед.
спец. / Е. Е. Корнакова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 223 с. - (Среднее
профессиональное образование. Здравоохранение). - ISBN 978-5-7695-9254-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
76
61
Н83
Нормальная физиология : учебное пособие / В. И. Торшин [и др.] ; ред.
В. И. Торшин. - М. : РУДН, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-209-04254-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
61
Р85
Руководство по оптической когорентной томографии / ред.: Н. Д.
Гладкова, Н. М. Шахова, А. М. Сергеева. - М. : Физматлит, 2007. - 296 с. - ISBN
978-5-9221-0820-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
61
С18
Санаторно-курортное дело : учебник / ред. Г. И. Молчанов. - М. : Альфа :
ИНФРА-М, 2012. - 398 с. - ISBN 978-5-98281-171-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
61
С81
Сто великих тайн человека / сост. А. С. Бернацкий. - М. : Вече, 2013. - 430
с. - (Сто великих). - ISBN 978-5-4444-0936-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
61
Т92
Тучин, В. В.
Лазеры и волоконная оптика в биомедицинских исследованиях / В. В.
Тучин. - Изд. 2-е испр. и доп. - М. : Физматлит, 2010. - 488 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Санитарлық бақылау
Санитарный надзор
614
П26
Первая доврачебная помощь при несчастных случаях : учебнометодическое пособие для специальностей бакалавриата / сост.: К. Ш. Арынгазин,
М. Б. Мажимова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 73 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 63 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (59)
77
614(574)
П68
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий
Республики Казахстан : РД 34 РК.0-03.301-04 (ППБС РК-19-2004). - Алматы :
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, 2008. 108 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
614
Ч-60
Чикалёв, А. И.
Зоогигиена : учебник для вузов по направлению "Зоотехния" / А. И.
Чикалёв, Ю. А. Юлдашбаев. - М. : Геотар-Медиа, 2012. - 238 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
Ветеринария
619
И85
Исимбеков, Ж. М.
Практическая паразитология : учебное пособие для ветеринарных и
биологических спец. / Ж. М. Исимбеков, М. С. Аралханов, К. М. Мадиева. Павлодар : Кереку, 2012. - 269 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ППС (2)
Техника
620.2
Ж28
Жаңа материалдар : оқу құралы / М. М. Сүйіндіков [және т. б.]. Павлодар : Кереку, 2014. - 96 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.01
К83
Кульгильдинов, М. С.
Көлік техникасын өндіру және жөндеу технологиясы негіздері : оқулық /
М. С. Кульгильдинов, К. А. Жүсіпов, Р. Ә. Қозбағаров. - Алматы : ҚР. Жоғарғы
оқу орындарының қауымдастығы, 2013. - 280 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
620.1
А86
Артамонов, В. П.
Диагностирование технических объектов по структуре
монография / В. П. Артамонов. - Павлодар : Кереку, 2013. - 227 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : МФ (2), ППС (1)
78
металла
:
620.2
Б81
Бондаренко, Г. Г.
Материаловедение : учебник для вузов по спец. "Управление качеством" /
Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2013. 360 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
620.1
В26
Векилова, Г. В.
Дифракционные и микроскопические методы и приборы для анализа
наночастиц и наноматериалов : учебное пособие для вузов по направлению
"Металлургия" / Г. В. Векилова, А. Н. Иванов, Ю. Д. Ягодкин. - М. : МИСиС,
2009. - 145 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
620.2
В67
Волков, Г. М.
Объемные наноматериалы : учебное пособие для спец. "Автомобиле - и
тракторостроение" / Г. М. Волков. - М. : КноРус, 2013. - 168 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
620.2
В 67
Волков, Г. М.
Материаловедение [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - Электрон. текстовые дан. (32,0 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование:
Бакалавриат) (Техника и технические науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
620.1
Д43
Дзидзигури, Э. Л.
Ультрадисперсные среды. Методы рентгеновской дифрактометрии для
исследования наноматериалов : учебное пособие / Э. Л. Дзидзигури, Е. Н.
Сидорова. - М. : Учеба, 2007. - 60 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
620.2
И29
Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового
питания и пищевых жиров : учебник / под ред. Т. Г. Родиной. - М. : ИНФРА-М,
2013. - 544 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003791-2 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
79
62-7
К59
Кокорин, О. Я.
Инженерные системы помещений с искусственным льдом и снегом :
учебное пособие / О. Я. Кокорин. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (2), АБ (3)
620.2
К60
Колесник, П. А.
Материаловедение на автомобильном транспорте [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / П. А. Колесник, В. С. Кланица. - Электрон. дан.
(29,8 Мб.) . - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
620.1
К84
Крупин, Ю. А.
Компьютерная металлография : лабораторный практикум / Ю. А. Крупин,
В. Г. Сухова. - М. : МИСиС, 2009. - 87 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
620.2
Л68
Лобанов, Д. В.
Технология инструментального обеспечения производства изделий из
композиционных неметаллических материалов : монография / Д. В. Лобанов, А.
С. Янюшкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 295 с. - ISBN 978-5-94178-347-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
620.2
М34
Материаловедение и технологические процессы в машиностроении :
учебное пособие для машиностроит. вузов / С. И. Богодухов [и др.]. - Старый
Оскол : ТНТ, 2013. - 559 с. - ISBN 978-5-94178-220-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : МФ (2), АБ (38)
620.2
М34
Материаловедение и технология конструкционных материалов
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / под ред.: В. Б.
Арзамасова, А. А. Черепахина. - Электрон. текстовые дан. (30,9 Мб.). - М. :
Академия-Медиа, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
80
620.2
М91
Муравина, И. В.
Основы товароведения : учебное пособие / И. В. Муравина. - 3-е изд., стер.
- М. : Академия, 2010. - 223 с. - (Начальное профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
620.2
П84
Процессы получения наночастиц и наноматериалов : лабораторный
практикум. - М. : МИСиС, 2010. - 35 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
620.2
С25
Свойства и применение наноматериалов : учебное пособие для вузов / В.
К. Воронов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 219 с. ISBN 978-5-94178-296-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : МФ (2), ЧЗ (2), АБ (26)
620.2
Ф50
Физико-химические основы строительного материаловедения : учебное
пособие / Г. Г. Волокитин [и др.]. - М. : АСВ, 2004. - 192 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
62-8
Ф62
Фираго, Б. И.
Теория электропривода : учебное пособие по спец. "Автоматизированные
электроприводы" / Б. И. Фираго, Л. Б. Павлячик. - 2-е изд. - Минск :
Техноперспектива, 2007. - 585 с. - ISBN 978-985-6591-46-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
62-8
Ф62
Фираго, Б. И.
Расчеты по электроприводу производственных машин и механизмов :
учебное пособие по спец. "Автоматизированные электроприводы" / Б. И. Фираго.
- Минск : Техноперспектива, 2012. - 639 с. - ISBN 978-985-6591-75-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
Энергетика
621.1
Ә53
Әлжанов, М. Қ.
Жылутехника негіздері және қыздыру қондырғылар : оқу құралы / М. Қ.
81
Әлжанов, Св. С. Квон. - Қарағанды : Қарағанды мемлекеттік техникалық
университеті, 2007. - 119 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : МФ (2), АБ (28)
621.18
Қ19
Қазан агрегаттарының жұмысы, құрылымы және жылулық есептеуі
[Электрондық ресурс] : бейнедәріс / [Ж. А. Тулебаева]. - Электрондық деректер
(439 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров
атындағы ПМУ], 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.18
Н86
Нұрпейісова, К. М.
Жылумен қамту : оқулық /К. М. Нұрпейісова.-Алматы :Дәуір, 2013. - 236 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.1
Б15
Бадагуев, Б. Т.
Эксплуатация тепловых энергоустановок. Безопасность при эксплуатации.
Приказы, инструкции, журналы, положения / Б. Т. Бадагуев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Альфа-Пресс, 2013. - 204 с. - ISBN 978-5-94280-471-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (1), АБ (1)
621.039
Б28
Батырбеков, Г. А.
Системный сравнительный анализ проектов современных энергетических
ядерных реакторов с водой под давлением (PWR, ВВЭР) и кипящей (ВWR).
Современные технологии безопасности АЭС и ядерные топливные циклы разных
стран : монография / Г. А. Батырбеков. - Алматы : [б. и.], 2013. - 593 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
621.1
К88
Кудинов, В. А.
Техническая термодинамика и теплопередача : учебник для вузов по техн.
направлениям и спец. / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов, Е. В. Стефанюк. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 566 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : МФ (2), АБ (28)
621.18
Л61
Липов, Ю. М.
Компоновка и тепловой расчет парового котла : учебное пособие для вузов
по спец. "Тепловые электрические станции" / Ю. М. Липов, Ю. Ф. Самойлов, Т. В.
82
Виленский. - Репр. изд. - М. : АльянС, 2012. - 208 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.1
Л99
Ляшков, В. И.
Тепловые двигатели и нагнетатели : учебное пособие для вузов / В. И.
Ляшков. - М. : Абрис, 2012. - 166 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
Ш12
Шабад, В. К.
Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических
системах : учебное пособие для вузов / В. К. Шабад. - М. : Академия, 2013. - 190 с.
- (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Энергетика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), АБ (48)
621.31
Ш12
Шабад, В. К.
Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических
системах [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / В. К. Шабад. Электрон. дан. (26,6 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Энергетика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.1
Я47
Яковлев, Б. В.
Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения :
монография / Б. В. Яковлев. - М. : Новости теплоснабжения, 2008. - 447 с. - ISBN
5-94296-015-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
620.9
R43
Renewable Energy : teaching aid / B. Lukutin [et al.]. - Pavlodar : Kereku,
2013. - 148 p.
Перевод заглавия: Возобновляемые источники энергии
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (1), ППС (2)
83
Электротехника. Электроэнергетика. Байланыс
Электротехника. Электроэнергетика. Связь
621.3
Б45
Бёрд, Д.
Электр және электроника негіздері мен технологиясы : оқулық / Д. Бёрд ;
қазақ тіліне ауд.: Н. А. Маженов, Ю. М. Смирнов, О. Маженова. - Алматы :
Полиграфкомбинат.
1-бөлім. - 2013. - 468 б. - ISBN 978-601-7427-23-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
621.316
Ж68
Жоғары кернеулі айнымалы токтың ажыратқыштары мен айырғыштары
бойынша анықтамалық материалдары : электроэнергетика мамандығының
студенттеріне арналған курстық және дипломдық жобалары бойынша оқуәдістемелік құрал / құраст.: Ю. А. Леньков, А. М. Акаев. - Павлодар : Кереку,
2013. - 88 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 90 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (86)
621.3
К49
Кокенова, Г. Т.
Электр тізбектерінің теориясы : оқулық / Г. Т. Кокенова, У. С. Кубаева. Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2013. - 296 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.38
М74
Мохан, Н.
Қуатты электроника. Кіріспе : оқулық / Н. Мохан ; қазақ тіліне ауд. Қ. М.
Төреханова [және т. б.]. - Алматы : Полиграфкомбинат, 2013. - 346 б. - ISBN 978601-7427-18-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.39
А22
Автоматизация контроля и измерений на телеграфных сетях / В. И.
Король, И. Л. Тарнопольский, И. А. Парикожка. - М. : Радио и связь, 1986. - 224 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.3
А23
Агасьян, М. В.
Электротехника и электрические измерения : учебное пособие для техн.
спец. / М. В. Агасьян, Е. А. Орлов. - М. : Радио и связь, 1983. - 311 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : АБ (4)
84
621.39
А47
Алексеев, Ю. П.
Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура : справочник
/ Ю. П. Алексеев. - М. : Радио и связь, 1991. - 214 с. - (МРБ: Массовая
радиобиблиотека ; вып. 1164).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.315
А50
Алиев, И. И.
Электротехнические материалы и изделия : справочник / И. И. Алиев. Изд. 2-е, испр. - М. : РадиоСофт, 2011. - 330 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.3
А50
Алиев, И. И.
Электротехника и электрооборудование / И. И. Алиев. - М. : Высшая
школа, 2010. - 1199 с. - (Для высших учебных заведений). - ISBN 978-5-06005898-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.316
А65
Андреев, В. А.
Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах : учебное
пособие / В. А. Андреев. - М. : Высшая школа, 2008. - 252 с. - (Для высших
учебных заведений).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.39
А85
Арсланов, М. З.
Радиоприемные устройства : учебные пособия для радиотехн. спец. вузов /
М. З. Арсланов, В. Ф. Рябков. - М. : Советское радио, 1972. - 390 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.3
А91
Астайкин, А. И.
Основы теории цепей: в 2 т. [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
И. Астайкин, А. П. Помазков ; под ред. А. И. Астайкина. - Электрон. текстовые
дан. (27,7 Мб.). - М. : Академия-Медиа. - (Высшее профессиональное
образование. Радиотехника). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск. .
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
85
621.3
А91
Астайкин, А. И.
Основы теории цепей: в 2 т. [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.
И. Астайкин, А. П. Помазков ; под ред. А. И. Астайкина. - Электрон. текстовые
дан. (27,4 Мб.). - М. : Академия-Медиа. - (Высшее профессиональное
образование. Радиотехника). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
621.3
А91
Астайкин, А. И.
Основы теории цепей: в 2 т. : учебное пособие для вузов / А. И. Астайкин,
А. П. Помазков ; под ред. А. И. Астайкина. - М. : Академия-Медиа. - (Высшее
профессиональное образование. Радиотехника).
Т. 1. - 2009. - 303 с. - ISBN 978-5-7695-4673-0.
Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : ЧЗ (2), АБ (48)
621.3
А91
Астайкин, А. И.
Основы теории цепей: в 2 т. : учебное пособие для вузов / А. И. Астайкин,
А. П. Помазков ; под ред. А. И. Астайкина. - М. : Академия-Медиа. - (Высшее
профессиональное образование. Радиотехника).
Т. 2. - 2009. - 280 с. - ISBN 978-5-7695-5665-4.
Имеются экземпляры в отделах: всего 50 : ЧЗ (2), АБ (48)
621.39
Б26
Бартон, Д.
Справочник по радиолокационным измерениям : пер. с англ. / Д. Бартон ;
ред. М.М.Вейсбейна.– М.:Советское радио,1976. - 392 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.3
Б33
Башарин, С. А.
Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / С. А. Башарин, В. В. Федоров. - Электрон. текстовые дан.
(28,8 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Электротехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.39
Б43
Белевцев, А. Т.
Монтаж радиоаппаратуры и приборов : учебник / А. Т. Белевцев. - 2-е изд.,
86
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1982. - 255 с. - (Профессиональнотехническое образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.31
Б43
Беликов, С. Е.
Котлы тепловых электростанций и защита атмосферы : учебное пособие
для вузов и колледжей по спец. "Тепловые электростанции" / С. Е. Беликов, В. Р.
Котлер. - М. : Аква-Терм, 2008. - 210 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
621.39
Б53
Бесслер, Р.
Проектирование сетей связи : справочник / Р. Бесслер, А. Дойч ; под ред. Г.
Б. Давыдова ; пер. с нем. : Б. Н. Абрамова, А. В. Панкина. - М. : Радио и связь,
1988. - 268 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
Б60
Биккенин, Р. Р.
Теория электрической связи : учебное пособие для вузов по направлению
"Телекоммуникации" / Р. Р. Биккенин, Г. П. Амочаева. - М. : Академия, 2010. 328 с. - (Высшее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
Б83
Бороденко, В. А.
Дискретные устройства автоматики : монография / В. А. Бороденко. Павлодар : Кереку, 2013. - 136 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), ППС (1)
621.315
Б91
Бунин, Д. А.
Провода и кабели в СЦБ и связи : справочник / Д. А. Бунин. - М. :
Транспорт, 1975. - 239 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
В38
Веселов, С. Л.
Программирование мини-АТС Samsung и Panasonic : справочное издание /
С. Л. Веселов. - М. : Горячая линия - Телеком, 2003. - 347 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
87
621.39
В75
Воробьев, И. М.
Оборудование и эксплуатация радиостанций : учебное пособие для техн.
спец. / И. М. Воробьев. - М. : Радио и связь, 1988. - 320 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
В94
Выходец, А. В.
Звуковое и телевизионное вещание : учебник для техникумов связи / А. В.
Выходец, В. И. Коваленко, М. Т. Кохно. - М. : Радио и связь, 1987. - 448 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
Г79
Грей, Л.
Радиопередатчики / Л. Грей, Р. Грэхем ; пер. с англ. и под ред. А. М.
Локшина. - М. : Связь, 1965. - 480 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
Г86
Гроднев, И. И.
Линии связи : учебник для электротехн. ин-тов связи / И. И. Гроднев, С. М.
Верник. - М. : Радио и связь, 1988. - 544 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
Г91
Грызлов, А. Ф.
Аппаратура электросвязи и ее производство : учебник для сред. профтех.
училищ / А. Ф. Грызлов, А. Л. Мейтиньш, Ю. П. Поне. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Высшая школа, 1987. - 312 с. - (Профессионально-техническое образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
Г93
Губин, Н. М.
Организация, планирование и управление телеграфной связью : учебник
для электротехн. ин-тов связи / Н. М. Губин, Б. В. Броннер. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М.:Радио и связь, 1989. - 264 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
Г97
Гуткин, Л. С.
Проектирование радиосистем и радиоустройств : учебное пособие для
88
радиотехнических спец. вузов / Л. С. Гуткин. - М. : Радио и связь, 1986.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
621.37
Д25
90 лет радио : научно-технический сборник / ред.: А. Д. Фортушенко, В. Л.
Быков. - М. : Радио и связь, 1985.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
621.39
Д73
Дрейзин, В. Э.
Управление качеством электронных средств : учебное пособие / В. Э.
Дрейзин, А. В. Кочура. - М. : Академия, 2010. - 285 с. - (Высшее
профессиональное образование. Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.39
Е73
Ермилов, В. Т.
Международное регулирование применения земных станций спутниковой
связи типа VSAT [Текст] / В. Т. Ермилов. - М : Радио и связь : Горячая линия Телеком, 1999. - 283 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.31
Ж51
Железко, Ю. С.
Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических
сетях : руководство для практических расчетов / Ю. С. Железко, А. В. Артемьев,
О. В. Савченко. - М. : ЭНАС, 2004. - 277 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
З-59
Зиатдинов, С. И.
Схемотехника телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / С. И. Зиатдинов, Т. А. Суетина, Н. В.
Поваренкин. - Электрон. текстовые дан. (30,7 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл.
опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.39
З-59
Зиатдинов, С. И.
Схемотехника телекоммуникационных устройств : учебник для вузов / С.
И. Зиатдинов, Т. А. Суетина, Н. В. Поваренкин. - М. : Академия, 2013. - 366 с. -
89
(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.39
И20
Иванов, В. К.
Оборудование радиотелевизионных передающих станций : учебное
пособие для учащихся техникумов связи / В. К. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : Радио и связь, 1989. - 336 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
621.313
И20
Иванов-Цыганов, А. И.
Электротехнические устройства радиосистем : учебное пособие для
радиотехнических спец. вузов / А. И. Иванов-Цыганов. - 2-е изд. - М. : Высшая
школа, 1973. - 384 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
И21
Иванова, О. Н.
Электронная коммутация : учебник для электротехнических ин-тов связи /
О. Н. Иванова. - М. : Связь, 1971. - 296 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
И39
Изюмов, Н. М.
Основы радиотехники / Н. М. Изюмов, Д. П. Линде. - М. : Радио и связь,
1983. - 376 с. - (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1059).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
621.315
И62
Инженерно-технический справочник по электросвязи: справочное
издание. - М. : Связьиздат.
Т. IV : Воздушные и кабельные линии связи. - 1945. - 230 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ФРК (1)
621.317
И74
Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для
вузов / [Г. Г. Раннев и др.] ; под ред. Г. Г. Раннева. - 3-е изд., стер. - М. :
Академия, 2009. - 511 с. - (Высшее профессиональное образование. Энергетика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
90
621.39
И74
Информационные технологии проектирования радиоэлектронных
средств : учебное пособие для вузов / [Ю. Л. Муромцев и др.]. - М. : Академия,
2010. - 381 с. - (Высшее профессиональное образование. Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.39
К17
Калинин, Н. Н.
Электрорадиоматериалы : учебник для радиотехн. и приборостроит. спец. /
Н. Н. Калинин, Г. Л. Скибинский, П. П. Новиков ; ред. Н. Н. Калинин. - М. :
Высшая школа, 1981. - 293 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
К17
Калугин, Н. Г.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций [Электронный
ресурс] : учебник в электронном формате / Н. Г. Калугин. - Электрон. текстовые
дан. (26,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.39
К17
Калугин, Н. Г.
Электропитание устройств и систем телекоммуникаций : учебник для
вузов / Н. Г. Калугин ; под ред. Е. Е. Чаплыгина. - М. : Академия, 2011. - 185 с. (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.38
К17
Калашников, В. И.
Электроника и микропроцессорная техника : учебник / В. И. Калашников,
С. В. Нефедов ; под ред. Г. Г. Раннева. - М. : Академия, 2012. - 368 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Приборостроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
621.38
К17
Калашников, В. И.
Электроника и микропроцессорная техника [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / В. И. Калашников, С. В. Нефедов. - Электрон.
текстовые дан. (29,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Приборостроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
91
621.31
К27
Карякин, Р. Н.
Устройство электроустановок производственных зданий : справочник / Р.
Н. Карякин. - М. : Энергосервис, 2004. - 639 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.39
К36
Керблай, Т. С.
Радиопрогнозы и их составление / Т. С. Керблай. - М. : Связьиздат, 1958. (Лекции по технике связи).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ФРК (1)
621.3
К59
Козлов, Б. А.
Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и
автоматики / Б. А. Козлов. - М. : Советское радио, 1975. - 471 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : АБ (3)
621.39
К60
Колин, К. Т.
Телевидение : учебник для учащихся техникумов связи / К. Т. Колин, Ю. В.
Аксентов, Е. Ю. Колпенская. - М. : Радио и связь, 1987. - 248 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
К61
Колосков, А. С.
Организация и планирование радиосвязи и вещания : учебник для вузов
связи / А. С. Колосков, А. С. Добронравов, Е. Н. Стрельчук. - М. : Радио и связь,
1985.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
621.31
К61
Колпачков, В. И.
Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
энергетического оборудования : справочник / В. И. Колпачков, А. И. Ящура. - М. :
Энергосервис, 1999. - 438 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.3
К65
Контрольные материалы по электротехнике и электронике : учебное
пособие для сред. проф. образования по техн. спец. - 3-е изд., стер. - М. :
92
Академия, 2014. - 127 с. - (Профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.39
К66
Корбанский, И. Н.
Антенны : учебное пособие для вузов / И. Н. Корбанский. - М : Энергия,
1973. - 336 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
К75
Кочержевский, Г. Н.
Антенно-фидерные устройства : учебник / Г. Н. Кочержевский. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Радио и связь, 1981. - 280 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.39
К76
Кошелев, С. В.
Монтаж оборудования электропитающих установок связи : учебник для
ПТУ / С. В. Кошелев. - М.:Высшая школа,1988. - 134 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
654
К76
Кошелев, С. В.
Монтаж и наладка систем производственной
электрической связи,
сигнализации и электрочасофикации : учебник для техникумов по спец.
"Автоматическая электросвязь" / С. В. Кошелев, Г. А. Клауз, В. В. Гвоздецкий. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Радио и связь, 1991. - 368 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.3
К83
Кроп, А. Д.
Анализ надежности электронной измерительной аппаратуры при ее
проектировании / А. Д. Кроп ; ред. В. Н. Сретенский. - М. : Советское радио, 1987.
- 112 с. - (Библиотека инженера по надежности).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)
621.31
К88
Кудрин, Б. И.
Системы электроснабжения [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Б. И. Кудрин. - Электрон. дан. (28,8 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование) (Энергетика).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
93
621.31
К88
Кужеков, С. Л.
Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию /
С. Л. Кужеков, С. В. Гончаров. - 6-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 492 с. (Профессиональное мастерство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.3
К90
Куличенков, В. П.
Потери электроэнергии и мероприятия по их снижению : монография / В.
П. Куличенков. - Saarbrucken : LAR LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 85 с. ISBN 978-3-659-31365-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (2)
621.39
К93
Курицын, С. А.
Телекоммуникационные технологии и системы : учебное пособие для
вузов / С. А. Курицын. - М. : Академия, 2008. - 299 с. - (Высшее
профессиональное образование. Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), АБ (48)
621.38
Л13
Лаврентьев, Б. Ф.
Схемотехника электронных средств [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Б. Ф. Лаврентьев. - Электрон. дан. (29,3 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.38
Л33
Лебедев, А. И.
Физика полупроводниковых приборов : учебное пособие для вузов / А. И.
Лебедев. - М. : Физматлит, 2012. - 488 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
Л46
Леньков, Ю. А.
Справочные материалы по силовым трансформаторам : учебное пособие по
курсовому и дипломному проектированию электроэнергетических спец. / Ю. А.
Леньков. - Павлодар : Кереку, 2013. - 153 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 89 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (85)
94
621.39
М22
Мамчев, Г. В.
Основы цифрового телевизионного вещания : учебное пособие для вузов /
Г. В. Мамчев, С. В. Тырыкин. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 371 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.38
Н30
Нарышкин, А. К.
Цифровые устройства и микропроцессоры [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А. К. Нарышкин. - Электрон. текстовые дан. (27,8 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.37
Н58
Нефедов, Е. И.
Техническая электродинамика : учебное пособие для вузов / Е. И. Нефедов.
- М. : Академия, 2008. - 410 с. - (Высшее профессиональное образование.
Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), АБ (48)
621.37
Н58
Нефедов, Е. И.
Устройства СВЧ и антенны : учебное пособие для вузов / Е. И. Нефедов. М. : Академия, 2009. - 376 с. - (Высшее профессиональное образование.
Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.37
Н58
Нефедов, В. И.
Основы радиоэлектроники и связи : учебное пособие для вузов / В. И.
Нефедов, А. С. Сигов ; ред. В. И. Нефедов. - М. : Высшая школа, 2009. - 735 с. (Для высших учебных заведений. Радиотехника и связь).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.37
Н 58
Нефедов, Е. И.
Техническая электродинамика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.
И. Нефедов. - Электрон. текстовые дан. (30,2 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл.
опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
95
621.39
Н58
Нефедов, Е. И.
Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства : учебное
пособие для вузов / Е. И. Нефедов. - М. : Академия, 2010. - 317 с. - (Высшее
профессиональное образование) (Радиоэлектроника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.3
Н74
Новожилов, О. П.
Электротехника и электроника : учебник для вузов / О. П. Новожилов. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 653 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.37
Н74
Новожилов, О. П.
Основы цифровой техники : учебное пособие / О. П. Новожилов. - 2-е изд.,
стер. - М. : РадиоСофт,2013.-526 с.-ISBN 978-5-93037-250-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
Н78
Ноздренко, Г. В.
Комплексный эксергетический анализ энергоблоков ТЭС с новыми
технологиями : монография / Г. В. Ноздренко, П. А. Щинников. - Новосибирск :
НГТУ, 2009. - 189 с. - (Монографии НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1194-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
О-34
Овсянников, А. Г.
Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник / А. Г.
Овсянников, Р. К. Борисов. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 194 с. - (Учебники
НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2199-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
О-35
Овчаренко, Н. И.
Автоматика энергосистем : учебник для энергетич. вузов / Н. И. Овчаренко
; ред. А. Ф. Дьяков. - 3-е изд., испр. - М. : Издательский дом МЭИ, 2009. - 475 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
96
621.38
П12
Павлов, В. Н.
Схемотехника аналоговых электронных устройств : учебное пособие для
вузов / В. Н. Павлов. - М. : Академия, 2008. - 288 с. - (Высшее профессиональное
образование) (Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.38
П12
Павлов, В. Н.
Схемотехника аналоговых электронных устройств [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. Н. Павлов. - Электрон. текстовые дан. (27,6 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.3
П44
Подкин, Ю. Г.
Электротехника и электроника : в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов. - Электрон.
дан. (29,3 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Радиоэлектроника). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 1 : Электротехника. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
621.3
П44
Подкин, Ю. Г.
Электротехника и электроника : в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов. - Электрон.
дан. (28,4 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Радиоэлектроника). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 2 : Электроника. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
621.3
П44
Подкин, Ю. Г.
Электротехника и электроника : в 2 т. : учебное пособие для вузов / Ю. Г.
Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов. - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Радиоэлектроника).
Т. 1 : Электротехника. - 2011. - 399 с. - ISBN 978-5-7695-7147-3.
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
97
621.3
П44
Подкин, Ю. Г.
Электротехника и электроника : в 2 т. : учебное пособие для вузов / Ю. Г.
Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов. - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Радиоэлектроника).
Т. 2 : Электротехника. - 2011. - 313 с. - ISBN 978-5-7695-7149-7.
Имеются экземпляры в отделах: всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
621.31
П68
Правила устройства электроустановок: все действующие разделы
шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1
января 2013 года. - М. : КноРус, 2013. - 488 с. - ISBN 978-5-406-02937-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
П68
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок : утв.
Минэнерго РФ от 24 ; введ. в действие с 1октября 2003 года. - Новосибирск :
Норматика, 2013. - 123 с. - (Кодексы. Законы. Нормы).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.31
П68
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации: Утвержден приказом России от 19.06.2003 №229 :
нормативно-технический материал. - М. : ЭНАС, 2013. - 263 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.3
П69
Практикум по электротехнике и электронике : учебное пособие для
вузов / ред. В. В. Кононенко. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 384 с. - (Высшее
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
621.3
П84
Прошин, В. М.
Электротехника для электротехнических профессий. Рабочая тетрадь :
учебное пособие для нач. проф. образования / В. М. Прошин. - М. : Академия,
2012. - 94 с. - (Начальное профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.39
Р15
Радиотехнические
системы
[Электронный
98
ресурс]
:
учебник
в
электронном формате / ред. Ю. М. Казаринов. - Электрон. дан. (31,0 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.313
С14
Сажнев, А. М.
Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных систем :
учебное пособие / А. М. Сажнев, Н. Г. Рогулина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. 219 с. - (Учебники НГТУ)
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.3
С23
Сборник задач по электротехнике и электронике : учебное пособие для
вузов по инж.-техн. спец. / ред. Ю. В. Бладыко. - Минск : Вышэйшая школа, 2012.
- 478 с. - ISBN 978-985-06-2083-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.3
С23
Сборник задач по электротехнике и электронике : учебное пособие для
вузов по инж.-техн. спец. / ред. Ю. В. Бладыко. - 2-е изд., испр. - Минск :
Вышэйшая школа, 2013. - 478 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : ЧЗ (2), АБ (7)
621.3
С24
Свириденко, Э. А.
Основы электротехники и электроснабжения : учебник по строит. спец. для
сред. спец. образования / Э. А. Свириденко, Ф. Г. Китунович. - Минск :
Техноперспектива, 2008. - 435 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.3
С38
Синдеев, Ю. Г.
Электротехника с основами электроники : учебное пособие для проф.
училищ, лицеев и колледжей / Ю. Г. Синдеев. - Изд. 13-е, доп. и перераб. - Ростов
н/Д : Феникс, 2010. - 407 с. - (Начальное профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
99
621.31
С84
Стрельников, Н. А.
Энергосбережение : учебник / Н. А. Стрельников. - Новосибирск : НГТУ,
2012. - 176 с. - (Учебники НГТУ).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : ЧЗ (2), АБ (4)
621.315
Ф53
Филлипов, А. С.
Ремонт и монтаж кабельных линий: в 2 ч. : практическое пособие / А. С.
Филлипов, В. А. Филлипов. - Минск : Техноперспектива. - (Электромонтерпрофессия грамотных и дисциплинированных)
Ч. 1. - 2005. - 375 с. - ISBN 985-6591-27-9.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.315
Ф53
Филлипов, А. С.
Ремонт и монтаж кабельных линий: в 2 ч. : практическое пособие / А. С.
Филлипов, В. А. Филлипов. - Минск : Техноперспектива. - (Электромонтерпрофессия грамотных и дисциплинированных)
Ч. 2. - 2010. - 407 с. - ISBN 985-6591-27-9.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
621.36
Х28
Хацевский, К. В.
Моделирование автоматизированных электротехнологических установок
нагрева жидкостей и газов : монография / К. В. Хацевский, Т. В. Гоненко, В. Ф.
Хацевский. - Павлодар : Кереку, 2013. - 163 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
621.31
Х95
Хрусталева, З. А.
Электротехнические измерения : учебник для сред. проф. образования / З.
А. Хрусталева. - М. : КноРус, 2012. - 199 с. - (Среднее профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
621.37
Х98
Худяков, Г. И.
Статистическая теория радиотехнических систем : учебное пособие для
вузов по спец. " Радиотехника " / Г. И. Худяков. - М. : Академия, 2009. - 367 с. (Высшее профессиональное образование. Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 45 : ЧЗ (2), АБ (43)
100
621.39
Ш44
Шелухин, О. И.
Радиоэлектронные средства бытового назначения : учебник для вузов / О.
И. Шелухин, К. Е. Румянцев ; под ред. К. Е. Румянцева. - М. : Академия, 2008. 479 с. - (Высшее профессиональное образование. Радиотехника).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (2), АБ (13)
621.31
Ш62
Шинников, П. А.
Перспективные ТЭС: особенности и результаты исследования :
монография / П. А. Шинников. - Новосибирск : НГТУ, 2007. - 282 с. (Монографии НГТУ). - ISBN 978-5-7782-0851-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
621.3
Э46
Электротехника и электроника : учебное пособие: в 2 ч. - Волгоград :
ИН-ФОЛИО. - (Учебное пособие для средних специальных учебных заведений)
Ч. 1 : Электротехника. - 2008. - 272 с.
Авт. указан на обложке.: О. А. Теплякова
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
621.31
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь : сборник научных
трудов / ред. П. И. Сагитов [и др.]. - Алматы : Алматинский ун-т энергетики и
связи.
Ч. 1 : Электроэнергетика. - 2013. - 134 с. - ISBN 978-601-7327-66-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.31
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь : сборник научных
трудов / ред. П. И. Сагитов [и др.]. - Алматы : Алматинский ун-т энергетики и
связи.
Ч. 2 : Электроэнергетика. - 2013. - 83 с. - ISBN 978-601-7327-66-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.37
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь : сборник научных
трудов / ред.: О. З. Рутгайзер, К. Х. Туманбаева. - Алматы : Алматинский ун-т
энергетики и связи.
Ч. 2 : Радиотехника, электроника и телекоммуникации. - 2013. - 114 с. ISBN 978-601-7327-68-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
101
621.37
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь : сборник научных
трудов / ред.: О. З. Рутгайзер, С. В. Коньшин, Л. И. Сарженко. - Алматы :
Алматинский ун-т энергетики и связи.
Ч. 1 : Радиотехника, электроника и телекоммуникации. - 2013. - 99 с. ISBN 978-601-7327-02-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.37
Э65
Энергетика, радиотехника, электроника и связь : сборник научных
трудов / ред.: О. З. Рутгайзер, С. В. Коньшин, Л. И. Сарженко. - Алматы :
Алматинский ун-т энергетики и связи.
Ч. 2 : Радиотехника, электроника и телекоммуникации. - 2013. - 73 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
621.38
Я57
Ямпурин, Н. П.
Основы надежности электронных средств : учебное пособие для вузов / Н.
П. Ямпурин, А. В. Баранова ; под ред. Н. П. Ямпурина. - М. : Академия, 2010. 238 с. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника").
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
Машина жасау
Машиностроение
621.9
Д14
Дайындамаларды жоңғылаумен өңдеу технологиялық мүмкіндіктері :
5В071200 - "Машина жасау", 5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және
метрология, 5В072400 - "Технологиялық машиналар мен жабдықтар"
мамандығына "Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері", "Машина
жасау технологиясы" пәндері бойынша №3 зертханалық жұмысын орындау үшін
әдістемелік нұсқау / құраст.: А. И. Денчик, Г. Т. Итыбаева. - Павлодар : Кереку,
2013. - 28 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 17 : ЧЗ (2), ППС (2), АСФ (5), АБ (8)
621.74
И84
Исин, Д. Қ.
Құю өндірісі : жоғары оқу орындарының студенттеріне оқулық / Д. Қ.
Исин. - Қарағанды : ҚарМТУ баспасы, 2012. - 387 б. - (Техникалық ғылымдар
және технологиялар сериясы) (Жоғары оқу орындарына арналған оқулық).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : МФ (2), АБ (48)
102
621.74
Қ66
Қорытпалар балқытудың технологиялық процестері және құюдың жаңа
тәсілдері : оқулық / А. М. Ғазалиев [және т. б.]. - Қарағанды : ҚарМТУ баспасы,
2012. - 424 б. - (Техникалық ғылымдар және технологиялар сериясы) (Жоғары оқу
орындарына арналған оқулық).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : МФ (2), АБ (48)
621.74
Қ74
Құймалар өндірудің теориялық және технологиялық негіздері : оқулық /
А. З. Исағұлов [және т. б.]. - Қарағанды : ҚарМТУ баспасы, 2012. - 460 б. (Техникалық ғылымдар және технологиялар сериясы) (Жоғары оқу орындарына
арналған оқулық).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : МФ (2), АБ (48)
621.74
Қ78
Құю өндірісі : пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған
әдістемелік нұсқаулықтар / құраст. М. М. Сүйіндіков [және т. б.]. - Павлодар :
Кереку, 2014. - 31 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.74
Қ78
Құю цехтарын жобалау : жоғары оқу орындарының студенттеріне оқулық
/ Д. Қ. Исин [және т. б.]. - Қарағанды : ҚарМТУ баспасы, 2009. - 439 б. (Техникалық ғылымдар және технологиялар сериясы) (Жоғары оқу орындарына
арналған оқулық).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.9
М18
Мамандыққа кіріспе : пәні бойынша 5В071200- Машина жасау және
5В073200- Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының
студенттеріне тәжірибелік сабақтарды орындау үшін арналған әдістемелік
нұсқаулар / құраст. Р. О. Олжабаев [және т. б.]. - Павлодар : Кереку, 2012. - 31 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 26 : ЧЗ (2), ППС (2), МФ (2), АБ (20)
621.74
М48
Металдар және қорытпалар өндірудің теориясы мен технологиясы :
жоғары оқу орындарының студенттеріне оқулық / А. М. Ғазалиев [және т. б.]. Қарағанды : ҚарМТУ баспасы, 2012. - 716 б. - (Техникалық ғылымдар және
технологиялар сериясы) (Жоғары оқу орындарына арналған оқулық).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : МФ (2), АБ (48)
103
621.86
С87
Сурашев, Н. Т.
Көтеру-тасымалдау машиналары : оқулық / Н. Т. Сурашев, М. И. Гудович.
- Алматы : Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы, 2013. - 344 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (16)
621.9
Х67
Ходжибергенов, Д. Т.
Кесу теориясының негіздері : оқулық / Д. Т. Ходжибергенов. - Шымкент :
М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 205 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : МФ (2), АБ (48)
621
А90
Аскаров, Е. С.
Основы проектирования машиностроительного производства : учебное
пособие / Е. С. Аскаров. - Алматы : Экономика, 2012. - 304 с. - ISBN 978-601-225447-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.81
Б77
Бойко, Н. И.
Ресурсосберегающие технологии повышения качества поверхностных
слоев деталей машин : учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта /
Н. И. Бойко. - М. : Маршрут, 2006. - 198 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
621
Б95
Быков, В. В.
Исследовательское проектирование в машиностроении / В. В. Быков. - М. :
Машиностроение, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-94275-587-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.9
В19
Васин, С. А.
Прогнозирование виброустойчивости инструмента при точении и
фрезеровании / С. А. Васин. - М. : Машиностроение, 2006. - 383 с. - (Библиотека
инструментальщика / гл. ред. А. Р. Маслов). - ISBN 5-217-03333-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
104
621.9
В19
Васин, С. А.
Проектирование сменных многогранных пластин. Методологические
принципы / С. А. Васин, С. Я. Хлудов. - М. : Машиностроение, 2006. - 352 с. (Библиотека инструментальщика / гл. ред. А. Р. Маслов). - ISBN 5-217-03302-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.7
В31
Вереина, Л. И.
Металлообработка : справочник: учебное пособие / Л. И. Вереина, М. М.
Краснов, Е. И. Фрадкин ; ред. Л. И. Вереина. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 319 с. (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004952-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.7
В38
Веселов, А. И.
Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования
упаковочных производств : учебное пособие для вузов / А. И. Веселов, И. А.
Веселова. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 261 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
621
В41
Вивденко, Ю. Н.
Технологические системы производства деталей наукоемкой техники :
учебное пособие для машиностроит. вузов / Ю. Н. Вивденко. . :
Машиностроение, 2006. -558 с.-(Для вузов).- ISBN 5-217-03334-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621
В75
Воронцова, А. Н.
Управление контролем в системе менеджмента качества : учебник для
машиностроит. вузов / А. Н. Воронцова, Ю. Н. Полянчиков, А. Г. Схиртладзе. - 2е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 298 с. - ISBN 978-5-94178174-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.77
Г34
Генкин, А. Л.
Моделирование и оптимизация процесса горячей прокатки полос / А. Л.
Генкин. - М. : ЛЕНАНД, 2012.- 67 с.- ISBN 978-5-9710-0479-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
105
621.2
Г46
Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Электронный ресурс]
: учебное пособие / ред. С. П. Стесин. - Электрон. текстовые дан. (28,5 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.74
Г 49
Гини, Э. Ч.
Технология литейного производства: специальные виды литья
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Э. Ч. Гини, А. М.
Зарубин, В. А. Рыбкин. - Электрон. текстовые дан. (29,5 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.9
Г70
Горохов, В. А.
Проектирование и расчет приспособлений : учебник для вузов / В. А.
Горохов, А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 304 с. - ISBN 978-594178-181-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : МФ (2), АБ (28)
621.81
Г 95
Гуревич, Ю. Е.
Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс] : учебник
в элетронном формате / Ю. Е. Гуревич, М. Г. Косов, А. Г. Схиртладзе. - Электрон.
текстовые дан. (32,7 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.6
Д99
Дячек, П. И.
Насосы, вентиляторы, компрессоры : учебное пособие по направлению
"Строительство" / П. И. Дячек. - М. : АСВ, 2013.-432 с. - ISBN 978-5-93093-784-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
106
621.7
Е70
Еренчинов, Д. К.
Основы теории, технологии и автоматизированного оборудования для
изготовления пробок шаровых кранов : монография / Д. К. Еренчинов. - Алматы :
Ex libris, 2010. - 191 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
621.9
Е92
Ефремов, В. Д.
Металлорежущие станки : учебник для машиностроит. вузов / В. Д.
Ефремов, В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе ; ред. П. И. Ящерицын. - Старый Оскол
: ТНТ, 2013. - 696 с. - ISBN 978-5-94178-129-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : МФ (2), АБ (38)
621.7
Ж34
Жариков, В. М.
Металлургические машины и оборудование. расчет основных параметров
лазерного технологического оборудования : учебное пособие для вузов по
металлург. спец. / В. М. Жариков. - М. : МИСиС, 2011. - 104 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
621.002
И20
Иванов, А. С.
Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное
пособие для машиностроит. спец. вузов / А. С. Иванов, П. А. Давыденко, Н. П.
Шамов. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 275 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.002
И20
Иванов, И. С.
Технология машиностроения : учебное пособие для вузов / И. С. Иванов. М. : ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003630-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621
И72
Инструментальное обеспечение автоматизированного производства :
учебник / В. А. Гречишников [и др.] ; ред. Ю. М. Соломенцев. - М. : Высшая
школа, 2001. - 271 с. - (Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
107
62
К64
Кондаков, А. И.
Выбор заготовок в машиностроении : справочное издание / А. И. Кондаков,
А. С. Васильев. - М. : Машиностроение, 2007. - 560 с. - ISBN 978-5-217-03382-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.74
К68
Коровин, В. А.
Механизм образования и меры предотвращения дефектов чугунных и
стальных отливок : учебник для вузов по направлению "Металлургия" / В. А.
Коровин, И. О. Леушин. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2013. - 110 с. - ISBN 978-591134-686-7 : 980.00 тг. - ISBN 978-5-16-006124-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : МФ (2), АБ (5)
621.9
К68
Коротков, И. А.
Фрезерный инструмент : учебное пособие для машиностроит. вузов / И. А.
Коротков, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый
Оскол : ТНТ, 2011. - 245 с. - ISBN 978-5-94178-257-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621
К89
Кузьмин, В. В.
Математическое моделирование технологических процессов сборки и
механической обработки изделий машиностроения : учебник для вузов / В. В.
Кузьмин, А. Г. Схиртладзе. - М. : Высшая школа, 2008. - 279 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.002
К93
Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное
пособие для машиностроит. спец. вузов / Л. В. Лебедев [и др.].-Старый Оскол :
ТНТ, 2014. - 424 с. - ISBN 978-5-94178-145-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : МФ (2), АБ (38)
621
К96
Кушнер, В. С.
Технологические процессы в машиностроении [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / В. С. Кушнер, А. С. Верещака, А. Г.
Схиртладзе. - Электрон. дан. (30,1 Мб.) . - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
108
621
Л33
Лебедев, Л. В.
Проектирование технологических схем и оснастки [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / Л. В. Лебедев. - Электрон. дан. (29,0 Мб.) . - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.791
М 31
Маслов, Б. Г.
Неразрушающий контроль сварных соединений и изделий в
машиностроении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Г. Маслов. Электрон. текстовые дан. (27,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621
М34
Материалы и технологические процессы машиностроительных
производств : учебное пособие для вузов / Е. А. Кудряшов [и др.]. - М. : Альфа-М,
2012. - 256 с. - (Технологический сервис). - ISBN 978-5-98281-310-7.
Рубрики: Машиностроение -- Теория машиностроения
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.9
М54
Металлорежущие станки : в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / А. М. Гаврилин [и др.]. - Электрон. дан. (29,6 Мб.). - М. :
Академия.
(Высшее
профессиональное
образование.
Бакалавриат)
(Машиностроение). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
621.9
М54
Металлорежущие станки : в 2 т. [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / А. М. Гаврилин [и др.]. - Электрон. дан. (30,4 Мб.). - М. :
Академия.
(Высшее
профессиональное
образование.
Бакалавриат)
(Машиностроение). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
621
М88
Мрочек, Ж. А.
Основы технологии автоматизированного производства в машиностроении
109
: учебное пособие для машиностроит. спец. вузов / Ж. А. Мрочек, А. А. Жолобов,
Л. М. Акулович. - Минск : Техноперспектива, 2008. - 303 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.7
М91
Муслимов, А. П.
Метод и устройство автомата контроля поверхностных дефектов пробок
шаровых кранов : монография / А. П. Муслимов, Д. К. Еренчинов. - Алматы : Ex
libris, 2010. - 111 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
621.9
Н27
Направленное формирование свойств изделий машиностроения / А. С.
Васильев [и др.]. - М. : Машиностроение, 2005. - 352 с. - ISBN 5-217-03268-5.
175-летию МГТУ им. Н. Э. Баумана посвящается
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.01
Н83
Нормирование прочности в машиностроении : учебное пособие для
машиностроит. вузов / С. Г. Емельянов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 439
с. - ISBN 978-5-94178-322-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.95
О-23
Обработка глубоких отверстий в машиностроении : справочник / С. В.
Кирсанов [и др.]. - М. : Машиностроение, 2010. - 343 с. - ISBN 978-5-94275-521-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.7
О-35
Овчинников, В. В.
Расчет и проектирование сварных конструкций : учебник / В. В.
Овчинников. - М. : Академия, 2010. - 252 с. - (Среднее профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
621.791
О-35
Овчинников, В. В.
Контроль качества сварных соединений : практикум: учебное пособие для
образовательных учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. - М. :
Академия, 2014. - 91 с. - (Профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
110
621
О-75
Основы автоматизации машиностроительного производства : учебник
для машиностроительных спец. / ред. Ю. М. Соломенцев. - 3-е изд., стер. - М. :
Высшая школа, 2001. - 312 с. - (Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : МФ (2), АБ (1)
621.002
О-75
Основы механосборочного производства : учебное пособие для вузов /
А. Г. Схиртладзе, В. Г. Осетров, Т. Н. Иванова, Г. Н. Главатских. - Старый Оскол
: ТНТ, 2012. - 291 с. - ISBN 978-5-94178-190-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.9
П30
Петраков, Ю. В.
Автоматическое управление процессами резания : учебное пособие / Ю. В.
Петраков, О. И. Драчев. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 407 с. + 1 эл. опт. диск. ISBN 978-5-94178-285-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
621.9
П30
Петраков, Ю. В.
Автоматическое управление процессами резания [Электронный ресурс] /
Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - Электронные данные, (702 Мб.). - Старый Оскол :
ТНТ, 2014. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с этикетки диска. - Прил. к кн.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : Медиатека (5)
621.74
П32
Пикунов, М. В.
Теория литейных процессов : сборник задач / М. В. Пикунов, Е. Г.
Пилецкая, Н. П. Балашова. - М. : Издательский дом МИСиС.
Ч. 1 : Свойства металлов и сплавов. Приготовление растворов. Заливка
литейных форм . - 2008.
Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : МФ (2), АБ (5)
621.92
П49
Полетаев, В. А.
Глубинное шлифование лопаток турбин / В. А. Полетаев, Д. И. Волков. М. : Машиностроение, 2009. - 272 с. - (Библиотека технолога / гл. ред. В. Ф.
Безъязычный). - ISBN 978-5-94275-494-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
111
621
Р17
Размерный анализ в машиностроении : учебное пособие для вузов / С. Г.
Емельянов [и др.] ; ред. С. Г. Емельянов. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 330 с. (Современное машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.7
Р24
Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении :
учебное пособие для вузов по машиностроит. спец. / Я. М. Радкевич [и др.] ; ред.
В. А. Тимирязев. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 272 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : МФ (2), АБ (7)
621.002
Р27
Рахимянов, Х. М.
Технология машиностроения : учебное пособие для вузов / Х. М.
Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. - 2-е изд. - Новосибирск : НГТУ,
2013. - 253 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-7782-2024-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.9
С24
Свешников, В. К.
Станочные гидроприводы : справочник / В. К. Свешников. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 2008. - 639 с. - (БК. Библиотека
конструктора). - ISBN 978-5-217-03438-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.9
С50
Смазочно-охлаждающие технологические средства и их применение
при обработке резанием : справочное издание / ред. Л. В. Худобин. - М. :
Машиностроение, 2006. - 543 с. - ISBN 5-217-03328-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.01
С50
Смелягин, А. И.
Теория механизмов и машин : учебное пособие для вузов / А. И. Смелягин.
- М. : ИНФРА-М, 2014. - 262 с. - (Высшее образование - бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.9
С92
Схиртладзе, А. Г.
Производство деталей металлорежущих станков : учебное пособие для
112
машмностроит. вузов / А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ,
2010. - 591 с. - ISBN 978-5-94178-209-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.7
С92
Схиртладзе, А. Г.
Проектирование и производство заготовок : учебник / А. Г. Схиртладзе, В.
П. Борискин, А. В. Макаров. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 447 с. -ISBN 978-594178-152-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.01
Т33
Теория механизмов и машин : учебник для вузов по машиностроит
направлениям и спец. / ред. Г. А. Тимофеев. - 7-е изд. - М. : МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2012. - 686 с. - (Механика в техническом университете: в 8 т. : т. 5 / отв.
ред. К. С. Колесников).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
621.01
Т33
Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / М. З. Коловский [и др.]. - Электрон. дан. (31,3 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.01
Т33
Теория механизмов и машин. Курсовое проектирование : учебное
пособие для вузов по машиностроит. спец. / ред.: Г. А. Тимофеева, Н. В.Умнов. 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: МГТУ, 2012. -170 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 18 : МФ (2), АБ (16)
621.7
Т38
Технологические процессы в сервисе : учебное пособие для вузов по
спец. "Сервис". - М. : Альфа-М : ИНФРА-М ; М. : Уником сервис, 2014. - 238 с. (Технологический сервис).- ISBN 978-5-98281-250-6.-ISBN 978-5-16-004846-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.002
Т38
Технология машиностроения : сборник задач и упражнений: учебное
пособие для вузов / В. И. Аверченков [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2012. - 286 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003816-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
113
621.7
Т38
Технология конструкционных материалов : учебник для бакалавров /
ред. Ю. М. Барон. - СПб. : Питер, 2012. - 511 с. - (Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
621.7
Т38
Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / В. А. Кузнецов [и др.]. - Электрон. текстовые
дан. (29,9 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.9
Т38
Технологические возможности обработки заготовок фрезерованием :
методические указания к лаб. работе №3 по дисциплине -Технологические
процессы
машиностроительного
производства
по
спец.
5В071200Машиностроение, 5В07400-Технологические машины и оборудование, 5В073200Стандартизация, сертификация и метрология / сост.: А. И. Денчик, Г. Т. Итыбаева.
- Павлодар : Кереку, 2013. - 26 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 18 : МФ (2), ППС (2), АБ (14)
621.9
Т38
Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ : учебное пособие
для машиностроит. вузов / Ю. А. Бондаренко [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013.
- 291 с. - ISBN 978-5-94178-141-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : МФ (2), АБ (38)
621
У67
Управление качеством в машиностроении : учебное пособие для
машиностроит. вузов / А. Ф. Гумеров [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 167 с.
- ISBN 978-5-94178-172-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621.7
Ф79
Формообразующие инструменты машиностроительных производств.
Инструменты общего назначения : учебник для машиностроит. вузов / В. А.
Гречишников [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 431
с. - ISBN 978-5-94178-158-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
114
621
Х98
Худобин, Л. В.
Базирование заготовок при механической обработке : учебное пособие / Л.
В. Худобин, М. А. Белов, А. Н. Унянин ; ред. Л. В. Худобин.-Старый Оскол : ТНТ,
2013. - 247 с. - ISBN 978-5-94178-288-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
621.002
Ш16
Шадуя, В. Л.
Современные методы обработки материалов в машиностроении : учебное
пособие для машиностроит. спец. / В. Л. Шадуя. - Минск : Техноперспектива,
2008. - 314 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
621
Ш65
Шишмарев, В. Ю.
Технические измерения и приборы [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / В. Ю. Шишмарев. - Электрон. дан. (29,5 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Автоматизация и управление).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.9
Ю74
Юркевич, В. В.
Испытания, контроль и диагностика металлообрабатывающих станков :
монография / В. В. Юркевич, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. - Старый Оскол :
ТНТ, 2013. - 551 с. - ISBN 978-5-94178-260-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
62
R41
Reliadility of Transport Machinery : textbook / Z. O. Kulseitow, M. S.
Muzdybaev, V. V. Savostenko. - [S. l.] : Almaty, 2013. - 197 p. - ISBN 978-601-289114-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ППС (2), АБ (13)
Тау-кен ісі
Горное дело
622
М79
Мусанов, Ә.
Ұңғыларды бұрғылау : оқулық / Ә. Мусанов.-Алматы : Дәуір, 2013. - 372 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (26)
115
622
Ц72
Цой, С.
Тау-кен кәсіпорындарын жобалау негіздері : оқулық / С. Цой, С. Т.
Рүстемов. - Алматы : ҚР. Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы, 2013. - 256 б.
- ISBN 978-601-225-596-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
622
Ш43
Шельфте мұнай-газ кен орындарын игеру негіздері және Арктикада теңіз
қондырғыларын қондыру : оқулық / А. Б. Золотухин [және т. б.] ; қазақ тіліне ауд.:
А. Т. Қартабай, А. А. Қартабаева. - Алматы : Дәуір, 2014. - 592 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : МФ (2), АБ (13)
624.012
Ж91
Журавская, Т. А.
Железобетонные конструкции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.
А. Журавская. - Электрон. дан.(15,9 Мб.).- М.:Форум,2013.-1 эл. опт. диск(CD-I). Загл. с этикетки диска. - Прил. к кн.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : Медиатека (20)
624.01
З-33
Запруднов, В. И.
Конструкции деревянных зданий : учебник для вузов / В. И. Запруднов, В.
В. Стриженко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 303 с. - (Высшее образование бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009229-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
622
К66
Коржова, Р. В.
Обогащение руд цветных металлов : учебное пособие / Р. В. Коржова. - М.
: МИСиС, 2012. - 54 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : МФ (2), АБ (7)
Санитарлық техника
Санитарная техника
628
Б20
Балабан-Ирменин, Ю. В.
Защита от внутренней коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей /
Ю. В. Балабан-Ирменин, В. М. Липовских, А. М. Рубашов. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Новости теплоснабжения, 2008. - 280 с. - ISBN 978-5-94296-018-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
116
628.9
К59
Козловская, В. Б.
Электрическое
освещение
:
учебник
для
вузов
по
спец.
"Электроснабжение" / В. Б. Козловская, В. Н. Радкевич, В. Н. Сацукевич. - Минск
: Техноперспектива, 2011. - 543 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
628
К93
Кургаев, Е. Ф.
Осветлители воды [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ф. Кургаев. Электрон. дан. (97.4 Мб.). - М. : Аква-терм, 2012. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : Медиатека (5)
628
О-75
Основы энергосбережения водоподающих систем в жилищнокоммунальном хозяйстве : учебное пособие / И. М. Головных [и др.]. - М. : АСВ,
2005. - 95 с. - ISBN 5-93093-396-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
628.9
Ю72
Юрина, О. П.
Элементы садового дизайна / О. П. Юрина. - М. : Кладезь-Букс, 2008. - 47
с. : фот.цв.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Көлік
Транспорт
656(574)
Б39
Бекмағамбетов, М. М.
Қазақстан Республикасындағы көлік жүйесінің даму перспективалары :
[монография] / М. М. Бекмағамбетов, Р. Б. Жұмағұлов. - Алматы : Арт Каблан,
2007. - 341 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
629.4
Ж26
Жандәулет, Т.
Темір жол терминдерінің орысша-қазақша сөздігі = Русско-казахский
словарь железнодорожных терминов / Т. Жандәулет, Ж. Қыстаубай. - Алматы :
"Медиа Транспорт" ЖШС, 2005. - 328 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
117
629.113
А22
Автомобили: Теория эксплуатационных свойств [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / под ред. А. М. Иванова. - Электрон. текстовые
дан. (26,6 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
629.113
А64
Ананьин, А. Д.
Диагностика и техническое обслуживание машин [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / А. Д. Ананьин. - Электрон. текстовые дан. (29,7
Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Сельское хозяйство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
629.4
А90
Асадченко, В. Р.
Расчет пневматических тормозов железнодорожного подвижного состава :
учебное пособие / В. Р. Асадченко. - М. : Маршрут, 2004. - 120 с. - ISBN 5-89035126-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
656
Б29
Баубеков, А. А.
Специальный курс по вождению автомобилей : учебное пособие для
начального и сред. проф. образования / А. Баубеков, И. Арпабеков. - Астана :
Фолиант, 2007. - 198 с. - (Профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
656(574)
Б42
Бекмагамбетов, М.
Интеллектуальные транспортные системы в Республике Казахстан :
монография / М. Бекмамбетов. - Алматы : [б. и.], 2013. - 406 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 25 : МФ (5), АБ (20)
629.4
В12
Вагоны. Основы конструирования и экспертизы технических решений :
учебное пособие для вузов ж.д. транспорта / ред. В. Н. Котуранова. - М. :
Маршрут, 2005. - 490 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 589035-256-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
118
656
В21
Варелопуло, Г. А.
Организация движения перевозок на городском пассажирском транспорте
/ Г. А. Варелопуло. - М. : Транспорт, 1990. - 208 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
656
Г68
Горев, А. Э.
Организация автомобильных перевозок и безопасность движения
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. Электрон. текстовые дан. (27,2 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
658
Д30
Дементьев, Ю. В.
САПР в автомобиле и тракторостроении : учебник / Ю. В. Дементьев, Ю.
С. Щетинин ; ред. В. М. Шарипов. - М. : Академия, 2004. - 224 с. - (Высшее
профессиональное образование. Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : МФ (2), АБ (1)
629
Д44
Диагностирование автомобилей. Практикум : учебное пособие / ред. А.
Н. Карташевич. - М. : Новое знание : ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-450-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
656
Д66
Домке, Э. Р.
Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Э. Р. Домке. - Электрон.
текстовые дан. (28,3 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
656
К93
Курганов, В. М.
Международные перевозки [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; ред. Л. Б. Миротин. - Электрон. дан.
(30, 0 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
119
656
М32
Масуев, М. А.
Проектирование предприятий автомобильного транспорта [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М. А. Масуев. - Электрон. текстовые дан. (26,9 Мб.). М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
629.113
Н14
Набоких, В. А.
Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов : учебное
пособие для вузов по спец. "Автомобиле- и тракторостроение" / В. А. Набоких. М. : Форум, 2013. - 288 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-591134-683-6. - ISBN 978-5-16-006134-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
656
О-53
Олещенко, Е. М.
Грузоведение [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Е.
М. Олещенко, А. Э. Горев. - Электрон. текстовые дан. (28.3 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
629.113
П28
Песков, В. И.
Конструкция автомобильных трансмиссий : учебное пособие для вузов по
спец. "Автомобиле- и тракторостроение" / В. И. Песков. - М. : Форум, 2013. - 143
с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
629.4
П32
Пигарев, В. Е.
Холодильные машины и установки кондиционирования воздуха : учебник
для сред. образования / В. Е. Пигарев. - М. : Маршрут, 2003. - 423 с. (Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
656(574)
П68
Правила дорожного движения Республики Казахстан. - Алматы : Юрист,
2014. - 64 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (16)
120
629.113
П88
Пузанков, А. Г.
Автомобили: устройство и техническое обслуживание : учебник для
образовательных учреждений среднего проф. образования / А. Г. Пузанков. - М. :
Академия, 2006. - 638 с. - (Среднее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
629.4
Р24
Расчет и проектирование пневматической и механической частей
тормозов вагонов : учебное пособие для вузов ж. д. транспорта / ред. П. С.
Анисимова. - М. : Маршрут, 2005. - 248 с.-(Высшее профессиональное
образование).-ISBN 5-89035-292-X .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
629
Р37
Ременцов, А. Н.
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.
Введение в профессию [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате /
А. Н. Ременцов. - Электрон. дан. (26,7 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт.
диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
656
Р85
Руководство для международных экспедиторов Центральной Азии:
(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) : региональный проект USAID по
либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC). - Алматы : НИИ ТК,
2011. - 534 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
629.4
Р89
Русско-казахский и казахско-русский словарь железнодорожных
терминов = Теміржол терминдерінің орысша-қазақша және қазақша-орысша
сөздігі : словарь / сост.: А. А. Тимошин, А. Д. Омаров. - М. : УМЦ ЖДТ, 2011.-469
с.-ISBN 978-5-9994-0100-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
629
С71
Специальные и специализированные автотранспортные средства России
и СНГ. Платформы. Тягачи специальные. Прицепы-роспуски : справочное
издание. Вып. 3 / М. И. Грифф, В. С. Олитский, Л. М. Ягудаев ; ред. М. И. Грифф.
- М. : АСВ, 2004. - 168 с. - ISBN 5-93093-267-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
121
629.113
С38
Синельников, А. Ф.
Основы технологии производства и ремонт автомобилей [Электронный
ресурс] : учебник в электронном формате / А. Ф. Синельников. - Электрон. дан.
(28,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
656
Я90
Яхьяев, Н. Я.
Основы теории надежности : учебник для вузов по спец. "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов" / Н. Я. Яхьяев, А. В.
Кораблин. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2014. - 208 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Транспорт).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : МФ (5), АБ (45)
Орман шаруашылығы
Лесное хозяйство
630
А46
Александров, В. А.
Конструирование и расчет машин и оборудования для лесосечных работ и
нижних складов : учебник / В. А. Александров, Н. Р. Шоль. - 2-е изд., перераб. и
доп. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2012. - 247 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1191-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
630
Л50
Лесные культуры и защитное лесоразведение [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / ред. Г. И. Редько. - Электрон. дан. (28,9 Мб.) . М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Лесное хозяйство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
630
Л50
Лесные культуры и защитное лесоразведение : учебник / Г. И. Редько [и
др.] ; ред. Г. И. Редько. - М. : Академия, 2008. - 394 с. - (Высшее
профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
630
Л50
Лесоэксплуатация : учебник для вузов по спец. "Лесное хозяйство". - М. :
122
Академия, 2007. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
630
О-75
Основы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2012. - 427 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
630
Т65
Транспорт леса : в 2 т.: учебник для вузов / ред. Э. О. Салминен. - М. :
Академия. - (Высшее профессиональное образование)
Т. 1 : Сухопутный транспорт. - 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-7695-5356-1.
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : МФ (2), АБ (3)
630
Т65
Транспорт леса : в 2 т.: учебник для вузов. - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование)
Т. 2 : Лесосплав и судовые перевозки / М. М. Овчинников, В. П. Полищук,
Г. В. Григорьев.-2009.-205 с.-ISBN 978-5-7695-5351-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
Ауыл шаруашылығы
Сельское хозяйство
631
А91
Ауылшаруашылығы ғылымдары : мамандықтар тобының оқу
жетістіктерін сырттай бағалау пәндері бойынша тест жинағы / Ұлттық тестілеу
орталығы) ; ред. А. Д. Дүйсембеков. - Астана : "Ұлттық тестілеу орталығы"
РМҚҚ., 2013. - 382 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 18 : ЧЗ (2), АБ (16)
630
Д31
Дендрология [Электрондық ресурс] : бейнедәріс / [Ж. Б. Касанова]. Электрондық деректер (682 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру
орталығы [С. Торайғыров атындағы ПМУ], 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
123
633
Ж28
Жаңа және перспективалы мал азықтық өсімдіктер : оқулық / Қ.
Әубәкіров [және т. б.]. - Алматы : ҚР. Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы,
2013. - 386 б. - ISBN 978-0601-289-120-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
631
Қ13
Қабышева, Ж. К.
Топырақтану : оқулық / Ж. К. Қабышева. - Алматы : Дәуір, 2013. - 416 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
631
Қ77
Құрғақ мал жемі өндірісіндегі центрифугалау арқылы сұйық әртекті
жүйелерді ажырату процесінің ғылыми-зерттеу нәтижелері : монография / М. М.
Какимов [және т. б.]. - Семей : Семей мемлекеттiк университеті, 2013. - 161 б. ISBN 978-601-297-009-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
63
Ө-73
Өсімдікті химиялық қорғау : оқу құралы / А. О. Сағитов [және т. б.]. Алматы : Айтұмар, 2013. - 194 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
63
Ө-73
Өсімдікті биологиялық қорғау : [оқу құралы] / А. О. Сағитов [және т. б.].
- Алматы : Айтұмар, 2012. - 336 б. : суретті.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
631
Т14
Тайжанов, Ш. Т.
Топырақтану және геология негіздері [Электрондық ресурс] : оқулық / Ш.
Т. Тайжанов, А. У. Амралин, Н. Б. Қошқаров. - Электрондық мәтіндік деректер,
(4,37 Гб.). - Астана : [б. и.], 2011. - 1 эл. опт. диск (DVD-R). - Тақырыбы
контейнерден.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
124
63
А25
Аграрная наука - сельскому хозяйству: в 3 кн. : IX Международная
научно-практическая конференция (5 - 6 февраля 2014 г.) : сборник статей / . Барнаул : РИО АГАУ.
Кн. 1. - 2014. - 491 с. - ISBN 978-5-94485-234-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ППС (1)
63
А25
Аграрная наука - сельскому хозяйству: в 3 кн. : IX Международная
научно-практическая конференция (5 - 6 февраля 2014 г.) : сборник статей / Барнаул : РИО АГАУ.
Кн. 2. - 2014. - 624 с. - ISBN 978-5-94485-234-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ППС (1)
63
А25
Аграрная наука - сельскому хозяйству: в 3 кн. : IX Международная
научно-практическая конференция (5 - 6 февраля 2014 г.) : сборник статей / Барнаул : РИО АГАУ.
Кн. 3. - 2014. - 423 с. - ISBN 978-5-94485-234-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ППС (1)
637
А50
Алимарданова, М.
Технология переработки мяса и мясных продуктов : учебное пособие для
технического и профессионального образования / М. Алимарданова, Р. Хакимова.
- Астана : Фолиант, 2010. - 367 с. - (Профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : АБ (15)
636
Б91
Бурамбаева, Н. Б.
Козоводство, технология производства молока, мяса, пуха, шерсти :
учебное пособие по спец. "Технология производства продуктов животноводства" /
Н. Б. Бурамбаева, А. А. Темиржанова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 96 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
632
В81
Вредители зерновых культур. - 2012. - 532 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
125
637
Г67
Горбатова, К. К.
Биохимия молока и молочных продуктов : [для сред. спец. учеб. заведений
по спец. "Технология молока и молочных продуктов"] / К. К. Горбатова, П. И.
Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 329 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
631
Г67
Горбылева, А. И.
Почвоведение : учебное пособие для вузов по агрономическим спец. / А. И.
Горбылева, В. Б. Воробьев, Е. И. Петровский ; ред. А. И. Горбылева. - 2-е изд.,
перераб. - М. : Новое знание : ИНФРА-М, 2014. - 399 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
635
Г68
Гордеева, А. П.
Овощеводство. Лабораторный практикум : учебное пособие для высшего
образования по агрономич. спец. / А. П. Гордеева, Е. И. Сарвиро, М. В. Царева ;
ред. А. П. Гордеева. - Минск : ИВЦ Минфина,2012. -246 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
630
Д33
Дендрология [Электронный ресурс] : видеолекция / [В. А. Камкин]. Электрон. дан. (830 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
631.3
Д46
Дипломное проектирование : метод. указания по спец. 050806
"Агроинженерия" / В. И. Лебединский [и др.]. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2006.
- 45 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
636
З-56
Зенькова, Н. Н.
Кормовая база скотоводства : учебное пособие для вузов по спец.
"Зоотехния" / Н. Н. Зенькова, И. Я. Пахомов, Н. П. Разумовский.-Минск : ИВЦ
Минфина, 2012. - 320 с. - ISBN 978-985-6993-85-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), АБ (2)
126
632(574)
К21
Карантин растений : учебное пособие / А. О. Сагитов [и др.]. - Алматы :
КазНАУ, 2013. - 327 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
636
К59
Козлов, С. А.
Коневодство : учебник для вузов по напр. "Зоотехния" / С. А. Козлов, В. А.
Парфенов. - М. : КолосС, 2012. - 352 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для
высших учебных заведений).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
638
К63
Комлацкий, В. И.
Пчеловодство : учебник для вузов по биолог. спец. / В. И. Комлацкий, С. В.
Логинов, Г. В. Комлацкий. -Феникс: Ростов н/Д, 2013. - 411 с. -(Высшее
образование). -ISBN 978-5-222-20428-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
638
К66
Корж, В. Н.
Пчеловодство : практический курс / В. Н. Корж. - 6-е изд. - Ростов н/Д :
Феникс, 2013. - 543 с. - (Библиотека пчеловода).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
636
К89
Кузнецов, А. Ф.
Современные технологии и гигиена содержания птицы : учебное пособие
для вузов / А. Ф. Кузнецов. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2012. - 352 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
631
Л33
Лебединский, В. И.
Учебно-производственная, производственная и преддипломная практика :
методические указания по курсу "Сельскохозяйственные машины" по спец.
050806 "Агроинженерия" / В. И. Лебединский. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ,
2006. - 30 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
127
637
Л35
Лихачева, В. И.
Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учебное пособие
для сред. проф. образования / В. И. Лихачева, О. В. Юсова. - М. : Альфа-М :
ИНФРА-М, 2013. - 303 с. - (ПРОФИль).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
633
Л77
Лопес, М. Т.
Лекарственные растения и целебные травы : пер. с исп. / М. Т. Лопес, К.
Маньес. - М. : Контэнт, 2012. - 237 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
636
М15
Макарцев, Н. Г.
Кормление сельскохозяйственных животных : учебник для вузов по
направлению "Зоотехния" и "Ветеринария" / Н. Г. Макарцев. - Калуга : Ноосфера,
2012. - 640 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
636
М42
Медведский, В. А.
Фермерское животноводство : учебное пособие для высшего образования
по спец. "Зоотехния" / В. А. Медведский, Е. А. Капитонова. - Минск : ИВЦ
Минфина, 2012. - 304 с. - ISBN 978-985-6993-74-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
636
М82
Москаленко, Л. П.
Козоводство : учебное пособие / Л. П. Москаленко, О. В. Филинская. - М. ;
СПб. ; Краснодар : Лань, 2012. - 272 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АБ (5)
634
П39
Плодоводство : учебное пособие для подготовки бакалавров / под общ.
ред. С. Г. Сухоцкой. - Омск : ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина, 2014. 159 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
128
637
Р59
Рогожин, В. В.
Биохимия мышц и мяса : учебное пособие по спец. "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / В. В. Рогожин. СПб. : ГИОРД, 2009. - 240 с. - (Современная, учебная, техническая и научная
литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
637
С20
Сарафанова, Л. А.
Применение пищевых добавок в молочной промышленности / Л. А.
Сарафанова. - СПб. : Профессия, 2010. - ISBN 978-5-904757-03-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
63
С23
Сборник тестов по дисциплинам внешней оценки учебных достижений
группы специальностей - Сельскохозяйственные науки : тесты. - Астана : НЦТ,
2013. - 376 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 53 : ЧЗ (2), АБ (51)
637
С50
Смирнов, А. В.
Товароведение мяса : учебное пособие для вузов по спец. "Ветеринария" /
А. В. Смирнов, Г. В. Куляков. - СПб. :ГИОРД, 2012. -231 с. -ISBN 978-5-98879135-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
632
С74
Справочник по защите растений : справочное издание / ред.: А. О.
Сагитов, Ж. Д. Исмухамбетов. - Алматы : РОНД, 2004. - 320 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
636
С79
Степанов, Д. В.
Практические занятия по животноводству : учебное пособие / Д. В.
Степанов, Н. Д. Родина., Т. В. Попкова ; ред. Д. В. Степанов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2012. - 352 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
637
Т38
Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой
129
продукции : учебник / ред. В. И. Манжесова. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 533 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
631
Т38
Техническое обеспечение процессов в животноводстве : учебное пособие
для вузов / Д. Ф. Кольга [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2012. - 575 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
637
Т46
Тихомирова, Н. А.
Технология молока и молочных продуктов. Технология масла:
(технологические тетради) : учебное пособие / Н. А. Тихомирова. - СПб. : ГИОРД,
2011. - 141 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
636
Ф24
Фаритов, Т. А.
Корма и кормовые добавки для животных : учебное пособие / Т. А.
Фаритов. - М. ; СПб. ; Краснодар : Лань, 2010. - 299 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
637
Ф36
Фейнер, Г.
Мясные продукты. Научные основы, технологии, практические
рекомендации / Г. Фейнер ; пер. с англ. Н. В. Магды. - СПб. : Профессия, 2010. 719 с. - (Научные основы и технологии). - ISBN 978-5-904757-04-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
637
Ш70
Шляхтунов, В. И.
Технология переработки продукции животноводства : учебное пособие / В.
И. Шляхтунов, В. Н. Подрез. - Минск : Техноперспектива, 2012. - 289 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
637
Ш70
Шляхтунов, В. И.
Технология производства мяса и мясных продуктов : учебное пособие для
вузов / В. И. Шляхтунов. - Минск : Техноперспектива, 2010. - 471 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
130
Қоғамдық тамақтану
Общественное питание
64
Б71
Блюда из говядины по-русски / сост. Г. С. Выдревич. - СПб : Терция ; М. :
ЭКСМО, 2010. - 63 с. - (Очень просто!).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
64
Б86
Ботов, М. И.
Оборудование предприятий общественного питания [Электронный ресурс]
: учебник в электронном формате / М. И. Ботов, В. Д. Елхина, В. П. Кирпичников.
- Электрон. текстовые дан. (30,2 Мб.). - М. : AKADEMIA, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Пищевое производство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
64
Е80
Ершов, В. Д.
Промышленная технология продукции общественного питания : учебник
для вузов / В. Д. Ершов. - Изд. 2-е. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 228 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
64
Р82
Рубина, Е. А.
Физиология питания [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Е. А. Рубина. - Электрон. дан. (27,0 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл.
опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Пищевое
производство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
64
Т46
Тихомирова, Н. А.
Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на
молочной основе : учебное пособие для вузов / Н. А. Тихомирова. - СПб. :
Троицкий мост, 2010. - 447 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
64
Ш60
Шильман, Л. З.
Технологические процессы предприятий питания : учебное пособие / Л. З.
Шильман. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 192 с. - (Среднее
профессиональное образование. Индустрия питания).
131
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
Өндірісті ұйымдастыру
Организация производства
658.56
А88
Асқаров, Е. С.
Сапаны басқару : оқу құралы / Е. С. Асқаров. - Алматы : Экономика, 2013.
- 335 б. - ISBN 978-601-225-529-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), АБ (2)
658.51
К52
Комбаев, Қ. Қ.
Метрология, стандарттау және сертификаттау : 050712 "Машинажасау",
050901 "Тасымалдауды, жол қатынасын және көлікті пайдалануды ұйымдастыру",
050731 "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі", 050713
"Көлік, көлік техникасы және технологиясы", 050716 "Аспаптар жасау", 050724
"Технологиялық машиналар мен жабдықтар" мамандықтары студенттеріне
арналған дәрістер конспектісі / Қ. Қ. Комбаев. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 123 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : МФ (2), АБ (5)
658.56
М84
Мұқаұлы, С.
Қайтарымды ресурстарды пайдалану : оқу құралы / С. Мұқаұлы. - Алматы :
Экономика, 2009. - 115 б. - ISBN 978-601-225-124-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
658.51
Ш34
Шәкәрімов, Ш. С.
Метрология, стандарттау және сертификаттау : 050806 "Агроинженерия"
мамандығының студенттеріне арналған лекциялар конспектілері / Ш. С.
Шәкәрімов. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 66 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 14 : ЧЗ (2), АБ (12)
658.56
А90
Аскаров, Е. С.
Управление качеством : учебное пособие / Е. С. Аскаров. - Алматы :
Юрист, 2009. - 292 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
132
658.56
А90
Аскаров, Е. С.
Метод управления качеством "Шесть сигм" : учебное пособие / Е. С.
Аскаров. - 2-е изд. - Алматы : [б. и.], 2013. - 201 с. - ISBN 978-601-225-536-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
658.56
А90
Аскаров, Е. С.
Управление качеством : учебное пособие / Е. С. Аскаров. - 4-е изд. Алматы : Экономика, 2012. - 337 с. - ISBN 9965-736-40-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
658.51
Б17
Базилевский, А. А.
Дизайн. Технология. Форма : учебное пособие для архитектурных и
дизайнерских спец. / А. А. Базилевский, В. Е. Барышева. - М. : Архитектура-С,
2010. - 248 с. - ISBN 978-5-9647-0203-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : МФ (2), АБ (2)
658.56
Б27
Басовский, Л. Е.
Управление качеством : учебник для экон. спец. вузов / Л. Е. Басовский, В.
Б. Протасьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 252 с. - (Высшее
образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
658.56
Б29
Баумгартен, Л. В.
Стандартизация и контроль качества гостиничных услуг [Электронный
ресурс] : учебник в электронном формате / Л. В. Баумгартен. - Электрон.
текстовые дан. (29,4 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Сервис).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
658.5
Б43
Белова, Т. А.
Технология и организация производства продукции и услуг : учебное
пособие для вузов по спец. "Управление качеством" / Т. А. Белова, В. Н.
Данилин. - М. : Кнорус, 2013. - 237 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
133
658.56
Г16
Галкина, Д. К.
Системы менеджмента качества : методические указания к курсовой
работе по спец. 050732 всех форм обучения / Д. К. Галкина. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2009. - 54 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
658.56
Е51
Елисеева, Е. Н.
Управление качеством : курс лекций / Е. Н. Елисеева, Н. В. Шмелева. - М. :
МИСиС, 2012. - 92 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
658.56
К32
Квалиметрия [Электронный ресурс] : видеолекция / [Ж. М. Ыксан]. Электрон. дан. (708 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
658.51
К64
Кондаков, А. И.
САПР технологических процессов [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / А. И. Кондаков. - Электрон. дан. (27,2 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование)
(Машиностроение).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
658.5
К88
Кудрявцев, Е. М.
Организация планирование и управление предприятием : учебное пособие /
Е. М. Кудрявцев. - М. : АСВ, 2011. - 413 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
658.51
Л64
Лифиц, И. М.
Стандартизация, метрология и сертификация : учебник для вузов / И. М.
Лифиц. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2004.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
134
658.56
Л69
Логанина, В. И.
Управление качеством на предприятиях стройиндустрии : научное издание
/ В. И. Логанина, О. В. Карпова, Л. В. Макарова. - М. : Издательство АСВ, 2008. 216 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
658.56
Л69
Логанина, В. И.
Применение статистических методов управления качеством строительных
материалов : монография / В. И. Логанина. -М. :АСВ,2004. -102 с.-ISBN 5-93093251-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
658.5
П79
Проектирование и производство продукции : учебное пособие для
машиностроит. вузов / А. Н. Воронцова, Ю. Н. Полянчиков, А. Г. Схиртладзе, В.
П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 264 с. ISBN 978-5-94178-218-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
658.56
Р69
Рожков, В. Н.
Управление качеством : учебник для вузов по экон. спец. / В. Н. Рожков. М. : Форум, 2012. - 335 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-610-2 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
658.5
Я99
Ящура, А. И.
Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий
черной и цветной металлургии : справочник / А. И. Ящура. - М. : ЭНАС, 2012. 192 с. - ISBN 978-5-4248-0017-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
Жаранма
Реклама
659
Г63
Голядкин, Н. А.
Творческая телереклама : учебное пособие / Н. А. Голядкин. - М. : [б. и.],
2005. - 172 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
135
659
М74
Мозер, К.
Психология маркетинга и рекламы / К. Мозер. - 2-е изд., испр., доп.,
перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013.-335 с. - ISBN 978-617-7022-03-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
659
Р34
Резепов, И. Ш.
Психология рекламы и PR : учебное пособие / И. Ш. Резепов. - М. : Дашков
и К, 2013. - 223 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
659
С25
Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии
: учебное пособие для вузов по спец. "Журналистика" / ред.: В. М. Горохов, Т. Э.
Гринберг. - М. : Аспект Пресс, 2013. - 198 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
659
Х14
Хайленд, А.
Символ : более 1300 логотипов и истории их создания: пер. с англ. / А.
Хайленд, С. Бейтман. - СПб. : Питер, 2012. - 293 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
659
Ч-52
Четвертков, Н. В.
Современная пресс-служба : учебное пособие / Н. В. Четвертков. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 191 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
659
Ш39
Шейнов, В. П.
Эффективная реклама. Секреты успеха / В. П. Шейнов. - М. : Ось-89, 2012.
- 448 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
659
Э34
Эйри, Д.
Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера / Д. Эйри. - СПб. :
Питер, 2013. - 202 с. - ISBN 978-5-459-00289-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
136
Микробиологиялық өндіріс
Микробиологическое производство
663
Л45
Лесова, Ж. Т.
Тағам және биотехнологиялық өндірістерінің микробиологиялық негіздері
: оқулық / Ж. Т. Лесова, Х. Х. Макажанова, С. А. Надирова. - Алматы : ЖШС
Bookprint, 2013. - 272 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
663
Ф94
Функциональные напитки и напитки специального назначения / пер. с
англ. И. С. Горожанкиной ; ред.-сост. П. Пакен. - СПб. : Профессия, 2010. - 495 с. (Научные основы и технологии). - ISBN 978-5-904757-08-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
663
Э98
Эшхерст, Ф. Р.
Практические рекомендации производителям безалкогольных напитков и
соков : пер. с англ. / Ф. Р. Эшхерст, Р. Харгитт. - СПб. : Профессия, 2010. -216 с.(Вопрос-ответ).-ISBN 978-5-904757-01-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Тамақ өнеркәсібі
Пищевая промышленность
664
А47
Алексеев, Г. В.
Математические методы в пищевой инженерии : учебное пособие / Г. В.
Алексеев, Б. А. Вороненко, Н. И. Лукин. - М.;СПб.;Краснодар: Лань, 2012. - 170 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
664
А80
Арет, В. А.
Физико-механические свойства сырья и готовой продукции : учебное
пособие для вузов / В. А. Арет, Б. Л. Николаев, Л. К. Николаев. - СПб. : ГИОРД,
2009. - 443 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
664
Б91
Бурашников, Ю. М.
Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и
137
торговле : учебное пособие / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 271 с. - (Начальное профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
663
В93
Вытовтов, А. А.
Теоретические и практические основы органолептического анализа
продуктов питания : учебное пособие / А. А. Вытовтов. - СПб. : ГИОРД, 2010. 228 с. - ISBN 978-5-98879-113-3.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
664
Г62
Голубенко, О. А.
Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных продуктов : учебное
пособие / О. А. Голубенко, Н. В. Коник. - М. : Альфа-М, 2013. - 256 с. - ISBN 9785-98281-258-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
664
Д31
Демский, А. Б.
Комплектные зерноперерабатывающие установки малой мощности / А. Б.
Демский. - М.:ДеЛи принт, 2004. - 264 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
664
К70
Корячкина, С. Я.
Технология мучных кондитерских изделий : учебник для вузов / С. Я.
Корячкина, Т. В. Матвеева. - СПб. : Троицкий мост, 2011. - 408 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
664
Н63
Николаенко, О. А.
Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие / О. А.
Николаенко, Ю. В. Шокина, В. И. Волченко. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 174 с. - ISBN
978-5-98879-133-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
664
О-20
Обнаружение инородных тел в пищевых продуктах / ред. М. Эдвардс ;
пер. с англ. В. Д. Широкова. - СПб. : Профессия, 2009. - (Научные основы и
технологии).
138
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
664
О-21
Обогащение пищевых продуктов и биологически активные добавки:
технология, безопасность и нормативная база / пер. И. С. Горожанкина ; ред. П. Б.
Оттавей. - СПб. : Профессия, 2010. - 312 с. - ISBN 978-5-93913-188-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
П22
Пашук, З. Н.
Технология производства хлебобулочных изделий : справочник / З. Н.
Пашук, Т. К. Апет, И. И. Апет. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 400 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
664
П36
Пищевая инженерия : справочник с примерами расчетов / ред.: К. Дж.
Валентинас, Э. Ротштейн, Р. Пол Сингх; пер. с англ. и под общ. ред. А. Л.
Ишевского. - СПб. : Профессия, 2012. - 845 с. - (Справочник).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
П36
Пищевые добавки : энциклопедия / сост. Л. А. Сарафанова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. : Профессия, 2012. - 776 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
П36
Пищевые загустители, стабилизаторы, гелеобразователи / ред.-сост. А.
Аймесон ; пер. с англ. С. В. Макарова. - СПб. : Профессия, 2012. - 408 с. (Ингредиенты). - ISBN 978-5--905757-26-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
П44
Подсластители и сахарозаменители : пер. с англ. / ред. Х. Митчелл. СПб. : Профессия, 2010. - 508 с. - (Научные основы и технологии). - ISBN 978-593913-196-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
139
664
П76
Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов.
Теплофизические основы : учебное пособие для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. СПб. : ГИОРД, 2013. - 269 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
664
П76
Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов.
Теоретические основы консервирования : учебное пособие для вузов / В. Е.
Куцакова [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2008. - 159 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
663
П80
Производство бальзамов и сиропов : учебное пособие для вузов / Е. Ю.
Егорова [и др.]. - СПб. : Профессия, 2011. - 406 с. - ISBN 978-5-904757-13-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
64
Р82
Рубина, Е. А.
Санитария и гигиена питания : учебник / Е. А. Рубина. - 2-е изд. - М. :
Академия, 2011. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).
- ISBN 978-5-7695-8060-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
664
С20
Сарафанова, Л. А.
Современные пищевые ингредиенты. Особенности применения / Л. А.
Сарафанова. - СПб. : Профессия, 2009. - 205 с. - ISBN 978-5-93913-184-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
664
С20
Сарафанова, Л. А.
Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы / Л. А.
Сарафанова. - СПб. : Профессия, 2007. - 255 с. - ISBN 978-5-93913-142-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
664
С75
Срок годности пищевых продуктов. Расчет и испытание / под ред. Р.
Стеле; под общ. ред. Ю. Г. Базарновой ; пер. с англ. В. Широкова. - СПб. :
Профессия, 2008. - 480 с. - ISBN 978-5-93913-100-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
140
664
С76
Стабильность и срок годности. Мясо и рыбопродукты / ред.-сост.: Д.
Килкаст, П. Субраманиам ; пер. с англ. Ю. Г. Базарновой. - СПб. : Профессия,
2012. - 420 с. - ISBN 978-5-904757-40-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
С76
Стабильность и срок годности. Хлебобулочные и кондитерские изделия /
ред.-сост.: Д. Килкаст, П. Субраманиам ; пер. с англ. Ю. Г. Базарновой. - СПб. :
Профессия, 2012. - 441 с. - ISBN 978-5-904757-38-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
Т38
Технология переработки растениеводческой продукции : учебник для
сред. спец. учеб. заведений по спец. "Хранение и переработка растениеводческой
продукции" / Н. М. Личко, В. М. Курдина, В. М. Мельников ; ред. Н. М. Личко. М. : КолосС, 2008. - 583 с. - (Учебники и учебные пособие для студентов средних
специальных учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-0440-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
664
Х18
Хамельман, Д.
Хлеб. Технология и рецептуры / Д. Хамельман ; пер. с англ. О. П.
Четвериковой. - СПб. : Профессия, 2012. - 432 с. : фот. цв.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
664
Э79
Эрл, М.
Разработка пищевых продуктов / М. Эрл, Р. Эрл, А. Андерсон ; пер. с англ.
В. Ашкинази, Т. Фурманская. - СПб. : Профессия, 2007. - 384 с. - (Научные
основы и технологии). - ISBN 5-93913-061-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
Химиялық технологиялар
Химическая технология
665
А14
Абдуқадырова, Қ. А.
Мұнай және газ химиясы : оқулық / Қ. А. Абдуқадырова. - Алматы :
Полиграфкомбинат, 2013. - 320 б. - ISBN 978-601-7427-17-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), ЧЗ (2), АБ (6)
141
665
Б59
Бишімбаева, Г. Қ.
Мұнай және газ химиясы мен технологиясы : [оқу құралы] / Г. Қ.
Бишімбаева, А. Е. Букетова. - Алматы : Бастау, 2007. - 242 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), АБ (1)
66
Ж23
Жалпы химиялық технологияның практикумы / Ж. Қ. Қайырбеков
[және т. б.]. - Алматы :Қазақ университеті,2011.-102 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
66
Қ25
Қалдықсыз технология тиімділік және сапа : оқу құралы / М. Р.
Танашева [және т. б.]. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 157 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
66
Т26
Ташмұхамбетова, Ж. Х.
Өндіріс қалдықтарын каталитикалық өңдеу әдістері : оқу құралы / Ж. Х.
Ташмұхамбетова, Е. А. Әубәкіров. - Алматы : Қазақ университеті, 2011. - 110 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
666.9
А50
Алимов, Л. А.
Технология строительных изделий и конструкций. Бетоноведение
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Л. А. Алимов, В. В.
Воронин. - Электрон. текстовые дан. (30,1 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт.
диск. - (Высшее профессиональное образование) (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
665
Б49
Берлин, М. А.
Переработка нефтяных и природных газов / М. А. Берлин, В. Г.
Горечников, Н. П. Волков. - М. : Химия, 1981.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
142
666.9
Д46
Дипломное и курсовое проектирование механического оборудования и
технологических комплексов предприятий строительных материалов, изделий и
конструкций : учебное пособие для вузов по направлению "Строительство". - М. :
АСВ, 2006. - 784 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
667
М22
Мамутова, А. А.
Химия и технология красителей : учебно-методическое пособие по спец.
"Химия и технология органических веществ" / А. А. Мамутова. - Алматы : Қазақ
университеті, 2010. - 132 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
666.9
Н56
Нестерова, Л. Л.
Микроструктура цементного камня (исследование с применением
оптического светового микроскопа) : научное издание / Л. Л. Нестерова, И. Г.
Лугинина, Л. Д. Шахова ; под ред. Л. Д. Шаховой. - М. : АСВ, 2010. - 103 с. ISBN 978-5-93093-708-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
665
О-75
Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового
производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / под ред. М. Ю. Праховой.
- Электрон. текстовые дан. (28,6 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Нефтегазовое дело).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66
П84
Процессы и аппараты химической технологии [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / под ред. А. А. Захаровой. - Электрон. дан. (30,7
Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование) (Химические технологии).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66
Р69
Романков, П. Г.
Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры
и задачи) : учебное пособие для вузов / П. Г. Романков, В. Ф. Фролов, О. М.
Флисюк. - СПб. : Химиздат, 2010. - 544 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
143
66
Р69
Романков, П. Г.
Массообменные процессы химической технологии : учебное пособие для
вузов / П. Г. Романков, Ф.В.Фролов, О. М. Флисюк.- СПб.:Химиздат, 2011. - 440 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
66
Х12
Хавкин, Л. М.
Технология силикатного кирпича / Л. М. Хавкин. - Репр. воспроизведение
изд. 1982 г. - М. : Эколит, 2011. - 384 с. : ил.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
66
Х46
Химия. Химическая технология [Электронный ресурс] : ресурсы
Интернета / Т. М. Варламова [и др.]. - Электрон. дан. (207 Мб). - Павлодар : НБ
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
666.9
Ч-90
Чумаков, Л. Д.
Технология заполнителей бетона : учебное пособие для вузов по строит.
спец. / Л. Д. Чумаков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : АСВ, 2011. - 260 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
666
Ш32
Шахова, Л. Д.
Технология пенобетона. Теория и практика : монография / Л. Д. Шахова. М. : АСВ, 2010. - 246 с. - ISBN 978-5-93093-740-4.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
Металлургия
669
М48
Металтану және термиялық өңдеу : пәніне арналған зертханалық
практикум / құраст. М. М. Сүйіндіков [және т. б.].-Павлодар : Кереку, 2014. - 56 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
144
669
Б43
Белов, Н. А.
Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Диаграммы
состояния трех- и четырехкомпонентных систем : лабораторный практикум / Н.
А. Белов. - М. : Издательский дом МИСиС, 2007. - 82 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : МФ (2), АБ (2)
669
Б59
Библиков, Е. Л.
Литье титановых сплавов : учебное пособие для вузов / Е. Л. Библиков, А.
А. Ильин. - М. : Альфа : ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - (Современные технологии). ISBN 978-5-98281-364-0. - ISBN 978-5-16-009150-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
669
К14
Казакевич, А. В.
Защитные покрытия на металлопродукции. Металлические покрытия : лаб.
практикум: учебное пособие для вузов по металлург. спец. / А. В. Казакевич, Ю.
А. Андреев, А. Ф. Ковалев. - М. : Учеба, 2007. - 108 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
669
К63
Коминов, С. В.
Теория и технология металлургии стали. Производство стали : практикум /
С. В. Коминов, М. П. Клюев. - М. : Издательский дом МИСиС, 2010. - 45 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
669
К84
Кручер, Г. Н.
Коммерческая деятельность на рынке цветных металлов : курс лекций / Г.
Н. Кручер. - М. : МИСиС, 2010. - 135 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : МФ (2)
669
К90
Кулифеев, В. К.
Комплексное использование сырья и отходов. Переработка техногенных
отходов : курс лекций / В. К. Кулифеев, В. П. Тарасов. - М. : МИСиС, 2009. - 90 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
145
669
Л52
Леушин, И. О.
Моделирование процессов и объектов в металлургии : учебник для вузов
по направлению "Металлургия" / И. О. Леушин. - М. : Форум, 2013. – 206 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
669.18
Л83
Лузгин, В. П.
Теория и технология металлургии стали. Внепечная обработка стали :
учебное пособие по направлению "Металлургия" / В. П. Лузгин, А. Е. Семин, О.
А. Комолова. - М. : МИСиС, 2010. - 72 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
669
Л83
Лузгин, В. П.
Теория и технология металлургии стали, Энергетика, технология и
экология сталеплавильных процессов : учебно-методическое пособие / В. П.
Лузгин, К. Л. Косырев, О. А. Комолова. - М. : МИСиС, 2010. - 67 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 16 : МФ (2), АБ (14)
669
М54
Металлургия [Электронный ресурс] : ресурсы Интернета / Н. Ф.
Болховитинов [и др.]. - Электрон. дан. (219 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ им. С.
Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
М69
Михалина, Е. С.
Термодинамика и кинетика металлургических процессов. Окислительновосстановительные системы : учебное пособие для вузов по направлению
"Металлургия" / Е. С. Михалина, А. Л. Петелин. - М. : МИСиС, 2011. - 55 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
621.74
П32
Пикунов, М. В.
Теоретические основы литейных процессов : курс лекций: учебное пособие
для вузов по направлению 150100-Металлургия / М. В. Пикунов. - М. :
Издательский дом МИСиС, 2009. - 98 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
146
669
П83
Протасов, А. В.
Машины и агрегаты металлургического производства. Агрегаты внепечной
обработки жидкой стали : курс лекций : учебное пособие/А.В.Протасов,
Б.А.Сивак , Н.А. Чиченев. - М. : МИСиС, 2009. - 181 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
669
С87
Структурообразование и анализ фазовых превращений в сплавах железоуглерод. - М. : МИСиС, 2010. - 55 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
669
Т35
Термодинамика и кинетика металлургических процессов. Физикохимические расчеты распределения компонентов между металлов, шлаком и
газом с использованием компьютерной программы "ГИББС - МИСиС" : учебное
пособие для вузов по направлению "Металлургия" / Г. И. Котельников, А. В.
Павлов, А. А. Толстолуцкий. - М. : МИСиС, 2011. - 55 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
669
Ф50
Физико-химические расчеты электросталеплавильных процессов :
сборник задач с решениями: учебное пособие для вузов по направлению
"Металлургия" / В. А. Григорян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Учеба,
2007.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
669
Ч-72
Чиченев, Н. А.
Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических машин и
оборудования : методические указания / Н. А. Чиченев, Н. В. Пасечник, А. Ю.
Зарапин. - М. : Издательский дом МИСиС, 2008. - 31 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : МФ (2), АБ (1)
669
Ш18
Шайнович, О. И.
Индустриальные системы и оборудование в металлургииа : курс лекций /
О. И. Шайнович. - М. : Издательский дом МИСиС, 2011. - 143 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
147
621.77
Ш65
Шишко, В. Б.
Основы технологии прокатки на реверсивных станах : учебное пособие для
металлург. спец. / В. Б. Шишко, В. А. Трусов, Н. А. Чиченев. - М. : Учеба, 2007. 91 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
Ағаш өңдеу өнеркәсібі
Деревообрабатывающая промышленность
674
И25
Ивилян, И. А.
Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ :
практикум: учебное пособие для нач. проф. образования / И. А. Ивилян, Л. М.
Кидалова. - М. : Академия, 2011. - 255 с. : ил. - (Начальное профессиональное
образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
674
К52
Клюев, Г. И.
Технология столярно-плотничьих и паркетных работ. Рабочая тетрадь :
учебное пособие для образовательных учреждений нач. проф. образования / Г. И.
Клюев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 92 с. - (Начальное
профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
Прибор жасау
Приборостроение
681
Л27
Латышенко, К. П.
Автоматизация измерений, контроля и испытаний [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / К. П. Латышенко. - Электрон. дан. (29,2 Мб.). М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Техника и технические науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
148
Автоматика
681.5
Д63
Дорф, Р. К.
Заманауи басқару жүйелері : оқулық / Р. К. Дорф, Р. Х. Бишоп. - Алматы :
Полиграфкомбинат.
[1-бөлім]. - 2013. - ISBN 978-601-7427-38-2.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ЧЗ (2), МФ (2), АБ (6)
681.5
Б91
Буренок, В. М.
Математические методы и модели в теории информационноизмерительных систем / В. М. Буренок. - М. : Машиностроение, 2011. - 335 с. (Справочная библиотека разработчика-исследователя).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
681.5
В19
Васильев, Р. Р.
Надежность и диагностика автоматизированных систем: курс лекций / Р. Р.
Васильев, З. Г. Салихов; ред. З. Г. Салихов. - М. : Учеба, 2005. - 91 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : МФ (2), АБ (1)
681.5
В58
Власов, К. П.
Теория автоматического управления. Основные положения. Примеры
расчета : учебное пособие / К. П. Власов. - 2-е изд., испр. и доп. - Харьков :
Гуманитарный Центр, 2013. - 539 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
681.5
Ш65
Шишмарёв, В. Ю.
Теория автоматического управления : учебник для вузов / В. Ю.
Шишмарёв. - М. : Академия, 2012. - 351 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
681.5
Ш65
Шишмарёв, В. Ю.
Диагностика и надежность автоматизированных систем : учебник для
вузов / В. Ю. Шишмарёв. - М. : Академия, 2013. - 352 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Автоматизация и управление).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ЧЗ (2), АБ (28)
149
Тігін өндірісі
Швейная промышленность
687
М15
Макавеева, Н. С.
Основы художественного проектирования костюма : практикум: учебное
пособие для нач. проф. образования / Н. С. Макавеева. - М. : Академия, 2008. - 238
с. - (Начальное профессиональное образование. Легкая промышленность).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
687
С59
Соколова-Сербская, Л. А.
Костюм: история и современность : практикум / Л. А. Соколова-Сербская,
М. Л. Субочева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2009. - 124 с. - (Начальное
профессиональное образование. Легкая промышленность).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
687
С79
Степучев, Р. А.
Костюмографика : учебное пособие для вузов / Р. А. Степучев. - М. :
Академия, 2008. - 285 с. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
687
Т80
Труханова, А. Т.
Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды : учебное
пособие для проф. учеб. заведений / А. Т. Труханова. - 2-е изд., стер. - М. :
Высшая школа : Академия, 2001. - 176 с. - (Профессия).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
687
Т80
Труханова, А. Т.
Технология мужской и женской верхней одежды : учебник для нач. проф.
образования / А. Т. Труханова. - М. : Высшая школа, 2003. - 495 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
150
Құрылыс
Строительство
624.131.1
К46
Кодуто, Д. П.
Инженерлік геотехника: теория және тәжірибе : оқулық / Д. П. Кодуто, М.
Р. Юнг, У. А. Китч. - Алматы : Полиграфкомбинат.
1-бөлім. - 2013. - 272 б. - ISBN 978-601-7427-28-3.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
624
К81
Кудерин, М. К.
Студенттердің білімдерінің сапасын тестілік бақылау : оқу-әдістемелік
құралы / М. К. Кудерин. - Павлодар : Кереку, 2013. - 70 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 90 : ЧЗ (2), ППС (2), АСФ (10), АБ (76)
69.002.5
С89
Сұрашев, Н. Т.
Өндіріс саласындағы жабдықтар және машиналар : оқулық / Н. Т. Сұрашев,
Н. Т. Ғазизов, М. И. Гудович. - Алматы : BOOKPINT ЖШС, 2013. - 216 б. - ISBN
978-601-289-119-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : АСФ (15), АБ (15)
69.002.5
Т22
Тастанбеков, Т. Х.
Құрылыс және жол машиналары : оқу құралы / Т. Х. Тастанбеков ; ред. Ж.
О. Құлсейітов. - Өскемен : ШҚМТУ, 2004. - 218 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (2), АБ (8)
696
А18
Авдолимов, Е. М.
Теплогазоснабжение и вентиляция [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / Е. М. Авдолимов. - Электрон. текстовые дан. (29,5 Мб.). М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
151
691
А50
Алимов, Л. А.
Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - Электрон. текстовые дан. (28,9 Мб.). М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
624.04
Б12
Бабанов, В. В.
Строительная механика [Электронный ресурс] : в 2 т.: учебник в
электронном формате / В. В. Бабанов. - Электрон. текстовые дан. (29,2 Мб.). - М. :
Академия-Медиа. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат)
(Строительство). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
624.04
Б12
Бабанов, В. В.
Теоретическая механика для архитекторов : учебник для вузов: в 2 т. / В. В.
Бабанов. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование.
Строительство и архитектура)
Т. 1. - 2008. - 270 с. - ISBN 978-5-7695-2847-7.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
624.04
Б12
Бабанов, В. В.
Теоретическая механика для архитекторов : учебник для вузов: в 2 т. / В. В.
Бабанов. - М. : Академия. - (Высшее профессиональное образование)
Т. 2. - 2008. - 270 с. - ISBN 978-5-7695-2846-0.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
624.04
Б12
Бабанов, В. В.
Строительная механика [Электронный ресурс] : в 2 т.: учебник в
электронном формате / В. В. Бабанов. - Электрон. текстовые дан. (28,6 Мб.). - М. :
Академия-Медиа. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат)
(Строительство). - Загл. с контейнера. - 20 доступов к изданию.
Т. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
152
624.13
Б12
Бабаскин, Ю. Г.
Дорожное грунтоведение и механика земляного полотна : учебное пособие
/ Ю. Г. Бабаскин. - М. : Новое знание, 2013. - 461 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (2), АБ (3)
625.7/.8
Б12
Бабаскин, Ю. Г.
Технология строительства дорог : учебное пособие для вузов по спец.
"Экономика и организация производства" / Ю. Г. Бабаскин. - М. : Новое знание :
ИНФРА-М, 2014. - 428 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
697
Б15
Бадагуев, Б. Т.
Эксплуатация тепловых сетей : практическая работа / Б. Т. Бадагуев. - М. :
Альфа-Пресс, 2012. - 315 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
69
Б15
Бадьин, Г. М.
Справочник строителя-технолога : справочное издание / Г. М. Бадьин. - М.
: АСВ, 2008. - 311 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (2), АБ (3)
69.05
Б41
Бейербах, В. А.
Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий,
зданий и стройплощадок : учебное пособие для образовательных учреждений
сред. проф. образования / В. А. Бейербах. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д :
Феникс, 2009. - 569 с. - (Среднее профессиональное образование)
Загл. обл. : Инженерные сети, подготовка территорий и зданий.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
625
Б42
Бекмагамбетова, Г.
Модельное шоссе в Центральной Азии / Г. Бекмагамбетова, Е. Шпенст. Алматы : ТОО "BookPrint", 2013. - 213 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
153
691
Б43
Белов, В. В.
Краткий курс материаловедения и технологии конструкционных
материалов для строительства : учебное пособие / В. В. Белов, В. Б.
Петропавловская. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 215 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
626
Б43
Белогай, С. Г.
Гидротехнические сооружения внутрихозяйственной мелиоративной сети :
монография / С. Г. Белогай, В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2013. - 321 с. - (Научная мысль).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
624.01
Б46
Бендер, М. П.
Промышленные здания в индустриальных конструкциях : учебное пособие
/ М. П. Бендер. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 150 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
69
Б46
Бендер, М. П.
Основы архитектурно-строительной физики : учебно-методическое
пособие / М. П. Бендер. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2012. - 237 с. - ISBN 978601-208-160-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
69
В26
ВНиР: Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал /
Министерство связи СССР. - М. : Прейскурантиздат.
Сб. В 7: Монтаж оборудования : Вып. 1. Почтовая связь / отв. за вып. Ю.
М. Палицын. - 1987. - 59 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АСФ (1)
69
В26
ВНиР: Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал /
Министерство связи СССР. - М. : Прейскурантиздат.
Сб. В 7: Монтаж оборудования : Вып. 5. Координатное оборудование
проводной связи / отв. за вып. Ю. М. Палицын. - 1987. - 60 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АСФ (1)
154
691
В62
Водоснабжение и водоотведение жилого здания : учебно-методическое
пособие к курсовой, расчетно-графической работе по спец. архитектурностроительных спец. / сост.: В. Т. Станевич, Б. Ч. Кудрышова. - Павлодар : Кереку,
2013. - 78 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 35 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (31)
69.002.5
В67
Волков, Д. П.
Строительные машины и средства малой механизации : учебник для сред.
проф. образования / Д. П. Волков, В. Я. Крикун. - 8-е изд., стер. - М. : Академия,
2012. - 478 с. - (Среднее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
69.002.5
В67
Волков, Д. П.
Строительные машины : учебник по строит. спец. / Д. П. Волков, В. Я.
Крикун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : АСВ, 2002. - 375 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
626
В68
Волосухин, В. А.
Планирование научного эксперимента : учебник для вузов по направлению
"Природообустройство и водопользование" / В. А. Волосухин, А. И. Тищенко. - 2е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - (Высшее образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
691
Г16
Галкина, Д. К.
Учебная практика : методические указания по учебной практике для
студентов 1 курса спец. 050730 "Производство строительных материалов, изделий
и конструкций" очной формы обучения / Д. К. Галкина. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 2008. - 14 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
696
Г14
Гайдукевич, В. И.
Электрооборудование индивидуального дома : учебное пособие для
строит. спец. / В. И. Гайдукевич.- М.:АСВ, 2001. - 63 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
155
691
Г50
Гипсокартон и другие современные строительные материалы. Технология
работ : справочное издание / сост. В. И. Рыженко. - М. : ОНИКС , 2010. - 224 с. (Домашний мастер).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
624.01
Г69
Горин, В. А.
Гражданские здания массового строительства : учебное пособие для вузов
по направлению "Строительство" / В. А. Горин. - М. : АСВ, 2013. - 150 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
691
Д24
Дворкин, Л. И.
Справочник по строительному материаловедению : справочное издание /
Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 472 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
69.05
Д25
Девятаева, Г. В.
Технология реконструкции и модернизации зданий : учебное пособие для
сред. спец. учеб. заведений по строит. спец. / Г. В. Девятаева. - М. : ИНФРА-М,
2011. - 249 с. - (Среднее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
624.13
Д56
Добров, Э. М.
Механика грунтов [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате
/ Э. М. Добров. - Электрон. текстовые дан. (27,7 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1
эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Транспортное строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
624.131.1
Д56
Добров, Э. М.
Инженерная геология [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Э. М. Добров. - Электрон. текстовые дан. (30,1 Мб.). - М. : Академия,
2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
(Транспортное строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
156
69.002.5
Д75
Дроздов, А. Н.
Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / А. Н. Дроздов. - Электрон. текстовые дан. (31,5 Мб.). - М. :
Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное образование:
Бакалавриат) (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
69.002.5
Д75
Дроздов, А. Н.
Строительные машины и оборудование : практикум / А. Н. Дроздов. - М. :
Академия, 2012. - 173 с. - (Высшее профессиональное образование: Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
693
Д76
Дружинина, О. Э.
Возведение зданий и сооружений из монолитного бетона и железобетона:
технологии устойчивого развития : учебное пособие для вузов по направлению
"Архитектура" / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. - М. : ИНФРА, 2013. - 124 с. (Строительные технологии для архитекторов). - ISBN 978-5-905554-26-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
69
Е33
ЕНИР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал. - М. :
Стройиздат.
Сборник Е40 : Изготовление строительных конструкций и деталей, вып. 3
: Деревянные конструкции и детали. - 1987. - 37 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : АСФ (8)
69
Е33
ЕНИР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал. - М. :
Стройиздат.
Сборник Е24 : Монтаж сооружений связи, вып. 1: Кабельные линии связи.
- 1987. - 47 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АСФ (1)
157
69
Е33
ЕНИР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал. - М. :
Стройздат.
Сб. Е11 : Изоляционные работы. - 1988. - 64 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : АСФ (6)
69
Е33
ЕНИР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал. - М. :
Стройиздат.
Сборник Е31 : Монтаж котельных установок и вспомогательного
оборудования. - 1988. - 159 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АСФ (1), АБ (1)
69
Е33
ЕНИР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы : нормативно-технический материал. - М. :
Стройиздат.
Сборник Е24 : Монтаж сооружений связи : вып. 2. Воздушные линии
связи. - 1987. - 51 с.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АСФ (2)
624.01
Е56
Ельмуратов, С. К.
Расчет и проектирование металлических конструкций : учебное пособие
для строительных спец. вузов / С. К. Ельмуратов. - Павлодар : Кереку, 2013. - 65 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 26 : ППС (2), АСФ (12), АБ (12)
693
З-13
Завражин, Н. Н.
Технология отделочных строительных работ : учебное пособие для нач.
проф. образования / Н. Н. Завражин. - М. : Академия, 2009. - 416 с. - (Начальное
профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
691
З-35
Зарубина, Л. П.
Теплоизоляция зданий и сооружений. Материалы и технологии / Л. П.
Зарубина. - 2-е изд. - СПб. : БХВ - Петербург, 2013. - 406 с. - (Строительство и
архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), ЧЗ (5)
158
624.2/.8
И62
Инженерные сооружения в транспортном строительстве [Электронный
ресурс] : в 2 кн. : учебник в электронном формате / под ред. П. М. Саламахина. 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. (29,4 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование) (Транспортное строительство). - Загл. с
контейнера. - 20 доступов к изданию.
Кн. 1. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
624.2/.8
И62
Инженерные сооружения в транспортном строительстве [Электронный
ресурс] : в 2 кн. : учебник в электронном формате / под ред. П. М. Саламахина. 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. (28,3 Мб.). - М. : Академия. - (Высшее
профессиональное образование) (Транспортное строительство). - Загл. с
контейнера. - 20 доступов к изданию.
Кн. 2. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
697
К14
Каменев, П. Н.
Вентиляция : учебник для вузов / П. Н. Каменев, Е. И. Тертичник. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 631 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
693
К65
Копылова, Е. Н.
Каменщик : новый строительный справочник / Е. Н. Копылова. - Ростов
н/Д : Феникс, 2007. - 253 с. - (Строительство и дизайн).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
624.131.1
К68
Коробкин, В. И.
Инженерная геология и охрана природной среды : учебник для вузов по
спец. "Промышленное и гражданское строительство" / В. И. Коробкин. - [Б. м.] :
Издательство Ростовского ун-та, 2013. - 347 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
159
691
К78
Красовский, П. С.
Строительные материалы : учебное пособие по направлению
"Строительные материалы" / П. С. Красовский. - М. : Форум, 2013. - 255 с. - ISBN
978-5-91134-676-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
691
Л39
Леденев, В. И.
Физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен : учебное
пособие по направлению "Строительство" / В. И. Леденев, И. В. Матвеева, П. В.
Монастырев. - М. : Издательство АСВ, 2008. - 141 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
693
Л84
Лукин, А. А.
Технология каменных работ : учебное пособие для нач. проф. образования
/ А. А. Лукин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 302 с. - (Начальное
профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
625.7/.8
М21
Мальцев, Ю. А.
Экономико-математические методы проектирования транспортных
сооружений [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Ю. А.
Мальцев. - Электрон. дан. (28,2 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование) (Транспортное строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
624.13
М55
Механика грунтов, основания и фундаменты : учебное пособие по
строит. спец. / ред. С. Б. Ухов. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2010. - 566 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
691
М80
Мороз, И. И.
Технология строительной керамики : учебное пособие для инженерностроительных ин-тов и фак. / И. И. Мороз. - Репр. изд.3-е изд., перераб. и доп. - М.
: ЭКОЛИТ, 2011. - 384 с. - ISBN 978-5-4365-0026-3 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
160
691
Н55
Несветаев, Г. В.
Бетоны : учебное пособие / Г. В. Несветаев. - 2-е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 382 с. - (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
693
О-39
Ограждающие конструкции с использованием бетонов низкой
теплопроводности: (основы теории, методы расчета и технологическое
проектирование) : научное издание / Ю. М. Баженов [и др.]. - М. : АСВ, 2008. 319 с. - ISBN 978-5-93093-520-2.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
693
П30
Петрова, И. В.
Общая технология отделочных строительных работ : учебное пособие для
нач. проф. образования / И. В. Петрова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. 187 с. - (Начальное профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (2), АБ (8)
693
П44
Подгорнов, Н. И.
Термообработка бетона с использованием солнечной энергии : научное
издание / Н. И. Подгорнов. - М. : АСВ, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-93093-756-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
625.7/.8
П44
Подольский, В. П.
Строительство автомобильных дорог. Земляное полотно : учебник для
вузов / В. П. Подольский, А. В. Глагольев, П. И. Поспелов ; ред. В. П.
Подольский. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 429 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
697
П53
Полушкин, В. И.
Вентиляция [Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / В. И.
Полушкин. - Электрон. дан. (29,5 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
161
691
П58
Попов, К. Н.
Материаловедение для каменщиков и монтажников конструкций : учебник
для общеобразовательных учреждений проф. образования / К. Н. Попов. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2006. - 272 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
691
Р27
Рахимов, Р. З.
Теплоизоляция из каменной ваты : учебное пособие по направлению
"Строительство" / Р. З. Рахимов, Н. С. Шелихов, Т. В. Смирнова. - М. : АСВ, 2010.
- 311 с. - ISBN 978-5-93093-768-8.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
624.04
С20
Саргсян, А. Е.
Строительная механика. Механика инженерных конструкций : учебник / А.
Е. Саргсян. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 462 с. - (Для высших
учебных заведений. Строительство и архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
69
С32
Сериков, Л. В.
Штукатур-маляр : новый строительный справочник / Л. В. Сериков. - Изд.
2-е. - Феникс : Ростов н/Д, 2008. - 254 с. - (Строительство и дизайн).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
697
С42
Сканави, А. Н.
Отопление : учебник для вузов / А. Н. Сканави, Л. М. Махов. - М. : АСВ,
2008. - 576 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
697
С67
Сотникова, О. А.
Теплоснабжение : учебное пособие по спец. "Теплогазоснабжение и
вентиляция" / О. А. Сотникова, В. Н. Мелькумов. - М. : АСВ, 2009.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
162
691
С76
Стандартизация и сертификация в строительстве : учебное пособие / В.
И. Логанина [и др.]. - М. : Бастет, 2013. - 253 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
69.05
Т31
Теличенко, В. И.
Технология строительных процессов : учебник для вузов по спец.
"Промышленное и гражданское строительство" / В. И. Теличенко, О. М.
Терентьев, А. А. Лапидус. - 4-е изд., стер. - М. : Высшая школа. - (Строительные
технологии).
Ч. I. - 2008. - 392 с. - ISBN 978-5-06-004284-9.
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : АСФ (10), АБ (10)
69.05
Т31
Теличенко, В. И.
Технология строительных процессов : учебник для вузов по спец.
"Промышленное и гражданское строительство" / В. И. Теличенко, О. М.
Терентьев, А. А. Лапидус. - 4-е изд., стер. - М. : Высшая школа. - (Строительные
технологии).
Ч. II. - 2008. - 391 с. - ISBN 978-5-06-004285-6.
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
698
Ф91
Фролова, Л. Ф.
Технология малярных работ. Рабочая тетрадь : учебное пособие для нач.
проф. образования / Л. Ф. Фролова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 144 с. (Начальное профессиональное образование. Строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы). - ISBN 978-5-7695-7279-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
691
Х15
Хайруллина, А. А.
Первая производственная практика : программа и метод. указания для 2
курса спец. "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" /
А. А. Хайруллина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 16 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
691
Х15
Хайруллина, А. А.
Вторая технологическая практика : программа и метод. указания для 3
163
курса спец. 050730 "Производство строительных материалов, изделий и
конструкций" / А. А. Хайруллина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 17 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
691
Х89
Храмцов, Н. В.
Строительное материаловедение : лаб. практикум: учебное пособие / Н. В.
Храмцов. - М : Издательство АСВ, 2012. - 184 с. - (Учебник XXI века).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
693
Ч-49
Черноус, Г. Г.
Технология штукатурных работ : учебник / Г. Г. Черноус. - 2-е изд., стер. М. : Академия, 2013. - 239 с. - (Начальное профессиональное образование)
(Мастер отделочных строительных работ).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
693
Ч-49
Черноус, Г. Г.
Штукатурные работы : учебное пособие / Г. Г. Черноус. - 3-е изд., стер. М. : Академия, 2012. - 224 с. - (Начальное профессиональное образование.
Ускоренная форма подготовки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
697
Ш25
Шарапов, В. И.
Регулирование нагрузки систем теплоснабжения : монография / В. И.
Шарапов, П. В. Ротов. - М : Новости теплоснабжения, 2007. - 164 с. - ISBN 978-594296-017-9.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
697
Ш25
Шарапов, В. И.
Технология обеспечения пиковой нагрузки систем теплоснабжения :
учебное пособие по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция" / В. И. Шарапов,
М. Е. Орлов. - М. : Новости теплоснабжения, 2006. - 208 с. - ISBN 5-94296-013-5.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (2)
624.012
Ш37
Шевляков, В. Ф.
Одноэтажные промышленные каркасные бесфонарные здания. Чертежи
марки КЖ (конструкции железобетонные) : метод. указания к курсовому и
164
дипломному проектированию по спец. 4301, 1601 (1601.01), 430140, 160140
(160142), 554330, 551630 (551632), 050732, 050729 всех форм обучения / В. Ф.
Шевляков, О. В. Руденко. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 86 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
69.002.5
Ш51
Шестакова, Е. Б.
Строительные машины и оборудование : методические указания к лаб.
работам по спец. 050729, 5В0729 "Строительство" дневной формы обучения. Ч. 1 /
Е. Б. Шестакова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 114 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
69.002.5
Ш51
Шестакова, Е. Б.
Строительные машины и оборудование : методические указания к лаб.
работам по спец. 050729, 5В0729 "Строительство" дневной формы обучения. Ч. 2 /
Е. Б. Шестакова. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 90 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
69.05
Ю16
Юдина, А. Ф.
Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс] :
учебник в электронном формате / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин. Электрон. дан. (29,0 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
Санитарлық-техникалық жабдықтау
Санитарно-техническое оборудование
696
Т34
Теплогазоснабжение
и
вентиляция
:
учебник
направлению
"Строительство". - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2013. - 400 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
Қала салу
Градостроительство
71
А87
Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика : учебное
пособие / ред. Г. А. Потаев. - М. : Форум, 2013. - 320 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-696-6.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : АСФ (5), АБ (10)
165
71
К59
Козбагарова, Н. Ж.
Ландшафтная архитектура : курс лекций по спец. "Ландшафтная
архитектура" / Н. Ж. Козбагарова. - Алматы : КазГАСА, 2011. - 32 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : АСФ (4), АБ (5)
71
К60
Колбовский, Е. Ю.
Ландшафтное планирование : учебное пособие / Е. Ю. Колбовский. - М. :
Академия, 2008. - 327 с. - (Высшее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
71
К60
Колбовский, Е. Ю.
Ландшафтоведение : учебное пособие / Е. Ю. Колбовский. - 3-е изд., стер. М. : Академия, 2008. - 480 с. - (Высшее профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), АБ (8)
71
Л22
Ландшафтная архитектура : методические указания к разделу
дипломного проекта по спец. "Архитектура" / сост. Н. Ж.Козбагарова.-Алматы :
КазГАСА, 2012. - 12 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
71
Ф27
Фатиев, М. М.
Строительство городских объектов озеленения : учебник / М. М. Фатиев. М. : Форум, 2012. - 204 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
Сәулет
Архитектура
72
Б57
Бирюкова, Н. В.
Сәулет тарихы : оқулық / Н. В. Бирюкова. - Алматы : Жоғары оқу
орындарының қауымдастығы, 2014. - 372 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : АСФ (2), АБ (18)
166
72
А87
Архитектурное материаловедение [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / под ред.: Ю. М. Тихонова, Ю. П. Панибратова. - Электрон.
текстовые дан. (28,4 Мб.). - М. : Академия-Медиа, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
725
Б46
Бендер, М. П.
Архитектурные конструкции малоэтажных гражданских зданий :
методические указания к курсовому проекту для архитектурно-строительных
спец. всех форм обучения / М. П. Бендер, О. А. Бендер. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2007. - 73 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
728
Б46
Бендер, М. П.
Стены гражданских панельных зданий : методические указания / М. П.
Бендер. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 54 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АСФ (1)
72
Б46
Бендер, М. П.
Архитектура : метод. указания к практическим занятиям строит. спец. всех
форм обучения / М. П. Бендер. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 99 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
725
Б46
Бендер, М. П.
Многофункциональные общественные здания : методические указания по
курсовому проектированию архитектурно-строительным спец. очной и заочной
форм обучения / М. П. Бендер. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 116 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
725
Б46
Бендер, М. П.
Архитектурные конструкции : учебное пособие к теоретическому курсу
для архитектурно-строительных спец. / М. П. Бендер. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ.
Ч. 1 : Гражданские здания; Ч. 2 : Гражданские здания из крупноразмерных
элементов. - 2008. - 290 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
167
728
Б46
Бендер, М. П.
Многоэтажный жилой дом : методические указания к курсовому проекту
для архитектурно-строительных спец. всех форм обучения / М. П. Бендер. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2010. - 56 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
725
Б46
Бендер, М. П.
Гражданские здания из крупноразмерных элементов : методические
указания к курсовому проекту для бакалавров строит. спец. / М. П. Бендер, М. В.
Дубгорн. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 126 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
725
В20
Васюкова, А. Т.
Проектирование предприятий общественного питания : практикум / А. Т.
Васюкова. - М. : Дашков и К, 2012. - 143 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
72
Д72
Драчева, Л. В.
Архитектурная графика и макетирование : методические указания к
курсовой работе для 1 курса спец. 050420 "Архитектура", 050421 "Дизайн" / Л. В.
Драчева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им. Д. Серикбаева, 2013. - 27 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
72
Д72
Драчева, Л. В.
Графика и макетирование : методические указания для студентов 1 курса
спец. 050420 "Архитектура", 050421 "Дизайн". Ч. 1 / Л. В. Драчева. - Повтор. изд.
- Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. - 24 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
728
И60
Индивидуальный жилой дом усадебного типа : методические указания к
курсовому проекту / сост. Г. Н. Старкова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 42 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 45 : АСФ (20), ППС (2), АБ (23)
168
72
М59
Микулина, Е. М.
Архитектурная экология [Электронный ресурс] : учебник в электронном
формате / Е. М. Микулина, Н. Г. Благовидова. - Электрон. текстовые дан. (44,6
Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат) (Архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
728
Р60
Родина, Н. Н.
Индивидуальный жилой дом : методические указания к курсовой работе по
спец. 0504202 "Архитектура" / Н. Н. Родина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. 64 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
72
Р80
Рочегова, Н. А.
Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / Н. А. Рочегова, Е. В.
Барчугова. - Электрон. дан. (62,5 Мб.). - М : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) (Архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
712
С12
Сабо, Е. Д.
Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительства :
учебник / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. Золотаревский ; ред. Е. Д. Сабо. М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование.
Ландшафтное строительство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
72
С95
Сысоева, Е. В.
Архитектурные конструкции малоэтажных зданий : учебное пособие / Е. В.
Сысоева. - М. : Архитектура-С, 2012. - 145 с. - (Специальность "Архитектура").
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
169
72
Т37
Тетиор, А. Н.
Социальные и экологические основы архитектурного проектирования
[Электронный ресурс] : учебник в электронном формате / А. Н. Тетиор. Электрон. дан. (28,6 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование) (Архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
72
Х69
Ходанович, Б. В.
Проектирование и строительство животноводческих объектов : учебник
для вузов по зоотехнич. спец. / Б. В. Ходанович. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; СПб.
; Краснодар : Лань, 2012. - 285 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
Сызу
Черчение
744
Е83
Есмұхан, Ж. М.
Техникалық сызу : (оқу құралы) / Ж. М. Есмұхан. - Алматы : Білім, 2007. 136 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
744
Е84
Есполова, З. А.
Құрылыс сызбалары негіздері : құрылыс мамандықтары бойынша күндізгі
және сырттай бөлімдерде оқитын студенттерге арналған әдістемелік нұсқаулар /
З. А. Есполова, Л. В. Каменских. - Өскемен : ШҚМТУ, 2009. - 154 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АБ (8)
744
Т89
Тұрғымбаев, Қ. Ә.
Техникалық сызу : [оқу құралы] / Қ. Ә. Тұрғымбаев, Т. М. Дюсенғалиева. Алматы : Бастау, 2013. - 157 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
744
Б79
Большаков, В. П.
Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / В. П. Большаков,
В. Т. Тозик, А. В. Чагина. - СПб. : БХВ-Петербург, 2013. - 276 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АСФ (8), АБ (10)
170
744
Д 26
Дегтярев, В. М.
Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник в
электронном формате / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - Электрон. текстовые
дан. (28,1 Мб.). - М. : Академия, 2014. - 1 эл. опт. диск. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Техника и технические науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
744
Д26
Дегтярев, В. М.
Инженерная и компьютерная графика : учебник для вузов / В. М. Дегтярев,
В. П. Затыльникова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 239 с. - (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат) (Техника и технические науки).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : ЧЗ (2), МФ (5), АСФ (10), АБ (33)
744
З-48
Зеленый, П. В.
Инженерная графика: практикум по чертежам сборочных единиц : учебное
пособие для вузов по техн. спец. / П. В. Зеленый, Е. И. Белякова, О. Н. Кучура ;
ред. П. В. Зеленый. - 5-изд., стер. - Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. 128 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 978-985-475-577-9. - ISBN
978-5-16-006951-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : МФ (2), АБ (18)
744
И62
Инженерная графика : учебник / Н. П. Сорокин. - 5-изд., стер. - М. :
Академия, 2011. - 400 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : МФ (2), АСФ (5), АБ (3)
744
М74
Мокрецова, Л. О.
Инженерная графика. Выполнение рабочих чертежей деталей с
применением КОМПАС 3D : методические указания к выполнению курсовой
работы / Л. О. Мокрецова, А. В. Аксенов, Е. Д. Демесинова. - М. : МИСиС, 2011. 51 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : МФ (2), АБ (3)
744
С86
Строительное черчение : учебник для образовательных учреждений нач.
проф. образования / ред. Ю. О. Полежаев. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. 331 с. - (Начальное профессиональное образование).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
171
744
Т56
Томилова, С. В.
Инженерная графика. Строительство : учебник для сред. проф.
образования / С. В. Томилова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2013. - 333 с. (Среднее профессиональное образование. Строительство и архитектура).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : АСФ (5), АБ (5)
Дизайн
745
Л59
Лидвелл, У.
Универсальные принципы дизайна: 125 способов сделать любой продукт
более удобным и привлекательным с помощью оригинальных дизайнерских
концепций / У. Лидвелл, К. Холден, Д. Батлер ; пер. с англ. А. Мороз. - СПб. :
Питер, 2012. - 271 с. - ISBN 978-1592535873.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
745
Л85
Луптон, Э.
Графический дизайн: от идеи до воплощения / Э. Луптон ; пер. В. Иванов. СПб. : Питер, 2013. - 184 с. - ISBN 978-5-459-01645-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
747
М35
Матюнина, Д. С.
История интерьера : учебное пособие для вузов по спец. "Дизайн
архитектурной среды" / Д. С. Матюнина. - М. : Парадигма : Академический
проект, 2012. - 550 с. - ISBN 978-5-8291-1399-5. - ISBN 978-5-902833-30-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АСФ (2)
745
Э45
Элам, К.
Геометрия дизайна: пропорции и композиция / К. Элам. - М. : Питер, 2013.
- 108 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : АСФ (3), АБ (2)
172
ПМУ ғалымдарының еңбектерi
Труды ученых ПГУ
50
А14
Абдрахманов, М. М.
"Білгенге - маржан" : экологиялық оқу-ақпараттық құрал / М. М.
Абдрахманов, Б. Ә. Төлеубаев. - Павлодар:Кереку, 2010. - 265 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
631
А21
"Агроөндірістік кешенде ғылым мен өндірістің интеграциясы" =
"Интеграция науки и производства в агропромышленном комплексе" :
халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары / ред. С. М. Өмірбаев
[және т. б.]. - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ.
Т. 1. - 2014. - 415 б. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-238404-8.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ППС (2), АБ (2)
631
А21
"Агроөндірістік кешенде ғылым мен өндірістің интеграциясы" =
"Интеграция науки и производства в агропромышленном комплексе" :
халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары / ред. С. М. Өмірбаев
[және т. б.]. - Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ.
Т. 2. - 2014. - 194 б. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде. - ISBN 978-601-238405-5.
Имеются экземпляры в отделах:всего 4 : ППС (2), АБ (2)
б 65.32
А21
Агробизнесті ұйымдастыру [Электрондық ресурс] : электронды оқу
құралы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. Электрондық мәтіндік деректер (349 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
А23
Ағылшын тiлi бойынша электронды оқу курсы [Электрондық ресурс] / Н.
Э. Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер. (12,1 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2009. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
173
б 85.9
А34
Аккардеонда ойнауды меңгеру [Электрондық ресурс] : оқу құралы / Н. Э.
Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер (374 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
519
А35
Актуарлы есептеулер [Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы / Н.
Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер. (4,64 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2013. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 76(5К)
А44
Аллаберген, Қ.
Қазақ журналистикасының тарихы (1870-2008 жылдар) / Қ. Аллаберген, Ж.
Нұсқабайұлы, Ф. Оразаев. - 2-басылым, толықтырылған. - Алматы : Білім, 2010. 308 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 75
А80
Арнайы медициналық тобы студенттерінің дене дайындығы кешенді
бағалауды ұйымдастыру мен әдістемесі бойынша әдістемелік нұсқаулар : дене
шынықтыру және спорт 5В010801 мамандығы студенттеріне арналған / құраст.:
И. В. Батяшова, Д. С. Тоқтарбаев. - Павлодар : Кереку, 2013. - 33 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 8 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (4)
619
А99
Аятханұлы, М.
Жануарлар гинекологиясы мен андрологиясының негіздері : ветеринария,
зоотехния, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандықтарының
студенттеріне арналған оқу құралы / М. Аятханұлы, Б. Сэдхүүгийн. - ПавлодарУлаанбаатар : [б. и.], 2014. - 179 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (16)
б 65.27
Ә53
Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг [Электрондық
ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров
атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік деректер (358 Мб.). - Павлодар : Білім
беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
174
б 65(5К)
Б34
Бегентаев, М. М.
Өндіріс экономикасы : экономика мамандығын игеретін студенттерге
арналған оқу құралы / М. М. Бегентаев. - Павлодар : Brand Print, 2010. - 166 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 76
Б52
Бижан, Ж.
Журналист шығармашылығындағы жаңа инновациялық технологиялар :
оқу құралы / Ж. Бижан. - Астана : Фолиант, 2013. - 208 б. - (Жоғары білім). - ISBN
978-601-292-733-7.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
624.01
Б94
"І, ІІ, ІІІ құрылыс конструкциялары" курсы бойынша студенттердің
білімдерінің сапасын бақылау үшін тестілік жинақ [Электрондық ресурс] :
тестілер / Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. Электрондық мәтіндік деректер (326 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.05
Б94
1С: Бухгалтерия [Электрондық ресурс] : электрондық оқу құралы / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. - Электрондық деректер (21 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров атындағы ПМУ], 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.04
Д87
Дүниежүзінің экономикалық әлеуметтік және саяси географиясы
[Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С.
Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік деректер (112 Мб.). Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)
Д87
Дүйсен палуан ұрпағы : [ғылыми-көпшілік жинақ] / ред. Р. Ж. Қадысова. Павлодар : Кереку, 2008. - 92 б.
Доп. точки доступа: Қадысова, Р. Ж.\ред.\
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
175
б 65.012
Д97
Дюсембекова, Г. С.
Мемлекеттік және жергілікті басқару : 5В050700 "Менеджмент", 5В051000
"Мемлекеттік және жергілікті басқару" мамандықтарының студенттеріне
арналған оқу құралы / Г. С. Дюсембекова. - Павлодар : Кереку.
1 бөлім. - 2013. - 87 б.
Имеются экземпляры в отделах: всего 72 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (68)
б 65.02
Е68
Еркебаева, Г. А.
Экономикалық ілімдер тарихы : мемлекеттік және жергілікті басқару
мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы / Г. А.
Еркебаева. - Павлодар : Кереку, 2012. - 82 б.
Имеются экземпляры в отделах:всего 10 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (6)
б 74.266
Ж68
Жоғары музыкалық білім жүйесінде арнайы пәндерді оқытудың
психологиялық-педагогикалық қатынастары [Электрондық ресурс] : электронды
оқу құралы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. - Электрондық мәтіндік деректер (985
Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 83(5К)
Ж87
Жұматаева, Е.
Ғабит Мүсіреповтың шеберлігі : монография / Е. Жұматаева, Н. Қ. Жүсіп,
А. Қ. Асаинова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 150 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : СКЛ (1)
б 74
Ж87
Жұматаева, Е.
Жоғары мектепте оқытудың біртұтас дидактикалық жүйесінің теориясы :
монография / Е. Жұматаева. - Павлодар : Кереку, 2012. - 233 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
б 74(5К)
Ж87
Жұматаева, Е.
Жоғары
мектепте
әдебиетті
білімденудің
инновациялық
технологияларымен оқыту : монография / Е. Жұматаева. - Павлодар : Кереку,
2012. - 224 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
176
б 74(5К)
Ж87
Жұматаева, Е.
Білімденудің инновациялық технологияларын интеллектуалды ұлт құрау
үдерісінде тиімді қолданудың мүмкіндігі : монография / Е. Жұматаева. - Павлодар
: Кереку, 2013. - 154 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
б 74
Ж87
Жұматаева, Е.
Өмірге құштарлық / Е. Жұматаева. - Павлодар : Типография Сытина, 2012.
- 212 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
б 74.261
Ж87
Жұматаева, Е.
Қазақ тілін оқытудың технологиялары : жоғары оқу орнындағы
магистранттарға арналған оқу құралы / Е. Жұматаева, Р. Қадысова. - Павлодар :
Brand Print, 2010. - 344 б. - ISBN 9965-625-10-1.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
б 82(5К)
Ж91
Жүсүпов, Н. Қ.
Қазақ фольклорын жинау мәселелері: ХХ ғасырдың бірінші жартысы : оқу
құралы / Н. Ќ. Жүсүпов. - Павлодар : Brand Print, 2010. - 182 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : СКЛ (2)
614
И84
Исимбеков, Ж. М.
Ауылшаруашылығы
жануарларының
гигиенасы
практикумы
:
агротехнология факультетінің студенттеріне арналған оқу құралы / Ж. М.
Исимбеков, А. В. Тлеубаева, Қ. М. Мадиева. - Павлодар : Brand Print, 2010.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 81.2Каз
К26
Кәсіби қазақ тілі (сәулет және дизайн) [Электрондық ресурс] :
электрондық оқу курсы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы
ПМУ. - Электрондық мәтіндік деректер (19,2 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру бөлімі, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
177
б 65.9(5К)
К26
Кәсіпкерлік [Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э.
Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер (83 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74
К32
Кертаева, Ғ.
Педагогикалық деонтология негіздері : [оқу құралы] / Ғ. Кертаева. Павлодар : Кереку, 2011. - 225 б. - ISBN 9965-5573-56-5 .
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 72(5К)
К36
Қ. Кемеңгеров тағлымы : международная научно-практическая
конференция посвященная 110-летию К. Кеменгерова. - 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67
К55
"Конституциялық бақылау: қазіргі жағдайы және даму перспективасы"
= "Конституционный контроль: состояние и перспективы совершенствования :
облыстық ғылыми-практикалық конф. материалдары / ред. Е. М. Арын. Павлодар : С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2005. - 160 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (1), АБ (1)
б 74(5К)
Қ18
Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының іс-әрекетін реттейтін
нормативті-құқықтық актілер жинағы = Сборник нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность организаций образования Республики Казахстан
/ құраст.: Н. Э. Пфейфер, В. К. Омарова, М. В. Семенова. - Павлодар : С.
Торайғыров атындағы ПМУ, 2003. - 272 б. - (Жас мұғалім портфелі=Портфель
молодого учителя).
Доп. точки доступа: Пфейфер Н. Э., Омарова В. К., Семенова М. В.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
б 74(5К)
Қ18
Қазақстан Республикасында педагогикалық білімді дамытудың өзекті
мәселелері = Актуальные проблемы развития педагогического образования в
Республике Казахстан : Павлодар облысында жоғары білімді мұғалім кадрларын
даярлаудың 40-жылдығына арналған Республикалық ғылыми-тәжрибелік конф.
материалдары / ред.: Е. М. Арын, А. Нұхұлы. - Павлодар : С. Торайғыров
атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті. - Мәтін қазақ, орыс тілдерінде.
178
Т. 2. - 2002. - 278 б. - ISBN 9965-539--26-Х.
Доп. точки доступа: Арын Е. М., Нұхұлы А.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ППС (1)
519
Қ41
Қаржылық математика [Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы /
Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық
мәтіндік деректер. (6,68 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі,
2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67(5К)
Қ74
Құқық негіздері [Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э.
Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер (5,56 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2013. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
624.04
Қ77
Құрылыс конструкцияларын сынақтан өткізу әдістері [Электрондық
ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров
атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік деректер (143 Мб.). - Павлодар : Білім
беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
69
Қ77
Құрылыстың бағалық құнын анықтау [Электрондық ресурс] :
электронды оқу құралы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы
ПМУ. - Электрондық мәтіндік деректер (5,37 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.74
Қ78
Құю өндірісі [Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э.
Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер (369 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29
М23
Маркетинг [Электрондық ресурс] : электронды оқу құралы / Н. Э.
Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
179
деректер (5,81 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.32
Н86
Нұрғалиева, А. А.
Агробизнесті ұйымдастыру : оқу құралы / А. А. Нұрғалиева. - Павлодар :
Кереку, 2012. - 101 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 25 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (21)
б 65.43
О-52
Оқу-өндірістік тәжірибе : 5В090200- "Туризм" мамандығы студенттеріне
арналған әдістемелік нұсқаулар / құраст.: А. Г. Царегородцева, А. Е. Егинбаева. Павлодар : Кереку, 2012. - 21 б.
Имеются экземпляры в отделах:всего 27 :ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
517
О-63
Операторлық есептеу [Электрондық ресурс] : оқу құралы / Н. Э. Пфейфер
[және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік деректер
(6,31 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
О-72
Ортаның климаттық-географиялық және антропогенді факторларына
адам
адаптациясының
экологиялық-физиологиялық
механизмдері
мен
заңдылықтарын зерттеу : экология мамандықтарының студенттеріне арналған
оқу-әдістемелік құралы / құраст. Д. Д. Есімова [және т. б.]. - Павлодар : Кереку,
2013. - 78 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 16 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (12)
б 85
О-74
Орындаушылық өнер : оқу құралы / Е. Жұматаева. - Павлодар : Кереку,
2012. - 138 б.
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (2)
б 68
Ө-44
Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және еңбек қорғау : барлық бакалавриат
мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы / құраст.: Қ.
Ш. Арынғазин, Н. К. Дроздова, М. Б. Мажимова.- Павлодар : Кереку,2013. - 132 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 90 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (86)
180
658.382.3
Ө-48
Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері : "өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және
қоршаған ортаны қорғау" мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік
құралы / К. Ш. Арынгазин [және т. б.]. - Павлодар : Кереку, 2012. - 114 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
б 88
П84
Психотерапия технологиялары [Электрондық ресурс] : электронды
оқулық / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрондық деректер (38 Мб.). - Павлодар :
Білім беруді ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров атындағы ПМУ], 2014. - 1
эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
П84
"Психология" пәнінен тапсырмалар мен жаттығулар жиынтығы :
0105000 "Бастауыш білім беру" мамандықтарының студенттеріне арналған
әдістемелік нұсқау / құраст. Г. К. Смаилова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 75 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 65.05
С15
Саденова, С. Н.
Басқару шешімдерін әзірлеу : оқу құралы / С. Н. Саденова. - Павлодар :
Кереку, 2013. - 115 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
б 81(5К)
С21
Сапаров, Қ. Т.
Павлодар облысының топонимиясы: Ақсу ауданы (Ақсу қалалық
мәслихатына қарасты аумақ) = Топонимия Павлодарской области: Аксуский
район (территория, подчиненная маслихату г. Аксу) : оқу-анықтамалық басылым /
Қ. Т. Сапаров, А. К. Ракишева, А. Н. Шайхина. - Павлодар : Кереку, 2013. - 96 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : СКЛ (2), АБ (7)
б 26.8(5К)
С21
Сапаров, Қ. Т.
Павлодар облысының әкімшілік-аумақтық бірліктері мен физикалықгеографиялық атауларының көрсеткіш анықтамалығы / Қ. Т. Сапаров. - Павлодар
: "Pronto.KZ" ЖШС, 2014. - 352 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
181
б 81.2Каз
С22
Сарбалаев, Ж.
Үстеудің дамуындағы авдербиализация : оқу құралы / Ж. Сарбалаев. Павлодар : Кереку, 2013. - 111 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : СКЛ (2)
б 66.019
С27
Саяси жүйелер мен режимдер [Электрондық ресурс] : электронды оқулық
/ Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрондық деректер (15,1 Мб.). - Павлодар : Білім
беруді ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров атындағы ПМУ], 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66.019
С27
Саясаттану [Электрондық ресурс] : электрондық оқулық / Н. Э. Пфейфер
[және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық деректер (13,5 Мб.). Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру орталығы, 2011. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66
С27
Саяси модернизация [Электрондық ресурс] : электронды оқулық / Н. Э.
Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық мәтіндік
деректер (7,75 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл.
опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
С52
Сматаев, Т. Х.
Кәсіби қазақ тілі : биология, экология, география, туризм
мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы / Т. Х. Сматаев, Т. Д.
Айтказина. - Павлодар : Кереку, 2012. - 104 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : СКЛ (4), ППС (2), АБ (21)
б 65.05
Т33
Темирова, Г. Г.
Аудит : 5В050800 "Есеп және аудит" мамандығының студенттеріне
арналған оқу-әдістемелік құрал / Г. Г. Темирова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 86 б.
Имеются экземпляры в отделах:всего 50 :ЧЗ(2), ППС (2), АБ (46)
б 75
Т50
Тоғызқұмалақты
бірге
үйренейік
182
:
барлық
мамандықтарының
студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы / құраст.: А. Ж. Куватов, Д. И.
Қапаев, С. К. Ақтаев. - Павлодар : Кереку, 2013. - 42 б.
Имеются экземпляры в отделах: всего 8 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (4)
631
Т59
Топырақтану [Электрондық ресурс] : бейнедәрістер / [Г. Р. Кабжанова]. Электрондық деректер (779 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру
орталығы [С. Торайғыров атындағы ПМУ], 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 91(5К)
Т60
С. Торайғыров атындағы ПМУ ғалымдарының еңбектері. Тарих және
құқық факультеті = Труды ученых ПГУ им. С. Торайгырова. Факультет истории и
права : библиографиялық көрсеткіш / құраст.: Н. К. Курбатова, А. К.
Бораналинова ; ред.: С. А. Исамәдиева, Г. Қ. Қайсина, Т. А. Макаренко. Павлодар : Кереку, 2014. - 192 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : НБО (1), ППС (1), ЧЗ (1), АБ (2)
50
Т65
Төлеубаев, Б. Ә.
Іздегенге - ілінер, білгенге - маржан болар. Экологиялық тілашар : оқу
құралы / Б. Ә. Төлеубаев, М. М. Абдрахманов. - Павлодар : Инновациялық
Еуразия университеті, 2010. - 184 б. - ISBN 908-601-284-023-0.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
531
Т88
Тұтас орта механикасының моделдері : пәні бойынша тәжірибелік және
өздік жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау / құраст.: Н. А. Испулов, А. Қ.
Сейтханова, Ж. Д. Оспанова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 43 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 45 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (41)
б 68
Т93
Тіршілік қауіпсіздігі негіздері [Электрондық ресурс] : жалпы білім беру
пәні бойынша бейнедәріс / [М. Б. Мажимова]. - Электрондық деректер (318 Мб.). Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров атындағы
ПМУ], 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
183
б 75
Ұ43
Ұлттық ойындар арқылы студенттердің этномәдениетін тәрбиелеу : дене
шынықтыру және спорт 5В010801 мамандығы студенттеріне арналған оқу құралы
/ құраст. Д. Г. Токтарбаев. - Павлодар : Кереку, 2013. - 42 б.
Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (3)
б 87
Ф53
Философия. Антика философиясы : барлық мамандықтарының
студенттеріне арналған оқу құралы / құраст.: Б. Ә. Күленов, С. С. Аубакирова. Павлодар : Кереку, 2013. - 45 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
б 87
Ф53
Философия бойынша электронды оқу курсы [Электрондық ресурс] / Н.
Э. Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. - Электрондық деректер
(50,6 Мб.). - Павлодар : Білім беруді ақпараттандыру орталығы, 2009. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 85.31
Х76
Хорды дирижерлау : 5В010600 "Музыкалық білім" мамандықтарының
студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау / құраст. Г. Т. Мақышбаева. - Павлодар
: Кереку, 2013. - 31 б.
Имеются экземпляры в отделах:всего 20 : ЧЗ(2),ППС (2), АБ (16)
б 81.2Рус
Ш31
Шахметова, Н. А.
Орыс тілі теориясының негіздері : 5В020700- "Аударма ісі" мамандығы
бойынша оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік құралы / Н. А.
Шахметова, Б. Б. Жумабекова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 102 б.
Имеются экземпляры в отделах:всего 27 :ЧЗ (2), ППС (2), АБ (23)
519
Ы46
Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін
оқытудың әдістемесі : әдістемелік нұсқау / құраст. А. Д. Бейсембаева. - Павлодар :
Кереку, 2013. - 81 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 81.2Каз
Ы88
Ысқақ, Б. Ә.
Кәсіби қазақ тілі : сәулет және дизайн мамандығының студенттеріне
184
арналған оқулық / Б. Ә. Ысқақ, С. Ә. Ысқақ. - Павлодар : Кереку, 2013. - 101 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 37 : ЧЗ (2), ППС (2), СКЛ (2), АСФ
(10), АБ (21)
б 81.2Каз
І-87
Іскери-кәсіби қазақ тілі (экономика) [Электрондық ресурс] : электрондық
оқу курсы / Н. Э. Пфейфер [және т.б.] ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. Электрондық мәтіндік деректер (194 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру бөлімі, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
57
Э40
Экология [Электрондық ресурс] : жалпы білім беру пәні бойынша
бейнедәріс / [А. К. Оспанова]. - Электрондық деректер (239 Мб.). - Павлодар :
Білім беруді ақпараттандыру орталығы [С. Торайғыров атындағы ПМУ], 2014. - 1
эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
Э40
Экономикалық ақпараттық жүйелердегі жаңа технологиялар : пәнінен
экономикалық мамандықтың студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешенінің
жинағы / құраст. Х. Г. Бахралинова. - Павлодар : Кереку, 2013. - 129 б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 40 : ЧЗ (2), ППС (2), АБ (36)
б 65.012
Э40
Экономиканы мемлекеттік реттеу [Электрондық ресурс] : анықтамалық
сөздік / Н. Э. Пфейфер [және т.б.]. ; С. Торайғыров атындағы ПМУ. Электрондық мәтіндік деректер (78,4 Мб.). - Павлодар : Білім беруді
ақпараттандыру бөлімі, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
631
А26
Агротехнология [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова / А. Б. Каденова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (54,7 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
631
А26
Агротехнологический факультет [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова . - Электрон. дан. (265 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
185
Вып. 1 / Н. К. Ахметова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Доп. точки доступа: Ахметова, Н. К., Аятханулы, М., Асанбаев, Т. Ш.,
Бурамбаева, Н. Б., Исаева, К. С.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67
А45
Алауханов, Е.
Безопасность человека и гражданина: право и необходимость :
практическое пособие / Е. Алауханов, К. Абдрасулова, А. Бойко. - Доп. и переизд.
изд. - Алматы : Nurpress, 2012. - 232 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : ЧЗ (2), АБ (18)
512
А45
Алгебра, математический анализ [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Ғ. Б. Ахметов [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (143 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
А45
Алгоритмы и структура данных [Электронный ресурс] / Центр
информатизации образования. - Электрон. дан. (681 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С.
Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.05
А64
Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Центр информатизации образования. - Электрон. дан.
(32,5 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
А64
Английский язык. Общеобразовательная дисциплина [Электронный
ресурс] / Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (166 Мб.). Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
631
А67
Аникина, И. Н.
Семеноводство на основе биотехнологии : учебное пособие / И. Н.
Аникина. - Павлодар : Кереку, 2014. - 140 с.
Имеются экземпляры в отделах:всего 12 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (8)
186
72
А87
Архитектура, дизайн
[Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (376 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 1 / Е. В. Шкреба. - 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
72
А87
Архитектура, дизайн [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (610 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 2 / С. И. Абишева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
72
А87
Архитектурно-строительный факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(389 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / А. Ж. Темербаева, Е. В. Шкреба. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
72
А87
Архитектурно-строительный факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(345 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 2 / С. И. Абишева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Доп. точки доступа: Абишева, С. И., Қайырбеков, У. И., Сейтмолдинов, Д.
Н.,Старкова, Г. Н.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
72
А87
Архитектурно-строительный факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(473 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 3 / С. И. Абишева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз. рус.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
187
72
А87
Архитектурно-строительный факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(499 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 3 / С. М. Аймуханов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
72
А87
Архитектурно-строительный факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(484 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 4 / А. А. Стаценко [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст на каз. и
рус. яз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
72
А87
Архитектурно-строительный факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(145 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 4 / М. Ш. Алинова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29
А89
Арын, Е. М.
Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е. М. Арын, А. Б.
Утебаева. - Павлодар : Brand Print, 2010. - 215 с.
Доп. точки доступа: Утебаева, А. Б.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 28
А95
Ахметов, К. К.
Функциональная морфология и функциональные основы молекулярной
организации эукариотических клеток : учебное пособие для магистрантов и
докторантов по спец. 6М060700, 6D060700-Биология / К. К. Ахметов. - Павлодар :
Кереку, 2013. - 148 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
188
664
Б63
Биотехнология [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / Н. Қ. Ахметова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (86,7 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 28
Б63
Биология, экология [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ
им. С. Торайгырова / А. П. Бондаренко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (64,0
Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (2,71 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 4 : Педагогическая серия. - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (6,42 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 4 : Педагогическая серия. - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (3,56 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-2 : Педагогическая серия. - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (11,1 Мб.).
- Текст англ., каз., рус. - Загл с контейнера.
№ 1 - 4 : Педагогическая серия. - [Б. м. : б. и.]. - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (10,6 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Заглавие с контейнера.
№ 1-4 : Гуманитарная серия. - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
189
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (3,63 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-4 : Гуманитарная серия. - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (4,09 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-4 : Гуманитарная серия. - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (2,73 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-4 : Гуманитарная серия. - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (68,6 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 4 : Физико-математическая серия. - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (20,7 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текс англ. каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 4 : Физико-математическая серия. - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (17,3 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 4 : Физико-математическая серия. - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (11,7 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 2 : Физико-математическая серия. - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
190
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (6,92 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№1-4 : Филологическая серия. - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи]. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (4,28
Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-4 : Филология (Филологическая серия). - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи]. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (2,73
Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-4 : Филология (Филологическая серия). - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи]. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (4,03
Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1-2 : Филология (Филологическая серия). - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (30,6 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 -4 : Химико-биологическая серия. - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (4,89 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 4 : Химико-биологическая серия. - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (6,73 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 4 : Химико-биологическая серия. - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
191
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (2,86 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 2 : Химико-биологическая серия. - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ : [статьи] [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. (12,6 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 4 : Экономика (Экономическая серия). - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (5,32 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 4 : Экономика (Экономическая серия). - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (2,16 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 4 : Экономика (Экономическая серия). - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (2,60 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 2 : Экономика (Экономическая серия). - 2013. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (58,4 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1- 4 : Энергетика (Энергетическая серия). - 2010. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (13,3 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 -4 : Энергетика (Энергетическая серия). - 2011. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
192
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (10,0 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 -4 : Энергетика (Энергетическая серия). - 2012. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
В38
Вестник ПГУ [Электронный ресурс] : [статьи]. - Электрон. дан. (6,36 Мб.).
- Павлодар : НБ ПГУ. - Текст англ., каз., рус. - Загл. с контейнера.
№ 1 - 2 : Энергетика (Энергетическая серия). - 2013. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
004
В94
Вычислительная техника, программирование [Электронный ресурс] :
труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Н. М. Зайцева [и др.]. Электрон. текстовые дан. (40,4 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 28
Г34
Генетика, биотехнология [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / Ж. А. Адамжанова [и др.]. - Электрон. текстовые дан.
(447 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 26(5К)
Г35
География,
туризм
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (168 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 1 / У. Х. Альмишев [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 26(5К)
Г35
География,
туризм
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (78,7 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 2 / А. Е. Егинбаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
193
556
Г46
Гидрология [Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (86,5 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74.2
Г65
Гончаров, С. С.
Основания дидактики обучения логико-алгебраическим дисциплинам в
высшей школе: в 2 т. : монография / С. С. Гончаров, Б. Н. Дроботун, А. А.
Никитин. - Новосибирск : Издательство ИПИО РАО.
Ч. 1 : Научно-теоретические и идейно-методологические предпосылки. 2011. - 269 с. - ISBN 978-5-91650-057-8.
Доп. точки доступа: Дроботун, Б. Н., Никитин, А. А.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ППС (1)
б 65.43
Г72
Гостиничное хозяйство [Электронный ресурс] : электронный учебный
курс / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (117 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.43
Г72
Гостиничный сервис [Электронный ресурс] : электронный учебный курс /
Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (219 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66(5К)
Г72
Государственная политика [Электронный ресурс] : электронный учебник
/ Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (24,6 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.012
Г72
Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] :
электронный учебник / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (33,0 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
194
б 74
Г94
Гуманитарно-педагогический факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(19,7 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Ә. М. Ахметбекова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74
Г94
Гуманитарно-педагогический факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(376 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Қ. Аллаберген [и др.].- 2014.-1 эл. опт. диск.-Текст на каз. и рус. яз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 74
Г94
Гуманитарно-педагогический факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(265 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / У. А. Ажіғалиева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - 500.00 тг.
Доп. точки доступа: Ажіғалиева, У. А., Айтказина, Т. Д., Акошева, М. К.,
Ашенова, С. В., Аипова, А. К.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621
Д23
Двигатели, организация дорожного движения [Электронный ресурс] :
труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Ш. М. Айталиев [и др.]. Электрон. текстовые дан. (330 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
Д48
Диссертации [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (632 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ.
- Загл. с контейнера
Вып. 1 / Р. Б. Абельдинов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Доп. точки доступа:Абельдинов, Р. Б., Абишев, К. К., Ахмеджанова, Г. Б.,
Ашуова, С. А., Батталов, Қ. Қ.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
195
658.5
Д67
Донцов, С. С.
Организация и управление производством : учебно-методическое пособие
для практических занятий / С. С. Донцов. - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2002. - 138 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АБ (1)
б 76(5К)
Ж92
Журналистика [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / Қ. Аллаберген [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (20,5 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
556(574)
З-37
Затопление поймы Ертиса - главный фактор устойчивого развития
речной системы : [монография] / М. Ж. Бурлибаев [и др.] ; под ред. М. Ж.
Бурлибаева. - Алматы : Қағанат, 2014. - 395 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (1), ЧЗ (1)
б 28.6
З-85
Зоология [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / Т. Ш. Асанбаев, Н. Б. Бурамбаева, А. А. Теміржанова. - Электрон.
текстовые дан. (179 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74(5К)
И15
Ибраева, Е. М.
Модель специалиста : монография / Е. М. Ибраева. - Павлодар : ПГУ им. С.
Торайгырова, 2006. - 112 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ППС (1)
728
И60
Индивидуальный жилой дом усадебного типа [Электронный ресурс] :
методические указания к курсовому проекту / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С.
Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (127 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
196
624
И62
Инженерные системы, геотехнические сооружения [Электронный
ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Л. А. Варламова [и
др.]. - Электрон. текстовые дан. (20,1 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29
И67
Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : электронное
учебное пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (7,21 Мб.). - Павлодар :
Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2012. - 1 эл. опт.
диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(23,7 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Н. В. Поцелуева, М. С. Кулахметова. - 2014. - 1 эл. опт. диск. Текст англ., нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(23,7 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Н. В. Поцелуева, М. С. Кулахметова. - 2014. - 1 эл. опт. диск. Текст англ., нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(23,7 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Н. В. Поцелуева, М. С. Кулахметова. - 2014. - 1 эл. опт. диск. Текст англ., нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
197
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(30,9 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / С. А. Сарсенбаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ.,
каз., нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(33,6 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 4 / К. Н. Болатбаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ., каз.,
нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(33,1 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 5 / Б. К. Жумабекова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ.,
каз., нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Англ
И68
Иностранный
язык
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(31,4 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 6 / Б. Т. Қуанышева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ., каз.,
нем., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2
И68
Иностранная филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (33,0 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 1 / А. Б. Билялова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., нем.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
198
б 81.2
И68
Иностранная филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (6,56 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 2 / К. С. Ислям [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., лат., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2
И68
Иностранная филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (2,95 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 3 / О. Қ. Жармакин, Қ. Б. Мағзұмов. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст
каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2
И68
Иностранная филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (9,10 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 4 / Г. Н. Дүкембай [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., нем.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)
И68
Иностранная филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (9,10 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 4 / Г. Н. Дүкембай [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., нем.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
И74
Информатика, информационные технологии [Электронный ресурс] :
труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Г. М. Абильдинова [и др.]. Электрон. текстовые дан. (155 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
199
б 78(5К)
И85
Исамадиева, С. А.
Статьи [Электронный ресурс] / С. А. Исамадиева. - Электрон. дан. (16,7
Мб). - Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 85
И88
Исполнительское искусство [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(2,79 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / У. А. Ажіғалиева, Қ. М. Балажанова. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 85
И88
Исполнительское искусство [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(25,2 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / Қ. М. Кертаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 85
И88
Исполнительское искусство [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(66,2 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 4 / Н. С. Дүкенбай, Г. Дүкенбай. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)
И90
История, теория государства и права [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон.
текстовые дан. (27,3 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / А. А. Акишев [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)
И90
История, теория государства и права [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон.
текстовые дан. (17,1 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Г. Б. Ахмеджанова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
200
б 63(5К)
И90
История, археология, этнология [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Б. Ж. Ельмуратова [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (6,52 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74
И90
История педагогики [Электронный ресурс] : электронное учебное
пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (7,12 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63.3(2К)
К13
Кадысова, Р. Ж.
Статьи [Электронный ресурс] / Р. Ж. Кадысова. - Электрон. дан. (5,48 Мб).
- Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(2,37 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Р. М. Муталиева, Ж. Т. Сарбалаев, Е. Ж. Сарбалаев. - 2014. - 1 эл.
опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(2,03 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Т. Х. Сматаев, Т. Д. Айтқазина. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(31,6 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / А. Ф. Зейнулина [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
201
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(6,22 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 4 / А. Қ. Тұрышев. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(2,19 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 5 / М. А. Баймұқанова, М. Н. Баратова. - 2014. - 1 эл. опт. диск. Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] : дис. ... / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(5,72 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 6 : Теория и практика естественнонаучной подготовки педагогов
профессионального обучения в вузе / М. Ш. Алинова. - 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] : дис. ... / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(6,30 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 7 / Б. М. Қадырова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(16,4 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 8 / Д. Қ. Айтқазина [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
202
б 81.2Каз
К14
Казахская филология [Электронный ресурс] : дис. ... / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(2,71 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 9 / Қ. Д. Түсіпова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (683 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 1 / Д. К. Абдраимов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (581 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 2 / Абжапарова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
004
К63
Компьютерное проектирование содержания обучения в вузе
[Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Н. Э. Пфейфер [и др.]. Электрон. дан. (63,8 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ
им. С. Торайгырова, 2012. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (692 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 3 / Б. С. Айтимова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (684 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 4 / Ержанов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
203
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (691 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 7 / Сергазина [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (701 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 8 : Материалы конференции : статьи на английском. - 2014. - 1 эл.
опт. диск. - Текст англ., рус.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
К36
Кереку
[изданное]
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (591 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки диска
Вып. 9 : Түркі халықтары жазбалары күні = День письменности тюркских
народов : материалы конференции. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст рус., каз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
б 72
К60
Колледж [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (173 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ.
- (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Ш. Ж. Смагулова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст на каз. и
рус. яз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
658.56
К65
Контроль и оценка качества сырья и продовольственных продуктов
[Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. Электрон. дан. (311 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
204
621.18
К73
Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс] / Центр
информатизации образования. - Электрон. дан. (693 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С.
Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
71
Л22
Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : электронный учебный курс /
Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (164 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
51
М34
Математика [Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (15,6 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2009. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
51
М34
Математика [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / Ғ. Б. Ахметов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (8,15 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621
М38
Машиностроение [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова / И. А. Шумейко. - Электрон. текстовые дан. (2,87 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621
М38
Машиностроение, стандартизация [Электронный ресурс] : дис. ... /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон.
текстовые дан. (638 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Т. Ш. Баймагамбетов, А. И. Денчик, Н. С. Дудак. - 2014. - 1 эл. опт.
диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
205
621
М38
Машиностроение, стандартизация [Электронный ресурс] : дис. ... /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон.
текстовые дан. (216 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Т. Ш. Баймагамбетов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 72(5К)
М38
НПЦ " Машхуроведение" [Электронный ресурс] / М. Б. Аманжолова [и
др.]. - Электрон. дан. (264 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1
эл. опт. диск (CD-ROM).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
М54
Металлургия [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (266 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Е. С. Абдрахманов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
.Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
М54
Металлургия [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (641 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Г. Б. Байділдаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
М54
Металлургия [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (74,5 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / Е. Б. Сулеймен [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
М54
Металлургия, машиностроение, транспорт [Электронный ресурс] :
труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / В. П. Артамонов [и др.]. Электрон. текстовые дан. (51,9 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
206
б 65.27
М54
Методы и технологии социальной работы [Электронный ресурс] :
электронный учебный курс / Центр информатизации образования. - Электрон.
дан. (32,0 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74.261
М54
Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс] /
Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (1,6 Гб.). - Павлодар : ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
745
М54
Методические указания по выполнению дипломных проектов по
специальности "Дизайн" [Электронный ресурс] : методические указания / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (4,93 Мб.).
- Павлодар : Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 28
М59
Микробиология [Электронный ресурс] / Центр информатизации
образования. - Электрон. дан. (1,68 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.012
М59
Микроэкономика [Электронный ресурс] / Центр информатизации
образования. - Электрон. дан. (0,97 Гб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.05
М90
Муниципальный менеджмент [Электронный ресурс] : электронное
учебное пособие / Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (25,6
Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Нем
М90
Мультимедийный курс Deutch Taglich [Электронный ресурс] :
электронный учебник / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (13,1 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
207
образования, 2012. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.05
Н19
Назаренко, О. В.
Анализ финансовой отчетности : учебно-методическое пособие для спец.
5В050800 "Учет и аудит" / О. В. Назаренко. - Павлодар : Кереку, 2013. - 126 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 45 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (41)
б 28
О-28
Общая биология [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова / Е. Н. Гниденко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (92,7 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
532
О-28
Общая гидравлика [Электронный ресурс] / Центр информатизации
образования. - Электрон. дан. (1,86 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
69
О-62
Определение сметной стоимости строительства [Электронный ресурс] :
электронное учебное пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (4,93 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
547
О-64
Органическая химия соединений алифатического ряда [Электронный
ресурс] : электронный тестирующий комплекс / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон.
дан. (15,0 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С.
Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
636
О-75
Основы кинологии [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (93 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
208
б 68
О-75
Основы безопасности жизнедеятельности. Общеобразовательная
дисциплина [Электронный ресурс] / Центр информатизации образования. Электрон. дан. (572 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621
О-75
Основы конструирования машин [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Ш. М. Айталиев [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (503 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.753
О-75
Основы взаимозаменяемости [Электронный ресурс] / Центр
информатизации образования. - Электрон. дан. (1,66 Мб.). - Павлодар : ПГУ им.
С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67
О-75
Основы права. Общеобразовательная дисциплина [Электронный ресурс]
/ Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (215 Мб.). - Павлодар :
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67
О-75
Основы права [Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (5,43 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2012. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
631.3
О-75
Основы ремонта и эксплуатации тракторов [Электронный ресурс] :
методические указания к проведению практических занятий / Центр
информатизации образования. - Электрон. дан. (63,9 Мб.). - Павлодар : ПГУ им.
С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.01
О-75
Основы экономической теории. Общеобразовательная дисциплина
[Электронный ресурс] / Центр информатизации образования. - Электрон. дан.
209
(229 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63(5К)
О-82
Отечественная история [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / Т. А. Инсебаев [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (10,2
Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65
О-86
Отраслевая экономика [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / Д. З. Айгужинова [и др.]. - Электрон. текстовые дан.
(57,5 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
658.382
О-92
Охрана труда и основы безопасности жизнедеятельности [Электронный
ресурс] : электронный учебник / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (125 Мб.).
- Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66.019
П50
Политические институты и субъекты политики [Электронный ресурс] :
электронный учебный курс / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (11 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66.019
П50
Политические партии и партийные системы [Электронный ресурс] :
электронное учебное пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (7,50 Мб.).
- Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66.3
П50
Политическая модернизация [Электронный ресурс] : электронный
учебник / Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (25,3 Мб.). Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
210
б 66.3
П50
Политология. Общеобразовательная дисциплина [Электронный ресурс]
/ Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (331 Мб.). - Павлодар :
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
631.3
П65
Почвоведение [Электронный ресурс] / Центр информатизации
образования. - Электрон. дан. (527 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67(5К)
П68
Право [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (20,8 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / В. Жамулдинов, С. Т. Иксатова. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст
каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67(5К)
П68
Право [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (15,9 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / В. Жамулдинов. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 67(5К)
П68
Правовое регулирование противодействия религиозному экстремизму и
терроризму в Казахстане / сост.: Б. Х. Олжабаев, Е. Б. Олжабаев. - Павлодар :
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 44 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : ППС (2), ЧЗ (2), АБ (26)
б 65.27
П69
Практикум социального работника [Электронный ресурс] :
тестирующий комплекс / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (9,03 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
211
636
П69
Практикум по коневодству [Электронный ресурс] : электронный учебник
/ Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(102 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
725
П81
Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс] :
труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / З. Н. Дахно [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (35,7 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
628
П81
Промышленная вентиляция : учебно-методическое пособие по спец.
5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды / сост.:
К. Ш. Арынгазин,А. К.Тлеулесов, А.Х.Жакиянова.-Павлодар :Кереку, 2013. - 52 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 27 : ППС (2), АСФ (12), АБ (13)
б 72(5К)
П81
Прометей [изданное в рамках научно-исследовательской программы]
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (233 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с этикетки
диска
Вып. 1 / Ә. Е. Әбілқасова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
744
П84
Профессиональное обучение, инженерная графика [Электронный
ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (23,6 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / К. Ш. Арынгазин, С. Р. Гирнис, Н. И. Медведева. - 2014. - 1 эл.
опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
744
П84
Профессиональное обучение, инженерная графика [Электронный
ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (2,46 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Е. В. Шкреба. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
212
744
П84
Профессиональное обучение, инженерная графика [Электронный
ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (1,34 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / М. Ш. Алинова. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
П86
Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(34,4 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Н. С. Шадрин [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
П86
Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(31,7 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Т. Азамат [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ., каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
П86
Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(30,4 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / Е. Н. Жуманкулова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
П86
Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(94,5 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 4 / С. К. Ксембаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ., каз.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74.58
П86
Психология высшей школы [Электронный ресурс] : электронное учебное
пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (25,3 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2010. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
213
624.012
Р24
Расчет железобетонных конструкций многоэтажного гражданского
здания [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н. Э. Пфейфер [и
др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (397 Мб.). - Павлодар :
Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Р
Р89
Русская филология [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ
им. С. Торайгырова / Г. Н. Кенжебалина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (27,7
Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Р
Р89
Русская филология, библиотековедение [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Т. А. Әбілдинова [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (45,2 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2Р
Р89
Русский язык. Общеобразовательная дисциплина [Электронный ресурс]
/ Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (233 Мб.). - Павлодар :
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
536
Р95
Рындин, В. В.
Концепция неравновесности как основа второго начала термодинамики.
Новая концепция изложения второго начала термодинамики : [монография] / В. В.
Рындин. - Saarbrucken : LAR LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 454 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ППС (2)
669
С32
Сержанов, Р. И.
Избранные труды : сборник научных трудов / Р. И. Сержанов. - Павлодар :
Типография Сытина, 2013. - 438 с. - ISBN 978-601-7205-55-3.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : МФ (1)
б 66.4
С56
Современные международные отношения и глобальное развитие
[Электронный ресурс] : электронный учебный курс / Н. Э. Пфейфер [и др.]. -
214
Электрон. дан. (637 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ
им. С. Торайгырова, 2012. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74.2
С56
Современные образовательные технологии в высшей школе
[Электронный ресурс] : электронный учебник / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон.
дан. (32,6 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С.
Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
539.3
С64
Сопротивление материалов [Электронный ресурс] : комплекс
виртуальных лабораторий / Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (61,4 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2012. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 60.5
С69
Социология
[Электронный
ресурс]
:
видеолекции
по
общеобразовательной дисциплине / [Г. Е. Жусупова]. - Электрон. дан. (568 Мб.). Павлодар : Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 60.5
С69
Социология и политология [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(20,9 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 3 / Б. Ә. Күленов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 66(5К)
С69
Социально-психологические технологии профилактики экстремизма и
терроризма / сост.: Е. И. Бурдина, А. А. Кудышева, Ж. Н. Матенова. - Павлодар :
ПГУ им. С .Торайгырова, 2014. - 16 с.
Доп. точки доступа: Бурдина Е. И., Кудышева А. А., Матенова Ж. Н.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ППС (2), АБ (3)
621.38
С92
Схемотехника [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н.
Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (9,71 Мб.). - Павлодар : Центр
215
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2009. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 78
Т33
Теоретико-методологические основы библиотековедения [Электронный
ресурс] : видеолекция / [Ж. Б. Ибраева]. - Электрон. дан. (516 Мб.). - Павлодар :
Центр информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2
Т33
Теория и практика перевода [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(9,90 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Ә. М. Ахметбекова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ.,
каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 81.2
Т33
Теория и практика перевода [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(9,90 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Ә. М. Ахметбекова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст англ.,
каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.3
Т33
Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / А. Б. Аккабаков [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (424 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.1
Т34
Теплоэнергетика [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова / К. Т. Баубеков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (458 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
624.012
Т36
Тестовый контроль качества знаний по курсу "Железобетонные и
каменные конструкции" [Электронный ресурс] / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им.
С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (400 Мб.). - Павлодар : Центр
216
информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
664
Т38
Технология продовольственных продуктов и защита окружающей среды
[Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / С. М.
Аймуханов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (461 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ,
2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
Т38
Технологии психотерапии [Электронный ресурс] : электронный учебник /
Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (45,8 Мб.). - Павлодар :
ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
658.51
Т38
Техническое
регулирование
промышленной
безопасности
[Электронный ресурс] / Центр информатизации образования. - Электрон. дан.
(384 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.40
Т65
Транспортная логистика [Электронный ресурс] / Центр информатизации
образования. - Электрон. дан. (1,26 Гб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
629.113
Т65
Транспортная техника [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / А. Н. Балтабекова [и др.]. - Электрон. текстовые дан.
(621 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
50
Т82
Тулеубаев, Б. А.
Биологические ресурсы и экология лугов региона "Ақкөл-Жайылма" :
учебное пособие / Б. А. Тулеубаев. - Павлодар :Типография Сытина, 2012. - 156 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
217
50
Т82
Тулеубаев, Б. А.
Краткий курс радиационной экологии с элементами радиобиологии :
учебное пособие. Ч. 2 / Б. А. Тулеубаев.-Переизд. - Павлодар : ЭКО, 2007. - 128 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50
Т82
Тулеубаев, Б. А.
Основы радиационной экологии и безопасности : учебное пособие. Ч. 3 / Б.
А. Тулеубаев, А. Т. Сейсебаев. - Павлодар : ИНЕУ, 2003. - 122 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50
Т82
Тулеубаев, Б. А.
Радиационная экология с основами сельскохозяйственной радиобиологии :
учебное пособие / Б. А. Тулеубаев. - Павлодар : ИНЕУ, 2006. - 114 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50(574)
Т82
Тулеубаев, Б. А.
Проблемы ликвидации источников радиационного загрязнения природной
среды : монография / Б. А. Тулеубаев, В. В. Ковалев, А. К. Адрышев. - Павлодар :
ЭКО, 2009. - 114 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
50
Т82
Тулеубаев, Б. А.
Экологическая экспертиза объектов и продукции сельского хозяйства :
учебное пособие / Б. А. Тулеубаев. - Павлодар : Арман-ПВ, 2007. - 166 с. (Профессиональное образование. Сельское и лесное хозяйство).
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
б 67
У26
Уголовное право и криминология [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Е. Б. Ахметов [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (12,9 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.05
У91
Учет и аудит [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / А. М. Аблязова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (58,0 Мб). -
218
Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
Ф18
Факультет металлургии, машиностроения и транспортной техники
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (26,9 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / С. А. Машеков, А. Ф. Проскуряков. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Доп. точки доступа: Машеков, С. А., Проскуряков, А. Ф.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
Ф18
Факультет металлургии, машиностроения и транспортной техники
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (621 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 2 / А. Н. Балтабекова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
Ф18
Факультет металлургии, машиностроения и транспортной техники
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (100 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 3 / Г. Б. Байділдаева [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
669
Ф18
Факультет металлургии, машиностроения и транспортной техники
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (606 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 4 / З. Б. Каршигина [и др.].-2014. - 1 эл. опт. диск.- Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
219
669
Ф18
Факультет металлургии, машиностроения и транспортной техники
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (682 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 5 / Т. Ш. Баймагамбетов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст рус.
каз. яз.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Медиатека (1)
53
Ф18
Факультет физики, математики и информационных технологий
[Электронный ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С.
Торайгырова. - Электрон. дан. (477 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Г. М. Абильдинова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66
Ф18
Факультет химических технологий и естествознания [Электронный
ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Электрон. дан. (663 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Ж. А. Адамжанова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Доп. точки доступа: Адамжанова, Ж. А., Альмишев, У. Х., Бексеитов, Т. К.,
Бондаренко, А. П., Ермиенко, А. В.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66
Ф18
Факультет химических технологий и естествознания [Электронный
ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Электрон. дан. (116 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 2 / У. Х. Альмишев [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
66
Ф18
Факультет химических технологий и естествознания [Электронный
ресурс] / Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. Электрон. дан. (701 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им.
С. Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 3 / Г. Г. Абдуллина [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
220
б 63
Ф18
Факультет истории и права [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (125 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 1 / Б. Н. Абдрахманов [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Доп. точки доступа: Абдрахманов, Б. Н., Ахмеджанова, Г. Б., Акишев, А. А.,
Бастемиев, С. К., Бектурсын, З. Н.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
53
Ф50
Физика, приборостроение [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / М. Ш. Алинова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (52,4
Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
53
Ф50
Физика [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н. Э. Пфейфер [и
др.]. - Электрон. дан. (11,3 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования
ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 75
Ф50
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(90,1 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / В. Ю. Акулова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 75
Ф50
Физическая культура и спорт [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(90,1 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / В. Ю. Акулова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65
Ф59
Финансовый-экономический факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(213 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Ж. И. Абылкасимова [и др.]. -2014. -1 эл.опт.диск.
221
Доп. точки доступа: Абылкасимова, Ж. И., Азимхан, А. А., Айдарбаева, Г. Б.,
Атшабарова, Ж. К., Батырханова, Л. Т.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65
Ф59
Финансово-экономический факультет [Электронный ресурс] /
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан.
(232 Мб.). - Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова). - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Д. З. Айгужинова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 87
Ф56
Философия. Общеобразовательная дисциплина [Электронный ресурс] /
Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (251 Мб.). - Павлодар : ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 87
Ф56
Философия,
культурология
[Электронный
ресурс]
:
труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / С. Х. Альмуханов [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (2,65 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.9
Ф59
Финансы [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / А. Х. Амерханова [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (36,9 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
519
Ф59
Финансовая математика [Электронный ресурс] : электронный учебник /
Н. Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (7,15 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
222
б 67(5К)
Ф59
Финансирование терроризма - актуальная проблема современности: (Об
основных положениях Закона РК " О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" в
вопросах обеспечения экономической безопасности РК). - Павлодар : [б. и.], 2014.
- 41 с.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (1), ППС (1), АБ (3)
66
Х46
Химические технологии [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / М. Г. Баймухамбетова [и др.]. - Электрон. текстовые
дан. (67,9 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
54
Х46
Химия [Электронный ресурс] : труды преподавателей ПГУ им. С.
Торайгырова / Г. Г. Абдуллина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. (200 Мб). Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
519
Ч-67
Численные методы [Электронный ресурс] : электронный учебник / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (7,87 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
574
Э40
Экология [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (4,73 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Б. К. Елікбаев [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
574
Э40
Экология [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (4,73 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Б. К. Елікбаев [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
223
50
Э40
Экология. Общеобразовательная дисциплина [Электронный ресурс] /
Центр информатизации образования. - Электрон. дан. (415 Мб.). - Павлодар : ПГУ
им. С. Торайгырова, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65
Э40
Экономика [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (8,56 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / М. Ә. Алтыбасарова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65
Э40
Экономика [Электронный ресурс] / Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (3,22 Мб). - Павлодар
: НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Д. Т. Абенова, С. С. Донцов, С. А. Рахимова. - 2014. - 1 эл. опт.
диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.05
Э40
Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(50,2 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Д. Т. Абенова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.31
Э45
Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(50,2 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / Д. Т. Абенова [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз., рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
224
б 65.05
Э40
Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(20,3 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 1 / Н. Б. Абильшаиков [и др.]. - 2014. - 1 эл. опт. диск. - Текст каз.,
рус.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.29
Э40
Экономика предприятия [Электронный ресурс] / Центр информатизации
образования. - Электрон. дан. (770 Мб.). - Павлодар : ПГУ им. С. Торайгырова,
2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 65.01
Э40
Экономическая теория [Электронный ресурс] : труды преподавателей
ПГУ им. С. Торайгырова / Г. Г. Абдуллина [и др.]. - Электрон. текстовые дан.
(6,43 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
519
Э40
Эконометрика [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н.
Э. Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (5,81 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
519
Э40
Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс] :
лабораторный практикум по курсу / Н. Э. Пфейфер [и др.] ; ПГУ им. С.
Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (137 Мб.). - Павлодар : Центр
информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 88
Э41
Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : электронный
учебник / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые
дан. (133 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт.
Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
225
б 74.263
Э45
Электронное учебное пособие по развитию ИКТ-компетентности
студентов
и
профессорско-преподавательского
состава
университета
[Электронный ресурс] / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (38,8 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования, 2011. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.31
Э45
Электрические станции и подстанции [Электронный ресурс] :
электронное учебное пособие / Н. Э. Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. Электрон. текстовые дан. (122 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.31
Э45
Электроэнергетика
[Электронный
ресурс]
/
Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан.
(4,24 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ. - Загл. с контейнера
Вып. 2 / М. Е. Волгин. - 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.31
Э65
Энергетический факультет [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (366 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 1 / Ю. А. Леньков [и др.]; Электронные учебники российских вузов. 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
621.31
Э65
Энергетический факультет [Электронный ресурс] / Павлодарский
государственный университет им. С. Торайгырова. - Электрон. дан. (701 Мб.). Павлодар : НБ ПГУ. - (Труды преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова). - Загл. с
контейнера
Вып. 2 / Ю. А. Леньков [и др.]; Электронные учебники российских вузов. 2014. - 1 эл. опт. диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 87
Э87
Эстетика [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н. Э.
226
Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (419 Мб.).
- Павлодар : Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 87
Э90
Этика [Электронный ресурс] : электронное учебное пособие / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. ; ПГУ им. С. Торайгырова. - Электрон. текстовые дан. (379 Мб.).
- Павлодар : Центр информатизации образования, 2014. - 1 эл. опт. диск
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 63.5
Э91
Этнология, культурология, археология [Электронный ресурс] : труды
преподавателей ПГУ им. С. Торайгырова / Ж. О. Артықбаев [и др.]. - Электрон.
текстовые дан. (4,84 Мб). - Павлодар : НБ ПГУ, 2014. - 1 эл. опт. Диск.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
б 74.261
D49
Development of foreign language teachers didactic preparation on the base of
competence approach [Электронный ресурс] : электронная монография / Н. Э.
Пфейфер [и др.]. - Электрон. дан. (5,0 Мб.). - Павлодар : Центр информатизации
образования ПГУ им. С. Торайгырова, 2013. - 1 эл. опт. Диск.
Перевод заглавия: Развитие дидактической подготовки учителей иностранного
языка на основе компетентностного подхода
Доп. точки доступа: Пфейфер, Н. Э., Абыкенова, Д. Б., Токсанов, С. Н., Даутова,
А. З., Каирбаева, А. К., Макарихина, И. М., Пежман, И. Д., Даиров, Д. А., Рақым,
О. Ж.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : Медиатека (1)
227
Есімдер көрсеткіші (ПМУ-дің профессор-оқытушылар құрамының)
Именной указатель (ППС ПГУ)
Абдраимов Д. К. 203
Абдрасулова К. 186
Абдрахманов Б. Н. 221
Абдрахманов Е. С. 206
Абдрахманов М. М. 173,183
Абдуллина Г. Г. 220,223,225
Абельдинов Р. Б. 195
Абенова Д. Т. 224
Абжапарова 203
Абильдинова Г. М. 199,220
Абильшаиков Н. Б. 225
Абишев К. К. 195
Абишева С. И.187
Аблязова А. М. 218
Абыкенова Д. Б. 227
Абылкасимова Ж. И.221
Адамжанова Ж. А. 193,220
Адрышев А. К. 218
Ажіғалиева У. А. 195,200
Азамат Т. 213
Азимхан А. А. 222
Аипова А. К. 195
Айгужинова Д. З. 210,222
Айдарбаева Г. Б. 222
Аймуханов С. М. 188, 217
Айталиев Ш. М. 195, 209
Айтимова Б. С. 203
Айтказина Т. Д. 195
Айтқазина Д. Қ. 202
Айтқазина Т. Д. 182,201
Акишев А. А. 200,221
Аккабаков А. Б. 216
Акошева М. К. 195
Акулова В. Ю. 221
Ақтаев С. К. 183
Алауханов Е. 186
Алинова М. Ш. 188,202,213,221
Аллаберген Қ. 174,195,196
Алтыбасарова М. Ә. 224
Альмишев У. Х. 193,220
Альмуханов С. Х.222
Аманжолова М. Б. 206
Амерханова А. Х. 222
Аникина И. Н. 186
Артамонов В. П. 206
Артықбаев Ж. О. 227
Арын Е. М. 178,188
Арынгазин К. Ш. 181,212
Арынғазин Қ. Ш. 180
Асаинова А. Қ. 176
Асанбаев Т. Ш. 186,196
Атшабарова Ж. К. 222
Аубакирова С. С. 184
Ахмеджанова Г. Б. 195, 200,221
Ахметбекова Ә. М. 195,216
Ахметов Ғ. Б. 186,205
Ахметов Е. Б. 218
Ахметов К. К. 188
Ахметова Н. К. 186
Ахметова Н. Қ. 189
Ашенова С. В. 195
Ашуова С. А. 195
Аятханулы М. 186
Аятханұлы М. 174
Әбілдинова Т. А. 214
Әбілқасова Ә. Е. 212
Байділдаева Г. Б. 206,219
Баймагамбетов Т. Ш. 205,206,220
Баймухамбетова М. Г. 223
Баймұқанова М. А. 202
Балажанова Қ. М. 200
Балтабекова А. Н. 217,219
Баратова М. Н. 202
Бастемиев С. К. 221
Батталов Қ. Қ. 195
Батырханова Л. Т. 222
Батяшова И. В. 174
Баубеков К. Т. 216
Бахралинова Х. Г. 185
Бегентаев М. М. 175
Бейсембаева А. Д. 184
Бексеитов Т. К. 220
Бектурсын З. Н. 221
Бижан Ж. 175
Билялова А. Б. 198
Бойко А. 186
Болатбаева К. Н.198
Бондаренко А. П. 189,220
228
Бораналинова А. К. 183
Бурамбаева Н. Б. 186,196
Бурдина Е. И. 215
Бурлибаев М. Ж.196
Варламова Л. А. 197
Волгин М. Е. 226
Гирнис С. Р. 212
Гниденко Е. Н. 208
Гончаров С. С. 194
Даиров Д. А. 227
Даутова А. З. 227
Дахно З. Н. 212
Денчик А. И. 205
Донцов С. С. 196,224
Дроботун Б. Н. 194
Дроздова Н. К. 180
Дудак Н. С. 205
Дүкембай Г. Н. 199
Дүкенбай Г. 200
Дүкенбай Н. С. 200
Дюсембекова Г. С. 176
Егинбаева А. Е. 180,193
Елікбаев Б. К. 223
Ельмуратова Б. Ж. 201
Ержанов Н. Т. 203
Еркебаева Г. А. 176
Ермиенко А. В. 220
Есімова Д. Д. 180
Жакиянова А. Х. 212
Жамулдинов В. 211
Жармакин О. Қ. 199
Жумабекова Б. Б. 184
Жумабекова Б. К. 198
Жуманкулова Е. Н. 213
Жусупова Г. Е. 215
Жұматаева Е. 176,177,180
Жүсүпов Н. Қ. 177
Жүсіп Н. Қ. 176
Зайцева Н. М. 193
Зейнулина А. Ф. 201
Ибраева Е. М. 196
Ибраева Ж. Б.216
Иксатова С. Т. 211
Инсебаев Т. А. 210
Исаева К. С. 186
Исамадиева С. А. 200
Исамәдиева С. А. 183
Исимбеков Ж. М. 177
Ислям К. С. 199
Испулов Н. А. 183
Кабжанова Г. Р. 183
Каденова А. Б. 185
Кадысова Р. Ж. 175,177,201
Каирбаева А. К. 227
Каршигина З. Б. 219
Кенжебалина Г. Н. 214
Кертаева Ғ. 178,200
Кертаева Қ. М. 200
Ковалев В. В. 218
Ксембаева С. К. 213
Куватов А. Ж. 183
Кудышева А. А. 215
Кулахметова М. С. 197
Курбатова Н. К. 183
Күленов Б. Ә. 184,215
Қадырова Б. М. 202
Қайсина Г. Қ. 183
Қайырбеков У. И. 187
Қапаев Д. И. 183
Қуанышева Б. Т. 198
Леньков Ю. А. 226
Мағзұмов Қ. Б. 199
Мадиева Қ. М. 177
Мажимова М. Б. 180,183
Макаренко Т. А. 183
Макарихина И. М. 227
Мақышбаева Г. Т. 184
Матенова Ж. Н. 215
Машеков С. А. 219
Медведева Н. И. 212
Муталиева Р. М. 201
Назаренко О. В. 208
Никитин А. А. 194
Нұрғалиева А. А. 180
Нұсқабайұлы Ж. 174
Нұхұлы А. 178
Олжабаев Б. Х. 211
Олжабаев Е. Б. 211
Омарова В. К. 178
Оразаев Ф. 174
Оспанова А. К. 185
Оспанова Ж. Д. 183
Өмірбаев С. М. 173
Пежман И. Д. 227
Поцелуева Н. В. 197
Проскуряков А. Ф. 219
229
Пфейфер
Н.
Э.
173,174,175,176,177,178,179,180,181,
182,184,185,194,196,201,203,205,207,
208,210,212,213,215,221,223,225,227
Ракишева А. К. 181
Рақым О. Ж. 227
Рахимова С. А. 224
Рындин В. В. 214
Саденова С. Н. 181
Сапаров Қ. Т. 181
Сарбалаев Е. Ж. 201
Сарбалаев Ж. 182
Сарбалаев Ж. Т. 201
Сарсенбаева С. А. 198
Сейсебаев А. Т. 218
Сейтмолдинов Д. Н. 187
Сейтханова А. Қ. 183
Семенова М. В. 178
Сергазина Т. Т. 204
Сержанов Р. И. 214
Смагулова Ш. Ж. 204
Смаилова Г. К. 181
Сматаев Т. Х. 182,201
Старкова Г. Н. 187
Стаценко А. А. 188
Сулеймен Е. Б. 206
Сэдхүүгийн Б. 174
Темербаева А. Ж. 187
Темирова Г. Г. 182
Теміржанова А. А. 196
Тлеубаева А. В. 177
Тлеулесов А. К. 212
Токсанов С. Н. 227
Токтарбаев Д. Г. 184
Тоқтарбаев Д. С. 174
Төлеубаев Б. Ә. 173,183
Тулеубаев Б. А. 217,218
Тұрышев А. Қ. 202
Түсіпова Қ. Д. 203
Утебаева А. Б. 188
Царегородцева А. Г. 180
Шадрин Н. С. 213
Шайхина А. Н. 181
Шахметова Н. А. 184
Шкреба Е. В. 187,212
Шумейко И. А.205
Ысқақ Б. Ә. 184
Ысқақ С. Ә. 185
230
Мазмұны
Содержание
Ақпараттық технологиялар......................................................................................4
Информационные технологии.................................................................................4
Метрология.Стандарттау. Сертификация.............................................................17
Метрология.Стандартизация. Сертификация.......................................................17
Жаратылыстану ғылымдары..................................................................................20
Естественные науки................................................................................................20
Экология..................................................................................................................20
Математика..............................................................................................................27
Геодезия....................................................................................................................47
Физика......................................................................................................................47
Химия........................................................................................................................60
Геология ...................................................................................................................67
Медицина.................................................................................................................70
Санитарлық бақылау...............................................................................................77
Санитарный надзор.................................................................................................77
Ветеринария.............................................................................................................78
Техника.....................................................................................................................78
Энергетика...............................................................................................................81
Электротехника. Электроэнергетика. Байланыс.................................................84
Электротехника. Электроэнергетика. Связь........................................................84
Машина жасау.........................................................................................................102
Машиностроение....................................................................................................102
Тау-кен ісі................................................................................................................115
Горное дело.............................................................................................................115
Санитарлық техника..............................................................................................116
Санитарная техника...............................................................................................116
Көлік........................................................................................................................117
Транспорт................................................................................................................117
Орман шаруашылығы............................................................................................122
Лесное хозяйство....................................................................................................122
Ауыл шаруашылығы..............................................................................................123
Сельское хозяйство................................................................................................123
Қоғамдық тамақтану..............................................................................................131
Общественное питание..........................................................................................131
Өндірісті ұйымдастыру..........................................................................................132
Организация производства....................................................................................132
Жаранма...................................................................................................................135
Реклама....................................................................................................................135
Микробиологиялық өндіріс...................................................................................137
Микробиологическое производство....................................................................137
Тамақ өнеркәсібі.....................................................................................................137
Пищевая промышленность...................................................................................137
Химиялық технологиялар.....................................................................................141
Химическая технология........................................................................................141
Металлургия...........................................................................................................144
231
Ағаш өңдеу өнеркәсібі.........................................................................................148
Деревообрабатывающая промышленность........................................................148
Прибор жасау........................................................................................................148
Приборостроение..................................................................................................148
Автоматика............................................................................................................149
Тігін өндірісі..........................................................................................................150
Швейная промышленность..................................................................................150
Құрылыс.................................................................................................................151
Строительство........................................................................................................151
Санитарлық-техникалық жабдықтау...................................................................165
Санитарно-техническое оборудование ..............................................................165
Қала салу.................................................................................................................165
Градостроительство...............................................................................................165
Сәулет.....................................................................................................................166
Архитектура...........................................................................................................166
Сызу........................................................................................................................170
Черчение.................................................................................................................170
Дизайн.....................................................................................................................172
ПМУ ғалымдарының еңбектерi............................................................................173
Труды ученых ПГУ................................................................................................173
232
Скачать