2015 yilning birinchi choragi natijalari bo&#39

advertisement
2015 yilning birinchi choragi natijalari bo’yicha emitentning
CHORAK HISOBOTI
1.
2.
3.
EMITENTNI NOMLANISHI
To'liq:
General Motors Powertrain - Uzbekistan" aksionerlik
jamiyati
Qisqartirilgan:
GMPT – O’zbekiston AJ “ / “GMPT – O’z” AJ
Birja tikerining nomlanishi:
MUROJAAT UCHUN MA'LUMOTLAR
Joylashishi:
111800, Toshkent viloyati, Zangiota tumani, qishloq
fuqarolar yeg’ini «Хonobod», Qumariq maxallasi, Istiqlol
ko’chasi, 1; Tel.: 998 (71) 280 64 39, Faks: 998 (71) 280 65
01
pochta manzili:
O’zbekiston Respublikasi, 111800, Toshkent viloyati,
Zangiota tumani, qishloq fuqarolar yeg’ini «Хonobod»,
Qumariq maxallasi, Istiqlol ko’chasi, 1; Tel.: 998 (71) 280
64 39, Faks: 998 (71) 280 65 01
ELEKTRON QUTICHA MANZILI:
info.gmptuz@gm.com
Rasmiy veb-sayt:
www.gmpt.uz
BANK REKVIZITLARI
Xizmat ko’rsatayotgan bankni nomi:
«АСАКА» DATB Sergeli tuman filiali
Hisob-kitob schyotining raqami:
2021 4000 4047 5424 3001
MFO:
00958
BERILGAN IDENTIFIKATSIYA VA RO'YXATGA OLISH RAQAMLARI:
ro'yxatga olgan organ bilan:
4.
5.
Toshkent viloyatining adliya boshqarmasi
2009 yil 21 yanvar 978 son
Davlat soliq organi bilan (INN):
301 035 105
DAVLAT STATISTIKA ORGANLARI BILAN TAYINLANGAN RAQAMLAR:
KFS:
161
ОКPО:
22596387
ОКОNХ:
14341
SОАТО:
1726269
BUXGALTER BALANSI (MING. SO'M.)
Ko'rsatkichni nomlanishi
Наименование показателя
Name of characteristic
Satr
kodi
Код
стр.
1
2
Hisobot davri
boshiga
На начало
отчетного
периода
3
hisobot davri
yakuniga
На конец
отчетного
периода
4
Аktiv
Activ
I. Uzoq muddatli aktivlar
I. Долгосрочные активы
I. Long-term assets
Asosiy vositalar: Основные средства: Permanent assets:
Boshlang'ich (qayta tiklovchi) qiymat (0100, 0300)
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)
Original (replacement) cost (0100,0300)
010
888 858 584
932 965 127
Eskirish summasi (0200)
Сумма износа (0200)
Deterioration amount (0200)
011
130 003 709
150 081 118
Qoldiq (balans) qiymat (satr. 010 - 011)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)
Depreciated(book) cost (line 010-011)
012
758 854 875
782 884 010
020
34 959 250
34 959 250
Nomoddiy aktivlar: Нематериальные активы: Intangible assets:
Boshlang'ich qiymat (0400)
Первоначальная стоимость (0400)
Original cost (0400)
Amortizatsiya summasi (0500)
Сумма амортизации (0500)
Amortization amount (0500)
021
11 577 516
12 946 619
Qoldiq (balans) qiymat (satr. 020 - 021)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)
Depreciated (book) cost (line020-021)
022
23 381 734
22 012 631
-
-
Uzoq muddatli investitsiyalar, jami ( satr 040+050+060+070+080),
shu jumladan:
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в
том числе:
Long-term investment, total (line 040+050+070+080), including:
030
qimmatli qo'gozlar (0610)
Ценные бумаги (0610)
Securities (0610)
040
Sho'ba hujalik jamiyatlarga investitsiyalar (0620)
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)
Investment into subsidary companies (0620)
050
Qaram bo'lgan hujalik jamiyatlarga investitsiyalar (0630)
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)
Investment into dependent business companies (0630)
060
Chet el kapitallik korxonalarga investitsiyalar (0640)
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)
Investment into companies with foreign capital (0640)
070
-
-
-
-
0
0
0
0
Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)
Other long term investment (0690)
080
o'rnatiladigan uskunalar (0700)
Оборудование к установке (0700)
Equipment to be mounted (0700)
090
1 680 318
1 393 056
Kapital qo'yimlar (0800)
Капитальные вложения (0800)
Capital investment (0800)
100
2 888 954
4 335 441
Uzoq muddatli debitor qarzdorlik (0910, 0920, 0930, 0940)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)
Long-term accounts receivable (0910, 0920, 0930, 0940)
110
Uzoq muddatli uzaytirilgan harajatlar (0950, 0960, 0990)
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)
Deferred long-term expenses (0950, 0960, 0990)
120
175 189 666
246 210 127
Jami I bo'lim bo'yicha (satr. 012+022+030+090+100+110+120)
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)
Total for section I (line. 012+022+030+090+100+110+120)
130
961 995 546
1 056 835 263
140
117 220 855
115 110 386
150
80 468 038
83 373 569
Tugatilmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700)
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)
Production in progress (2000, 2100, 2300, 2700)
160
22 872 382
23 757 842
Tayor mahsulot (2800)
Готовая продукция (2800)
Finished commodity (2800)
170
13 880 434
7 978 975
-
-
0
0
II. Joriy aktivlar
II. Текущие активы
II. Working assets
Jami tovar-material zaxiralar (satr.150+160+170+180), shu
jumladan:
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в
том числе:
Inventory holdings, total (line 150+160+170+180), including:
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600)
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)
Production supply (1000, 1100, 1500, 1600)
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi)
Товары (2900 за минусом 2980)
Goods (2900 minus 2800)
180
Kelgusi davr harajatlari (3100)
Расходы будущих периодов (3100)
Expenses of future periods (3100)
190
35 618
536 053
Muddati uzaytirilgan harajatlar (3200)
Отсроченные расходы (3200)
Deferred expenses (3200)
200
25 522 685
29 526 542
Satr
kodi.
Код
стр.
Hisobot davri
boshiga
На начало
отчетного периода
hisobot davri
yakuniga
На конец
отчетногопериода
2
3
4
33 705 335
11 872 027
-
-
543 669
640 394
Ko'rsatkichni nomlanishi
Наименование показателя
Name of characteristic
1
Debitorlar , Jami (satr.220+240+250+260+270+280+290+300+310)
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)
Receivables, total (line .220+240+250+260+270+280+290+300+310)
210
ular ichidan: muddati kechiktirilganlar
из нее: просроченная
from which: overdue
211
xaridorlar va buyurtmachilar qarzdorligi (4000 dan 4900ning ayirmasi)
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)
Liabilities of clients and customers (4000 minus 4900)
220
Alohida bo'linmalar qarzdorligi (4110)
Задолженность обособленных подразделений (4110)
Liabilities of saprate branches (4110)
230
Sho'ba va qaram bo'lgan hujalik jamiyatlarining qarzdorligi (4120)
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ
(4120)
Liabilities of subsidiary and dependent companies (4120)
hodimlarga berilgan bo'naqlar (4200)
Авансы, выданные персоналу (4200)
Cash advances granted to staff (4200)
Mol etkazib beruvchi va pudratchilarga berilgan bo'naqlar (4300)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)
Advance payments to suppliers and contractors (4300)
Soliqlar va budjetga yig'imlam bo'yicha to’langan bo'naqlar (4400)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)
Taxes and duties paid in advance into budget (4400)
Davlat maxsus jamg'armalar va sug'urtalash bo'yicha to’langan bo'naqlar
(4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по
страхованию (4500)
Advance payments into state funds -in- trust and Insurance (4500)
Tasischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo'yicha qarzdorligi (4600)
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)
Liability of founders on investing into Chartered Fund (4600)
240
0
-
-
-
0
0
250
55 400
164 208
260
32 340 445
10 032 998
270
311 317
584 129
280
290
-
-
0
0
Hodimlarni boshqa operatsiyalari bo'yicha qarzdorligi (4700)
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)
Liability of staff on other operations (4700)
300
5 746
6 121
Boshqa debitorlik qarzdorliklar (4800)
Прочие дебиторские задолженности (4800)
Other accounts receivable (4800)
310
448 758
444 178
Pul mablag'lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan:
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:
Cash funds, total (line 330+340+350+360), including:
320
38 834 082
23 092 682
kassadagi pul mablag'lar (5000)
Денежные средства в кассе (5000)
Cash in cash office (5000)
330
Hisoblashish schyotidagi pul mablag'lari (5100)
Денежные средства на расчетном счете (5100)
Cash funds on settlement account (5100)
340
25 628 487
9 976 163
Chet el valyutasida pul mablag'lari (5200)
Денежные средства в иностранной валюте (5200)
Cach funds in foreign currency (5200)
350
12 621 182
4 065 316
-
0
Boshqa pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)
Other cash funds and equivalents (5500,5600,5700)
360
584 413
9 051 203
Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)
Краткосрочные инвестиции (5800)
Short-term investment (5800)
370
11 011 000
11 837 000
Boshqa joriy aktivlar (5900)
Прочие текущие активы (5900)
Other working assets (5900)
380
4 899 997
443 785
Jami II bo'lim bo'yicha (satr..140+190+200+210+230+320+370+380)
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)
Total for section II (line 140+190+200+210+230+320+380)
390
220 218 573
180 581 475
Jami balans aktivi bo'yicha (satr.130+390)
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)
Total balance assets (line 130+line390)
400
1 182 214 119
1 237 416 738
Ko'rsatkichni nomlanishi
Наименование показателя
Name of characteristic
Satr
Kodi
Код
стр.
Hisobot davri
boshiga
На начало
отчетного
периода
hisobot davri
yakuniga
На конец
отчетногопериода
1
2
3
4
Passiv
Пассив
Passivе
I. Shaxsiy mablag'lar manbalari
I. Источники собственных средств
I. Sources of own funds
Ustav kapitali (8300)
Уставный капитал (8300)
Chartered capital (8300)
410
139 837 000
139 837 000
Qo'shilgan kapital (8400)
Добавленный капитал (8400)
Added capital (8400)
420
6 182 937
6 182 937
Zaxiradagi kapital (8500)
Резервный капитал (8500)
Reserve capital (8500)
430
229 338 457
266 454 513
sotib olingan xususiy aksiyalar (8600)
Выкупленные собственные акции (8600)
Bought out own stocks (8600)
440
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)
Retained earnings (outstanding loss) (8700)
450
-149 176 400
-161 619 227
maqsadli tushumlar (8800)
Целевые поступления (8800)
Purpose proceeds (8800)
460
1 197
1 197
Kelgusidagi harajatlar va to'lovlari uchun zaxiralari (8900)
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)
Reserves for expected expenses and payments (8900)
470
I bo'lim bo'yicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470)
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)
Total for section I (line410+420+430-440+450+460+470)
480
161 985 215
250 856 420
490
778 631 753
800 424 698
-
-
0
0
II. Majburiyatlar
II. Обязательства
II. Liabilitiy
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami
(satr.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего
(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Long-tern liability (line
500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
shu jumladan: uzoq muddatli debitor qarzdorlik
(satr..500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность
(стр.500+520+540+560+590)
including: long-term account payable (line500+520+540+560+590)
491
Mol etkazib beruvchi va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000)
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)
Long-term liability to suppliers and contractors (7000)
500
Alohida bo'linmalarga uzoq muddatli qarzdorlik (7110)
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)
Long-term liability to saparate branches (7110)
510
Sho'ba va qaram bo'lgan hujalik jamiyatlariga uzoq muddatli qarzdorlik
(7120)
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым
хозяйственным обществам (7120)
Long-term liability to subsidiary and dependent companies (7120)
Uzoq muddatli uzaytirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230)
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)
Long-term deferred revenues (7210,7220,7230)
Soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha uzoq muddatli uzaytirilgan
majburiyatlar (7240)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и
обязательным платежам (7240)
Long-term deferred liabilities on taxes and mandatory payments (7240)
Boshqa uzoq muddatli uzaytirilgan majburiyatlar (7250, 7290)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)
Other long-term deferred liabilities (7250,7290)
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo'naqlar (7300)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)
Advance payments of clients and customers (7300)
-
-
0
-
0
-
520
0
-
530
0
-
540
0
-
550
0
-
560
0
-
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)
Долгосрочные банковские кредиты (7810)
Long term bank credits (7810)
570
155 464 249
159 815 502
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840)
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)Long term loans
(7820,7830,7840)
580
623 167 504
640 609 196
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarz (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)
Other long-term accounts payable (7900)
590
Ko'rsatkichni nomlanishi
Наименование показателя
Name of characteristic
1
Joriy majburiyatlar, jami (satr..610+620+630+640
+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+
+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
Current liability, total (line
610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+
+710+720+730+740+750+760)
shu jumladan: joriy kreditorlik qarz (satr.610+630+650+
+670+680+690+700+710+720+760)
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+
+650+670+680+690+700+710+720+760)
including: current accout payable
(line.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)
shundan: kechiktirilgan joriy kreditorlik qarz
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность
from which: overdue current account payable
Mol etkazib beruvchi va pudratchilarga qarz (6000)
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)
Liability to suppliers and contractors (6000)
0
-
Satr
kodi.
Код
стр.
Hisobot davri
boshiga
На начало
отчетного периода
hisobot davri
yakuniga
На конец
отчетногопериода
2
3
4
600
241 597 152
186 135 619
601
111 379 695
108 100 153
602
610
-
74 099 060
0
75 312 470
Alohida bo'linmalarga qarz (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110)
Liability to saprate branches (6110)
620
Sho'ba va qaram bo'lgan hujalik jamiyatlariga qarz (6120)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам
(6120)
Liability to subsidiary and dependent companies (6120)
Uzaytirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)
Deferred revenues (6210,6220,6230)
630
0
-
640
Soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha uzaytirilgan majburiyatlar (6240)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам
(6240)
Deferred liabilities on taxes and mandatory payments (6240)
Boshqa uzaytirilgan majburiyatlar (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)
Other deferred liabilities (6250,6290)
0
-
0
-
650
0
-
660
0
-
Olingan bo'naqlar (6300)
Полученные авансы (6300)
Advance payments received (6300)
670
35 233 488
30 679 683
Budjetga to'lovlar bo'yicha qarzdorlik (6400)
Задолженность по платежам в бюджет (6400)
Liability on payments into budget (6400)
680
0
0
Sugurtalar bo'yicha qarzdorlik (6510)
Задолженность по страхованию (6510)
Liability on insurance (6510)
690
Maqsadli davlat jamg'armalariga to'lovlar bo'yicha qarzdorlik (6520)
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды
(6520)
Liability on payments into state funds-in-trust (6520)
Tasischilarga qarz (6600)
Задолженность учредителям (6600)
Liability to founders (6600)
0
-
700
28 749
710
1 045 397
0
-
Mehnatga haq to'lash bo'yicha qarz (6700)
Задолженность по оплате труда (6700)
Liability on remuneration of labour (6700)
720
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (6810)
Short-term bank credits (6810)
730
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)
Short-term loans (6820, 6830, 6840)
740
Uzoq muddatli majburiyatlar joriy qismi (6950)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
Current part of long-term liabilities (6950)
750
130 217 457
78 035 466
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900 )
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)
Other accounts payable (6900, except 6950)
760
1 610 900
537 611
II bo'lim bo'yicha jami (satr.490+600)
Итого по разделу II (стр.490+600)
Total for section II (line 490+600)
770
1 020 228 905
986 560 318
Balans passivi bo'yicha jami (satr.480+770)
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)
Total for passive of balance(line 480+770)
780
1 182 214 119
1 237 416 738
6.
407 497
524 992
0
-
0
-
MOLIYAVIY NATIJALAR TO'G'RISIDA HISOBOT (MING.SO'M.)
31 mart, 2014
Ko'rsatkichni nomlanishi
Наименование показателя
Item Discription
Satr
kodi
Код
строки
1
2
31 mart, 2015
Daromadlar
(foyda)
Доходы
(прибыль)
Xarajatlar
(zararlar)
Расходы
(убытки)
Daromadlar
(foyda)
Доходы
(прибыль)
Xarajatlar
(zararlar)
Расходы
(убытки)
3
4
5
6
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan
sof tushum
Чистая выручка от реализации продукции
(товаров, работ и услуг)
Net proceeds from sales of product (goods, work
and services)
Sotilgan mahsulot (tovar, ish, va xizmat) larni
tannarxi
Себестоимость реализованной продукции
(товаров, работ и услуг)
Production price of sold product (goods, work
and services)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan
yalpi foyda, Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni
sotishdan zarar (satr. 010-020)
Валовая прибыль (убыток) от реализации
продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010020)
Gross profit (loss) from sales of product (goods,
work and services) (line 010-020)
Davr harajatlari jami
(satr.050+060+070+080),shu jumladan:
Расходы периода, всего
(стр.050+060+070+080), в том числе:
Expenses of period, total (line
050+060+070+080), including:
Sotish bo'yicha xarajatlar
Расходы по реализации
Sales expenses
010
020
030
100 767 094
х
114 162 034
x
83 906 658
16 860 437
х
93 750 124
20 411 910
-
x
-
040
x
12 393 194
x
11 387 697
050
x
1 420
x
124 597
Ma'muriy xarajatlar
Административные расходы
Administration expenses
060
x
6 499 542
x
5 357 743
Boshqa operatsion xarajatlar
Прочие операционные расходы
Other transaction expenses
070
x
5 892 232
x
5 905 357
Kelgusida soliqqa tortiladigan bazadan
chiqariladigan hisobot davri xarajatlari
Расходы отчетного периода, исключаемые из
налогооблагаемой базы в будущем
Other revenues from principal activity
080
x
0
x
0
090
259 383
100
4 726 626
110
2 095 572
x
(38 457 839)
x
120
0
x
0
x
130
48 670
x
-
x
140
0
x
0
x
150
2 046 901
x
(38 457 839)
x
160
41
x
0
x
Asosiy faoliyatdan tushgan boshqa daromadlar
Прочие доходы от основной деятельности
Other revenues from principal activity
Asosiy faoliyatdan tushgan foyda (zarar) (satr.
030-040+090)
Прибыль (убыток) от основной деятельности
(стр.030-040+090)
Profit (loss) from principal activity (line 030040+090)
Moliyaviy faoliyatdan tushgan daromadlar, jami
(satr.120+130+140+150+160), shu jumladan.:
Доходы от финансовой деятельности, всего
(стр.120+130+140+150+160), в том числе:
Revenues from financial activity, total
(line120+130+140+150+160), including:
Dividend ko'rinishdagi daromad
Доходы в виде дивидендов
Revenues in the form of dividents
Foyiz ko'rinishdagi daromad
Доходы в виде процентов
Revenues in the form of interests
Uzoq muddatli ijaradan (moliyaviy lizing)
tushgan daromad
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)
Revenues from long-term rent (leasing)
Valyuta kursi farqidan daromadlar
Доходы от валютных курсовых разниц
Revenues from exchange rate differencies
Moliyaviy faoliyatdan tushgan boshqa
daromadlar.
Прочие доходы от финансовой деятельности
Other revenues from financial activity
455 489
x
0
x
9 479 701
-
Moliyaviy faoliyat bo'yicha xarajatlar
(satr.180+190+200+210), shu jumladan:
Расходы по финансовой деятельности
(стр.180+190+200+210), в том числе:
Expenditures from financial activity (line
180+190+200+210), including:
Foyiz ko'rinishdagi xarajatlar
Расходы в виде процентов
Expenditures in the form of interests
Uzoq muddatli ijara (moliyaviy lizing) bo'yicha
foyiz ko'rinishdagi xarajatlar
Расходы в виде процентов по долгосрочной
аренде (лизингу)
Expenditures in the form of interests for longterm rent (leasing)
Valyuta kursi farqidan zararlar
Убытки от валютных курсовых разниц
Expenditures from exchange rate differencies
Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa xarajatlar
Прочие расходы по финансовой деятельности
Other expenditures from financial activity
Umumho'jalik faoliyatdan foyda (zarar)
(satr.100+110-170)
Прибыль (убыток) от общехозяйственной
деятельности (стр.100+110-170)
Revenue (loss) from general economic activity
(line 100+110-170)
Favqulotdagi foydalar va zararlar
Чрезвычайные прибыли и убытки
Revenues and losses from emergencies
Daromad (foyda) solig'ini to'lagunga qadar foyda
(zarar) (satr .220+/-230)
Прибыль (убыток) до уплаты налога на
доходы (прибыль) (стр.220+/-230)
Revenue (loss) before payment of income (profit)
tax (line220+/-230)
Daromad (foyda) solig'i
Налог на доходы (прибыль)
Income (profit) tax
Foydadan olinadigan boshqa soliq va yig'imlar
Прочие налоги и сборы от прибыли
Other taxes and duties from profit
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr..240250-260)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
(стр.240-250-260)
Net profit (loss) of period of report (line 240-250260)
170
x
9 793 119
x
(24 802 639)
180
x
1 763 960
x
1 997 883
190
x
0
x
0
200
X
8 029 160
x
(26 800 522)
210
x
0
x
0
220
2 970 922
230
0
0
240
0
2 970 922
4 175 499
-
4 175 499
250
x
0
x
260
x
0
x
270
0
2 970 922
Bosh director
______________ R.V Gayst
Bosh buxgalterning F.I.Sh:
______________ V.V. Ismoilov
Axborotni veb-saytga joylashtirgan vakolatli
shaxs F.I.Sh:
______________ A.Tsutsulis
-
-
-
0
4 175 499
Download