Сборник педагогических чтений в брошуре

advertisement
В сборник включены тезисы докладов пленарного и секционных заседаний в
рамках темы городских педагогических чтений. Вниманию читеталей представлены
материалы,
посвященные
развитию
профессиональной
компетентности
совеременного педагога начального общего образования в условиях перехода на 12летнюю модель обучения. Заслуживает внимания практическая ценность
представленных материалов по созданию образовательной развивающей среды,
способствующей формированию
ключевых компетенций учащихся. Особый
интерес представляет опыт учителей по созданию учебно-дидактических
комплексов для учащихся 1-4-х классов, как результата ввнедрения педагогических
инноваций в учебно-воспитательный процесс. ЧАСТЬ 2
Издается по решению методического совета
ГУ «Рудненский городской отдел образования»
1
СОДЕРАЖНИЕ
№ 2 Секция Білім үрдісінде қазіргі замаңға сай инновационды технологияларды
меңгер. Освоение современных инновационных технологий в образовательном
процессе
1. Жаркынбекова Р.Т. …………………………………………………………………3-8
«Бастауыш сыныптарда тұлға құзыреттілігін қалыптастыру»
2. Дангилова А.Б. ............................................................................................... 9-14
«Білім беру үрдісінде жаңаша инновациялық технологияларды меңгеру»
3. Бирюкова Е.В. ……………………………………………………………………. 14-19
«Формирование ключевых компетентностей и развитие информационной
культуры учащихся через применение ИКТ»
4. Бойченко И.А. ............................................................................................... 19-24
«Использование мультимедийных технологий в начальной школе»
5. Бушуева Н.А. ……………………………………………………………..………. 24-33
«Технология полного усвоения знаний»
6. Соколова Г.Л. ……………………………………………………...……………… 33-41
«Применение информационных технологий на уроках в начальных классах»
7. Щербина З.М. …………………………………………………………………… 41-48
«Освоение современных инновационных технологий в образовательном
процессе»
8. Савенкова И.В. ............................................................................................ 48-59
«Формирование учебных и практических умений учащихся на уроках
познания мира»
№ 3 Секция Жаңа моделді білімін іске асыруға қамтамасыз ету мақсатында
отбасылардың және мектептің өзара әрекеті. Взаимодействие семьи и школы
в целях обеспечения реализации новой модели образования
1. Ахбергенова М.Т. ………………………………………………………………. 59-66
«Жаңа үлгідегі білім берудегі жүзеге асыру мақсатында мектеп пен отбасы
қарым-қатынасын қамтамасыз ету»
2. Исмакова А.С. …………………………………………………………………… 66-69
«Взаимодействие семьи и школы в целях обеспечения реализации новой
модели образования»
3. Отто О.В. ………………………………………………………………………… 69-74
«Система работы с родителями как условие успешного взаимодействия
семьи и школы»
4. Нуртазина А.Ю. ……………………………………………………………….... 74-79
«Сотрудничество семьи и школы. Влияние семьи на обучение и воспитание
детей»
5. Борисенко Н.М. ………………………………………………………………….. 79-84
«Взаимодействие семьи и школы в целях обеспечения реализации новой
модели образования»
2
«Бастауыш сыныптарда тұлға құзыреттілігін
қалыптастыру»
Жаркынбекова Роза Тыныштыкқызы,
учитель начальных классов
первой категории,
ГУ «Средняя школа № 7»
«Бастауыш
сыныптарда
тұлға
құзыреттілігін
қалыптастыру»
Құзыреттілік дегеніміздің өзін қазіргі заман талабына сай педагог қауымының өзін
– өзі өзгерте алу қабілеттілігі деп түсінуге болады. Оқушылар ұстаздар қауымынан
тек білімге ғана емес, өмірге де үйрететін қабілеттілікті қажет етіп отыр. Міне,
құзыреттілік қалыптастыру дегеніміздің өзі болашақ мұғалім – қазіргі
оқушылардың
шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып ойлаудың,
интелектуалдық белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге,
білімнің жетіспеушілігін сезуіне үйрету арқылы ізденуге бағыттауды
қалыптастырудағы күтілетін нәтижелер болып табылмақ. Бұның өзі өз кезегінде
қазіргі ұстаздардан шәкіртті оқытуда, білім беруде, тәрбиелеп өсіруде белгілі бір
құзыреттіліктерді бойына сіңірген жеке тұлғаны қалыптастыруды талап етеді.
Мұндай құзырлылықтың қатарына мыналар жатады: бағдарлы құзыреттілік ;
мәдениеттанымдық құзыреттілік ; оқу- танымдық құзыреттілік ; коммуникативтік
құзыретілік; ақпараттық- технологиялық құзыреттілік ; әлеуметтік- еңбек
құзыреттілігі ; тұлғалық өзін- өзі дамыту құзыреттілігі .
Шығармашыл мұғалім үшін өзгенің тәжірибесін қайталағанна гөрі өз
тәжірибесі мен жаңалықтарын басқаларға ұсына алуының, шығармашылық
бағыттылықтың болуының мәні зор.
Шығармашылық - бүкіл тіршілік көзі. Ал бүгінгідей күрделі әлеуметтік –
экономикалық жаңартулар тұсында
оқушы да шығармашылық қабілеттің
болмауы үлкен мәселе саналып, оның барлық ұстаздар қауымын ойландыруы
тиіс деп білемін. Мұндай күрделі мәселені шешуде бастауыш сыныптардың
алатын орыны ерекше.
Қазақстан Республикасында орта білімді дамыту тұжырымдамасы білім беру
мекемелерінің ең негізгі мақсаты: дүниетанымдық, құзырлық шығармашылық
деп атап көрсетеді. Қазіргі қоғамда «орындаушы» адамнан гөрі «шығармашыл»
адамға сұраныс көбейіп отыр.
Шығармашыл сабақ дегеніміз не? Дәстүрлі сабақпен салыстыра тұжырым
жасай кетсем, дәстүрлі сабақтың мақсаты мұғалім үшін жаңа материалды
түсіндіру, оқушы үшін жаңа білімді меңгеру болса ,қазіргі қойылып отырған
талап мұғалім үшін нәтижеге бағытталған іс – әрекет,оқушы үшін
шығармашылық өнім ойлап табу. Оқушының іс – әрекетіне тоқталсам, дәстүрлі
3
оқытуда мұғалімнің түсіндіргенін оқушы есінде ұстаумен шектелсе, қазіргі
мектептерде оқушы үшін жаңа нысанды зерттеу,іздену.
12 – жылдық білім беруге көшуге байланысты бүгінгі күні мектеп алдында
кез – келген жағдайда туындаған проблеманы шешуге қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру міндеті тұр. Зерттеу түсінігі жаңа білім алу үрдісі , танымдық
әрекет түрлерінің бірі болып табылады. Зерттеушілікке оқытудың негізгі
мақсаты оқушының өз бетімен жаңа іс – әрекет тәсілдерін игеруге даярлығы
мен қабілетін қалыптастыру.
Дәстүрлі оқыту кезінде оқушыны ізденіске баулу үшін алдымен мұғалім,
оқушы, оқу құралы болып тұратын болса қазіргі жаңа технология элементтерін
пайдалану кезеңінде алдымен оқушы, оқу, оқу құралы, содан кейін мұғалімнің
ролі тұр. Бұған қарап әрине мұғалім түсіндірмейді, білім бермейді деп айтуға
болмайды. Ол білімді балалардың өз бетімен, ізденісімен алуына ықпал
жасайды,жағдай туғызады. Оқушыны жаттандылықтан құтқарады, керсінше оның
өз еңбегіне жол ашады. Яғни, оқушы алдына проблема тастап отырады, олардың
оны шешуіне жол сілтейді,іс – әрекетін ұйымдастырады.
Білім негізі – бастауышта. Іздену, зерттеу жұмысы проблемадан туындайды.
Дәстүрлі оқыту кезінде сабақты жоспар бойынша өткізуім міндетті болса,
қазіргі жаңа білім беру жағдайында сабағымның құрылымын жағдайға
байланысты өзгерте аламын.Әр сабақ кезеңінде әсіресе, қазақ тілі пәнінде
оқушыларым тірек сызбалар арқылы өткен сабақты түгел еске түсіре алады және
жаңа сабаққа байланысты тірек сызбалар жасайды.
Бастауыш
сыныптарда
оқыту
үрдісіндегі
зор
рөл
атқаратын
интеллектуальды
дағдыларының
мазмұны
ерекше.
Бастауыш
сынып
оқушыларының арасында
«Мен» қалыптаса бастауы, ересектер және өз
достарымен қатынас жасаудың тәсілдерін меңгеруі оқу – танымдық әрекеттің
қажетті шарты болып табылады. Бастауыш сынып оқушылары үшін негізгі
бөліктер - оқу тапсырмалары, оқу әрекеттері: бақылау мен бағалау. Оқу
тапсырмасын қабылдауда тапсырманы шешу қабілеті, тапсырманы сапалы
орындау қабілеті, дербес жұмыс жасау қабілеті.
Бастауыш сыныптың шығармашылығы өзіне ғана тән жаңалық болып
табылады. Сондықтан оларға тән шығармашылық кезеңдерін шартты түрде
былай топтастырамын.
1. Жаңалықпен бетпе – бет келу.
2. Шығармашылық , екі ұштылық, белгісіздік.
3. Шешімнің жарқ етуі.
4. Шешімнің дұрыстығын дәлелдеу.
Құрғақ ойлау мен жаттап алудан гөрі өз ізденісіне нәтижесі немесе
шығармашылық әрекетінің жемісі болғанда ғана оқушы білімді терең меңгере
алады. Оқушының өзіне деген сенімін арттырып және және іс- әрекетін демеп,
қабілетін дамытып, шығармашылық мүмкіндіктерін ашатын әрине біз.Оқытудың
мотиві таным.
4
Өйткені таным арқылы балаға қуаныш және тұрақты қызығу тудырады.
Оқушылардың өз нәтижелерін бағалай білуі маңызды. Жеке тұлғаға бағытталған
көзқарасыма тоқтала кетсем негізгі түсінігім мынадай жолдармен анықталады.
- даралық , ұқсамайтын ,өзіндік ерекшелігі
- тұлғалық
- өзін - өзі көрсету.
мендік тұжырымдама.
Оқушыға белгілі бір көлемде білік-дағдыларды меңгертумен бірге айнала
қоршаған дүние туралы түсініктерді кеңейте отырып, оларды шығармашылық
бағытта тәрбиелеу бүгінгі күннің басты талабы.
Оқушылар
бойындағы
шығармашылық қабілеттерін
дамытуда
мына
жағдайларды
қарастырамын. Шығармашылықтағы
қарама-қайшылықтардың
болуы, жекелік қасиеттер болуы, нәтиженің жаңалығы.
Бұдан шығарар тұжырымым шығармашылық қарама-қарсы қайшылықтарды
шешуге бағытталған, соңы жаңалыққа әкелетін, бойында жеке қасиеті бар адам.
Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту проблемасын ұқыпты
қадағалау, оқу
процесінің
тиімді
болуында қандай
көрініс
табады?
Шығармашылық қабілетін дамытуға және логикасын дамытуға бағытталған
тапсырмалар тек біліміне әсер етіп қана қоймай, оқушылардың ойлау қабілетін
дамытады.
Оқушылардың шығармашылығын, ізденімпаздығын қалыптастыруда сыныптан
тыс, жеке, ұжымдық , ғылыми ізденістер сияқты жұмыстар ұйымдастырудың
маңызы зор. Сондай – ақ пәндік олимпиадалар, шығармашылық кештер
оқушының дарындылық қасиетін аша түседі.
Бастауыш сынып оқушыларының қабілеттері екі түрлі жағдайда дамиды.
Біріншіден – кез-келген бала адамзат баласының осы кезге дейін жинақтаған
тәжірибесін меңгертуге бағытталған оқу әрекетінде дамиды. Екіншіден
шығармашылық әрекеттер орындау арқылы өздерінің мүмкіндіктерін дамытады.
Оқу әрекетінен шығармашылық әрекеттің айырмашылығы ол баланың өзін - өзі
қалыптасуына өз идеясын жүзеге асыруға арналған жаңа тәсілдер іздейді. Оқу
әрекеттері баланың жалпы қабілеттерін дамытса, шығармашылық әрекеттер
баланың іздену жұмысында басты негіз болып саналады. Оқушыларымды
шығармашылық жұмысқа баулуда мынадай әдістерді қолданамын.
1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау.
2. Пікірталас тудыру.
3. Жағдаяттар шешу.
4. Логикалық ойлауын дамытатын сөзжұмбақтар шешу.
5. Қиялдау арқылы эссе жаздырту.
6. Ұнатқан кейіпкеріне мінездеме беру.
Оқушылардың сабаққа белсенділігін арттыру үшін дидактикалық ойындардың
алатын орыны ерекше. Әр сабақ кезеңінде оқушыларды өз бетімен дәлелдеуге
талпындырамын. Мысалы, күн тізбесін қарап отырып, оқушы мынадай тұжырым
5
жасады. «Әрбір айда төрт сенбіден болады». Осы дұрыс па? Дәлелдеп көрсету
керек.
Төменгі сынып оқушылары тұжырымдаманың ақиқаттығына сенімсіз
болғанда олар негіздеудің қажеттігін сезінеді. Негіздеудің қажеттілігін мынадай
сұрақтардан байқауға болады. « Неліктен сен олай ойлайсың?», «Мұны қалай
дәлелдеуге болады?»
«Егер, кейбір, барлық» сөздерін қосып ойларын негіздей білу керек. Бұдан
қандай тұжырым жасаймын.
1. Құрама, жай пікірлерді тану.
2. Тұжырым жасай алу.
3. Өз пікірін дәлелдей алу.
Бастауыш сынып оқушыларының әр сабағының мазмұнын дидактикалық
ойындар ашады. Атап айтқанда еңбекқорлығын дамытатын ойын түрлері, ақыл –
ойын, белсенділігін дамытатын және жүйелі түрдегі ойындар. Міне, осы
ойындарды тиімді пайдалана білсек, оқушыларымыз ізденіске ұмтылары сөзсіз.
Соңғы жылдары зерттеу жұмыстары енгізіліп отыр.
Зерттеу тәртібі негізінде баланың ізденушілік белсенділігі, қоршаған
ортаны танып – білуге құштарлығы жатыр. Нақты бір өзекті мәселені зерттеу,
оны тәжірибе ісінде жүзеге асыру оқушылардың өз бетінше білім игеру
белсенділігінің қалыптасуына әсер етеді. Балалар өздерінің шығармашылық
практикалық іc – әрекет нәтижесінде жаңа білім мен білік түріндегі соңғы
өнімге қол жеткізеді.
Шығармашылық
тұлғаның
басқа оқушылардан
ерекшелігі
неде?
Шығармашылық тұлға, яғни жас дарын жасының ерекшелігіне қарамастан
өзгелерден дарындылығымен ,табандылығымен, шұғыл шешімділігімен, өз күшіне
сенімділігімен,сезім ұшқырлығымен, өз бетімен жұмыс істеуімен асқан
шабытымен ерекшеленеді. Сондықтан оқулықтағы берілген тапсырмалардан
басқа шығармашылықты дамытудың басты нысанасы ретінде төмендегідей
жұмыстар жүргіземін.
- өздігінен бақылау жүргізу.
- қарапайым тәжірибелер жасау.
- мәтінмен, сызбамен, тірек сызбамен жұмыс
- жекеден жалпы шығару.
«Жаңалық» ашып, оның нәтижесінің қызығына бөлейтін қызықты тапсырмалар
тұрақты жұмыс жүргізіліп отырылуы біз көтеріп отырған мәселені нәтижелі
ететіні белгілі. Шығармашылықты оятудың кезеңдеріне тоқталатын болсам,
идеялардың көп болғанынан қорықпауға үйретемін.
Бақылау сұрақтары арқылы шығармашылыққа үйрету әдісінің тиімділігі
жазуға үйретуде таптырмайтын құрал. Сұрақтар арқылы оқушылар монолог
түрінде жауаптар жазады. Берілген тапсырмаларға сәйкес болашақ шығарманың
желісін құрайды.
Тағы бір әдіс қарама-қарсы қайшылықтарды шешу әдісі арқылы оқушыға
өмірде «жақсы» деп қабылдаған заттың немесе құбылыстың екінші «жаман»,
6
«жағымсыз», «тиімсіз» жақтары да болатынын зерттеу арқылы білдіруге болады.
Қарама – қарсы қайшылықтарды шешуде «жақсы», «жаман» ұғымдарын дәйекті
түрде дәлелдей алу талап етіледі.Осы мақсатта ана тілі пәнінен көбінесе мәтінді
талдау барысында «Жетім» мәтінінде оқушыларым жетім Қасымның ата-анасы
қайтыс болса ,осы өмірде сәбилерін өз қолымен жетім жасайтынынан мысал келтіре
отырып, «Жетім көрсең, жебей жүр» деген бағдарлама бар екенін айтты.
12 жылдық мектептегі білім беру үрдісінің моделі білім мазмұнының
әртүрлі деңгейлік негіздерін қалыптастыруға тиісті. Бастауыш сыныптан бастап
оқушылар танымдық
қызығушылық
пен ой еңбегін сүюге, қажетті
интеллектуальдық жүк жүктеуге тәрбиеленген оқушылардың оқуға ынтасы
кемімейді, қайта ой еңбегімен өз міндетін абыроймен орындауға деген әдет
пайда болады.
Білім молайған сайын бастауыш сынып оқушыларының өмірге деген
көзқарасы өзгереді, табиғатын сүюді үйренеді, оның адамға қандай пайдасы бар
екендігін түсінеді.
Сыныбы өскен сайын оқушының ой – пікірлері мен ой қорытындылары
бірте – бірте ақылға қонымды бола түседі. Оқу үрдісінде бастауыш сынып
мектеп оқушысында ғылыми түсінік қалыптаса бастайды, ол теориялық
ойлаудың дамуын көрсетеді.Мысалы «Кім боламын?» атты шығарма жазу
барысында оқушыларым қарапайым мамандықтан гөрі беделі , ақысы жоғары
мамандықты таңдаған.
Оқушылардың таным процестерін дамыту , әрі оның тұрақты болуы
бастауыш сыныптан бастап қаланады. Алдымдағы оқушыларымды ғылымға
жетелеудің әліппесі оларды өз беттерімен орындайтын жұмыстарына
дағдыландырудан бастап жүрмін. Оқушыларымның өзіндік дамуына, дербестігіне
көп көңіл бөлемін. Ғылыми жұмыстарымды айналадағы табиғи ортамен тиімді
байланыс жасауға тәрбиелеуге негіздеймін.
Бір тақырыптың өзіне бірнеше тапсырмалар орындатуға болады. Оның
тиімділігі оқушылардың өз таңдауына жағдай туғызады. Өз алдына мақсат қоя
алады. Оқушым ғылыми ізденіске
бет
бұрған кезеңде ұлы ғұлама
Ы.Алтынсариннің көрегендікпен болжаған ата – ана, мұғалім, оқушы үшбұрыш
болған жағдайда ғана оқушыны жан – жақты дамыған тұлға ретінде тәрбиелей
аламыз деген сөздерін үнемі жадымды ұстаймын.Оқушы - дамушы тұлға.
12 – жылдықтағы мақсат шығармашыл , жеке тұлғаны тәрбиелеп шығару
болса, оқушым Шуйншибаев Мұратханның ғылыми жобасында үнемі нәтиже
көрсетіп жүргені дәлел. Оқушым 1 – сыныптан бастап дүниетану пәніндегі
«Өсімдікті қорғау» тақырыбын басты нысанаға алған. Сатылап көтерілу
барысына тоқталсам, 1 – сыныпта жай топыраққа гүлді тамырландырып
отырғызып тәжірибе жасап, қалалық сайыста 1 –нші орында иеленсе, 2 сыныпта «Өсімдіктерге тыңайтқыш қосу» атты ғылыми жобасында қалалық
сайыста екінші орынды иеленген болатын. Тәжірибе барысында 4 түрлі
деңгейде гүл өсірген.
7
Жас ерекшелігіне қарамастан 2 –сыныпта Лисаковьск қаласында «Наурызым
қорығы» атты ғылыми жобасында бас жүлдені иеленіп, былтырғы оқу жылында
Ұлы Жеңіске 65 жыл толуына байланысты өткен «Мирас» атты ғылыми
жобада жас ерекшелігіне қарамастан студенттер арасында 2 – орынды иеленген
болатын. Биыл үшінші жылы осы жобаны жалғастыруы оқушының
дүниетанымы кеңейе түскені оқушылар арасында акция, дөңгелек үстел, өз
бетімен сенбілік ұйымдастыруынан,
теориялық жұмысын практикалық
жұмыспен жалғастырғанынан айқын байқалды.
Тек қана «Өсімдік» тақырыбында қалалық «Алтын аймақ», «Магнетит»
баспасөздерінде өсімдіктерді қорғау туралы жазған мақалаларынан, теледидардан
«Тіршілік айнасы» хабарының тұрақты тілшісі болуы, оқушымның қазіргі
талапқа сай шығармашыл тұлға болып қалыптасып келе жатқаны анық
байқалады.
Оқушым өзінің шығармашылық еңбегіне қарай ,оқушылар арасында ерекше
дарындылығы байқалып, оқу жылы қорытындысында «Жыл оқушысы» болуы
оның өнімді еңбек еткеніне дәлел.
Міне, бізге бүгінгі нәтижеге бағытталған білім беруде қойылып отырған
міндет осындай дамушы тұлғаны қалыптастыру емес пе? Нақты тоқтала кетсем,
оқушының тек дүниетану пәнінен ғылыми жобаға ізденіс жасауы оның
табиғатты біле түсуге деген құштарлығынан болып отыр.
Міне, оқушыларды ғылыми жобаларды қорғау арқылы олардың бойында
салт – дәстүрді, ұлттық құндылықтарды сақтаудағы тұрақты жүйелерді
қалыптастыра аламыз. Білім беру мазмұнында күтілетін нәтижеге қол жеткізуге
бағдарлау қажет. Бұл оқушылардың игерілген білімдерін ,іскерліктерін,
дағдаларын, іс – әрекеттерін өмірлік жағдайда қолдана білуге дайындығынан
көрініс табады. Нәтижеге бағытталған білім беру тұжырымдамасын негізге алу
дегеніміз әр оқушының нәтижеге жетуі үшін жауапкершілікті белгілеп алу
дегенді білдіреді.Дарынды балалармен жұмыс істеуде оқушының өзіндік
дамуына , дербестігіне көп көңіл бөлгеніміз жөн.
Демек, оқушылардың
шығармашылық қабілетін дамыта білсек, алдымыздағы жеке тұлғаны
интеллектуальдық тұрғыдан жетілдіре түсеміз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1.
2.
3.
Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. Астана, 2000.
Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы.
Ж..Б. Қоянбаев, Р. М. Қоянбаев. Педагогика. – Алматы, 2002.
8
«Білім беру үрдісінде жаңаша инновациялық
технологияларды меңгеру»
Дангилова Айгул Бакытжановна,
учитель начальных классов
второй категории,
ГУ «Средняя школа № 19»
«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл,
білім, ар, мінез деген қасиеттермен озады» деген ұлы ақын
Абай
Соңғы жылдары білім беру үрдісінде жеке адамды қалыптастыруды
дамыту мен оған жан-жақты терең білім беру мақсатында көптеген инновациялық
технологиялар ұсынылуда. Педагогикалық технология грек сөзі “шеберлік,
жасампаздық” дегенді білдіреді. Технология - баланың мүмкіндігін пайдаланып,
жоба жасау. Инновация сөзі – латын тілінен аударғанда “жаңалықты енгізу”
ұғымын білдіреді Инновациялап оқыту – жаңалықты ашу, оны игеру, өмірге енгізу
дегенді білдіреді. Иновациялық технология түрлері 50 –ге жуық. Соның ішінде
қазіргі таңда, 25 түрі қолдануда. Кейбір ұстаздар осы иновациялық технологияның
сабақта элементтерін пайдаланады. Иновациялық технологиялардың бірнеше
түрлері бар. Солардың бірі:Қазақстан ғалымдарының иновациялық технологиялары.
Қараев Ж.А. Саралап деңгейлеп технологиясы, Кобдикова.Ж.У. Оқытудың
«Үшөлшемді әдістемелік жүйе»педагогикалық технологиясы. Жампейісова М.М.
Модульдік оқыту технологиясы Жүнісбеков Ә Жеңілдетіп оқыту технологиясы
Тұрғымбаева Т. Дамыта оқыту технологиясы. т.б. НұрахметовН.Н.Абдығалиев К.А.
Шоғырландырып-қарқындап оқыту. (қосымша 1. схема)
Жаңаша технологиялардың басты міндеті –оқушының оқу-танымдық
әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету болып табылса,
педагогикалық
технология
мектеп
қызметінің
ерекше
түрі
болып
есептеледі.Оқытудың жаңа технология ларын меңгері мұғалімнен орасан зор
іскерлік пен шығармашылыққа негізделген ізденістерді қажет етеді. ҚР «Білім
туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және жалпы
азаматтық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды
қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті
жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіліерге шығу» деп,
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделген. Келер ұрпаққа қоғам
талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің
ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеру-маңызды мәселелердің бірі. Мемлекеттік
білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық
технологияны ендіруге міндеттейді. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы
мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа
9
технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту технологияларын оқу мазмұны мен
оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде
сынап қараудың маңызы зор. Сондықтан да білім беру саласындағы оқытудың озық
технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес.
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік,
рухани, азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін
тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі.
Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының шығармашылық қабілеттерін
арттыруға өз үлесін қосады. Жаңа технологияны қолдану төмендегідей кезеңдер
арқылы іске асуда: І кезең – оқып үйрену; ІІ кезең – меңгеру; ІІІ кезең – дамыту.
Жаңа технологиялармен жұмыс істеу үшін мынандай алғы шарттар қажет: оқу
үрдісін интенсивтендіруді жаппай қолға алу.
Қазіргі кезеңгі қоғам талабына сай оқытуда жаңа технологияны пайдалана
отырып, оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін белсендірудің шығармашылық
әлеуетін көтерудің маңызы зор.Білім беру үрдісіндегі жаңаша иновациялық
технологияларды меңгертудің бірден бір түрі:
Қараевтың инновациялық технологияларының бірі: Оқытудың «үш
өлшемді әдістемелік жүйе» педагогикалық технологиясы бойынша сабақты өту
барысы төмендегідей болуы шарт І кезең(5-7 минут)
а) ұйымдастыру;
б) үй жұмыстарын тексеру: (кеше өткен тақырып бойынша берілген деңгейлік
тапсырмаларды үйде аяқтап келу керек болған) оларды аяқтау дәрежесі тексеріледі;
в) «Көпір» тапсырмалары (үйге берілген болатын) тексерілді. Бұлар қтіп кеткен
тақырыптардан бүгінгі сабаққа негіз болатын тапсырмалар. Бұл технологияның бір
ерекшелігі: өткенді пысықтауға арналған материалды оқушылар үйде қайталап,
жаңа тақырыпты меңгеруге үйден дайындалып келеді.
I-кезенде төмендегідей және басқада интерактивті әдістерді қолдануға
болады:
сұрақ-жауап әдісі; немесе «Ассоциациялар катары», мысалы: мұғалім
тақтаға тақырыпты жазады, оқушылар тақырыпқа байланысты ассоциацияларды
дәптерлеріне жазады.
ІІ кезең – технология бойынша синектикалық бөлім (20-25 минут)
а) Өз бетімен жаңа тақырыпты меңгеру. Бұл жерде мұғалім әдеттегідей сабақты өзі
түсіндіруден бастамайды, ол 5-7 минуттық өзіндік топтық жұмыс ұйымдастырады.
Мысалы, оқушыға зерттеушілік әдістің алгоритімі бойынша іріктелген сұрақтарға
жауап беру ұсынылады. Олар төмендегідей ретте қойылуы тиіс: Теорияны меңгеру
үшін: 1. «Білу» мақсатына сайкес Не? Қашан? Қай жылы? Қайда?... құрылымы
қандай? Аяқта, формуланы жаз, т.с.с. 2. «Түсіну» Сұрақтар түрі: Неге? Неліктен?
Себебі? түсіндір, бірнеше тәсілмен шеш, тексер, 3. «Талдау» талда, салыстыр,
айырмашылығы неде?
4. «Жинақтау»: Классификация жаса, қорытынды шығар т.б.
10
Сұрақтарға жауап беру үшін оқушылар алдымен өз бетінше мәтінді (жаңа тақырып
бойынша) оқиды, жауап табады. Немесе оқулықтағы мәтінмен жұмысты төмендегі
әдістер бойынша ұйымдастыруға болады.
«Дана үкілер» техникасы
1. Мәтінмен жұмыс істеудің негіздері.
Мәтіннен негізгі (жаңа) ұғымдарды тауып, оларды алфавиттік ретте жазыңыз.
Мәтіннен сіз күтпеген, сіздің бұрынғы ұғымдарыңызға қарсы тұрған ақпаратты
табыңыз. Сізге жаңалық болған ақпаратты жазыңыз. ( қосымша кесте 1)
2. Маңызды өмірлік даналық
Мәтіннің негізгі ойын бір сөйлеммен білдіріңіз.
3. Таныс және таныс емес.
Мәтіннен сізге алдында таныс болған және сізге мүлдем таныс емес
ақпаратты табыңыз.
4. Иллюстрациялық бейнелеу.
Мәтіннің негізгі ойын сурет, сызба, т.б. арқылы бейнелеп көрсетіледі..
5.Үлгі боларлық қорытынды.
Оқыған мәтіннен келешекте қажет болатын маңызды қорытынды
шығаруға болады ма? Дегенде оқушылар өз пікірлерін ортаға салады.( қосымша
кесте 2.)
6.Талқылауға арналған маңызды тақырыптар.
Сыныпта талқылауға тұрарлықтай, ерекше көңіл бөлуге болатын ойларды,
пікірлерді табыңдар.
Б) Мұғалім оқушылармен бірге жоғарыдағы топтық жұмыстың нәтижесін
талдайды(8-10 мин.)
Негізгі мақсат –ой ояту, оқушыға өзіндік ой –пікір,қорытынды шығаруға
мүмкіндік беру. Жоғарыда айтқандай, мұғалім жаңа тақырыпты дайын түрде
бермей, оқушылардың өздері күш салып, қаншалықты меңгергендерін қадағалайды.
Ол тек көмектеседі,қосымша фактілер береді, қажет болса өзі түсіндіреді, демек
мұғалім оқушылардың танымдық қызметін тек басқарады, бағыт-бағдар береді.[6]
ІІІ кезең (кері байланыс) – технология бойынша нәтижеге бағытталған
бөлім (12 минут +3 минут қорытынды шығаруға арналады).
Бұл кезеңнің негізгі мақсаты: деңгейлік тапсырмаларды орындау
барысында жоғарыдағы 2-ші кезеңде алған білімдерін дәлелдеп, қабілетіне қарай
тереңдету және оқу жетістіктерін 12 ұпайлық рейтинг жүйесі бойынша әділ бағалау
болып табылады. Оқушыларға стандарт көлеміндегі үш деңгейлік тапсырмалар
ұсынылады.
1-ші деңгей –оқушылық (өнімсіз- репродуктивтік деңгей-мемлекеттік
стандарттың ең аз қажетті көлемін қамтиды.Бұл деңгейде оқушылар репродуктивтік
әрекеттерін жасайды:
А) екінші кезеңде қарастырылған ұғымдарды, ережелерді, анықтамаларды
т.б. Фактілерді білу талап етіледі.Қойылатын сұрақтар түрі мынадай болмақ:не?
Қашан? Қай жылы? Қайда? Құрылымы қандай ? аяқта, нақтыла.( формуланы
жаз,т.с.с)
11
Б) үлгі бойынша берілген практикалық тапсырмаларды орындау арқылы –
біліктілігі анықталады.Жұмысты барлық оқушы міндетті түрде 1-ші деңгейге баға
бірден қойылмайды, «сынақтан өтті», «сынақтан өтпеді» деген ұғымның екіліктен
айырмашылығы, сынақты қайтадан тапсыруға болады. 1-ші деңгейдің барлық
тапсырмасы дұрыс орындалған жағдайда сынақ тапсырылған болып саналады. Бір
мәрте міндетті деңгейден өткен соң, олар алға ұмтылады, бойларында оқуға ынта, өз
күшіне сенімдік пайда болады.1-ші деңгей -5 балл, «сынақтан өтті» , «3» журналға
қойылады, егер келесі деңгейлерді меңгере алмаса. Бұл деңгейде оқушының білім
сапасы «дұрыс», «толық»деген категорияларды қанағаттандырады.
2-ші деңгейде оқушылардан: 1-ші деңгейде меңгерген білімдерін себеп –
салдарларын анықтайтын тапсырмаларды орындап, өз білімдерін түрлі жағдайда
қолдана білуі, оқу материалын талдау іскерлігі болып табылады.
2-ші деңгейде 5 балл+4 балл=9 балл = «4» журналға 4 деген бағасы
қойылады.
3-ші деңгейде оқушылар танымдық –ізденушілік сипаттағы, білімнің
тереңделуіне, қорытындылуына бағытталған тапсырмаларды орындайды.Тапсырма
түрлері :өз шешіміңді тап,қорытынды жаса,жетістіктерін сипатта.
4-ші деңгейдедің тапсырмалары оқушылардан жаңа әдістерді пайдаланып,
білімдерін қалыптан тыс (стандарттан жоғары) шығармашылық жағдайында
қолдана білуін талап етеді»олимпиадалық тапсырмалар,реферат жазу,ғылыми
жобалар қорғау)т.б.Олар стандарттан жоғары болғандықтан өзіншке 12 балдық
жүйемен ерекше бағаланады.Бұл жағдайда оқушы мұғалімнің көмегінсіз өз бетімен
білім алып,өзін-өзі басқару арқылы өз бтімен дами алатын тұлғаға айнала бастайды
деп табылады.Демек,мектеп түлектерінің әр қайсысының өз бойындағы қабілетіне
сәйкес, «жоқ» дегенде, бір бағытта, мысалы математикадан «өмір бойы білім ала
алатын тұлғаға»айналуына кепілдік бар. [7]
ҚОРЫТЫНДЫ
Президенттің жолдауында: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте
білім деңгейімен айқындалады» - деген байламы жеке адамның құндылығын
арттыру, оны дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы
нәтиже деген ұғыммен егіз.
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту
мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық
технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай
алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден тез арада
арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол
салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет
етеді.Оқу тәрбиесі үрдісінде педагогикалық жаңалықтарды енгізу IV кезеңнен
тұрады:І. Жаңа идеяны іздеуИнновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды
іздестіруІІ. Жаңалықтарды ұйымдастыруІІІ. Жаңалықтарды енгізуОқу - тәрбие
үрдісінде жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану IV. Жаңалықтарды
бекітуҚазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында оқыту формасын,
12
әдістерін, технологияларын таңдауда көпнұсқалық қағидасы бекітілген, білім
мекемелерінің педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны тиімділігіне қарай пайдалану
мұғалімнен үлкен шеберлікті талап етеді.
Бүгінгі таңда қоғам білім беру саласында және мұғалімдерге үлкен де
жоғары талап қояды. Сондықтан мұғалімдер әркез және үздіксіз ізденісте болуы
керек. «Қырық бес жыл мұғалім болсаңда, қырық бес минуттық сабаққа мұқият
дайындал» дегендей, әр сабақтың қызықты да тартымды, сапалы өтуі үшін үлкен
дайындық қажет.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.Қазақстан мұғалімі Республикалық газет. 24 маусым, 2011жыл 8бет.
2.12 жылдық білім №3 2008 жыл26-27 бет
3. Қазақстан мұғалімі Республикалық газет. 26 ақпан , 2011жыл 6 бет.
4. Қазақстан мұғалімі Республикалық газет. 11 мамыр, 2011жыл 4бет.
Қосымша
1.
2.
3.
(қосымша 1 схема)
(қосымша Кесте 1)
Кесте 2
Схема 1
кесте 1.
Дұрыс жауап
Мәтін түрі
13
Белгілері
Қандай сөздер заттың сынын білдіреді?
Қандай сұраққа жауап береді?
Тірек сөздер
Сипаттау
Түс (аппақ), дәмі (нәрлі), сапасы
(сұлу,жұқа)
Қандай? Қай?
Сын есім
Кесте 2
Мәтінмен жұмыс түрлері
Мәтін түрлері
Әңгімелеу
Сипаттау
Пайымдау
сипаттама
Қандай мазмұн
береді?
Оқиғаның
алмасуы туралы
айту
Заттың белгілерін
атау
Кім? Не істеді?
Қайда? Қалай?
Қашан?
Етістіктер, ең
басында, сосын,
одан кейін, және
т.б.
Қандай? Қай?
Бір нәрсеге / оқиға,
факті, зат,
құбылыстарға
түсініктеме береді
Неліктен? Бұл
неліктен бұлай?неге
олай?
Біріншіден,
екіншіден,
сондықтан, себебі,
өйткені
Қандай сұрақтарға
жауап береді?
Тірек сөздер
Сын есімдер
«Формирование ключевых компетентностей и развитие
информационной культуры учащихся
через применение ИКТ»
Бирюкова Елена Васильевна,
учитель начальных классов
второй категории,
ГУ «Основная специализированная
музыкальная школа»
Информатизация общего образования в нашей стране уже имеет свою
историю и традиции. Компьютер активно входит в нашу жизнь, становясь
необходимым и важным атрибутом не только в жизнедеятельности взрослых, но и
средством обучения детей.
В новом законе «Об образовании» в ст.11 говорится о внедрении и
эффективном использовании новых технологий обучения. Одной из актуальных и
14
приоритетных технологий
является
информационно-коммуникационная
технология, способствующая быстрой адаптации учащихся к изменяющимся
потребностям общества.
Возможности использования данной технологии позволяют мне наиболее
полно и успешно реализовать развитие способностей учащихся, обеспечить их
необходимым «ресурсным пакетом» знаний и умений для адаптирования в больших
информационных потоках, а также увеличить объём предлагаемого для
ознакомления материала
Для формирования конкурентоспособной личности и
выполнения
требований социального заказа общества я 2-й год работаю по теме: «Формирование
ключевых компетентностей и развитие информационной культуры через
применение ИКТ».
Данная работа позволяет мне
обеспечить личностноориентированный подход в обучении.
Цель. Повышение качества образования и развитие информационной
культуры.
Задачи.
1. Активизировать познавательную деятельность учащихся.
2. Обеспечить доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам и другим информационным ресурсам.
3. Обучать детей в зоне ближайшего развития и способствовать их
продвижению в обучении.
4. Создать благоприятные условия для сотрудничества учителя и ученика в
учебном процессе.
Актуальность моей работы в обновлении технологий получения и
последующего использования знаний.
Научная новизна заключается в том, что мною определены этапы
формирования информационной культуры при соблюдении принципа 3О.
Ознакомить, ориентировать, освоить.
Работа принципа схематично выглядит так:
Три принципа непосредственно исходят от учителя и при последовательном
их использовании оказывают благотворное влияние на ученика.
В результате целенаправленной работы мы получаем ученика
компетентного, в моём случае ученика, владеющего информационной,
коммуникативной и познавательной компетенциями и с развитой информационной
культурой.
Вышеназванные три принципа (ознакомить, ориентировать, освоить)
применяю в трёх видах работ по формированию информационной компетенции
(поиск, обработка и передача информации) в соответствии с уровнями
сформированности ключевых компетенций.
Схема
Вашему вниманию предоставляю схему моей системы работы.
Мною определены три уровня сформированности ключевых компетенций
(средний, достаточный и высокий).
15
Группы уровней сформировались в ходе бесед и первоначальной пробной
работы.
Группы уровней не статичны. Возможен переход детей из группы в группу,
таким образом, даю детям возможность попробовать себя на любом уровне, тем
самым стараюсь заинтересовать детей процессом познания нового.
1 вид работы
Поиск и сбор информации
Дети среднего уровня получают задания на поиск информации в
справочной литературе, сети Интернет, путём опросов, работы с литературными
первоисточниками.
Перед детьми достаточного уровня ставятся задачи с избытком
информации, где требуется отделить значимую информацию от «воды».
Дети высокого уровня получают задания с недостатком информации, где
требуется определить, каких именно данных не достаёт и откуда их можно
получить.
2 вид работы
Обработка информации
Учащиеся среднего уровня получают задания на упорядочение информации
(выстраивание
логических
цепочек,
причинно-следственных
связей,
хронологическое упорядочение, ранжирование).
Дети достаточного уровня составляют план к тексту, готовят вопросы к
тексту, составляют диаграммы, схемы, таблицы, графики.
Учащиеся высокого уровня получают задания, связанные с интерпритацией,
анализом и обобщением информации.
3 вид работы
Передача информации
Дети среднего уровня готовят доклады, обобщения по теме.
Дети достаточного уровня готовят презентации по учебному материалу.
Дети высокого уровня готовят учебные пособия, информационные стенды.
Прежде чем приступить любой уровневой группе учащихся к
необходимому виду работы по формированию ключевых компетентностей и
развитию информационной культуры я осуществляю принцип 3О:
- Ознакомить с видами работ и источниками получения знаний.
- Ориентировать на памятки, инструкции и рекомендации.
- Освоить виды представления вниманию других продукта собственного труда.
Поскольку я работаю в Основной специализированной музыкальной школе,
не могу не связать название своего принципа 3О с музыкальным термином «трио».
По Далю это музыкальное произведение для трёх исполнителей, с
самостоятельными партиями для каждого. В своей расшифровке это определение
созвучно с моей системой формирования и развития. Очевидно, что музыкальное
произведение это и есть процесс формирования и развития, три исполнителя-это
ученик, учитель и ИКТ, самостоятельные партии- это компетентностные задания
для каждого уровня сформированности ключевых компетенций. Учителю в данном
16
процессе формирования и развития отвожу роль дирижёра и в руках у него не
дирижёрская палочка, а моя система формирования ключевых компетентностей и
развитие информационной культуры.
Применение ИКТ позволяет сделать прогноз и он видится в:
- повышении мотивации обучения и пробуждении живого интереса к предмету;
- увеличении производительности труда учителя и учащихся на уроке;
- обогащении учащихся знаниями в их образно-понятийной целостности и
эмоциональной окрашенности;
- психологическом облегчении процесса усвоения материала школьниками;
- индивидуальной активности;
- расширении общего кругозора детей;
- формировании информационной компетенции и развитии информационной
культуры.
Формируя информационную культуру у своих учеников, я ставлю целью
развитие умений целенаправленно работать с информацией и использовать её для
получения, обработки и передачи средствами информационных технологий.
Формирование такой культуры реализую с помощью средств ИКТ: ИД, ПК,
аудио и видео аппаратура.
Все эти средства я использую в режимах - обучающем, тренировочном и в
режиме самообучения. Мной используется обратная связь с учениками через
систему компьютеров для внеурочных рекомендаций.
В своей работе я не забываю о сбережении здоровья учеников, использую
здоровьесберегающие технологии. Мной осуществляется перенос акцентов с
использования компьютерной техники на обучение рациональным приёмам
умственной
деятельности
(аналогия,
дедукция,
индукция,
обобщение,
конкретизация, абстрагирование) и способам работы с информацией (кодирование,
алгоритмизация и моделирование).
ИКТ используется на различных этапах урока:
- подготовка к усвоению знаний;
- усвоение новых знаний;
- закрепление новых знаний;
- подведение итогов урока;
- домашнее задание.
Основными направлениями
работы по развитию у учащихся
информационной культуры являются:
1. Создание единого информационного и образовательного пространства.
2. Обучение различным предметам с использованием средств ИКТ.
3. Воспитательная работа, воздействие с обществом при помощи ИКТ.
4. Обучение продуктивной работе учащихся на уроке.
5. Организация внеклассной деятельности с применением ИКТ.
Для урока с применением ИКТ свойственно следующее:
- принцип адаптивности;
- управляемость;
17
интерактивность и диалоговый характер;
оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;
поддержание у ученика состояния психологического комфорта при общении с
компьютером;
- способность «откликаться» на действия учителя и ученика, «вступать» в
диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного
обучения.
Я формирую ключевые компетенции через применение метода учебного
проекта. Потому что считаю использование информационных технологий при
проектной деятельности учащихся позволит увеличить скорость разработки проекта
и качественного его выполнения.
Работу моей системы формирования ключевых компетенций и развития
информационной культуры покажу на отрывке урока-проекта по познанию мира в 4
классе на тему , посвящённую 55-летию г.Рудного
«Мой город и градообразующее предприятие вчера, сегодня, завтра».
Даю задания уровневым группам
Средний уровень
1этап Поиск и сбор информации
Даты открытия месторождения.
Где, кем, когда открыт?
Что добывают? Как перерабатывают? Куда поставляют?
2 этап Обработка информации.
Выстраивание связей
Почему так назван посёлок, город?
Даты развития производства и города.
3 этап Передача информации
Готовится заметка к школьной газете «Камертон»
Достаточный уровень
1 этап
Выделение главного. Кто открыватель, его профессия, фото, дата.
Первый руководитель карьера, его вклад в основание и развитие производства.
2 этап
Составление плана и подготовка вопросов для интервью.
Добавление новой информации о перспективах развития ССГПО.
3этап
Интервьюирование первого руководителя предприятия.
Высокий уровень
1 этап
Восполняют недостаток информации и решают найти данные о новых тенденциях
жизни и развития ССГПО и его работников.
2 этап
Обобщается и анализируется информация.
3 этап
-
18
Выпуск буклета на указанную тему.
Принцип 3О применяю непосредственно перед началом работы уровневых групп
отдельно для каждого из видов работ (Этапов).
Работа принципа - это рекомендации по выполнению необходимых видов
работ.
Вашему вниманию предоставляю результативность моей работы.
Мониторинги сформированности информационной компетенции
Диаграмма роста качества знаний по предмету Познание мира 4 класс
Своим опытом я поделилась с коллегами, провела мастер-класс для
учителей начальных классов по данной теме.
В перспективе планирую создать сборник рекомендаций для учащихся и
учителей и пополнить методическую копилку с разработками уроков по своей
системе.
В заключении хочу сказать. Работа по данной системе интересная как для
учеников, так и для учителя. Главное, она приносит положительные результаты в
работе, а результат её - это ученик с развитой информационной культурой,
сформированными ключевыми компетентностями,
владеющий «ресурсным
пакетом» умений и навыков, способный конкурировать и добиваться цели в
современном мире.
Литература:
1.
2.
3.
4.
Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс
Начальная школа 2008 № 1
Крук Л.В. Использование информационно-коммуникационных технологий
в образовательном процессе Журнал «Управление качеством образования»,
№5, 2008
Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе информационнокоммуникационных средств. Москва, НИИ школьных технологий.-2005.-С.
54-112
Суровцева И.В. Добываем знания . Начальная школа плюс До и После. 2007.-№7.-С. 30-32.
«Использование мультимедийных технологий в начальной школе»
Бойченко Ирина Андреевна,
учитель начальных классов
первой категории,
ГУ «Средняя школа №1 города Рудного»
В.А.Сухомлинский писал:
«Не забывайте, что почва, на которой строится ваше педагогическое
мастерство, — в самом ребенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это
19
— желание учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей.
Заботливо обогащайте эту почву, без нее нет школы».
«Кто не думает о далеком будущем, тот его не имеет» — говорили древние. А
наше будущее в образовании — это компетентностно-ориентированный подход в
обучении. Сегодня конкурентоспособность человека на рынке труда во многом
зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к
изменяющимся условиям труда. Одним из ответов системы образования на этот
запрос
времени
является
компетентностно-ориентированное
обучение,
обозначенное в концепции модернизации Казахстанского образования.
Изменения, происходящие в современной системе образования, делают
необходимостью повышение квалификации и профессионализма учителя, т. е. его
профессиональной компетентности. Основная цель современного образования –
соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и
государства, подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей
страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой
деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий,
прогнозирующий
результаты
своей
деятельности
и
моделирующий
образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных
целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на
квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно-способную личность
учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся
мире.
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой
индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям,
способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. От
профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое и
духовное развитие общества.
Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития
профессиональной компетентности педагога:
Работа в методических объединениях, творческих группах;
Исследовательская деятельность;
Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
Различные формы педагогической поддержки;
Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях;
Трансляция собственного педагогического опыта;
Использование ИКТ.
Я хочу остановиться на информационной компетенции. В условиях
информационного общества возрастает роль информационной компетентности
учителя, и особое внимание уделяется ее развитию. Информационная
компетентность учителя указывает на уровень овладения и использования
информации в образовательном процессе. К наиболее значимым информационным
компетенциям, владение которыми необходимо современному учителю, можно
отнести следующие:
20
знание и использование рациональных методов поиска и хранения
информации в современных информационных массивах;
владение навыками работы с различными видами компьютерной
информации;
умение представить информацию в Интернет;
владение навыками организации и проведения уроков и внеклассных
мероприятий с помощью мультимедийных технологий;
умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством
мультимедийных технологий;
Информационная компетентность учителя понимается как особый тип
организации
предметно-специальных
знаний,
позволяющих
принимать
эффективные решения в профессионально – педагогической деятельности, и
указывает на уровень овладения и использования информационных технологий в
образовательном процессе.
Придя в среднюю школу №1 четыре года назад и увидев, как коллеги используют в
своей работе на уроке интерактивную доску, захотелось тоже овладеть этим
искусством. Сначала училась понемногу у них, затем поехала в Костанай на курсы
по теме: «Мониторинг успешного обучения младших школьников с использованием
новых информационных технологий». Увидев большую практическую значимость
работы с интерактивным оборудованием, я поставила перед собой проблему
овладеть информационными технологиями, поэтому тему для самообразования я
взяла соответствующую: «Развитие познавательных способностей через ИКТ» И с
этого времени использование мультимедийных технологий стало неотъемлемой
частью моей педагогической работы.
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, - я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому, и это станет моим навсегда.
Древняя мудрость
В каждом ребенке с детства горит огонек любопытства и любознательности,
он готов впитывать в себя все ему еще неизвестное, радуется всем своим новым
знаниям и навыкам. Мне всегда было интересно заниматься чем-то новым и
увлекательным, делать свои уроки насыщенными, продуктивными, современными.
Ведь задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать детей в своем предмете,
привлечь внимание учеников, чтобы они захотели получать предложенные им
знания, и учились добывать их сами. Урок должен быть ярким, эффектным,
эмоциональным, а главное – продуктивным. Только тогда знания, переданные
детям, надолго запомнятся, станут прочной основой того фундамента, на который
будет опираться все его дальнейшее образование. Помочь учителю в решении этой
непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных
мультимедийных
технологий.
Внедрение в процесс обучения младших школьников мультимедийных технологий
обеспечивает доступ к различным информационным ресурсам и способствует
обогащению содержания обучения, придает ему логический и поисковый характер,
21
а также решает проблемы поиска путей и средств активизации познавательного
интереса учащихся, развития их творческих способностей, стимуляции умственной
деятельности.
Особенностью учебного процесса с применением информационных технологий
является то, что центром деятельности становится ученик, который исходя из своих
индивидуальных способностей и интересов, выстраивает процесс познания. Учитель
часто выступает в роли помощника, консультанта, поощряющего оригинальные
находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность.
Преимущества, получаемые учителем, при использовании мультимедийных
технологий:
[слайд 5]
1. При использовании ИКТ скорость объяснения увеличивается почти вдвое.
2. Качество процесса обучения также возрастает, т.к. в работу включаются
несколько органов чувств учащегося (слух, зрение).
3. Более успешно происходит воздействие на эмоциональную сферу
учащихся, а, следовательно, удается задействовать непроизвольную память
– залог прочных знаний. Учитель должен удивлять детей!
4. Использование Интернет – ресурсов позволяет «идти в ногу со временем».
5. Изготовление презентаций – это творчество учителя, позволяющее ему
наиболее полно и ярко донести до детей необходимую информацию,
6. это способ самовыражения учителя.
7. Поднятие авторитета учителя в глазах учащихся.
Электронная доска помогает ребятам преодолеть психологический барьер,
неосознанный страх и стеснение у доски, легко вовлекает их в учебный процесс.
Работая с доской, учащиеся легко и уверенно раскрывают свои способности, яркие
стороны характера. В классе не остаётся равнодушных, все предметы становятся
доступными и увлекательными. За счет большой наглядности, использование
интерактивной доски позволяет привлечь внимание детей к процессу обучения,
повышает мотивацию.
В своей работе использую мультимедийные технологии по следующим
направлениям:
[слайд 6]
- написание и использование раздаточного и дидактического материала, тестов;
- использование электронных учебников на уроках математики, ознакомления с
окружающим миром;
- использование флипчартов, презентаций, тренажёров, анимированных
кроссвордов, игр,
- изготовление и использование интерактивных тестов,
- использование видео и аудиороликов,
- использование CD-дисков на внеклассных мероприятиях.
Как
же
я
использую
на
уроке
имеющиеся
ресурсы?
- Начала я с собственных презентаций, разработанных с учетом особенностей
моего класса, созданных в программе Microsoft Word PowerPoint. Так как
22
использование на уроках мультимедийных презентаций позволяет построить
учебный
процесс
на
основе
психологически
корректных
режимов
функционирования внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания
обучения и педагогических взаимодействий и целесообразно на любом этапе
изучения темы и на любом этапе урока.
- Затем стала делать флипчарты к урокам, усложняя их и добавляя каждый раз чтото новое, чему я научилась. Начинала с программы Activstudio, теперь уже
овладеваю программой ActivInspire. На данный момент все мои флипчарты
систематизированы по классам и предметам [слайд 7 – 21]
Так на уроках математики при помощи интерактивной доски можно решить
проблему дефицита подвижной наглядности. На доске можно быстро выполнить
преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненные предложения в
связный текст
- Использование электронных учебников позволяет повысить качество обучения,
сделать его динамичным, решать несколько задач – наглядность, доступность,
индивидуальность, контроль, самостоятельность.
Использование электронных энциклопедий, приложений освобождает от
необходимости собирать и хранить необъятное море бумажных иллюстраций,
репродукций и т.п. Одно дело, когда смотришь с «галерки» на прикрепленную к
доске маленькую, вырезанную из журнала репродукцию неопределенного цвета и
содержания, другое – когда она проецируется на большой экран, увеличенная до
размеров настоящей картины. Мало того, ее можно заставить двигаться, ожить.
Материал, традиционно трудно усваиваемый, при использовании электронных
приложений к урокам, тестов, у ребят вызывает интерес к предмету, и углубляются
знания по предметам.
- На уроках литературы прослушивание произведений, которые звучат не только в
моём исполнении, а и в исполнении профессионалов, да ещё и на фоне
презентации,
тоже дает положительный эффект. А просмотр мультфильмов по
изучаемым произведениям, очень нравится моим ученикам и даёт прекрасный
эффект.
- Сначала я использовала в своей работе тренажёры и интерактивные тесты, взятые
из Интернета, но в этом году решила сама научиться делать эту работу по шаблону
создания тестов в PowerPoint.
Теперь у меня есть ЦОРы (Цифровой образовательный ресурс), подготовленные
мной по курсу познания мира и по математике для 2 класса, которые мне бы
хотелось лицензировать [слайд 22]
В заключении хочется отметить, что грамотное использование
возможностей современных мультимедийных технологий в начальной школе
способствует:
1. активизации познавательной деятельности, повышению качественной
успеваемости школьников;
23
достижению целей обучения с помощью современных электронных
учебных материалов, предназначенных для использования на уроках в
начальной школе;
3. развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших
школьников; повышению уровня комфортности обучения;
4. снижению дидактических затруднений у обучающихся;
5. повышению активности и инициативности младших школьников на уроке;
развитию информационного мышления школьников, формирование
информационно- коммуникационной компетенции [слайд 23]
Итак, я убедилась, что с применением ИКТ на уроках, учебный процесс
направлен на развитие логического и критического мышления, воображения,
самостоятельности. Дети заинтересованы, приобщены к творческому поиску;
активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не
скучным, однообразным, а творческим. А эмоциональный фон урока становится
более благоприятным, что очень важно для учебной деятельности ребёнка.
Безусловно, представленные подходы не исчерпывают все разнообразие
вариантов
определения
содержательных
и
структурных
компонентов
профессионально-педагогической компетентности.
Кроме того, это лишь один
аспект проблемы реализации компетентностного подхода в практике
профессионального образования, целостное рассмотрение которого предполагает
изучение подходов к определению целей, отбору содержания, организации
образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оценке
результатов. Но, тем не менее, уже сейчас можно предположить, что именно в
результате реализации данного подхода компетентный педагог будет способен
обеспечить положительные и высокоэффективные результаты в обучении,
воспитании и развитии молодого поколения.
2.
Литература
1.
2.
3.
4.
Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе информационнокоммуникационных средств. //Москва, НИИ школьных технологий. – 2005.
– С. 54 – 112.
Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. //Москва,
«Народное образование». – 1998. – С. 114 – 119.
Бурлакова А. А. Компьютер на уроках в начальных классах. //Начальная
школа плюс Дои После. – 2007. - №7.
Захарова Н.И. Внедрение информационных технологий в учебный процесс//
Начальная школа. - 2008. - №1.
«Технология полного усвоения знаний»
Бушуева Наталья Александровна,
учитель начальных классов
24
высшей категории,
ГУ «Средняя школа № 11 города Рудного»
На протяжении трехсот лет идеалом для всех ступеней образовательной
лестницы являются слова Я.А. Коменского “Всех учить всему!”. Но реально ли
решить эту задачу?
Именно такая задача ставится в подходе к обучению, получившему название
“полного усвоения”. Этот подход считается одним из характерных новшеств в
мировой образовательной практике, значение его разработки сравнивается с
открытием пенициллина в медицине. [Кларин М.В. Технология обучения: идеал и
реальность. – Рига: Эксперимент, 1999. – с.118].
Суть технологии “полного усвоения” выражается в следующем. По наблюдению
ученых, в зависимости от интеллектуальных способностей разным ученикам
требуется разное время для овладения одним и тем же учебным материалом. Однако
традиционно организованный учебный процесс игнорирует эту реальность и
требует, чтобы все ученики выучили весь материал к заданному сроку, одинаковому
для всех. Но многие не успевают выучить, и потому полностью усваивают материал
далеко не все. Недостаток времени является главной причиной “хромающих”
знаний. В результате нужно так индивидуализировать занятия, чтобы каждый
ученик получил столько времени, сколько надо для полного усвоения материала.
Выходит, что темп усвоения у каждого должен быть свой, что позволит устранить
различия в знаниях и добиться полного усвоения у 95 % учащихся.
Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических
условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на
“усредненного” ученика, а с каждым в отдельности с учетом индивидуальных
познавательных возможностей, потребностей и интересов.
Педагогическая деятельность учителя – это результат его творческих поисков и
опыта практической работы. Даже при внешней схожести использования
технологии при ее реализации большую роль играют личные черты учителя.
Однако, несмотря на разнообразие и уникальность, существуют общие структурные
черты, присущие конкретной технологии. Более того, при любом способе
организации учебного процесса необходимо соблюдение ряда технологических
условий, без которых протекание самого процесса становится проблемным. Эти
технологические условия и являются основой для создания учителем собственной
педагогической идеи.
Для организации педагогической деятельности
выделены следующие
технологические условия.
1. Общая установка учителя. Суть такой установки, которой должен
проникнуться учитель, работающий по этой системе, заключается в том, что
все его ученики способны полностью усвоить необходимый учебный
материал, а его задача – правильно организовать учебный процесс, чтобы
дать им такую возможность.
25
Определение эталона (критерия) “полного усвоения” для всего курса.
Сформулировать эталон “полного усвоения” – значит, ответить на вопрос,
какие результаты должны быть получены в конце обучения (в конце
отдельной темы, тематического раздела, всего курса). Основу эталона
“полного усвоения” составляет точное описание учебных целей. Важно
найти такой способ точного описания учебных целей, пользуясь которым
учитель сможет по ходу обучения соотнести реальный результат обучения с
запланированной учебной целью.
3. Разбиение учебного материала на отдельные фрагменты (учебные единицы).
Каждая учебная единица представляет собой целостный раздел учебного
материала. Прежде чем осуществить разбиение учебного материала, важно
проанализировать его и при необходимости провести дополнительную
разработку. Помимо содержательной целостности, ориентиром при
разбивке на разделы может служить та или иная продолжительность
изучения материала. После выделения учебных единиц определяются
результаты, которые должны быть достигнуты в ходе их изучения.
4. Составление диагностических тестов. Диагностические тесты составляются
по каждой учебной единице. Основное назначение таких тестов – выявить
необходимость коррекционной работы, вспомогательных учебных
процедур.
5. Составление альтернативных и дополнительных учебных материалов.
Альтернативные учебные материалы составляются по каждой группе
тестовых вопросов, а дополнительные материалы – в рамках одной учебной
единицы. Эти материалы рассчитаны на организацию самостоятельной
работы учащихся, в процессе которой педагог сотрудничает с учащимися
над разрешением учебных затруднений и создает условия для дальнейшего
развития каждого ученика.
6. Составление разноуровневых контрольных работ. Разноуровневые
контрольные работы составляются по каждой учебной единице. В ходе
таких работ выявляются и оцениваются знания и умения учащихся, что дает
возможность получать и накоплять сведения, необходимые для успешного
управления их обучением, воспитанием и развитием. Определяется
качество тематического образовательного уровня знаний и умений.
7. Выбор оптимальных методов, форм и средств деятельности учителя и
деятельности учащихся. Методы, формы и средства должны быть
направлены на повышение эффективности и результативности процесса
обучения.
8. Ориентация учащихся. Учитель подробно останавливается на том, что
должны усвоить учащиеся, как они будут учиться, чтобы достичь “полного
усвоения”.
В качестве основной единицы учебного процесса рассматривается блок логически и
организационно завершенных уроков по некоторой теме, имеющий определенную
структуру, не зависящую от содержания обучения. Каждый этап структуры
2.
26
соответствует определенному этапу деятельности учащихся по усвоению учебной
информации. В зависимости от цели деятельности на каждом этапе подбираются
соответствующие формы организации учебного процесса.
Структурно
проиллюстрировать блок уроков можно такой схемой [Приложение 1].
Составление диагностических тестов. Диагностические тесты составляются по
каждой учебной единице. Основное назначение таких тестов – выявить
необходимость коррекционной работы, Если считать, что блок уроков – это
фрагмент процесса обучения, в течение которого учащиеся усваивают некоторую
отдельную порцию учебного материала, то этапы освоения изучаемого материала
можно представить в виде следующей таблицы. [Приложение 2].
Цели каждого этапа обучения
Цель занятий по изучению нового материала. Введение учебного материала с
учетом закономерностей процесса познания при высокой мыслительной активности
учащихся. Выделение уровня обязательной математической подготовки для всех
учащихся и одновременное создание условий для достижения более высоких
результатов теми учащимися, которые проявили склонность и интерес к предмету.
Цель диагностического тестирования. Выявить пробелы в знаниях учащихся по
изученной теме, классификация типичных ошибок. Установление уровня усвоения
учащимися изученного материала без представления результатов их обучения.
Определение учебных возможностей обучаемого и путей его продвижения в рамках
учебной единицы.
Цель коррекционных занятий. Обеспечение усвоения обязательного уровня всеми
учащимися как основы для дифференциации в обучении. Предоставление
возможности ученику повторно проработать, но на новом качественном уровне
(самостоятельно, с помощью учителя или консультанта) те разделы учебной
единицы, которые остались не усвоены им. Проведение второго диагностирования
знаний, умений и навыков ученика.
Цель развивающих занятий.
Продвинутый уровень. Повышение образовательного уровня учащихся на основе
базовых знаний, умений и навыков, применяемых в новой ситуации.
Совершенствование умений учащихся рационально организовывать свою учебную
деятельность и развитие способности к рефлексии и оцениванию. Формирование у
учащихся умения обобщать и систематизировать учебный материал с целью
восприятия математики как цельной науки.
Углубленный уровень. Превращение ребенка, заинтересованного в самоизменении и
способного к нему, в субъект учения. Обеспечение развивающего эффекта
обучения, дающего возможность учащимся самостоятельно строить математические
модели наиболее важных практических задач, решать их и ориентироваться в
нестандартных ситуациях. Организация проектно-исследовательской деятельности
учащихся и ее корректировка.
Цель контрольно-оценочной деятельности учащихся. Активизация учебнопознавательной деятельности учащихся. Предоставление учащимся информации для
самостоятельного планирования продвижения в усвоении учебного материала.
27
Самооценка учеником уровня усвоения способов учебно-познавательной
деятельности и ее результатов. Ознакомление всех субъектов образовательного
процесса в баллной форме с уровнем обученности учащихся.
Общая организация учебных занятий может быть представлена в виде следующей
логической блок-схемы [Приложение 3].
Отметим, что в рамках рассматриваемой технологии ставящиеся задачи усвоения в
первую очередь касаются знаний, умений и навыков, и в гораздо меньшей степени –
опыта творческой деятельности. Однако, ориентация учащихся на овладение
минимальным уровнем знаний, умений и навыков позволяет ученику при
возможности и возникшем интересе перейти на более высокий уровень на любом
этапе обучения. Таким образом, дифференциация способствует индивидуализации
обучения, и соответственно к концу изучения темы каждый оказывается на том
уровне, на котором он может или желает оказаться за отведенное на данную
тему время.
Контроль и оценка знаний, умений и навыков учащихся – важные составные части
учебного процесса. Это основные средства, с помощью которых учитель выявляет,
как учащиеся усваивают программный материал, продвигаются в своем развитии, а
также устанавливает эффективность используемых им методов, форм и средств
обучения, определяет пути совершенствования процесса обучения.
[Приложение 4].
Для большей объективности оценки результатов усвоения учащимися учебного
материала необходим индивидуальный учет. Безусловно, классный журнал является
официальным документом, в котором фиксируются успехи обучения учащихся. Но
введение индивидуальных карт учета и контроля знаний создает возможность
учащимся и их родителям убедиться в объективности оценивания, что становиться
очень важным в современных условиях и позволяет увидеть динамику продвижения
в обучении каждого ученика.
Все данные о достижениях ученика оформляются следующим образом:
Например [Приложение 5].
[Приложение 6].
Результаты успеваемости и качества обучения выше общестатистических.
[Приложение 7].
Достоинства
По моему мнению, достоинствами вышепредставленной технологии являются:
 активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе
обучения;
 возможность усвоения учебного материала в объеме и в сроки,
определяемые психофизиологическими особенностями личности;
 возможность уточнять временные рамки прохождения намеченных
программой разделов, обоснованно пересматривать установленные нормы
распределения учебного времени и тем самым предотвращать перегрузки
учащихся, повышать отдачу труда учителя;
28

выработка у учащихся способности к самостоятельному умственному
труду, исследовательской деятельности, умения работать в сотрудничестве
со сверстниками; потребности в постоянном самообразовании;
 демократический стиль общения учителя и ученика, учащихся между
собой, что является не только главным резервом эффективности обучения,
но и главным средством нравственного воспитания.
Найдена ли панацея от всех школьных проблем на уроках математики? К
сожалению (а может быть, и к счастью!), не найдена. Процесс совершенствования
бесконечен, наш опыт – определенный этап!
Чтобы реализовать право каждого ученика выбирать собственный путь обучения,
учителю
необходимы
дидактические
материалы
для
формирования
самообразовательной деятельности учащихся (умение структурировать и
перестраивать информацию, видеть и ставить проблемы, искать пути их решения,
проводить учебное исследование, осуществлять самооценку и самокоррекцию
учебной деятельности). Использование такого методического инструментария
позволяет обеспечить каждому ученику условие работы, соответствующие его
умственному и психическому развитию, включить его в учебную деятельность, в
результате которой происходят изменения в нем самом. Предлагаю Вам одну из
разработанных тем курса 4 класса. (См.Приложение).
Список литературы:
1. Аванесов В.С. Современные методы обучения и тестового контроля знаний.
Новосибирск, 2001.
2. Гончарова Т.Д. Обучение на основе технологии "полного усвоения". М.: Дрофа.
2004.
254с.
3. М.В. Кларин, Дж. Кэррол, Б. Блум. Основные характеристики технологии полного
усвоения.
4. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических
поисках - М.: Арена,1994
5. Кларин М.В. Технология обучения: идеал и реальность. – Рига: Эксперимент,
1999
6. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе: анализ зарубежного
опыта. — М.: Знание, 1989 г.
7. Кравченко Т.В. Технология уровневой дифференциации в личностно
ориентированном обучении математике.// Математика в школе. – 2007. - №1
8. Ксензонова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-методическое
пособие. – М.:Педагогическое общество России,2001.
9. Малова И.Е., Руденкова Н.М. Как «увидеть» на уроке математики личностно
ориентированное обучение?// Математика в школе. -2007.-№4
10. Селевко Г.В. Современные образовательные технологии - М.: Народное
образование, 1998.
29
Приложение 1
Приложение 2
Этапы освоения изучаемого
Организационнопедагогическая направленность
материала
1. Изучение нового материала.
Индивидуализация учебного
процесса.
2. Диагностическое тестирование.
Проверка базового уровня.
3. Уроки коррекции и развития.
Дифференциация учебного
процесса.
Коррекция: повторение (на качественно новом уровне) —
> закрепление —> повторная диагностическая работа.
Развитие: повторный уровень —> углубленный уровень.
4. Итоговый контроль.
Проверка результатов
обучения.
Обязательный уровень —> продвинутый уровень —>
углубленный уровень.
Приложение 3
30
Приложение 4
Оценивание на разных этапах усвоения учебного материала.
Этапы обучения
Формы оценивания
1. Оценивание при изучении нового материала.
Безотметочный метод.
2. Оценивание результатов диагностического
тестирования.
Оценочные суждения “усвоил – не
усвоил”.
3. Оценивание на коррекционно-развивающих
занятиях.
Дифференцированный подход.
4. Оценивание результатов контрольной работы.
Мера конечного результата.
Приложение 5
Карта № 1 успешности учащихся 4класса. Учитель ________
(результаты диагностического тестирования, результаты контрольных работ,
вводная отметка, триместровое оценивание)
Ф.И. ученика
4 класс
Темы
31
Триместры
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
Приложение 6
Карта № 2 успешности учащихся 4класса. Учитель ________
(оценочные суждения: “усвоил”, “не усвоил”)
Ф.И.
ученика
Темы
1
2
3
4
5
Отметка за
год
6
7
Проблемы
Предложения
8
Итоги успеваемости по математике.
Приложение 7
Например
Мировая статистика
Школьная статистика
Успеваемость – 95 %
Успеваемость – 100 %
32
Качество знаний – 38 %
Качество – 51,4 %
Приложение 8
-Диагностический тест № 1. Тема: «Сложение и вычитание многозначных
чисел».
-Коррекционный материал 1. Тема: «Сложение и вычитание многозначных
чисел»
Справочный материал.
При сложении многозначных чисел единицы складываются с единицами, десятки с
десятками, а сотни с сотнями.
При вычитании многозначных чисел единицы вычитаются из единиц, десятки из
десятков, а сотни из сотен.
Задания.
-Дополнительный материал.
-Контрольная работа.
«Применение информационных технологий
на уроках в начальных классах»
Соколова Галина Леонидовна,
учитель начальных классов
первой категории,
ГУ «Школа-гимназия № 10 города Рудного»
Введение
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Повышение качества
образования в наши дни невозможно без применения современных
информационных технологий. Сегодня появились новые технические средства с
колоссальными обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на
организацию учебного процесса, увеличивая его возможности.
Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) – это не
влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития
образования. В чём актуальность применения ИКТ на уроках в начальных классах?
33
В процессе применения ИКТ происходит развитие обучаемого, подготовка
учащихся к свободной и комфортной жизни в условиях информационного общества,
в том числе:
 развитие наглядно-образного, наглядно-действенного, теоретического,
интуитивного, творческого видов мышления;
 эстетическое воспитание за счёт использования возможностей
компьютерной графики, технологии мультимедиа;
 развитие коммуникативных способностей.
Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ.
ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную
ситуацию.
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки,
видеофрагменты и т.д.)
4. Для контроля учащихся.
Основная часть.
С появлением возможности применения мультимедийного оборудования на
уроке, я поставила себе цель не только освоить необходимые для работы программы
и применять их на уроках, но и самой научиться создавать электронное
сопровождение к урокам в программе Power Point.
Я считаю, что применение ИКТ помогает улучшить качество обучения.
Использование информационных технологий позволяет мне, как учителю
решать следующие задачи:
 развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творческие
способности, активно вовлекать учащихся в учебный процесс;
 усилить мотивацию учения;
 сформировать у школьников умение работать с информацией, развить
коммуникативную компетентность;
 проводить контроль за деятельностью учащихся;
 приобщить учащегося к достижениям информационного общества;
 создать благоприятные условия для лучшего взаимопонимания учителя и
учащихся и их сотрудничества в учебном процессе.
Почему многие дети неохотно и мало читают, а уроки для них становятся
скучными? Почему некоторые учащиеся не понимают смысла текста? Почему они с
трудом понимают и запоминают условие арифметической задачи, затрудняются
выделить главное в учебном тексте? Эти вопросы волнуют любого учителя.
Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от
которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а
главное, заговорит свободно…».
В педагогике наглядность всегда считалась и считается важнейшим принципом
обучения, фундаментом для осуществления всестороннего развития личности.
34
Наглядный материал служит внешней опорой внутренних действий, совершаемых
учеником под руководством учителя в процессе овладения знаниями.
Со времён Ушинского картинки явно изменились, но смысл этого выражения
не стареет.
Использование ИКТ позволяет в значительной степени оптимизировать процесс
обучения.
Включение мною в процесс обучения аудио и видео средств, позволяет
реализовать не только принцип наглядности, но и значительно повысить интерес к
учёбе. Видео, как средство информации, играет немалую роль в развитии и
обучении детей. Смена ярких кадров, изображающих картины природы, красочные
рисунки, фотографии, исторические события, места, залы музеев, картинные
галереи, даёт простор детской фантазии, мечте, вызывает желание поделиться
увиденным, высказать своё мнение. И вместе всё это ненавязчиво обогащает
ребёнка новыми знаниями, вызывает желание узнать больше, искать новые
источники познания.
Уроки литературного чтения будут неинтересны и скучны, если учитель не будет
включать в их содержание аудио средства. Научив детей слушать, предлагаю записи
образцового чтения небольших по объёму литературных произведений. Это обучает
выразительному чтению, умению прочувствовать настроение, определить характер
героев. Чтение стихов под удачно подобранную фонограмму, вызывает в душах
маленьких слушателей бурю эмоций, желание самим попробовать вызвать такие же
чувства и у других.
Одним из эффективных методов организации обучения на уроках является
мультимедийная презентация.
"Презентация” - переводится с английского как "представление”.
Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ представления
информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику,
звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание
ребенка.
Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и
зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта.
Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания
информации с помощью ярких образов - это основа любой современной
презентации. Мультимедийные презентации помогают за короткий срок донести
информацию до аудитории, наглядно показать объекты в трехмерном измерении.
Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно
скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного класса, темы,
предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального
учебного эффекта.
Уникальность мультимедийной презентации заключается еще в том, что она
может использоваться на всех типах урока.
На уроках, посвященных изложению нового материала, повторения пройденного,
обобщения мультимедийная презентация стала для меня незаменимым
35
помощником: излагаемый материал в доступной форме показан на слайде, остается
только дополнить его своими комментариями.
Для ученика начальной школы важна постоянная смена деятельности на уроке,
красочная наглядность. Добавляю к этому эффект необычности, неожиданности,
анимации, звук – и получаю один из шагов к мотивации в обучении младших
школьников. Такие уроки вызывают у учащихся познавательный интерес к
предмету, активации мыслительной деятельности, что способствует глубокому и
прочному овладению изучаемым материалом, повышает творческие способности
ребёнка.
На уроках контроля знаний, с помощью мультимедийной презентации создаю
тестовый контроль, как средство контроля, самоконтроля и последующей коррекции
знаний учащихся.
Подготовка уроков с использованием ИКТ требует еще более тщательной
подготовки, чем в обычном режиме. Составляя урок, необходимо продумать
последовательность технологических операций, формы и способы подачи
информации на большой экран. Степень и время мультимедийной поддержки урока
могут быть различными, но необходимо соблюдать санитарно-гигиенические
требования (демонстрация презентации не более 10-15 минут за урок)
Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в
практику моей работы осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание презентаций к урокам.
2. Работа с ресурсами Интернет.
3. Использование готовых обучающих программ.
4. Разработка и использование собственных авторских программ.
5. Мониторинг достижений.
В моей работе ИКТ – это:
 создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий,
таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.);
 создание текстовых работ;
 создание мониторингов по отслеживанию результатов обучения и
воспитания;
 обобщение методического опыта в электронном виде и т. д.
Для уроков создаю презентации. Очень эффективными являются тесты,
кроссворды, разработанные в программе Microsoft Office Word. Для подготовки и
проведения урока я пользуюсь и программой Power Point, которая позволяет
представить материал не только в текстовой форме, но и в форматах видео, аудио.
Презентации содержит подобранный мною материал, анимацию, музыку.
Применяю ИКТ на любых уроках, будь то математика, русский язык,
литературное чтение, ИЗО или трудовое обучение), а также во внеклассной работе.
К примеру, на уроках русского языка использую тренажёры, тесты, которые
эффективно позволяют обобщить раннее изученный материал, проверить уровень
знаний и умений по определённым темам.
36
При помощи ИКТ можно проводить настоящие виртуальные путешествия на
уроках окружающего мира, например, «Форма земной поверхности», «Водоёмы»
«Металлы и полезные ископаемые», «Времена года» и т.д. На уроках математики
тоже интересно проходят путешествия, с использованием виртуальной карты, в
гости к какому-нибудь сказочному герою и т.д.
В своей библиотеке имею Современный электронный словарь по русскому
языку, включающий все словари,
современную мультимедиа-энциклопедию
ЖИВОТНЫХ Кирилла и Мефодия и БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ Кирилла и
Мефодия, Справочник школьника 1-4 классы, тренажёр по математике. Работа с
электронными детскими энциклопедиями даёт возможность, сэкономив время,
найти необходимую информацию в нужном разделе.
Также моя библиотека пополняется сборниками, составленными мною. Это:
- сборник клипов;
- электронные презентации по ИЗО за курс начальной школы;
- материалы к урокам за 3 класс и материалы к урокам за 4 класс, состоящих, как из
собственных разработок, так и из материалов интернет сайтов. Данные сборники
включают в себя разработки уроков и презентаций к ним по математике, русскому
языку и литературе.
В процессе разработки находится УМК для учителей, работающих в 1-ых
классах, а также классах КПП. Данное пособие включает в себя материалы по
русской грамоте букварного периода. В пособие включены материалы,
направленные на изучение букв русского алфавита. На каждую букву предлагается
разработка урока, презентация, музыкальное сопровождение, а также наглядный и
дидактический материал к уроку.
Мною созданы тренажёры по математике для 1 класса по темам:
«Сложение и вычитание в пределах 10»;
«Прибавить и вычесть 1». Часть 1. Часть 2.
«Прибавить и вычесть 2». Часть 1. Часть 2.
«Прибавить и вычесть 3». Часть 1. Часть 2.
«Прибавить и вычесть 4». Часть 1. Часть 2.
«Прибавить и вычесть 5». Часть 1. Часть 2.
Современные информационные технологии использую и в работе с одарёнными
детьми. Часть учеников моего класса имеют определённый навык работы на ПК, и я
стремлюсь к тому, чтобы эти навыки дети использовали в качестве инструмента для
решения учебных задач.
Ребята готовят доклады к уроку окружающего мира, пользуясь ресурсами
Интернета.
Это и поиск информации по теме исследовательской работы, и подготовка
презентации, доклада, реферата. К примеру, рефератов «Рудные полезные
ископаемые», «Дикие животные зимой», «Лекарственные растения», презентации «
Семь чудес света», «Моя семья».
Отличительными чертами мультимедийного проекта является то, что в процессе
его выполнения:
37
осуществляется поиск информации в различных источниках, ее
классификация и обработка;
• теоретическое изучение того или иного вопроса должно непременно
сопровождаться приобретением специальных практических умений и
навыков (сканирование иллюстраций, видеомонтаж, интеграция
объектов из различных программ и т.д.);
• защита требует выработки у ребят навыков публичного общения,
дискутирования, умения аргументировано отстаивать собственную
позицию;
• работа может осуществляться как индивидуально, так и в группе, и
требует овладения особыми навыками коллективной работы и
межличностного общения.
Итак, создание творческого мультимедийного проекта учащимися - это мощный
инструмент, позволяющий формировать у детей необходимые знания и
познавательные приемы, а также развивать мотивацию учебной деятельности,
способствуя тем самым развитию мотивационного и процессуального компонентов
познавательной самостоятельности. И в этом дидактическом процессе учителю
принадлежит ведущая роль.
В 2009 – 2010 году мои ученики Атабаев Бахит и Албин Александр приняли
участие в городском конкурсе электронных презентаций, посвящённом 65 – летию
Победы и заняли 2 место. Их презентация «Орлята партизанских лесов», была
создана по материалам книги военного корреспондента Якова Давидзона и
посвящена юным героям-партизанам.
В 2010 – 2011 году мои ученицы Помелова Анастасия и Тажибаева Мадина
приняли участие в городском конкурсе электронных презентаций, посвящённом 66
– летию Победы и заняли 1 место с презентацией «Четвероногие бойцы».
Ученики Атабаев Бахит и Бимурзин Алим заняли 1 место в открытом конкурсе
исследовательских проектов младших школьников «Зерде» на казахском языке. Я
думаю, что здесь им пригодились умения и навыки , приобретённые при создании
мини-проектов в классе.
В 2009-2010 году сама также принимала участие в городском конкурсе
учителей от школы с презентацией, посвященной дню Победы.
Вывод.
Психолого-педагогические исследования в классе показали, что использование
возможностей ИКТ в обучении:
-повысило мотивацию к учению, активность и инициативность обучающихся на
уроке,
- способствовало развитию наглядно-образного, информационного мышления,
развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников,
- содействовало повышению уровня комфортности обучения.
Благодаря ИКТ:
-возросла эффективность образовательного процесса за счёт высокой степени
наглядности,
•
38
- произошла активизация познавательной деятельности,
- повысилась качественная успеваемость школьников
Все это позволяет говорить о повышении качества моей работы.
Как показывает практика, без новых информационных технологий уже
невозможно представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ
становятся привычными для учащихся начальной школы, а для учителей становятся
нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов
инновационной работы в практике работы учителя начальных классов.
Считаю, что данная тема интересна, актуальна, важна для учителей,
использующих новые образовательные технологии в учебном процессе.
Очень важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их
достижению - это основной механизм развития личности, как ученика, так и
учителя.
Перспективы своей работы я вижу в следующем:
 продолжить работу по повышению качества обучения при помощи ИКТ;
 подготовить к лицензированию электронное пособие по русской грамоте;
 создать персональный сайт в сети Интернет.
Литература
1. Горячев А. В., Горина К. И., Суворова Н. И. Информатика в играх и задачах.
Методические рекомендации для учителя. — М.: Баласс, 2005.
2. Клочкова Т. В. Использование информационных технологий в начальной школе.
URL: http://ito.edu.ru/2006/Rostov/II/1/II-1-17.html;
3. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. — М.:
ВАКО, 2004.
4. Макарова Н. В. и др. Информатика и ИКТ. — СПб.: Питер, 2007.
Приложение 1. Мониторинг.
Приложение 2. Авторские работы.
Тренажёры по математике 1 класс.
39
Пояснительная записка к мультимедийным продуктам.
Преподаватель: Соколова Галина Леонидовна, учитель начальных классов
ГУ «Школы-гимназии № 10 города Рудного» Костанайской области.
Предмет: математика
Тема: Математика. Тренажёр для первоклассников.
Цели: - отработка вычислительных навыков сложения и вычитания в
пределах 10,
умения складывать и вычитать числа 1, 2, 3, 4, 5.
Класс: 1 класс.
Образовательное учреждение: этот тест можно использовать в любом УМК.
Авторские комментарии: Данные тренажёры содержат по 8 заданий.
Выполняя задания, ребенок должен выбрать
ответ (один из трех) и щелкнуть на нужной
кнопке. Появится результат: «Молодец», если
ответ выбран правильно, и «Подумай», если
ребёнок допустил ошибку. Затем, щелкнуть на
кнопке «назад» и вернуться к последнему
решаемому примеру. Далее нажимаем кнопку
«Дальше» и переходим к следующему
заданию. По этому алгоритму ученик выполняет все задания.
Презентацию рекомендую использовать в индивидуальной работе и фронтальной
работе.
Пояснительная записка к мультимедийному продукту.
Преподаватель: Соколова Галина Леонидовна, учитель начальных классов
ГУ «Школы-гимназии № 10 города Рудного» Костанайской области.
Предмет: русская грамота
Тема: Алфавит. Электронное пособие для учителя.
Цели: познакомить детей с буквами русского алфавита.
Класс: 1 класс.
Образовательное учреждение: это пособие можно использовать в любом УМК.
Авторские комментарии: Данное электронное пособие создано в программе
AutoPlay Мedia Studio 8 и предназначено для учителей, работающих в 1-ых классах
и воспитателей КПП. Данный мультимедийный продукт содержит материалы,
направленные на изучение букв русского алфавита. На каждую букву предлагается
40
разработка урока, презентация, музыкальное сопровождение, а также наглядный и
дидактический материал к уроку.
Рекомендации учителям по работе с пособием.
1.
Нажав на кнопку содержание
2.
В содержании нажать на кнопку с нужной буквой и перейти на страницу
с ней.
3.
Воспользуйтесь кнопками под телевизором и выберите нужный вам
материал:
5.
Приложение к уроку
Презентация
Разработка урока
4.
, перейти на 2 страницу.
Чтобы вернуться в содержание, нажмите кнопку
Кнопки
вперёд
и
назад
Музыка, клип
А
- Алфавит.
позволяют перейти на следующую
страницу или вернуться на одну страницу назад.
6.
Успехов Вам!
«Освоение современных инновационных технологий
в образовательном процессе»
Щербина Зинаида Михайловна,
учитель начальных классов
первой категории,
ГУ «Гимназия № 5»
«Педагоги не могут успешно кого-то учить,
если в это же время усердно не учатся сами»
Али Апширони
В XXI веке содержание образования ориентировано на реализацию
личностно-ориентированного подхода. При личностно-ориентированном подходе
есть место альтернативности, возможности выбора, самостоятельности всех
субъектов образовательного процесса.
Общее образование является основным приоритетным направлением в
социальной политике страны, а педагог один из тех, кто претворяет её в жизнь.
41
Не случайно основной целью образования становится не просто
овладение знаниями, умениями и навыками, а основанная на них личная
социальная и профессиональная компетентность – умение самостоятельно
добывать, анализировать и эффективно использовать информацию, умение
рационально и эффективно жить и работать в быстро изменяющемся мире. [1]
Проблема становления и развития профессионализма учителя
является общественно-государственной проблемой, решению которой
отводится приоритетное направление.
Современная школа с переходом на новую модель образования нуждается в
«новом» типе учителя – творчески думающем, обладающем современными
технологиями и методами образования, приемами психолого-педагогической
диагностики, способами самостоятельного конструирования педагогического
процесса в условиях конкретной педагогической деятельности, умеющем
прогнозировать результат педагогической деятельности.
В настоящее время быстро развивающиеся новые информационные
технологии
(ИТ) влекут за собой коренные изменения не только в
производственных отраслях, но и в сфере познавательной деятельности, в частности
в образовании. Во всем мире компьютер используется не только как предмет
изучения, но и как средство обучения. Как показывает практика, из всех
существующих технических средств обучения компьютер наиболее полно
удовлетворяет дидактическим требованиям, т.к. обладает целым рядом
дополнительных возможностей, позволяющих управлять процессом обучения,
максимально адаптировать его к индивидуальным особенностям обучаемого.
Применение ИТ на уроках в начальной школе позволяет формировать устойчивый
познавательный интерес, навыки мыслительной деятельности, творческой
инициативы и самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач.
Актуальность проблемы обусловлена необходимостью поиска
оптимальных путей формирования информационной культуры учителя в
процессе повышения квалификации в развивающемся информационном
пространстве.
Современный учитель должен уметь грамотно применять в своей
профессиональной деятельности ИТ, используя весь спектр возможностей,
предоставляемый компьютерной техникой. Овладение знаниями и умениями,
является необходимым для педагога любой специализации. [2]
Чтобы овладеть навыками работы на компьютере я прошла обучение по
программе «Снижение информационного неравенства в Республике Казахстан».
Выход в Internet, использование обучающих программ — это ресурсы для
эффективного использования новых информационных технологий.
Модернизация образования невозможна без внедрения в учебновоспитательный
процесс
информационно-коммуникационных
технологий.
Основными средствами информатизации образования являются аппаратное
обеспечение, программное обеспечение и содержательное наполнение.
42
Среди основных проблем информационного общества важными являются
те, которые относятся к философско-образовательным основам стратегии развития
образования в Казахстане, в том числе проблемы, связанные с информатизацией и
компьютеризацией образовательного процесса, формированием информационной
культуры личности.
В общетеоретическом и методическом планах к проблемам освоения
современных инновационных технологий в образовательном процессе
обращалось большое число педагогов и ученых, среди которых важными являются
исследования таких ученых, как А.П.Ершов (представления об информационной
культуре личности), В.М.Монахов (информационные технологии в учебном
процессе), Ю.С.Брановский, А.И.Бочкин (содержательные и методические вопросы
обучения информатике и информационным технологиям), А.Л. Семенов
(направления информатизации и компьютеризации учебного процесса).
В изучении психолого-педагогических аспектов применение компьютерной
техники в обучении имеют исследования Б.Ф. Ломова, И.Е.Машбица, О.К.
Тихомирова, Л.Н.Бабанина. В данных исследованиях основной акцент сделан на то,
что компьютер следует рассматривать как «мощные средства повышения
эффективности обучения» [3], психического развития человека, что компьютеры
не должны, и не могут полностью заменить преподавателя, автоматизировать
целиком ни его труд, ни учебную деятельность школьников.
Основной целью информатизации системы образования Республики
Казахстан является создание единой образовательной информационной среды
позволяющей на основе использования новых информационных технологий
повысить качество казахстанского образования, обеспечить равные возможности
гражданам на получение образования всех уровней и ступеней, а также
интегрировать информационное пространство Республики Казахстан в мировое
образовательное пространство.
Внедрение современных технологий в образовательный процесс
является дополнительной возможностью повышения качества обучения учащихся.
Новые информационные технологии и программные средства способны помочь нам
более эффективно решать следующие задачи:
 стимулирование самостоятельности и работоспособности учащихся,
содействие развитию их личности;
 организация индивидуального обучения школьников;
 наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей как
наиболее способных и мотивированных учащихся, так и недостаточно
подготовленных. [4]
Для решения этих задач в нашей школе используются новые
информационные технологии в преподавании учебных предметов. Использование
информационных и коммуникационных технологий позволяет более эффективно и
гибко работать с учебным материалом и переходить на новые методы обучения.
Грамотное использование ИТ вызывает положительный эффект на любой
стадии педагогического процесса:
43


на этапе предъявления учебной информации обучаемым;
на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного
взаимодействия;
 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков,
умений);
 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля
достигнутых результатов обучения;
 на этапе коррекции и самого процесса обучения и его результатов
путем совершенствования дозировки учебного материала. [5]
Применяя новые информационные технологии, прежде всего, я формирую у
учеников информационную, коммуникационную компетентность. Использование
новых информационных технологий, Interneta, дает учителю в процессе проведения
уроков дополнительные возможности:
 накопить и обобщить интересный материал;
 сформировать «методические копилки», как в области
традиционной педагогики, так и в области инновационных
компьютерных технологий.
В своей деятельности я использую следующие модели ИКТ:
 Автобиографические презентации;
 Выступление с опорой на мультимедиапрезентацию;
 Использование электронных сборников-тренажёров;
 Компьютерное тестирование;
 Работа с электронными энциклопедиями.
Презентация предполагает демонстрацию на большом экране в
сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов
выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации (фотографии,
видеофильмы, мультипликации).
К наиболее эффективным формам представления материала по
литературному чтению следует отнести автобиографические презентации. В этом
случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет
заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в
памяти учащихся. При работе с информационными технологиями учащиеся с
самого начала вовлечены в процесс изучения творчества писателя или поэта, в
активную познавательную деятельность. Использование ИКТ позволяет выйти за
рамки традиционных уроков литературного чтения, реализовать возможности
проведения уроков-экскурсий, творческих выставок, викторин, литературных игр,
литературных гостиных. Например: «Творчество Музафара Алимбаева» (рис.1)
(презентация) см. http://classtime.kz/
Подача учебного материала в виде презентации сокращает время обучения,
позволяет наиболее повысить содержание урока, его результативность и вызвать
интерес к изучаемому материалу.
Так, например одной из эффективных форм представления материала на
уроках в начальной школе следует отнести мультимедийные презентации Power
44
Point. Это позволяет учителю самостоятельно по собственному сценарию
подготовить интерактивное мультимедийное пособие к уроку с минимальными
временными затратами. Объяснение нового материала с демонстрацией слайдов с
рисунками, графическими схемами предложений, примерами для иллюстрации
нового материала, комментированием схем, таблиц. Все перечисленное выше
позволяет учителю экономить время, которое раньше отводилось на выполнение
всего этого на обычной доске. Подача учебного материала в виде мультимедийной
презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей.
Тренажеры по русскому языку, математике, которые я использую,
позволяют эффективно проводить контроль, проверять умение учащегося
воспринимать нужную информацию по памяти, применять полученные знания на
практике. Таким образом, тренажер позволит определить не только «проблемную
зону», но и конкретную «болевую точку», дает возможность установить причину
итоговой неудачи и построить соответствующую коррекционную работу
1) Мультимедийная презентация словарных слов с загадками и выбором
непроверяемой безударной гласной
а) Тренажер «Ну, погоди!» (рис.2)
б) Тренажер «Интерактивная мозаика» (рис.3) словарных слов с
подбором к изучаемому слову однокоренных слов, а также образование от слов с
непроверяемым написанием новых слов при помощи приставок и суффиксов;
списывание (различные задания); это не только помогает избежать ошибок при
написании, но и значительно расширяет лексикон ребенка.
Информационно-коммуникационные технологии можно использовать на
уроках-экскурсиях по русскому языку. Например: Изложение «Снежный барс»
(рис.4)
Дифференцированный подход на этих уроках организационно состоит в
сочетании индивидуальной и групповой форм работы. Для этого можно
использовать выполнение всех известных традиционных видов упражнений, а
именно: на зрительное восприятие; вставку букв; постановку знаков препинания;
графическое обозначение единиц языка разных уровней; редактирование текстов.
Например: Игры под рубрикой «Зоркий Глаз помогает Чуткому Уху!» рис.5
1) «В каких словах спрятались ноты?» (помидор, ребята, дорога, сирень)
«В каких словах ель растет?» (понедельник, учитель, метель)
2) Игра «Ассорти» (рис.6)
3) «Урожай» (рис.7, 8)
На этом этапе привлекается слуховая память, потом зрительная и
моторная. Работа на этом этапе дает детям возможность понять слова правильно
произносить их и писать, умело употреблять в устной речи.
4) Перфокарты – активизируют самостоятельную работу детей, экономят
время на уроке.
(рис.9)
5) Игра «Путаница»: помоги принцессам найти свою орфограмму.
(рис.10)
45
Контроль знаний, умений и навыков можно осуществлять посредством
тестов, применив банк КИМов как по русскому языку, так и по математике,
литературному чтению и познанию мира. Этот способ предполагает возможность
быстрее и объективнее, чем при традиционном подходе, выявить знание и незнание
учащихся.
Компьютерные технологии дают самые широкие возможности для
самостоятельной работы учащихся, развития их творческого потенциала.
Школьники могут выполнять самые разнообразные виды заданий: набор текстов
своих творческих работ, своих стихов, редактирование текстов, используя задание
для «Красного карандаша». Например: предлагается текст с использованием
диагностики на внимательность при помощи памятки. (рис.11, 12)
В этом тексте дети ищут ошибки не только с непроверяемой гласной, но и с
другими орфограммами. Этот вид работы учит их видеть ошибки, а это уже
орфографическая зоркость, которую нам надо развивать и формировать.
На уроках русского языка, литературного чтения, математики, познания
мира на первый план выходит эффективное применение интерактивной доски,
которая выполняет и роль обычной доски, и экрана, и монитора.
Работа с интерактивной доской позволяет повысить интерес к предмету,
улучшает восприятие, запоминание учебного материала. Разнообразные виды
учебной деятельности стимулируют активность и инициативу обучающихся.
Изучаемый учебный материал легко классифицируется и систематизируется.
Ученики не только принимают информацию, но и, что самое ценное, сами
участвуют в ее создании. Работа с интерактивной доской носит творческий
индивидуальный характер, каждый может видеть, слышать, анализировать. У
учащихся развивается логическое мышление, а в процессе демонстрации
приобретается опыт публичных выступлений. Уроки становятся мобильными и
динамичными, а время работы на уроке увеличивается. Появляется возможность
выхода за рамки школьной программы. Так были проведены открытые уроки по
математике: (презентации, видеоролик)
 «Путешествие
к
Умной
планете»
(рис.13)
http://files.mail.ru/XDEPKM,
 Урок-экскурсия по «Столице нашей Родины» (рис.14)
o.shkola@rambler. ru
Использование таких средств, информационных технологий, расширяет
стандартные методы обучения. С помощью иллюстративного метода
демонстрируются творческие работы учащихся, видеофрагменты, презентации
созданные учителем.
Ведется работа с иллюстрацией, с описанием картины на уроках развития
речи. Эффективен этот метод также при объяснении новой темы, обобщении знаний
по пройденному материалу. Использование схематичного метода на уроках в
начальной школе, позволяет учащимся самостоятельно конструировать опорные
схемы, а также работать с уже подготовленными таблицами, схемами, кластерами.
46
Применив, исследовательско-поисковый метод, который направлен на
активное применение ресурсов Internet позволяет усилить связи между разными
предметами и закрепить навыки работы с компьютером. При проведении научноисследовательских
работ
ученик
выступает
в
роли
исследователя,
экспериментатора, анализирует результаты своей работы и делает выводы. Таким
образом, данный метод повышает самостоятельность школьников, развивает
аналитические навыки, формирует информационную компетентность.
Мультимедиа
выступления
повышают
эффективность
учебновоспитательного процесса за счёт:
 активизации восприятия учащихся за счёт использования звуковых и
зрительных демонстраций, выделения главных мыслей;
 во время выступления учитель не поворачивается к доске, таким образом,
не теряет контакта с классом, не тратит время на выписывание текста на
доске;
 большой объём информации может быть получен из Интернета и с компакт
дисков и воспроизведён на экране, в формате, видимом всем учащимся;
 учащимся проще отвечать, когда он опирается на отображаемый, на экране
план выступления.
Что дает нам использование ИКТ на уроках?
1. Информационные технологии значительно расширяют возможности
предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех
современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку
деятельности.
2. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к
обучению.
3. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее
широкому раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности.
4. Компьютер способствует формированию у учащихся рефлексии. Ученики
наглядно могут представить результат своих действий.
Широкие возможности открывают сегодня информационные технологии и
перед учителем, и перед учениками. Но только разумное сочетание ИКТ и
традиционных методик позволяет достигать высоких результатов в обучении.
Считаю применение ИКТ на уроках эффективным, так как это повышает
мотивацию учащихся к изучению предмета, развивает внимательность, логику и
образность мышления, активизирует интерес и как, ни странно, дисциплинирует.
Уроки получаются более интересными и насыщенными, проходят в хорошем темпе.
Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий на
уроках позволяет сделать урок более интересным, наглядным, вовлечь учащихся в
активную познавательную и исследовательскую деятельность, а также даёт
возможность реализовывать себя, свой потенциал.
47
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Л.Р.Баимбетова «Инновационная деятельность современного учителя». - 12
– летнее образование №11 (95) 2010 - с.30
Н.В.Федяинова «Использование информационных технологий в учебном
процессе начальной школы». – Учеб.- методич. пособие // Омск: Изд-во
ОмГУ, 2004г. – с.3
[А.А.Хоружая Учитель начальных классов МОУ п.Кубанский,
Новопокровского
р-на,
Краснодарского
края
«Использование
информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном
процессе» / Начальная школа – 2008г. с.9
«Использование
новых
инновационных
технологий
на
уроках
информатики» Internet-ресурс
Н.В.Федяинова «Психолого-педагогические основы использования ИТ в
обучении». – Учеб.- методич. пособие // Омск: Изд-во ОмГУ, 2004г. – с.11
«Информационные технологии в образовании» Internet-ресурс. /
Электронные книги и обучение в Интернет Автор: Владимир Ткаченко
Источник: http://www.lessons-tva.info/
«Формирование учебных и практических умений учащихся
на уроках познания мира»
Савенкова Ирина Валерьевна,
учитель начальных классов
первой категории,
ГУ «Средняя школа № 1 города Рудного»
Введение
В Концепции модернизации
казахстанского
образования проблема
формирования практических умений у учащихся выделяется в качестве одной из
главных, от решения которой во многом зависит совершенствование всего учебновоспитательного процесса школы.
Формирование практических умений у учащихся начальных классов
выступает перед школой как задача первостепенной важности. Обучение не может
быть успешным, если не ставится задача вооружить младших школьников системой
умений и навыков учебного труда. От сформированности этих умений в
значительной мере зависят обучаемость детей, темпы переработки и усвоения ими
учебной информации и в конечном итоге качество знаний учащихся. Формирование
у детей практических умений предполагает решение двух проблем: первая
заключается в том, чтобы научить младших школьников самостоятельно овладевать
знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая - чтобы научить применять
имеющиеся знания в учении и практической деятельности.
48
Особая роль в формировании у детей практических умений отводится
начальной школе, так как именно здесь закладывается фундамент, без которого
невозможно в дальнейшем сформировать у них умение самостоятельно приобретать
знания.
Формирование учебных и практических умений учащихся на уроках
познания мира
Практические работы — основа усвоения учащимися знаний и умений на
уроках познания мира. В курсе познания мира школьники начинают
систематизированное усвоение знаний о живой природе. Важно приучить учащихся
усваивать знания в единстве с методами их приобретения. Основной показатель
усвоения знаний — это умение применять их в самостоятельной работе. Это умение
достигается тогда, когда учащиеся выполняют познавательные действия в единстве
с практическими. Систематическое проведение опытов и наблюдений с растениями,
организация на уроках познания мира лабораторных работ приучает учащихся
выполнять различные действия с ботаническими объектами—познавательные и
практические необходимые для овладения учебными и трудовыми учениями.
Практические работы играют определенную роль в решении современных
учебно-воспитательных задач курса познания мира. Особенно возросла роль
практических работ по познанию мира в связи с реализацией учителями школьной
программы, требующей не только усвоения ботанических знаний, но и
формирования определенной совокупности умений. Значительное место в
программе по познанию мира отводится практическим умениям школьников:
 ставить опыты с растениями для изучения процессов их
жизнедеятельности, проводить наблюдения, связанные с рядом
биологических явлений, и делать из них практические и
теоретические выводы;
 работать с лупой и микроскопом;
 определять растения местных видов, принадлежащих к различным
систематическим группам, с помощью школьных определителей и
определительных карточек;
 использовать полученные на уроках познания мира знания для ухода
за зелеными насаждениями и выращивания культурных и
декоративных растений.
Существенное место в курсе познания мира занимают и познавательные
(интеллектуальные) умения, овладение которыми способствует развитию мышления
учащихся при усвоении знаний:
 распознавать органы растений, виды корней и типы корневых систем,
типы листьев, плодов, части семени и т. п.;
 анализировать основные признаки растений
 выявлять взаимосвязи растений с факторами внешней среды.
Выработка перечисленных умений у учащихся позволяет им гибко
оперировать понятиями и фактами, совершая такие мыслительные действия, как
49
анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление взаимосвязей, умозаключение
и формирование выводов мировоззренческого характера.
В программу включены требования к умениям рационально работать с
учебником. Владение этими учебными умениями в значительной степени влияет на
глубину и прочность усвоения биологических знаний учащихся, позволяет
ученикам более рационально использовать время при выполнении классных в
домашних заданий.
Умения названных групп — практические, интеллектуальные, учебные—
успешно формируются тогда, когда овладение ими происходит во взаимосвязи в
процессе самостоятельных лабораторных и практических работ.
Практические работы, выделенные в программе, включают в себя:
определение сторон горизонта, работу с компасом, с термометром, умение
составлять план местности и ориентироваться в пространстве, сбор растений для
изготовления раздаточного материала, сбор семян и уборку урожая. Практические
работы формируют у школьников сельскохозяйственные умения, необходимые для
повышения уровня их трудовой подготовки. Такие работы проводятся на учебноопытном участке, в природе.
Методика проведения практических работ на уроке познания мира имеет ряд
особенностей. Организуя практическую работу, необходимо опираться на
предметную наглядность в сочетании с познавательными задачами, например
использовать гербарии местных видов растений с определительными карточками.
Задания для первых практических работ должны быть подробными, с четким
выделением этапов работы. Усваивая структуру действий, их последовательность,
учащиеся овладевают умением, например, распознавать части растений.
Последующие лабораторные работы выполняют с менее подробным инструктажем.
Практические
работы могут быть фронтальными, групповыми или
индивидуальными. Уровень самостоятельности учащихся зависит от вариативности
заданий, элементов исследования в них, от степени новизны в сложности работы, от
конкретности руководящих действий учителя, от отношения учеников к работе. В
зависимости от типа и задач урока практические работы проводятся либо для
усвоения учащимися новых знаний и приемов учебной работы, либо для
иллюстрации и систематизации изученного материала, либо для закрепления и
проверки знаний и умений учащихся
Организация проведения практических работ.
Практические работы определяются содержанием курса и органически с ним
связаны.
Цель практических работ может быть разной: одни из них формируют и
совершенствуют природоведческие знания, другие — практические умения и
навыки и способствуют более глубокому и прочному усвоению изучаемого
материала. Эффективность практических работ будет выше, если они проводятся
систематически с начала изучения курса познания мира, с постепенным
усложнением заданий и последовательным нарастанием степени самостоятельности
учащихся при их выполнении.
50
Первые практические работы проводятся под непосредственным
руководством и наблюдением учителя в классе, который следит за выполнением
работы, дает указания, оказывает необходимую помощь. Таким образом,
преподаватель подготавливает школьников к дальнейшему самостоятельному
выполнению практических работ.
Для того чтобы практические работы были эффективны, необходима
тщательная подготовка учителя. Эта работа включает два момента: во-первых,
подбор необходимых материалов, во-вторых, составление заданий в определение
приемов их выполнения.
В методической литературе (Верзилин Н. М., Герасимова Т. П., Горощевко В.
П. и др.) определены требования к заданиям для практических работ, а также этапы
и последовательность их проведения.
Задания должны отвечать следующим требованиям:
1) основываться на знаниях, имеющихся у детей,
2) быть посильными и в то же время достаточно трудными,
3) ясно и четко сформулированными,
4) учитывать время выполнения,
5) предусматривать возможность записи результатов.
Выделяют также этапы и последовательность проведения практических работ:
1. Постановка задач и указания учителя о ходе их выполнения,
2. Выполнение работы: фронтальное, групповое или индивидуальное.
3. Запись результатов работы (результаты практических работ, как и
результаты опытов, записываются в тетради.
Таким образом, каждая практическая работа начинается вводным
инструктажем учителя: он разъясняет содержание заданий, дает все необходимые
указания по организации труда и фиксации результатов. При необходимости
учитель кратко повторяет главные теоретические положения, на которых основаны
намеченные практические работы. При этом важно, чтобы в инструкциях имело
место постепенное нарастание трудности, так как их преодоление составляет
движущую силу развития процесса овладения знаниями в учебной деятельности.
Педагогические
исследования
последних
лет
убедительно
доказали
нецелесообразность постоянного использования детализированной инструкции для
проведения практических работ как необеспечивающих творческих потенций
школьников.
Выполненные практические задания необходимо проверять, чтобы
предостеречь учащихся от повторения ошибок при выполнении последующих
работ.
Практические работы могут использоваться на разных этапах урока: при
объяснении нового материала, закреплении знаний, повторении пройденного. Их
применение обеспечивает активную деятельность школьников, так как помогает
глубже осмыслить материал, усвоить его, способствует развитию мышления и
воображения, ибо в основе такой работы лежит не стереотипное повторение, а
51
постановка и решение новой практической задачи, требующей применения знаний и
навыков.
Виды практических работ, используемые на уроках познания мира в
начальной школе, разнообразны. Существуют различные классификации
практических работ по содержанию и методике проведения , по характеру
познавательных задач, по источникам званий и т. д. Мы используем
классификацию, в основу которой положены источники знания. Исходя из этого, все
практические работы по познанию мира в начальной школе можно разделить на
четыре группы:
1) работы с предметами природы,
2) работы с приборами или их моделями,
3) работы с планами, картами и др.,
4) графические работы (выполнение схем, чертежей, рисунков).
Совместно с учителем начальных классовКозак Е.Б. был создан учебнометодический комплекс к познанию мира в начальной школе. Необходимость
создания этого комплекса обусловлено следующим:
1. Анализ имеющегося комплекса по познанию мира рекомендованного МОН
2. Опыт работы в рамках областной экспериментальной площадки «Условия
эффективной организации исследовательской деятельности учащихся в учебновоспитательном процессе «школы – лаборатории».
3. Сопоставление имеющегося опыта, его результативность с основными
положениями и рекомендациями Концепции 12-летнего образования.
Согласно Концепции 12-летнего образования основное назначение уровня
начального образования заключается в создании педагогической среды для
сотрудничества ученика и учителя, как равноправных субъектов образовательного
процесса, в ходе которого:
УЧИТЕЛЬ оказывает педагогическую поддержку ученику в раскрытии
индивидуальности путем организации оптимального соотношения индивидуальной
и совместной форм работы.
УЧЕНИК - приобретает возможность удовлетворять интересы и тем самым понять,
осмыслить, принять окружающую действительность в контексте пропедевтических
знаний об обществе, человеке и природе, в результате, которого овладевает умением
учиться.
Для более эффективного решения основных задач и достижения
результатов обучения, обозначенных в Концепции необходимо использование
практико-ориентированного подхода к обучению.
Презентуемый УМК по
познанию мира включает:
 «Рабочая тетрадь ученика» - содержит инструкции по выполнению опытов
и позволяет тренировать учащихся в выполнении следующих операций:
отвечать на вопросы, выделять главное, заполнять таблицы, схемы,
выполнять наблюдение и объяснять его.
52
 «Методические рекомендации для учителя к рабочим тетрадям» по
проведению уроков-практикумов, направленных на вооружение учащихся
способами познания окружающего мира
Актуальность данного комплекса обусловлена необходимостью создания
эффективной дидактико-методической базы, обеспечивающей формирование
предметных знаний и ключевых компетенций школьников в условиях модернизации
образования.
Объем и глубина материала полностью соответствует обязательному
минимуму содержания образования и уровню подготовки учащихся по учебному
предмету «Познание мира» в школах с русским языком обучения.
В сборнике представлены практические работы по познанию мира для
учащихся 1-2 классов по программе, утвержденной МОиН РК. Сборник включает
базовый компонент образования по предмету, обеспечивает
выполнение
государственного стандарта.
Данное пособие позволяет включить ребенка в самостоятельную исследовательскую
деятельность. Причем алгоритм деятельности достаточно прост:
 Отбор необходимых для проведения опыта образцов и оборудования.
 Описание порядка выполнения опыта.
 Инструкция или план наблюдения.
 Формулировка вывода.
Задания (допиши, нарисуй, наблюдай, проведи опыт и т.д.) носят поисковый
характер. Поиск ответов на вопросы приводит учащихся к выдвижению гипотез,
учит искать источники информации, проводить опыты, анализировать полученные
результаты делать выводы.
Рабочие тетради содержат разные способы познания окружающего мира:

Постановка демонстрационного опыта учителем

Постановка опыта самим учащимся

Сопоставить, например данные учебника и энциклопедии

Используя ресурсы Интернет ответить на вопросы

Проведи мини – исследование дома

Опережающее задание к урокам
Предлагаемые методические рекомендации для учителя могут быть
использованы учителем исходя из уровня подготовленности класса и опыта
собственной работы.
Основные идеи УМК по познанию мира
 В формировании и представлении школьников целостной картины мира с его
единством и разнообразием свойств живой и неживой природы;
 В формировании исследовательской культуры учащихся: вооружение учащихся
способам познания окружающего мира - наблюдение, опыт, эксперимент;
 В формировании информационной культуры учащихся: развитие умений
самостоятельно добывать и применять знания об окружающем мире;
 В развитии творческой деятельности учащихся и познавательного интереса к
изучению мира;
53

В воспитании экологической культуры учащихся: бережного отношения к
окружающему миру, формировании чувств ответственности за сохранение и
приумножение богатств природы.
Особенностью данного сборника является разносторонность и насыщенность
содержания представленных заданий, охват максимального теоретического уровня
учебного материала, что позволяет ученику на последующих ступенях школы
перейти к качественному усвоению курсов географии, биологии и естествознания.
УМК частично апробирован в учебно-воспитательном процессе ГУ «Средняя
школа № 1 города Рудного». Он позволяет эффективно организовывать уроки
познания мира, не только способствует качественной реализации Госстандарта по
учебной дисциплине , но и формирует ключевые компетенции школьников:
развивает исследовательские умения, интеллектуальные и творческие способности
учащихся, воспитывает экологически грамотного жителя планеты Земля.
ЛИТЕРАТУРА:
http://www.1september.ru/ru/nsc.htm
"Начальная школа". Еженедельник Издательского дома "Первое сентября"
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir социальная сеть
работников образования
3. http://kollegi.kz/ педагогический журнал Казахстана «Коллеги»
4. Государственный общеобязательный стандарт образования РК, Астана 2011
год
5. Демидова М.Ю, Павленко Н.И. «Практические работы по природоведению»
6. «Как человек исследует, изучает, использует природу» Грибов П.Д., 2004,
Издательство «Учитель»
ПРИЛОЖЕНИЕ
Практическая работа
Тема: Горизонт. Стороны горизонта. 1 класс
1.
2.
Цель: дать понятие о горизонте, линии горизонта. Научить ориентироваться по
солнцу.
Видимое вокруг нас пространство – называется
____________________________________________________
Рассмотрите картинку.
Нам кажется, что где-то вдали небо как будто сходится с землёй.
54
Покажите границу видимого пространства. Как вы думаете, как эта граница она
называется? __________________________
___________________________________________________
- Как вы думаете, при движении вперед линия горизонта будет удаляться от нас,
или приближаться в нам?
Вывод: _____________________________________________________________
Различают четыре основные стороны горизонта: север (С), юг (Ю), восток
(В), запад (З). подпиши основные стороны горизонта.
Кроме основных сторон горизонта, различают промежуточные
стороны. Между севером и востоком – северо-восток (СВ), между
югом и востоком – юго-восток (ЮВ), между севером и западом –
северо-запад (СЗ), между югом и западом – юго-запад (ЮЗ)
Задание: начерти круг, обозначь основные и промежуточные стороны
горизонта. Если впереди будет север, определите, какие стороны
горизонта у вас будут справа, слева, сзади.
Закончи предложения
1. Видимое вокруг нас пространство – называется
_____________________________________________
2. Граница видимого пространства, где нам кажется, что небо сходится с
землей, называется ___________________________________________
3. Напиши буквами, какие основные стороны горизонта ты знаешь
_____________________________________________
4. Кроме основных сторон горизонта различают
______________________________________________
5. Между севером и востоком находится ______________________________________________
6. Между югом и западом находится ______________________________________________
7. Если впереди будет север, то справа ______________________________________________
Ориентирование по солнцу
55
I способ – в полдень встать спиной к солнцу. Тень покажет направление на север,
сзади будет юг, правая рука покажет направление на восток, левая на запад.
II способ – если встать лицом к солнцу, тень
укажет на север (сзади); впереди – юг; слева –
восток; справа – запад.
III способ – в 7 часов утра солнце.
Практическая работа
1. Определи стороны горизонта ориентируясь по солнцу. Для этого в полдень
(в 12 часов ) встать спиной к солнцу. Тень будет указывать на север. Сзади
будет юг, справа – восток, слева – запад.
2. Определи, ориентируясь по солнцу в какой стороне горизонта от школы
находится твой дом.
3. Где восходит солнце?
4. С какой стороны оно садится?
Вывод:
________________________________________________________________________
Блиц -опрос
- Какая сторона горизонта находится справа от полуденной тени?
- Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в полдень?
- Как называется умение находить стороны горизонта?
- Как называется линия, ограничивающая видимость земной поверхности?
Решение задач.
1. Если человек пошел в лес, который находится в северной стороне, то
возвращаясь назад, в каком направлении, он будет идти?
2. Дети пошли за грибами. Лес находится к востоку от деревни. В каком
направлении они должны возвращаться домой?
56
Практическая работа
Тема: «Вода и её свойства», 2 класс
Цель: Расширить знания детей о воде и привести их в систему.
Формирование правильных взглядов на состав и свойства воды.
Оборудование: штативы для пробирок, пробирки, фильтровальная бумага, колбы
плоскодонные, стаканы, воронки, стеклянные палочки, ложечки, поваренная соль,
речной песок, питьевая вода, глина, марганцовокислый калий, вода, минеральные
воды.
Ход урока.
- Что такое вода?
____________________________________________________________
Определи три состояния воды
_________________________________________
______________________________________
._______________________________________
Опыт. Сколько воды содержится в твоем организме.
Узнай массу своего тела. Массу тела разделить на 3, а полученное число
умножить на 2.
Например: если масса тела 30 кг. 30:3*2=20
________________________________________________________________________
Свойства воды
Опыт 1. На столе стакан воды . что такое вода?
________________________________________________________________________
_____
Опыт 2.
Имеет ли вода запах? Что можно сказать? —
Вывод _____________________________________________________________
Опыт 3
Имеет ли вода цвет?
Сравним ее с цветными полосками или цветом
57
фломастеров.
Вывод — вода _____________________________________________________
Опыт 4
Опустим в воду некоторые предметы ложку, монету,
ручку и т.д.
Мы их видим. О чем говорит этот опыт?
Вывод:
вода_________________________________________________________
Опыт 5
Определите вкус воды. Что вы можете
сказать?_______________________
Опустите в воду кусочки сахара, в другой стакан соль, (в третий
можно марганцовку). Помешайте ложечкой воду в стаканах,
Изменился ли вкус воды?__________________________
Вода___________ соль, сахар и марганцовку. В-первых двух
случаях вода остается _________________в опыте с
марганцовкой еще и___________________________
Вывод:
________________________________________________________________________
Опыт 6
Попробуем очистить воду от растворившихся в ней веществ, для чего пропустим ее
через фильтр (туалетная бумага). Пропускаем. Пробуем на вкус. Определяем цвет.
Вывод:
________________________________________________________________________
Опыт 7
Попробуем растворить в воде камешки, песок, глину, мел (по выбору).
Вывод:
________________________________________________________________________
__________________________________________________
1. Рассмотрите картинки. Запишите в каком состояние бывает вода
2. Выбери и подчеркни свойства воды: голубая, не имеет запаха,
поддерживает горение, бесцветная, имеет определённую форму, текуча,
окислитель, растворитель.
58
3. При какой температуре вода переходит в твердое состояние?
4. Газообразное состояние воды – это
_________________________
5. Рассмотрите картинку. Напишите значение
***
 Почему вода в роднике всегда очень
чистая?
 Подумайте, почему воду иногда
называют «вечной путешественницей»?
Итог
воды.
Перечислим все свойства воды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
«Жаңа үлгідегі білім берудегі жүзеге асыру мақсатында мектеп пен
отбасы қарым-қатынасын қамтамасыз ету"
Ахбергенова Марим Төлесқызы,
учитель начальных классов
второй категории,
ГУ «Средняя школа № 19»
Тәртіптің ең тамаша мектебі – отбасы
С.Смайлс
Мектеп пен отбасының ынтымақтастығын жүзеге асыруда сынып жетекші
негізгі рөл атқарады. Жалпы білім беретін мектептегі сынып жетекшісі – сыныптан
тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыруымен, үйлестірумен және өткізумен
айналысатын педагог.[8бет]
. Бұл сынып ұжымындағы әр алуан тәрбиелеудің
түрлері арқылы мектеп пен бала арасындағы қарым-қатынасты ұйымдастырып, әр
оқушының жеке өзіндік ерекшеліктерін көрсете білуіне жағдай жасап, өз қызметін
оқу тәрбие жұмысының бірыңғай жүйесінде жүзеге асыратын өз ісінің шебері.
Мектептегі тәрбие жұмысының нәтижелігінің бір ұшы ата-аналармен,
қоғамдастықпен мектептің бірлескен әрекетінде екені еш уақытта күмән
туғызбайды.Бала тәрбиесі мен дамуындағы басты рөл атқарушы отбасы. Тәрбие –
59
алдын ала жасалған арнаулы жоспар бойынша мақсаты бағыттала және
ұйымдастырыла жүргізіледі. Бала өмірінің басым бөлігі отбасында өтеді. Отбасы –
адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың бас ұстазы – ата-ана. Сондықтан бала
мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі оның алғашқы ұстазы – ата-анасы. Отбасы
мектеппен бірлесіп оқу-тәрбие үрдісінің не табысты не табыссыз болуын
анықтайтын тәрбиелеуші ортаның факторларының маңызды кешенін туғызады.
Отбасы – адам тәрбиесі үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі
дәстүрлердің жағымды өнегелердің, мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы.
Отбасында бала алғаш рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық
нормаларын игереді. Отбасы баланың азамат болып өсуінің негізі болып табылады.
Отбасының басты қызметі – бала тәрбиелеу. Отбасы тәрбиесі – бұл жалпы тәрбиенің
ең басты бөлігі.
Мектеп қызметі қазіргі заман талабына сай толық өзін-өзі дамытатын тұлға
қалыптастыру үшін тұлғаға бағдарланған болуы тиіс. Демек, оқушыны өзін-өзі
дамытатын мәдениет адамы ретінде қарастыратын балаға деген құндылық қатынас
орнату керек. Оқушы өзін басқалардың арасынан шығарып, бөлек қарамайынша, өз
өмірінің мағынасын, өзін-өзі жете түсінбейінше, толыққанды білім алып, дамуы
мүмкін емес.
Өсіп келе жатқан ұрпаққа бұл мәселеде көмектесу, оған қолайлы жағдай
туғызып, қолдау көрсету педагог пен ата-ананың басты міндеті болуы тиіс. Балаға
қолдау көрсету, біріншіден, оның рухани адамгершілігін, өзін-өзі дамытуын, оның
денсаулығы мен, оқуымен, жеке бас ерекшелігімен байланысты мәселелерді шешуді
қамтамасыз ету, екіншіден, балалардың дамуы және өзін өзі дамытуы үшін қолайлы
жағдай туғызу , қауіпсіз орта құруды білдіреді.
Отбасы – салыстырмалы түрде тәрбиенің тұйық институты, ата-аналардың
тәрбиелік күш қуаты мен
мүмкіндігінің әр түрлі деңгейде болатынын ескеру
қажет. Сондықтан ата-аналармен жұмыста мектеп түрлі амалдар мен әдістерді
саралап қолдану керек
Отбасы мен мектеп, ата-ана мен педагогтер қарым-қатынасы мәселелері
бүгінгі жағдайда маңызды табысты болуы көптеген жағдайда нақ осы мәселелерді
шешуге байланысты. Осы заманғы мектеп бұрын-соңды болмаған отбасы қолдауын
қажет етеді. Сондықтан өзара сыйластыққа, түсіністікке негізделген
ынтымақтастықта болу керек.
Мектеп – негізгі тәрбиеші, ал отбасы оның көмекшісі және одақтасы деп
саналып келген. Іс жүзінде отбасы тәрбиесі ата-ана бақыты мен ізгіліктің және
барлық тәрбие бастауының негізі болып табылады.
Мектеп пен отбасы қарым-қатынасындағы іс-шаралар.
Мектеп оқу-тәрбие жұмысының мазмұнын жақсартуға қамқорлық жасайды,
ата-аналарды, барлық жұртшылықты қалыптастырады. Мектеп пен отбасы
ынтымақтастығының бірнеше формалары бар. Отбасы мен мектеп байланысының
басты формасы—ата-аналар жиналысы.[8бет]
Мұнда көптеген мәселелер,
мысалы, күнделікті өмір, еңбек, демалыс, оқушылардың бос уақыты, оқу-тәрбие
60
жұмысы талқыланады және тәрбие жұмысын жақсартудың нақты шаралары
белгіленіп, бірігіп атқарылатын іс-әрекеттер айқындалады, оларды одан әрі
жетілдірудің нақты жолдары қарастырылады.
Мектеп пен отбасы ынтымақтастығының бірі мұғалімдердің оқушылардың
үйіне барып, жағдайымен жеке танысу, күнделікті өмірмен түрлі тақырыптарда
әке-шешелармен әңгімелер өткізу, пікір алысу.
Мектеп пен отбасы бірлестігінің, жеке ынтымақтастығының тағы бір
формасы педогогикалық насихат, яғни қиын мәселелер төңірегінде олардың
сауатын ашу, тәрбие салаларының жаңа технологияларымен хабардар ету.
Ата-аналар
және қалың бұқара
арасында психологиялық және
педогогикалық білімді насихаттаудың қазіргі таңдағы орны өте ерекше. [7]
Насихат жұмысы оқыту мен тәрбие міндеттерін шешуде үлкен ықпал етеді.
Сондықтан ынтымақтастықтың бұл формасы Бірлескен тәрбиені жүргізуде
жетекші орын алады. Н.Н. Крупская өзінің еңбектерінде ата-аналарды
педогогикалық минимуммен қаруландырудың қажет екенін бірнеше рет айтқан
болатын. Ата-аналардың тәрбие үрдісінде жеке адамның қалыптасуына ықпалы
педогогикалық мәдениетіне байланысты. Осы
тұрғыда
педогогикалық,
психологиялық білім негіздерімен ата-аналарды қаруландыру мектеп алдында
тұрған негізгі міндеттердің бірі болып саналады.
Мектептің ата-аналар комитеті мұғалімдерге, ата-аналарға көмектеседі.
Ата-аналар жиналыстарын, олардың
конференцияларын,
пікір-таластарды,
балалар мерекелерін өткізудің дайындық жұмысына қатысады.
Метептің, отбасының, бүкіл халықтың және мемлекеттің негізгі мақсаты—
қазіргі заман талаптарына сай балаларды және жастарды тәрбиелеу. Мектеппен
отбасының біріккен ықпалы, ынтымақты түрдегі тәрбиелік жұмыстары алдыңғы
қатарда болуға тиіс.
Осындай бірлескен ынтымақтастықтық негізінде бастауыш сынып
оқушыларының бойында қазіргі қоғам талабына сай ізгілік, адамгершілік
қасиеттерін орнықты және берік қалыптастыруға күдік жоқ, сенім мол.
Осы заманғы педогогикалық зерттеулер бойынша баланың ойының, ең
алдымен , өзінің қатар-құрбыларымен, ата-аналары және адамдармен қарымқатынас жасаудың қуатты құралы саналатын болса, екіншіден ойын әрекеті
баланың танымдылық психолгиялық үрдістерін қарқынды дамыту құралы болып
табылады.
Мектептегі тәрбие жұмысының нәтижелігінің бір ұшы ата-аналармен,
қоғамдастықпен мектептің бірлескен әрекетінде екені еш уақытта күмән
туғызбайды. Бала тәрбиесі мен дамуындағы басты рөл атқарушы-отбасы. Отбасы
мектеппен бірлесіп оқу-тәрбие үрдісінің табысты не табыссыз болуын
анықтайтын тәрбиелеуші ортаның фактролларының маңызды кешенін туғызады.
Мектеп пен отбасының ынтымақтастығын жүзеге асыруда сынып жетекшісі
негізгі рөл атқарады. [8бет]
Педагогикалық тәжірибеде ата-аналардың,
мектеппен, сынып жетекшісімен бірлесіп атқаратын жұмыстың бес түрлі
қызметі және ата-аналардың қоғамдық ұйымдары.
61
1-қызметі
Ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісінде түрлі әрекеттер арқылы тарту
Балалар мен ата-аналардың шығармашылық күні;
Ашық сыныптар мен сыныптан тыс іс-шаралар;
Ата-аналардың мектеп кеңесі жұмысына қатысуы;
Сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастыруға көмек көрсету. . [8бет]
2-қызметі:
1. Ата-аналармен педагогикалық – психологиялық ағарту жұмысын
ұйымдастыру
2. Тәрбиенің жекелеген мәселелері бойынша ата-аналарға мектептік,
сыныптық конференциялар ұйымдастыру;
3. Психологиялық, педагогикалық, медициналық заң туралы кеңестер;
4. Тренингтер;
5. Қызығушылықтары негізінде (қабілетті балалар, қиын балалар, түрлі
үйірмелерге қатысатын балалар т.б.) ата-аналар лекторийлері. . [8бет]
3 – қызметі:
1. сынып жетекшісі ұйымдастырған барлық әрекетке қатысу
2. Жалпы мектептік дәстүрлі іс-шараларды ұйымдастыруға ата-аналарды
қалыптастыру (кештерге , ардагерлермен кездесу т.б.);
3. Оқырмандар конференциясы;
4. Отбасылық ойын байқаулары; . [8бет]
4 – қызметі:
1. Тәрбие саласында байланысты психологиялық-педагогикалық кеңестер мен
көмектер беру;
2. «Қиын» және «катерлі топ» балаларына көңіл бөлу;
3. Отбасында жиі кикілжің нәтижесінде психологиялық ахуалды ауыр және
қиын бала өсіп келе жатқан отбасына көңіл бөлу. . [8бет]
5 – қызметі: Ата-аналар белсенділіктері мен ата-аналардың қоғамдық
ұйымдарымен өзара әрекет ету. . [9бет]
Ата-аналар университеті.
Ережесі:
• Әр оқушының жеке ерекшеліктерін ескеріп, оларды жеке тұлға ретінде
қалыптастыруға көмектесі, оқушылардың деке басын сыйлауға үйрету, дөрекілікке
жол бермеу
• Оқушылардың жанұяларымен, ата-аналарымен тығыз байланысты болу,
мәдениетті сыпайы қарым қатынас орнатуға оқушыны, ата-ананы жеке тұлға ретінде
құрметтеуге үйрету
• Мектеп мүлкін сақтауға атсалысу
• Мұғалімдер мен ата-аналар арасындағы тығыз байланысты орнатуға ықпал ету
• Мүмкіндік болған жағдайда оқушының, ата-ананың талап-тілектерімен санасу
• Мектептегі түрлі іс-шараларға көмектесу
• Сыныптан тыс іс-шараларға өз пікірін білдіру
• Материалдық техникалық базаны көтеруге көмек көрсету
1.
2.
3.
4.
5.
62
• Бақылаушылық қызмет
• Бала тәрбиесіне ата-аналарды белсенді қатыстыру . [9бет]
«Жас ата-аналар» мектебі
Ережесі:
• Балаларды жақсы қасиеттерге баулу, үлкендерді сыйлауға, қамқор болуға үйрету
• Оқушыларды имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу
• Адам бойындағы ұнамды, ұнамсыз қасиеттерді айыра отырып, оқушылардың әдеп
әліппесін бойына дарытуға ықпал жасау
• Әдеп-ғұрыпы сақатайтын, дәстүрді жалғастыру мен қайырымды ұрпақ тәрбиелеу
• Ата-бабаларымыздың бізге жеткен көптеген ұлағатты ғибрат аларлық тамаша
тәлім-тәрбиесін жас ұрпаққа ұғындыру
• Тәрбие саласына байланысты ата-аналардың сұранысы бойынша түрлі
семинарлар, тренингтер өткізу
• Халқымыздың әдет-ғұрпын сақтау, жалғастыру мақсатында ата-аналармен түрлі
іс-шаралар өткізуге көмектесу
• Бала тәрбиесіне байланысты түрлі сұрақтар бойынша мұғалімдер және психолог,
әлеуметтік педагогтан кеңестер алу
• Отбасында және мектептегі баланың мәдениетті жүріс-тұрысын тәрбиелеу
әдістерін педагогтармен бірлесе отырып талқылау
• Отбасының бала тәрбиелеудегі рөлі бойынша тақырыптық жиындар
• Ата-аналары педагогикалық-психологиялық білім, біліктер мен қаруландыру
[9бет]
«Ақсақалдар кеңесі»
Ережесі:
• Аталардан қалған ұлағатты,ғибрат аларлы сөздерді балаларға ұғындыру, сол
сөздерді өнеге алуға баулу
• Жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеуге ата-анаға сынып жетекшісіне көмек беру
• Өз елінің патриотын тәрбиелеу
• Ата-тегін білуге үйрету
• Ата-баба дәстүрін жалғастыру
• Оқушыларды мемлекетіміздің достық пен бейбітшілік қарым-қатынасы мен
тарихын білуге тәрбиелеу
• Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасты реттеуге ықпал ету[9бет]
Қорытынды
Қазақ халқының түрлі салт-дәстүрлері, рәсімдері шын мәнінде тәрбиенің
жазылмаған
заңына, басқаша айтар болсақ, бала тәрбиесінің ғасырлар бойғы
тәжірибесі жинақталған отбасының адамгершілік кодексіне айналды. Тұлғаның
жоғары азаматтық және патриоттық сапаларын отбасынан, туған жерден, өз халқы
мен тілінен бөле-жара тәрбиелеу мүмкін емес. Тәрбие үрдісінде кім басты және
маңызды деген тартысқа салынбай, мектеп пен отбасы өз күш-қайратын бірге
жұмылдырғанда ғана тәуелсіз Қазақстанның болашақ азаматтарын тәрбиелеу
жөніндегі өздеріне артылған жүкті абыроймен атқарып шығады.
63
Отбасылық тәрбие құндылықтарына ыждағаттылықпен қарап және қоғамдық
тәрбие жүйесінде этнопедагогика элементтерін шеберлікпен пайдалану
оқушылардың оқуда табыстарға жетуіне оң ықпалын тигізеді.
Осы тамаша табыстарға ең алдымен педагогтер мен ата-аналардың тығыз
қарым-қатынаста болуы, этнопедагогика элементтерін оқу-тәрбие жұмысында
шығармашылықпен пайдалануының нәтижесінде қол жеткізілді. Отбасы мен
мектептің ынтымақтаса жемісті жұмыс істеуінің мұндай мысалдары аз емес. Бұдан
шығатын қорытынды: ата-ана педагогикалық білім мен дағдыны, соның ішінде
этнопедагогикалық тәжірибені мұғалімнен кем білмеуі керек.
Өкінішке қарай, бүгінде барлық отбасы бірдей өз баласының тәрбиесі үшін
жауап беруге дайын емес. Ата-аналардың педагогикалық және психологиялық
мәдениетінің төмен болуы, балалардың жас ерекшелігіне қарай дамуы
заңдылықтарын білмеуі, олармен дұрыс қарым-қатынас орната алмауы отбасы
тәрбиесіндегі қиындықтың бір себебі болып табылады. Мұндай жағдайда атааналарға мектеп көмекке келуге міндетті. Мектеп ата-аналар университеттері,
дәрістері, конференциялары, оқулары, семинарлары, ата-аналар бірлестіктері
арқылы оларға педагогикалық-психологиялық ағарту және кеңес беру орталығына
айналуы керек. Бұл жұмыста мектеп психологтері мен әлеуметтік педагогтердің бар
мүмкіндігін тиімді пайдалану қажет. Оқушылардың рухани-адамгершілік
тәрбиесінің деңгейін көтеру, оларды әлеуметтік бейімдеу, саламатты өмір салты
нормаларын бойларына сіңіру керек.
Бүгінгі күні әңгіме ата-аналармен анда-санда өткізілетін жиналыстардағы
кездесу туралы болып отырған жоқ, бұл ретте, керісінше, отбасы мен мектептің
серіктестікке негізделген жүйелі түрдегі қарым-қатынасы жайлы. Өйткені, соңғы
нәтижеге тараптардың қайқайсысы болмасын мүдделі. Ата-аналармен әрбір кездесу
отбасы мен мектеп арасындағы қарым-қатынастарды іскерлік және мүдделі
талқылау түрінде өтуі тиіс. Біз көпшілік жағдайда мектептердің жетістіктерін атап
көрсетіп жатамыз, алайда бұл табыстарға ата-ананың да аз еңбек сіңірмегендігін
естен шығарып аламыз. Осыған байланысты ата-аналармен өткізіліп келген сынып
және жалпы мектепішілік жиналыстардың, дәрістердің, кездесулердің қалыптасып
қалған үлгісін сын көзбен қайтадан бір електен өткізген дұрыс.
Сонымен қатар сабақтан тыс уақытта балалардың қызығушылықтары
бойынша ата-аналардың жұмыс жүргізуі өте пайдалы екендігін тәжірибе көрсетті.
Ата-аналарды мерекелер, әңгімелер, табиғат аясына саяхаттар өткізуге,
педагогикалық немесе қорғаншылық кеңестерде жұмыс істеуге тарту тәжірибеге
енгізілген.
Ата-ана өз ықпалы мен ұстаз ықпалынның нәтижесін бала бойына төксе,
онда біздің алдымыздағы баламыз—рухы биік, саналы, парасатты, ұлтжанды,
білімді де білікті тұлға болып өсері сөзсіз.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1.Сынып жетекші анықтамалығы.
№1 (37) 2012ж
64
2.Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы. №10 (58) 2011ж
3. 1.Сынып жетекші анықтамалығы. №10 (34) 2011ж
4.Оқушы тәрбиесі №8. 2011ж
5.Педагогика . «Фолигант» баспасы. Астана. 2010ж
6. Интернет желісі.
Мектеп пен отбасының қарым-қатынасын
нығайту формалары
Сынып жетекші
Ата-аналар жиналысы
Педогогикалық
психологиялық
насихат.
Педагогикалық тәжірибеде ата-аналардың, мектеппен, сынып
жетекшісімен бірлесіп атқаратын жұмыстың бес түрлі қызметі
1-қызметі. 1.Ата-аналарды оқу-тәрбие үрдісінде түрлі әрекеттер арқылы
тарту
2.Балалар мен ата-аналардың шығармашылық күні;
3.Ашық сыныптар мен сыныптан тыс іс-шаралар;
4Ата-аналардың мектеп кеңесі жұмысына қатысуы;
5.Сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастыруға көмек көрсету.
2-қызметі. 1.Ата-аналармен педагогикалық – психологиялық ағарту
жұмысын ұйымдастыру
2.Тәрбиенің жекелеген мәселелері бойынша ата-аналарға мектептік,
сыныптық конференциялар ұйымдастыру;
3.Психологиялық, педагогикалық, медициналық заң туралы кеңестер;
4.Тренингтер;
5.Қызығушылықтары негізінде (қабілетті балалар, қиын балалар, түрлі
үйірмелерге
қатысатын
балалар
3-қызметі: 1.Сынып жетекшісі ұйымдастырған барлық әрекетке қатысу (саяхат
2.
Жалпы
мектептік
дәстүрлі
іс-шараларды
қалыптастыру (кештерге , ардагерлермен кездесу т.б.);
3Оқырмандар конференциясы;
4.Отбасылық ойын байқаулары;
ата-аналар 1.Сынып жетекшісі ұйымдастырған барлық әрекетке
лекторийлері.
3-қызметі:
қатысу
(саяхат,
2. Жалпы мектептік дәстүрлі іс-шараларды ұйымдастыруға
ата-аналарды қалыптастыру (кештерге , ардагерлермен кездесу т.б.);
3Оқырмандар конференциясы;
4.Отбасылық ойын байқаулары;
65
ұйымдастыру
4-қызметі:
1.Тәрбие
саласында
байланысты
психологиялықпедагогикалық кеңестер мен көмектер беру;
2.«Қиын» және «катерлі топ» балаларына көңіл бөлу;
3.Отбасында жиі кикілжің нәтижесінде психологиялық ахуалды ауыр және
қиын бала өсіп келе жатқан отбасына көңіл бөлу.
5-қызметі: Ата-аналар белсенділіктері
қоғамдық ұйымдарымен өзара әрекет ету.
мен
ата-аналардың
Ата-аналардың қоғамдық
ұйымдары.
Ата-аналар
университеті
.
«Жас атааналар»
мектебі
«Ақсақалдар
кеңесі»
«Взаимодействие семьи и школы в целях обеспечения
реализации новой модели образования»
Исмакова Алмагуль Серикбаевна,
учитель начальных классов
без категории,
ГУ «Основная школа № 20 ст. Железорудная»
Мектеп тәрбие жұмысының нәтижелігінің бір ұшы ата-аналармен
қоғамдастықпен мектептің бірлескен әрекетінде екенің еш уақытта күмән
туғызбайды. Бала тәрбиесі мен дамуындағы басты рөл атқарушы – отбасы. Оның
өмірінің басым бөлігі отбасында өтеді. Сондықтан бала мектеп табалдырығын
аттағанға дейінгі оның алғашқы ұстазы ата-анасы. Отбасы мектеппен бірлесіп оқу
тәрбие үрдісінің табысты не табыссыз болуын анықтайтын тәрбиелеуші ортаның
факторларының
маңызды
кешенің
туғызады.
Мектеппен
отбасының
ынтымақтастығын жүзеге асыруда сынып жетекшісі негізгі рөл атқарады. Сынып
жетекшісінің жұмысынан отбасы мектептегі оқу- тәрбие үрдісінің мәні мен
маңызын ұстанатын бағыттарын түсінеді және әрі оған қатынасады.
66
Педагогика практикасында оқушылар ата – аналармен мектеп пен сынып
жетекшісінің жұмысының 5 түрлі қызметті анықталған.
Олар:
1-қызметі: Ата – аналарды оқу – тәрбие үрдісінің мазмұнымен әдістемесімен
таныстырады. Алғашқы ата – аналар жиналысында сынып жетекшісінің өзі ата –
аналармен танысады, және оларды өзінің педагогикалық ұстанымдарымен
таныстырады, өзінің болашақта жүргізілетін жұмыстарының бағдарламасымен,
мақсат, міндеттерімен және тәрбие жұмысының жоспарымен таныстырады, өзекті
мәселелерді бірігіп талқылайды. Ата – аналарды оқу тәрбие үрдісіне төмендегідей
әрекеттер арқылы тартады.
- Балалармен олардың ата – аналарының шығармашылығының күні.
- Ашық сабақтармен сыныптан тыс іс-шаралар.
- Мектеп пен сыныптын материалдық техникалық базасын күшейту және
сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдастыруға көмек көрсету.
- Ата – аналардың мектеп кенесі жұмысына қатынасуы.
2-қызметі: Ата – аналармен педагогикалық – психологиялық ағарту жұмысын
ұйымдастыру. Оны келесі әрекеттер арқылы іске асырады.
- Тәрбиенің жекелеген мәселелері бойынша ата – аналарға арналған
мектептік, сыныптық конференциялар ұйымдастыру.
- Дарынды балалар, қиын балалар педагогикалық кәсіпті тандаған балалар,
түрлі үйірмелерге қатысатын балалардың ата – аналары үшін деп бөліп
өткізуге болады.
- Психологиялық және педагогикалық, медициналық заң туралы кеңестер.
3- қызметі: Ата – аналарды бірлескен әрекетке тарту.
- Оның формалары:
- Сынып жетекшісі ұйымдастырған сабақтан тыс барлық әрекетке қатысу. (
жорық, серуен, саяхат, сенбіліктер).
- Жалпы мектептік дәстүрлі іс-шараларды ұйымдастыруға ата – аналарды
қатыстыру. ( түлектер кеші, ардагерлермен кездесу).
- Отбасылық ойын байқаулары.
4-кызметі: Жекеленген оқушылардың отбасындағы тәрбие түзету жұмыстарын
жүргізу. Алдымен отбасы тәрбиесін жүргізу бойынша психологиялық –
педагогикалық кеңестер мен көмектер беру. Көп көңілді отбасындағы жиі кикілжін
нәтижесінде психлогиялық ахуалы ауыр және қиын бала өсіп келе жатқан отбасына
бөлу керек.
5-қызметі: Ата – аналар белсенділерімен ата аналардың қоғамдық ұйымдары мен
өзара әрекет ету.
Сынып жетекшісінің отбасын аралауы бүгінгі күнге дейін ата – аналармен
жұмыстың жағымды формаларының бірі болып келсе, қазіргі кезде кейбір педагог
ғалымдардың пікірінше, бұл талас екі жақты мәселе. Өйткені осы жұмыстың
формасы туралы бұл отбасының жеке өміріне қол сұғуға болмайма деген де
пікірлер кездеседі. Сондықтан жұмыстың бұл формасын сынып жетекшісі нақты
67
жағдайға, сол отбасының ерекшелігін жақсылап біліп, ойланып жасағаны жөн.
Немесе келесі шарттарды ескерген жөн:
- Отбасына ескертпей келмеу.
- Отбасында 5-10 минуттан артық болмау.
- Отбасына келгенде әңгімені табалдырықтан тұрып немесе сырт киіммен
тұрып бастамау.
- Ата – ананы үйретпеніз, тек кеңес берініз.
- Негізінеде әңгімені баланың көзінше оған да, ата – анаға да, өзінізге де
қолайсыз болмайтындай жағдайды тандап алып жүргізгенініз дұрыс
болмақ.
Бүгінде мектептің ата – аналармен жұмысының кейбір дәстүрлі түрлері өзінің
маңызын жоюда: Ата – аналар жиналысы, ата – аналардың ашық күні, ата –
аналардың жұмыс орындарымен байланысы, баланың отбасына бару. Сондықтан да
ата – аналар балаларды тәрбиелеу ісінде мектеп пен қарым – қатынас, тікелей
байланыс жасауды басты міндетіміз деп есептеуіміз қажет, өйткені олардың өз
балаларын тәрбиелеудегі жетістіктері сынып, мектеп ұжымдарының оқу тәрбие
жұмысының нәтижесіне байланысты. Мектептің ата – аналармен жүргізетін
жұмысының ерекшелігі осы екі жақтың байланысымен әрекет бірлігінің
тұрақтылығынан көрінеді. Бұл тұрақтылықты алдымен сынып жетекшісі
қамтамасыз етеді. Ол мектеп пен отбасы арасындаға ынтымақтастықты
ұйымдастыруда жетекші қызмет атқарады. Мектептің баланы тәрбиелеуде қатысты
саясатың отбасының түсінуі, соның жұмысына байланысты. Мұндай жағдайда
отбасыны негізгі тапсырыс беруші және баланы тәрбиелеуде мектеп пен одақтас
ретінде қарастырған жөн. Сондықтан да сынып жетекшінің осы бағыттағы
жұмысыңың негізіне мектеп пен ата – аналар және балалардың өзара қарым –
қатынасымен әрекетінде бірлікке, ынтымақтастыққа қол жеткізу, ол үшін баланың
дамуына жағымды көңіл күй мен жағдай жасау. Баланың отбасымен мектеп
жағдайындағы дамуын және әлеументтенуін тиімді ұйымдастыру мақсатында
тәрбиенің бірыңғай ұстанымдарын қоюда. Балаға мектеп пен мектептен тыс тәрбие
мекемелерінің, ата – аналар мен жұртшылықтың педагогикалық қолдануын
ұйымдастыуда. Баланы әр түрлі ортада, әр түрлі жағдайда жан – жақта жақсы танып
білу үшін. Сынып жетекшісі, оқушылармен ата – аналардың жағымды көңіл – күйін,
өзара түсіністік пен ынтымақтастық қарым – қатынасын орнықтыруда. Осыдан
барып мектеп пен отбасы тәрбиесінің жағымды факторларға негізделген өзара
қызметінің маңыздылығы түсінікті болады.
Тақырыбы: « Мектеп пен отбасы»
Мақсаты: Бастауыш сынып оқушыларының сөздік қорын өз ойын ашық және еркін
айта білу қабілеттерін дамыта отырып, салауатты өмір сүруге тәрбиелеу. Өз еліне,
жеріне деген патриоттық сезімдерін ояту. Мектеп пен ата-аналар арасындағы
қарым-қатынасты жақсарту мақсатында ата-аналардың педагогикалық білімдерін
молайту.
Мен тәрбие сағаттарын 4-жылға жоспарладым. Бірінші жыл, 1-ші сыныпқа
денсаулық технологиясын алдым. Бұл тақырыпты алған себебім: Алғаш мектепке
68
келген оқушылардың денсаулыққа көп көңіл бөлу керек, денсаулық адам өміріне
аса маңызды екенін ұғыңдыру, және салауатты өмір салтын ұстауға тәрбиелеу.
Денсаулық технологиясына байланысты 1-ші сыныпта « Денсаулық – зор байлық»,
« Дені – саудың жаны сау», « Денсаулық баға жетпес сый» атты тақырыптарға
байланысты тәрбие сағаттары өткізілді. Сол сияқты ата-аналармен балалар
арасында жарыстар көп өткізілді.
Нәтижесінде: Оқушылармен ата-аналар салауатты өмір салтын ұстанып,
денсаулықтың адам өміріне аса маңызды екенін ұғынды.
Екінші сыныпта тәрбие сағаттын «Салт – дәстүрге байланысты» жоспарладым. Салт
– дәстүрге байланысты «Ұлттық ойындар», «Наурыз – жыл басы, « Арулар
сайысы», «Жігіттер сұлтаны сайысы» атты тәрбие сағаттары өткізілді. Бұл тәрбие
сағаттарына ата – аналардың көп көмектері тиді.
Нәтижесінде: Тәрбие сағаттары арқылы балалардың салт – дәстүрге деген
сүйіспеншіліктері аса түсіп, салт – дәстүрге деген көзқарастары өзгерді.
Үшінші
сыныпта тәрбие сағатын патриоттық сезімді ояту тақырыбына
жоспарладым. Патриоттық тәрбие сағатына байланысты «Интелектуалдық»
ойындар, «Тіл шамшырақтары», « Абай мен Шәкәрім өлеңдерін оқу кештеріне
қатыстық. Сонамен бірге Абай мен Шәкәрім өлеңдерін жатқа, мәнерлеп оқудаң
оқушылар жақсы жетістіктерге жетті.
Нәтижесінде: Оқушылар жерін, елін сүюге , туған халық қайраткерлерін сыйлауға,
шығармаларын құрметтеуге үйренді.
Төртінші сыныпта: «Бала және қоршаған орта» тақырыбына тәрбие сағаттарын
жоспарладым.
«Система работы с родителями как условие успешного взаимодействия семьи
и школы»
Отто Ольга Вадимовна,
учитель начальных классов первой категории,
ГУ «Гимназия № 5»
«Только вместе с родителями, общими усилиями,
учителя могут дать детям большое человеческое счастье»
В.А.Сухомлинский
Одним из важных направлений в деятельности учителя является работа с
семьёй, в которой ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы сторону развития
детей мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в его
эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому основными
воспитателями являются родители, а задача учителя, воспитателя помочь и
подсказать им. Скажем откровенно, что задача очень непростая. И на сегодняшний
день существует ряд проблем, которые надо решать незамедлительно.
69
Взаимодействие с родителями - наиболее трудный аспект в деятельности учителя,
воспитателя, поэтому, в своей, я выделила проблему - создание эффективной
целостной системы работы с родителями в начальной школе.
Создание такой системы актуально на данный момент. Во-первых, родители
хотят видеть перед собой учителя, который знает ответ на любой вопрос, любящий
их детей, такими, какие они есть, готового сделать всё, чтобы школа стала для них
вторым домом с первого дня пребывания ребёнка в школе. Однако, сами при этом,
хотели бы прикладывать минимум усилий для этого, в силу разных причин. Вовторых, для успешного воспитания и обучения необходимо, чтобы к ребёнку
предъявлялись единые требования, как со стороны учителя, воспитателя так и со
стороны родителей. А мы, педагогики, зачастую замечаем, что даже между
родителями нет единого подхода к воспитанию ребёнка. В-третьих, совместная
деятельность детей и родителей способствует установлению более дружественных
взаимоотношений и в семье, и в классном коллективе, но не всегда школа может
предложить по-настоящему интересные мероприятия, да и у родителей, в силу их
занятости на работе, недостаточно времени для участия в них. Каждый год, набирая
первый класс, мы задаём вопрос: «Чего вы ожидаете от школы?» Ответы, как
правило, повторяются и обобщены на диаграмме:
1. Высокий уровень образования – 92 %
2. Сохранение психологического и физического здоровья детей - 76%
3. Повышение культуры – 43%
Эти данные показывают, что родители считают главной функцией школы –
обучение, но , при этом, забывают, что для этого их детям придётся научиться
дружить, помогать, друг другу, научиться жить в коллективе.
Я считаю, что в ГУ «Гимназия № 5» накоплен интересный опыт работы по
воспитанию гимназистов, который может быть изучен и использован в других
учебных заведениях города и области.
Начальная школа ГУ «Гимназия № 5» работает в режиме полного дня, т. е.
ученики находятся в школе целый день с 8.15 до 17.30 ежедневно, кроме субботы.
В первую половину с ребятами работает учитель, а во вторую половину воспитатель. Функции классного руководителя практически разделены между
учителем и воспитателем. Они вместе разрабатывают систему работы в классе,
опираясь на школьную воспитательную систему. Вместе разрабатывают план
мероприятий, готовят их и проводят. Такой тандем даёт хорошие результаты. А в
силу того, что дети находятся в школе по 10 самых активных и продуктивных
часов в сутки, то становится очевидна цель такой работы: создание эффективной
системы работы с родителями для более успешного взаимодействия семьи и школы
в воспитании и развитии ребёнка как личности. Из которой следуют задачи:

Создание оптимальных условий сотрудничества с родителями в целях
развития индивидуальности каждого ребёнка и классного коллектива в целом;

Повышение педагогической культуры родителей;

Организация совместной деятельности учителей, родителей, детей.
70
Основными направлениями в нашей работе являются: правовое и
педагогическое просвещение родителей, оказание родителям помощи в семейном
воспитании, пропаганда ЗОЖ в школе и в семье, организация социальной защиты
учащихся, совместная деятельность учащихся, родителей, учителя и воспитателя.
Для этого используются коллективные, групповые индивидуальные формы
работы. А основными методами являются: исследование и диагностика,
информирование и просвещение, обмен опытом, посещение родителями открытых
уроков и внеклассных мероприятий, посещение семей, совместная деятельность.
ГУ «Гимназия № 5» существует более 20 лет. За это время было апробировано
и проведено много внеклассных общешкольных мероприятий, часть из них стали
традиционными и проходят при самом активном и непосредственном участии
наших родителей. Это:
 «День Знаний»
 Праздник «Первый раз в первый класс»
 Сентябрьский туристический слёт (Поездка на турбазу)
 Родительская конференция
 «В семье единой». Фестиваль народов Казахстана.
 Новогодние утренники
 «Зарница»
 Праздники, концерты и поздравления к 8 Марта

«Наурыз мейрамы»

«Этих дней не смолкнет слава!» (Фестиваль военной песни)

«Семья и школа - два крыла»

«Последний звонок»
Гимназическая система воспитания, как и моя классная, опирается на самую
распространённую и эффективную форму работы с родителями как родительское
собрание. Для повышения интереса родителей к родительским собраниям
практикую такие формы проведения родительских собраний, как
• Круглый стол или педагогический треугольник
• Родительский лекторий
• Педагогический практикум
• Проигрывание педагогических ситуаций
• Совместные собрания вместе с детьми
• Тематические собрания - консультации
• Собрание – мастерская
• Собрание – праздник
• Собрание – конкурс
• Собрание – организационно – деятельностная игра
Психолого-педагогическое просвещение родителей учащихся начальной школы
разных возрастов проводится по следующей тематике:
 Родители будущих первоклассников- критерии готовности ребенка к школе,
адаптация ребенка к обучению
71
 Родители младших школьников: как помочь детям учиться, условия
психологического комфорта ребенка в школе.
 Родители младших подростков – гендерное воспитание детей, особенности
протекания подросткового периода.
Консультирование родителей можно условно разделить на методическое (все,
что
касается
освоения
образовательной
программы,
индивидуального
образовательного маршрута ученика, способов дополнительного образования и т. д.)
и психологическое (все, что связано с индивидуальными особенностями ребенка и
его социализацией. Проводится совместно с психологом, социальным педагогом).
На диаграмме сведены данные о проведение консультаций за три учебных года.
Любая система может быть признана эффективной, если даёт постоянные
положительные результаты. Критерии оценки эффективности системы работы с
родителями я обобщила в виде таблицы. Из которой следует, что школа и родители
действительно являются СОучастниками, СОратниками,
СОтрудниками,
СОавторами в деле воспитания детей:
 Активизировался педагогический и культурный потенциал родителей
 Позитивный характер имеют отношения учителя, воспитателя, детей и
родителей
 Прослеживается положительная динамика уровня заинтересованности и
активности родителей в жизнедеятельности класса и образовательного
учреждения
 Меньше стало конфликтных ситуаций в семьях и между детьми в
классе
 Высок процент явки родителей на родительские собрания
 Родители активно планируют и участвуют в классных, школьных,
городских и республиканских мероприятиях
 Анкетирование выявило 100% удовлетворённость родителей работой
учебного заведения.
 Повысилась активность родителей: на наши праздники в конце года
приходят всей семьей: и родители, и бабушки с дедушками, и братья с
сестрами
У детей сформировалось понимание
ценности
семьи,
ее
значимости
в
жизни
ребенка.
Наблюдается положительная динамика состояния здоровья учащихся,
снижение
заболеваемости.
Реализуется творческий потенциал детей (и родителей тоже!)
Считаю, что созданную и реализуемую систему работы с родителями можно
считать эффективной.
Обратите внимание на слайд. Вы видите данные об участии родителей в
жизни класса и школы за время нашей работы с родителями по данной системе,
которые также подтверждают эффективность и жизнеспособность гимназической и
классной системы работы с родителями.
Уважаемые коллеги! Мы все с вами являемся мамами, бабушками, тётями
учеников и прекрасно понимаем, что школьная пора – это не вся жизнь ребёнка, но
72
очень важная и весомая. И от того, как пройдут эти годы, будет зависеть будущее
ребят. Ведь только счастливый и уверенный в своих силах человек способен
творить, добиваться успеха и помогать другим людям.
Для успешной работы я предлагаю следовать следующим правилам:
 Любите!
 Уважайте!
 Помогайте!
 Объясняйте!
 Учите!
 Доверяйте!
 Спрашивайте!
 Благодарите!
Приложение
Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь.
Китайская пословица
Академия любящих родителей - это форма психолого-педагогического
просвещения родителей. Она помогает вооружить их необходимыми знаниями,
основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами
воспитания с учетом возраста и запросов родителей, способствует установлению
контактов родителей с классным руководителем, психологом, социальным
педагогом,
школьным
врачом.
Программа составляется с учётом интересов родителей. Формы организации
занятий разнообразны, но, я считаю, самыми удачными – творческие мастерские и
игровые тренинги.
Мастерская - это одна из основных обучающих, развивающих и
воспитывающих форм. Педагогическая мастерская - это продуманная во всех
деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию,
организации и проведению воспитательного процесса с безусловным обеспечением
комфортных условий для родителей и классного руководителя.
Для технологии мастерских характерны следующие основные принципы:
1. Отношение педагога к родителям как союзникам в воспитании
детей (общение на равных)
2. Не простое сообщение знаний как неоспоримых истин, а
самостоятельное "строительство" знания
родителем с помощью
критического мышления к изучаемой информации
3. Самостоятельность решения творческих задач
4. Плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению
других
73
5. Умение работать в команде
Закон мастерской: делай по-своему, исходя из способностей, интересов и
личного опыта, корректируй себя сам.
Тренинг — это запланированный процесс, направленный на развитие
компетенций, необходимых для воспитательного процесса.
Технология проведения тренингов
I. Сбор и анализ предварительной информации
Определение
стратегических
целей
и
конкретных
задач
Согласование времени, места и продолжительности тренинга.
II. Подготовка тренинга
Определение логической последовательности заданий, направленных на развитие
воспитательных компетенций, а также навыков и умений. Определение методов
тренинга: ролевые игры, ситуационные игры, дискуссии, упражнения в парах и
тройках, демонстрации, «мозговой штурм», разбор случаев. Составление
поминутного расписания программы тренинга.
III. Проведение тренинга: Реализация программы тренинга.
IV. Оценка эффективности: Получение устной и письменной обратной связи
по окончании тренинга.
Тренинги вызывают большой интерес со стороны родителей. Отзывы
показывают, что тренинги зарекомендовали себя как эффективное средство
развития толерантного общения, преодоления внутрисемейных конфликтов «отцов
и детей», установления позитивных отношений, как между родителями, так и
между классным руководителем, психологом и родителями.
«Сотрудничество семьи и школы. Влияние семьи на обучение
и воспитание детей»
Нуртазина Асель Юрьевна,
учитель начальных классов
без категории,
ГУ «Средняя школа № 14 имени Дм. Карбышева г. Рудного»
Начать свое выступление, я хочу словами первой леди Казахстана Сары
Алпысовны Назарбаевой «Вместо нотаций скажите ребенку слова любви,
объясните, как вы его цените, какой он хороший и добрый. Дети всегда
отзываются на ласку и любовь.… У каждого ребенка есть особый талант, Божья
искра. Надо только нам, взрослым вовремя заметить эту искру, не дать ей
потухнуть». А заметить ту самую искру мы сможем, только сотрудничая с
родителями.
74
Сразу оговорюсь, что это лично мое мнение, оно может не совпадать с
мнением других моих коллег, и поэтому буду рада, если все Вы подключитесь к
обсуждению данной проблемы и Ваши замечания и предложения помогут нам
выработать концепцию взаимодействия семьи и школы в целях обеспечения
реализации новой модели образования.
Говоря о семье, важно помнить:
1.
Семья - общечеловеческая ценность;
2.
Семья - важнейший институт социализации подрастающих поколений.
С учетом этих факторов, предлагаю перейти к обсуждению моего доклада.
Главное назначение семьи - воспитание детей. Семья - персональная среда
жизни и развития ребенка. Какую бы сторону развития ребенка мы не взяли,
всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том или ином
возрастном этапе играет семья.
Главные задачи семейного воспитания - это гармоническое развитие
ребенка, забота о здоровье детей, помощь в учении, трудовое воспитание и
помощь в выборе профессии, помощь в социализации личности, формирование
опыта
гуманных,
эмоционально-нравственных отношений, забота об
общекультурном и интеллектуальном развитии, развитие интересов,
склонностей, способностей и творчества, подготовка к самовоспитанию и
саморазвитию, половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни.
Современные семьи развиваются в условиях качественной и
противоречивой общественной ситуации. В сложных современных условиях
семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны
школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно
успешно решать проблему развития личности школьника.
Изучение семьи ученика позволяет мне, как классному руководителю
ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции,
духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с
родителями. При этом использую комплекс традиционных методов психологопедагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование,
деловые игры, материалы детского творчества и др.
Изучение семьи - дело тонкое, деликатное, требующее от педагога проявления
уважения ко всем членам семьи, искренности, желания оказать помощь в
воспитании детей. В своей работе я соблюдаю следующие правила:
1.
Родители и дети не должны чувствовать себя объектами изучения.
Изучение должно быть целенаправленным, планомерным и систематическим.
2.
Методы изучения должны быть взаимосвязаны с методами воспитания.
3.
Психолого-педагогические методы должны быть разнообразны, применяться в комплексе.
Дифференцированный подход строится на выделении 5 типов семей, сгруппированных по принципу возможности использования их нравственного
потенциала для воспитания своего ребенка, детей класса.
В связи с этим семьи делятся на 5 типов:
75
1-й тип семьи с высоким уровнем нравственных отношений. В них здоровая
моральная атмосфера, дети получают возможность для развития своих
способностей. Частое вмешательство педагога здесь не нужно, хотя отдельные
советы и предостережения, связанные с особенностями воспитания в
определенном возрасте, не исключаются.
2-й тип семьи, характеризующиеся нормальными отношениями между родителями, но при этом не обеспечивающие положительную направленность в
воспитании детей. Дети могут быть в центре «особых» забот родителей, в связи,
с чем у ребенка развиваются эгоистические тенденции, что, безусловно, требует
внимания педагога.
3-й тип конфликтные семьи. В таких условиях родителям не до детей, они сами
не могут разобраться в своих отношениях. Ни о каком разумном воспитании нет
и речи, все пущено на самотек. Нужно активное педагогическое воздействие,
чтобы изменить микроклимат в семье, не потерять растущего в ней человека.
4-й тип внешне благополучные семьи, в которых процветает бездуховность,
отсутствуют нравственные истинные ценности, эмоциональная связь поколений
часто нарушена. Но некоторые дети хорошо усваивают семейную психологию
внешнего благополучия, поэтому воспитательная работа с такими семьями
особенно трудна.
5-й тип неблагополучные семьи, для которых характерны грубость, скандалы,
аморальное поведение. Такие семьи требуют постоянного внимания педагога,
общественности, а иногда и активного вмешательства, чтобы защитить интересы
детей. Указанные типы семей целесообразно знать и особенности их учитывать
в работе с родителями.
В связи с этим я разделила семьи нашего класса на 5 групп. К первой группе
относятся 4 семьи, ко второй группе 9 семей, к третьей группе 7 семей, к
четвертой группе 4 семьи, к пятой группе 2 семьи. В ходе процесса обучения
можно заметить, что тип семьи влияет на качество обучения детей.
Моя задача, как классного руководителя подобрать разнообразные по
содержанию формы и методы работы с родителями, которые помогут им
перейти из одной группы в другую. Улучшить процесс обучения и воспитания
одному учителю невозможно, ему нужна помощь родителей. А родители в свою
очередь должны понимать, что семья влияет на развитие личности их ребенка.
В ходе работы за 2 года в классе, в котором я работаю, мне удалось перевести
из 5 группы 1 семью в четвертую группу, а из 4 группы в 3 группу 2 семьи.
Количество родителей на собраниях и праздниках увеличивается каждый раз.
Этого я достигла следующими методами и формами работы.
Содержание работы с родителями включало З основных, блока: повышение
психолого-педагогических знаний родителей (университет педагогических
знаний, лекции, конференции), вовлечение родителей в учебно-воспитательный
процесс или практикумы (это форма выработки у родителей педагогических
умений по воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических
ситуаций,
своеобразная
тренировка педагогического
76
мышления родителей-воспитателей), участие родителей в управлении школой. В
своей практике я больше использовала следующие формы работы: праздник
семьи «Я+Я= счастливая семья», конкурс семейных проектов «7Я», праздники
мам и пап, тренинги для родителей. Данные формы работы с родителями
сплачивают их с детьми, дают возможность понять своего ребенка, узнать о нем
что-то новое, ведь в ритме повседневной жизни родители порой многого не
знают о своих детях. А вот, что говорят об этом родители… Праздники,
интересные родительские собрания, на которых я не только говорю о
недостатках ребенка в ходе индивидуальной беседы, а наоборот помогаю
родителям увидеть положительное в ребенке, заинтересовываю родителей. Так
число родителей на собраниях и праздниках увеличивается каждый раз и тем
самым дает возможность мне, как учителю более подробно изучить семью
ребенка, узнать о его родителях, проблемах в семье, которые очень влияют на
уровень успеваемости ребенка.
Значительное место в системе работы классного руководителя с родителями
учащихся отводится психолого-педагогическому просвещению. Накопление
психолого-педагогических знаний родителей должно быть тесно связано с
развитием их педагогического мышления, практических умений и навыков в
области воспитания. Это обуславливает отбор содержания, а также форм
организации педагогического просвещения.
Заключение.
Семья вместе со школой создает тот важнейший комплекс факторов и условий
воспитывающей
среды,
который
определяет
эффективность
всего
образовательного процесса. Если школа сделает родителей своими союзниками,
то она станет сильнее во всех отношениях. В своей работе я показала, что
взаимодействие с родителями должно носить характер встречного движения,
совпадающего как по своей направленности и целевым установкам, так и по
формам и методам реализации. Использованные мною формы работы вовлекают
семьи в единое образовательно-воспитательное пространство,
ведущим
субъектом которого должны стать родители. Так как я работаю в школе
четвертый год, а классным руководителем всего 3 года, в работе с родителями
еще многое не сделано. Но в своей будущей работе я планирую организовать
сотрудничество родителей и школы в деле воспитания на основе единой
педагогической позиции через включение родителей в совместную со школой
воспитывающую деятельность с детьми, правовое просвещение родителей,
оказание помощи родителям в семейном воспитании, повышение статуса семьи
в сознании ребенка.
Проделывая эту работу, вместе с родителями мы сможем найти искру в каждом
ребенке, и тогда наши дети пойдут по жизни уверенно, с любовью будут
заниматься любимым делом и принесут пользу людям.
Список литературы
77
1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика. - М., 1985.
2. Гребенников И.В. Школа и семья: Пособие для учителя. - М., 1989.
3. Журнал «Начальная школа Казахстана».
4. Капралова Р.М. Работа классного руководителя с родителями. -М.,1980.
5. Макаренко А.С. Книга для родителей // Пед. соч.: В 8 т. - М., 1995. - Т.5.
6. Макаренко А.С. О воспитании . - М., 1990.
7. Макшева В.А. Работа с родителями: Пособие для учителя. - М., 1980.
8. Норткот К. Дети. Как их воспитывать. - Санкт-Петербург, 1992.
9. Советуем, предлагаем, внедряем. Организатор внеклассной и внешкольной
воспитательной работы - методист: Методические рекомендации. -Краснодар, 1990.
10. Советы педагогу-воспитателю. - Рязань, 1992.
11. Соловейчик Педагогика для всех. - М., 1987.
12. Сухомлипский В.А. Родительская педагогика // Избр. пед. соч. Т.З. - М., 1981.
Приложение.
Анкета для родителей
I вариант
1. Сколько времени в день вы уделяете своим детям?
2. Где и как вы предпочитаете проводить с ними свободное время?
3. Какой последний кинофильм вы посмотрели со своими детьми?
4. Как дети помогают вам?
5. Гордитесь ли вы своими детьми?
II вариант
1. Какие положительные черты характера нравятся вам в вашем ребенке?
2. Имеет ли дома ребенок постоянное хозяйственное поручение?
3. Самостоятельно ли ребенок выполняет домашнее задание?
4. Поощряете ли вы ребенка за трудовые усилия?
5. Что вас огорчает в ребенке?
Анкета «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В КЛАССЕ ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ»
1. Какие мероприятия класса и школы этого года понравились Вашему
ребенку?
2. Какие мероприятия класса и школы понравились Вам?
3. Какие мероприятия класса и школы Вам не понравились?
4. Какие мероприятия класса и школы не понравились Вашему ребенку и
почему?
5. В каких мероприятиях класса и школы в будущем году могли бы
участвовать Ваш сын или дочь?
6. В каких мероприятиях класса и школы могли бы Вы принять участие в
будущем году?
78
Какие мероприятия Вы бы хотели предложить в будущий план
воспитательной работы?
8. На что Вы считаете необходимым обратить внимание классного
руководителя в воспитательной работе в будущем году?
9. Какие традиции, на Ваш взгляд, необходимо развивать в коллективе
учащихся в будущем учебном году?
10. Какие совместные мероприятия детей и родителей в будущем году Вы
хотели бы предложить?
7.
Диаграмма влияния типа семьи на качество обучения
100
90
80
70
1 тип
60
2 тип
50
3 тип
40
4 тип
30
5 тип
20
10
0
5,4
3
3,2
«Взаимодействие семьи и школы в целях обеспечения
реализации новой модели образования»
Борисенко Наталья Михайловна,
учитель начальных классов
без категории,
ГУ «Средняя школа № 4 с углубленным изучением математики города
Рудного»
Педагогика должна стать наукой для
всех - и для учителей, и для родителей.
В.А.Сухомлинский.
Педагогическое взаимодействие школы и семьи состоит в создании
благоприятных условий для личностного развития и роста детей, организации
активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. Основная задача педагога в
организации взаимодействия с родителями - активизировать педагогическую,
79
воспитательную деятельность семьи, придать ей целенаправленный, общественно
значимый характер.
В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны,
перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы
являются особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие силы в
процессе становления личности каждого человека, роль которых невозможно
преувеличить. Актуальное значение приобретает не столько взаимодействие в
нашем старом, традиционном понимании, сколько, прежде всего, взаимопонимание,
взаимодополнение, сотворчество школы и семьи в воспитании и образовании
подрастающего поколения.
Цели и задачи работы с родителями:
-Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с
родителями учащихся.
-Изучение воспитательных возможностей семей [тесты- приложение]
-Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение
воспитательного потенциала семьи . [проведение различных мероприятий.
проведение уроков трудового обучения, изо родителями ][ фото слайды]
-Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей психолого –
педагогическими
знаниями
и
умениями,
основами
педагогической
культуры.[тренинги, приглашаю психолога]-[приложение]
-Предупреждение наиболее распространенных
ошибок родителей в
воспитании детей.[по результатам тестов даю рекомендации]-[приложение]
-Оказание
помощи
родителям
в
организации
педагогического
самообразования.[консультации для родителей , по субботам на 30-40 мин]
Семья, как и школа, - это своего рода посредник между формирующейся
личностью ребенка и обществом. Значит, родители должны иметь представление о
целях и задачах, конечном результате воспитания, что поможет в воспитании
собственного ребенка. Как мобилизовать родителей на непосредственное включение
в
педагогический
процесс?
В
практике
современной
отечественной
общеобразовательной школы рассматривается традиционно сложившаяся и
утвердившаяся форма работы школы с родителями – родительское собрание, но в
моём классе это проходит в виде «школы для родителей»
Основное назначение «Школы для родителей»– повысить уровень
психолого – педагогической культуры родителей, вызвать интерес к научным путям
решения проблем семейного воспитания, побудить к анализу и коррекции своих
взаимоотношений с детьми с педагогических позиций.
«Школа для родителей» работает по трём направлениям:
1.Индивидуальная работа.
2.Групповая работа.
3.Работа со всем родительским коллективом.
1 направление-это индивидуальная работа
Преимуществом индивидуальной работы является то, что, находясь наедине
с педагогом, родители откровеннее рассказывают ему о проблемах внутрисемейных
80
отношений, о которых никогда бы ни сказали при посторонних. При
индивидуальных беседах необходимо придерживаться главного правила:
содержание индивидуальной беседы должно быть достоянием только беседующих,
оно не должно разглашаться. Многое в отношении школы и семьи зависит от первой
встречи. В первом разговоре с родителями не следует говорить о трудностях работы
с детьми. Нужно постараться, чтобы у родителей появилась уверенность, что учить
и воспитывать их сына или дочь будут квалифицированные педагоги и для этого
есть все необходимые условия.
2 направление – групповая работа.
Консультация для родителей
. Я их провожу каждую субботу, с 16.00 до 16.30.Приглашается группа
родителей, у которых возникали похожие проблемы .Обсуждаем, даю советы.
Работа с родительским комитетом имеет большое значение. Вместе с
комитетом мы составляем план работы на четверть, на год.
3 направление – родительские собрания.
Наиболее распространенной формой работы с родителями является
классное родительское собрание. Главным ее предназначением является
согласование, координация и интеграция усилий школы и семьи в создании
условий для развития личности ребенка. Родительское собрание – одна из основных
универсальных форм взаимодействия школы с семьями учащихся и пропаганды
психолого-педагогических знаний. Эта школа повышения у родителей
компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское
общественное мнение, родительский коллектив.
На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского
коллектива. По тем конкретным задачам, которые решаются на собраниях, их
можно разделить на несколько видов:
Организационные собрания.
Выбор классного родительского комитета; выбор деятельности по
направлениям; выбор представителей в совет школы; разборка и утверждение плана
работы родительского комитета и т.п. Заполняют анкету [приложение]
На собрании я раздаю родителям поручения, в соответствии с их
пожеланиями, возможностями и умениями.
-поручения,
предполагающие
проявление
родителями
активной
воспитательной позиции, непосредственную работу с детьми, проявление
творчества, инициативы. Организаторских способностей: руководство экскурсиями,
оставление сценариев классно – семейных праздников, организация и подготовка
совместных с детьми выступлений, творческих отчетов, встречи с интересными
людьми.
-поручения, предполагающие непосредственное участие в развитии и
укреплении материально – технической базы кабинета: трудовое участие в
оборудовании кабинетов; изготовление наглядных пособий; помощь в ремонтных
работах, благоустройстве школы; спонсорская помощь школе
Аналитические собрания.
81
Ориентированы такие собрания на разрешение возникающих проблем
педагогического просвещения родителей. На таких собраниях я часто провожу игру
«Аукцион». Игра проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме.
Например, проблема адаптации у первоклассников. Я предлагаю поделиться
родителям, как они преодолевали данный период или как они сейчас с ним
справляются. Все происходит в виде игры и за каждый совет даются фишки.
Советы, набравшие большее количество фишек, помещаю на стенд « Копилка
родительского опыта».
Благодаря этой игре, родители приобретают новые знания и навыки для
формирования и развития здоровой, полноценной личности.
Итоговые собрания.
Направлены на подведение итогов работы класса за определенный период
времени: четверть, полугодие, год. Родители с огромным интересом просматривают
наши «Странички видеожурнала»
1 страница «Наша жизнь на уроках»
2 страница «Наши переменки»
3страница «Наша жизнь после уроков» [самые яркие моменты с
мероприятий].
Комбинированные собрания.
Включают в себя задачи всех предыдущих видов собраний.
Одним из необычных моментов на таких собраниях является “Волшебная
шкатулка.” Суть заключается в том, что к каждому родительскому собранию ребята
пишут письмо родителям со своими мечтами, пожеланиями, опускают в
«волшебную шкатулку», которая открывается и читается во время собрания. [фото].
Предварительно эти письма просматривает психолог, анализируе, а потом даёт
советы родителям.
Следующим интересным моментом на собрании является «Телемост». Я
записываю видео, где дети высказывают свои просьбы, пожелания родителям и
наоборот - родители говорят какие-либо тёплые высказывания, пожелания своим
детям.[фрагмент видео].
Считаю, что такая продуманная система работы с родителями даёт хорошие
результаты. Многие дети успешно учатся, воспитанные, дружные, трудолюбивые.
Хорошо налаженное взаимодействие семьи и школы даёт возможность осознать
родителям необходимость приобретения новых знаний для формирования и
развития здоровой полноценной личности, а так же формирует потребность у семьи
в непосредственном общении с теми людьми, которые помогают стать настоящими
родителями.
Итак, можно сделать вывод: данная работа, которую я провожу, помогает в
разрешении многих проблем, как родителям, так и мне.
Следовательно, и родители нужны школе и школа нужна сегодня семье.
Учитель является связующим звеном между школой и семьями учащихся. Общение
с родителями своих учеников учителю необходимо, так как без этого он оказывается
лишенным очень важной информации. У педагогов и семьи общие цели. Без их
82
взаимодействия жизнь ребенка становится беднее. Школа дает ребенку научные
знания и воспитывает у него сознательное отношение к действительности. Семья
обеспечивает практический жизненный опыт, воспитывает умение сопереживать
другому человеку, чувствовать его состояние. Для гармонического развития
личности необходимо и то и другое.
Список литературы
1. Н.И.Дереклеева - Родительские собрания, 2003г.
2. http://stranamasterov.ru/node/48996?tid=451
http://festival.1september.ru/articles/subjects/16
3. festival.1september.ru›articles/533620/
4. school6nojabrsk.narod.ru›vzaimodestvie.htm
5. puschanino.narod.ru›page/semja.html
6. iuro.websib.ru›po_101.pdf
Приложение.
Предварительная диагностика
Экспресс – прогноз состава родительского коллектива.
1. Ф.И.О. родителей
2. Профессия родителей
3. Образование
4. Возраст
5. Возраст существования семьи
6. Полная или неполная семья
7. Количественный состав членов семьи
8. Жилищные условия семьи
9. Адрес
10. Материальные возможности семьи
11. Интересы, увлечения, хобби семьи.
На основе групповых запретов составляется общий свод родительских
«НЕЛЬЗЯ», который записывается в родительский дневник.
НЕЛЬЗЯ:
- будить ребенка в последний момент перед уходом в школу;
- кормить ребенка перед школой и после нее сухой пищей, бутербродами;
- требовать от ребенка только отличных и хороших результатов в школе;
- сразу после школьных уроков выполнять домашние задания;
- лишать детей игр на свежем воздухе из-за плохих отметок в школе;
- кричать на ребенка вообще;
- заставлять многократно переписывать в тетрадь из черновика;
- не делать оздоровительных пауз во время выполнения домашних заданий;
- сидеть у телевизора и сидеть за компьютером более 40-45 минут в день;
- смотреть перед сном страшные фильмы и играть в шумные игры;
- ругать ребенка перед сном;
83
не проявлять двигательную активность в свободное от уроков время;
разговаривать с ребенком о его школьных проблемах зло и назидательно;
не прощать ошибки и неудачи ребенка.
Анкета для родителей.
Можете ли вы
В любой момент оставить свои дела и заняться ребёнком
Посоветоваться с ребёнком, несмотря на его возраст
Признаться ребёнку в ошибке, совершённой по отношению к нему
Извиниться перед ребёнком в случае, если вы были неправы
Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребёнка
вывел вас из себя
- Поставить себя на место ребёнка
- Всегда воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребёнка
- Пообещать ребёнку исполнить его желание за хорошее поведение
- Не прореагировать, если ваш ребёнок ударил, толкнул или незаслуженно
обидел другого
- Устоять против слёз, капризов, просьб, если известно, что это прихоть
Варианты ответов
А-могу и всегда так поступаю-3 балла .Б – могу ,но не всегда так поступаю
– 2 балла . В – не могу – 1 балл
От 30 до 39 баллов - вы придерживаетесь правильных принципов
воспитания.
От 16 до 30 баллов. Ваш метод воспитания- кнут и пряник.
Менее 16 баллов – у вас нет педагогических навыков и желания
воспитывать ребёнка.
-
84
«Чтобы обучать другого, требуется больше
ума,
чем обучаться самому»
М.Монтель
«Знания существуют для того, чтобы их
распространять»
Эмерсон У.
«Учитель,
способный
и
готовый
к
осуществлению
инновационной
деятельности
в
школе,
может
состояться
тогда,
когда
он
осознает
себя
как
профессионал,
имеет
установку
на
творческое
восприятие
имеющегося
инновационного
опыта
и его необходимое преобразование»
«Если ты не воспитываешь себя, ты плохой
учитель, но если ты воспитываешь только себя
– ты вообще не учитель»
85
Download